1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 760/2008

z dne 31. julija 2008

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede dovoljenj za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 121(i), 192 in 194 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2204/90 z dne 24. julija 1990 o določitvi dodatnih splošnih pravil o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode glede sira (2) se od 1. julija 2008 razveljavi z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(2)

Določbe člena 3 Uredbe (EGS) št. 2204/90 o izmenjavi informacij ter o nadzoru in administrativnih ukrepih niso bile vključene v Uredbo (ES) št. 1234/2007. Na podlagi členov 192 in 194 Uredbe (ES) št. 1234/2007 je treba navedene določbe vključiti v Uredbo Komisije (ES) št. 1547/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90 (3).

(3)

Iz razlogov jasnosti in racionalnosti je treba Uredbo (ES) št. 1547/2006 razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(4)

Člen 119 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira potrebno predhodno dovoljenje. Treba je določiti podrobna pravila za izdajo teh dovoljenj ob upoštevanju zahtev glede pregledov podjetij. Za lažje izvajanje in spremljanje zadevnih odstopanj je treba dovoljenja izdati za določeno obdobje.

(5)

Člen 121(i) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je treba najvišje odstotke kazeina in kazeinatov, ki se vgrajujejo v sir, določiti na podlagi objektivnih meril in glede na to, kar je tehnološko potrebno. Navedene odstotke je primerno določiti na ravni Skupnosti na osnovi dostopnega znanja. Za olajšanje pregledov, ki naj zagotovijo izpolnjevanje te določbe, je priporočljivo, da se določijo skupni odstotki in ne odstotki za posamezne proizvode, ne glede na strožje standarde na nacionalni ravni.

(6)

Pri uporabi kazeina in/ali kazeinatov v sirih je treba upoštevati mednarodne standarde za sir, zlasti kar zadeva razmerje med beljakovinami iz sirotke in kazeinom (4).

(7)

Treba je določiti podrobna pravila o nadzoru in kaznih ob upoštevanju strukture panoge. Raven kazni bo treba določiti, ko bo ponovno uvedena pomoč v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(8)

Brez poseganja v kakršne koli nacionalne kazni za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira brez dovoljenja je primerno, da se, kadar je znesek pomoči določen v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007, zahteva kazen, določena na osnovi vrednosti kazeina in kazeinatov na eni strani ter vrednosti ustrezne količine posnetega mleka v prahu na drugi strani, da se izniči vsaj gospodarska korist, ki izhaja iz uporabe brez dovoljenja. Dokler je pomoč za proizvodnjo kazeina in kazeinatov enaka nič, je primerno, da se stopnja kazni ne določi.

(9)

Člen 204(2)(f) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da Uredba velja za sektor mleka in mlečnih izdelkov, razen določb, navedenih v poglavju III naslova I dela II, od 1. julija 2008. Od tega datuma dalje razveljavlja Uredbo (EGS) št. 2204/90. Ta uredba mora zato veljati od 1. julija 2008.

(10)

Da bi omogočili prilagoditev panoge na novi najvišji odstotek, ki ga je treba vključiti in razširiti na druge sire, je treba določiti odstopanje za obdobje šestih mesecev.

(11)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dovoljenja iz člena 119 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se odobrijo za obdobje 12 mesecev na zahtevo zadevnih podjetij pod pogojem, da se pisno zavežejo, da sprejemajo in izpolnjujejo določbe člena 3 te uredbe.

2.   Dovoljenja se izdajo z zaporedno številko za vsako podjetje ali po potrebi za vsako proizvodno enoto posebej.

3.   Dovoljenja lahko pokrivajo eno ali več vrst sira v skladu z vlogo, ki jo sestavi zadevno podjetje.

Člen 2

1.   Najvišji odstotek, ki je omenjen v členu 121(i)(i) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in se vključi v proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 0406, je 10 %. Velja za težo sira, ki ga proizvede podjetje ali zadevna proizvodna enota v šestmesečnem obdobju.

Siri z dodanim kazeinom ali kazeinati ne smejo preseči razmerja med beljakovinami iz sirotke in kazeinom v mleku ter morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo države proizvodnje glede uporabe kazeina in kazeinatov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je do 31. decembra 2008 najvišji odstotek, omenjen v prvem pododstavku navedenega odstavka, 5 % za:

(a)

predelani sir, ki se uvršča v oznako KN 0406 30;

(b)

naribani predelani sir, ki se uvršča v oznako KN ex 0406 20, proizveden z neprekinjenim postopkom, brez dodajanja že proizvedenega predelanega sira;

(c)

predelani sir v prahu, ki se uvršča v oznako KN ex 0406 20, proizveden z neprekinjenim postopkom, brez dodajanja že proizvedenega predelanega sira.

Člen 3

1.   Podjetje:

(a)

pristojnemu organu prijavi količine in vrste proizvedenega sira ter količine kazeina in kazeinatov, ki so vgrajeni v različne proizvode;

(b)

vodi evidenco zalog, da omogoči preverjanje količin in vrst proizvedenega sira, količin nabavljenega in/ali proizvedenega kazeina in kazeinatov ter njihov namembni kraj in/ali uporabo.

2.   Evidence zalog, navedene v členu 1(b), vsebujejo podatke o poreklu, sestavi in količini surovin, uporabljenih pri proizvodnji sirov. Države članice lahko zahtevajo vzorce, ki se jemljejo zato, da se zagotovi preverjanje teh podatkov. Države članice zagotavljajo, da se podatki, ki jih zberejo od podjetij, štejejo kot zaupni.

Člen 4

1.   Države članice zagotovijo skladnost s to uredbo z upravnimi in fizičnimi preverjanji, zlasti z izvajanjem:

(a)

pogostih, nenapovedanih pregledov na kraju samem, da se navzkrižno pregledajo na eni strani evidenca zalog in ustrezni trgovinski dokumenti ter na drugi strani dejanske zaloge; takšni pregledi se nanašajo na reprezentativno število prijav, navedenih v členu 3(1)(a);

(b)

občasnih pregledov podjetij, ki proizvajajo sir in jim ni bilo izdano dovoljenje.

2.   Vsako podjetje, ki je prejelo dovoljenje, se pregleda najmanj enkrat letno.

Člen 5

Države članice vodijo evidenco:

(a)

števila izdanih in/ali preklicanih dovoljenj;

(b)

količin kazeina in kazeinatov, prijavljenih glede na ta dovoljenja, in količine proizvedenega sira;

(c)

primerov, v katerih so bili kazein in/ali kazeinati uporabljeni brez dovoljenja ali brez upoštevanja določenih odstotkov, z navedbo količin kazeina in kazeinatov, uporabljenih brez dovoljenja.

Člen 6

1.   Brez poseganja v kazni, ki jih določijo zadevne države članice, se za kazein in kazeinate, uporabljene brez dovoljenja, naloži kazen. Kazen se bo določila, ko se bo spremenila pomoč v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Zneski, zbrani na podlagi prvega odstavka, se štejejo za namenske prejemke v skladu s členom 12 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 (5) in se Komisiji prijavijo v skladu s členom 5 navedene uredbe.

Člen 7

1.   Uredba (ES) št. 1547/2006 se razveljavi.

Vendar ostanejo dovoljenja, izdana v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1547/2006, veljavna, dokler jim ne poteče veljavnost.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo in na člen 3 Uredbe (EGS) št. 2204/90 se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008. Člen 2(1) se uporablja od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 201, 31.7.1990, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2583/2001 (UL L 345, 29.12.2001, str. 6).

(3)  UL L 286, 17.10.2006, str. 8.

(4)  Generalni standard za sir v Codex Alimentarus (CODEX STAN A-6, spremenjen leta 2006).

(5)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.


PRILOGA

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1547/2006

Uredba (EGS) št. 2204/90

Ta uredba

člena 1 in 2

 

člena 1 in 2

 

člen 3(1)(a) in (b)

člen 3 (1)

 

člen 3(1)(c)

člen 4(1)

člen 3(1)

 

člen 3(2)

člen 3(2)

 

člen 4(2)

člen 3(3)

 

člen 5(c)

člen 4(1)

 

člen 6

člen 4(2)

 

člen 5

 

člen 5(a) in (b)

člen 6

 

 

člen 7

člen 7

 

člen 8

Priloga I

 

Priloga II

 

Priloga III