1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 759/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 712/2008 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 so bile določena od 25. julija 2008 z Uredbo Komisije št. (ES) 712/2008 (2).

(2)

Glede na dodatne informacije, ki so na voljo Komisiji, zlasti v zvezi s spremembo v razmerju med cenami na notranjem in svetovnem trgu, je treba prilagoditi trenutno veljavna izvozna nadomestila.

(3)

Uredbo (ES) št. 712/2008 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 712/2008 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 197, 25.7.2008, str. 32.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008 za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

vse namembne države z izjemo:

(a)

tretjih držav: Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države);

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.


(1)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).