26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/8


UREDBA SVETA (ES) št. 718/2008

z dne 24. julija 2008

o spremembah uredb (ES) št. 2015/2006 in (ES) št. 40/2008 glede ribolovnih možnosti in z njimi povezanih pogojev za nekatere staleže rib

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1559/2007 z dne 17. decembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (2) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 (3) določa ribolovne možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008.

(2)

Opise nekaterih ribolovnih območij v navedeni uredbi bi bilo treba pojasniti, da bi bila zagotovljena natančna določitev območja, za katerega velja posamezna ribolovna kvota.

(3)

Da bi zagotovili, da se večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, kakor ga določa Uredba (ES) št. 1559/2007, izvede v celoti, bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe, predvidene v navedeni uredbi, zlasti pa določiti in med države članice razdeliti število plovil, ki smejo v Atlantiku loviti modroplavutega tuna velikosti pod najmanjšo velikostjo, in celotni dovoljeni ulov te vrste.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 (4) določa ribolovne možnosti za leto 2008 in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova. Navedbe koordinat za nekatera restriktivna območja za ribolov so bile v navedeni uredbi napačne, zato bi jih bilo treba popraviti.

(5)

V Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 40/2008 so začasno določene omejitve ulova trske v conah ICES VIIb-k, VIII, IX in X in v vodah Skupnosti cone COPACE 34.1.1. Po znanstveno utemeljeni oceni stanja staleža, ki jo je izvedel Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), je treba za ta stalež določiti dokončni celotni dovoljeni ulov.

(6)

Navedbe nekaterih kvot in opomb za nekatere vrste so bile v navedeni uredbi napačne, zato bi jih bilo treba popraviti.

(7)

V skladu s posvetovanji med Skupnostjo in Islandijo 10. aprila 2008 je bil sklenjen dogovor o kvotah kapelana za islandska plovila, ki jih lahko do 30. aprila 2008 črpajo iz kvote Skupnosti, dodeljene na podlagi sporazuma z vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije, in o kvotah za plovila Skupnosti, ki lovijo rdečega okuna v islandski izključni ekonomski coni, ki se lahko črpajo med julijem in decembrom. Navedeni dogovor bi bilo treba prenesti v zakonodajo Skupnosti.

(8)

Sporazum, sklenjen med Evropsko skupnostjo, Ferskimi otoki, Grenlandijo, Islandijo, Norveško in Rusko federacijo v Københavnu 13. in 14. februarja 2008 glede upravljanja rdečega okuna v letu 2008 v Irmingerskem morju in vodah, ki nanj mejijo, v območju Konvencije NEAFC, bi bilo treba prenesti v zakonodajo Skupnosti. Zadevni sporazum velja za celotno leto 2008, zato bi bilo treba ukrepe, sprejete za izvajanje sporazuma, uporabljati za nazaj, od 1. januarja 2008.

(9)

Zaključke srečanja skupnega odbora EU/Grenlandija 27. novembra 2007 v Nuuku in tehničnega sestanka 12. februarja 2008 v Københavnu glede deleža rdečega okuna ES v grenlandskih vodah v conah ICES V in XIV bi bilo treba prenesti v zakonodajo Skupnosti. Dogovor, sklenjen z Grenlandijo, je povezan s sporazumom NEAFC o upravljanju rdečega okuna v Irmingerskem morju, zato bi bilo treba ukrepe, sprejete za izvajanje zaključkov skupnega odbora EU/Grenlandija prav tako uporabljati za nazaj, od 1. januarja 2008.

(10)

V skladu z dogovorjenim poročilom o zaključkih posvetovanj o ribolovu med Evropsko skupnostjo in Norveško z dne 26. novembra 2007 Skupnost leta 2008 izvede preskuse tehničnih ukrepov za vlečno orodje, s čimer bo zmanjšala delež, v številu, ulova trske, ki se zavrže, da bo znašal 10 % ali manj. Navedeni dogovor bi bilo treba prenesti v zakonodajo Skupnosti.

(11)

Da bi zadevnim ribičem zagotovili varnost in jim omogočili, da čim prej načrtujejo svoje dejavnosti za to ribiško sezono, je nujno treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz člena 3 naslova I Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

(12)

Uredbo (ES) št. 2015/2006 in Uredbo (ES) št. 40/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 2015/2006

Del 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 2015/2006 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 40/2008

Uredba (ES) št. 40/2008 se spremeni:

1.

V členu 30(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

območje omejenega globokomorskega ribolova ‚morski greben Lophelia pri rtu Santa Maria di Leuca‘

39° 27,72′ S, 18° 10,74′ V

39° 27,80′ S, 18° 26,68′ V

39° 11,16′ S, 18° 32,58′ V

39° 11,16′ S, 18° 04,28′ V“.

2.

Za členom 82 se vstavijo naslednji členi:

„Člen 82a

Največje število plovil, ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku

1.   Največje število plovil Skupnosti za ribolov tuna z ribiško palico in plovil Skupnosti, ki lovijo s panulo, ter ki smejo v vzhodnem Atlantiku loviti modroplavutega tuna z najmanjšo težo 8 kg ali najmanjše velikosti 75 cm, ter razdelitev tega največjega števila med državami članicami se določita na naslednji način:

Španija

63

Francija

44

ES

107

2.   Največje število plovil Skupnosti s pelagičnimi vlečnimi mrežami, ki smejo v vzhodnem Atlantiku kot prilov loviti modroplavutega tuna z najmanjšo težo 8 kg ali najmanjše velikosti 75 cm, in razdelitev tega največjega števila med državami članicami se določita na naslednji način:

Francija

107

ES

107

Člen 82b

Omejitev ulova modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku

1.   V okviru omejitev ulova, določenih v Prilogi ID, se omejitev ulova modroplavutega tuna s težo med 8 kg oziroma velikostjo 75 cm in 30 kg oziroma 115 cm za plovila Skupnosti z dovoljenjem, navedena v členu 82a, in razdelitev te omejitve ulova med državami članicami določita na naslednji način (v tonah):

Španija

1 117,07 (5)

Francija

504

ES

1 621,07

2.   V okviru omejitev ulova, določenih v odstavku 1, se omejitev ulova modroplavutega tuna z najmanjšo težo 6,4 kg ali najmanjše velikosti 70 cm za plovila, ki se uporabljajo za ribolov tuna z ribiško palico in imajo skupno dolžino manj kot 17 metrov ter so navedena med plovili Skupnosti v členu 82a, in razdelitev te omejitve ulova med državami članicami določita na naslednji način (v tonah):

Francija

45 (6)

ES

45 (6)

Člen 82c

Omejitev ulova modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku, veljavna za mali priobalni ribolov Skupnosti

V okviru omejitev ulova, določenih v Prilogi ID, se omejitev ulova modroplavutega tuna s težo med 8 kg in 30 kg za mali priobalni ribolov Skupnosti za sveže ribe v vzhodnem Atlantiku in razdelitev te omejitve ulova med državami članicami določita na naslednji način (v tonah):

Španija

263,21

Francija

61,01

ES

324,22“

3.

Priloge IA, IB, III in XIV k Uredbi (ES) št. 40/2008 se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se člen 2, kar zadeva spremembe, navedene v točkah 2(b) in (c) Priloge II k tej uredbi, uporablja od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 340, 22.12.2007, str. 8.

(3)  UL L 384, 29.12.2006, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 541/2008 (UL L 157, 17.6.2008, str. 23).

(4)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 641/2008 (UL L 178, 5.7.2008, str. 17).

(5)  Vključno z največ 80 tonami prilova za plovila, ki lovijo s panulo.

(6)  Komisija lahko to količino spremeni do višine 200 ton.


PRILOGA I

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 2015/2006 se del 2 spremeni:

Navedba glede vrste oranžna sluzoglavka v vodah Skupnosti in vodah, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav con ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII in XIV, se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV

Leto

2007

2008

 

Španija

4

3

 

Francija

23

15

 

Irska

6

4

 

Portugalska

7

5

 

Združeno kraljestvo

4

3

 

ES

44

30“

 


PRILOGA II

Priloge k Uredbi (ES) št. 40/2008 se spremenijo:

1.

V Prilogi IA:

(a)

Navedba glede vrste trska v območjih VIIb-k, VIII, IX in X in v vodah Skupnosti cone COPACE 34.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

:

trska

Gadus morhua

Cona

:

VIIb-k, VIII, IX in X; vode Skupnosti cone COPACE 34.1.1

COD/7X7A34

Belgija

217

Analitski TAC

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.“

Francija

3 725

Irska

797

Nizozemska

31

Združeno kraljestvo

404

ES

5 174

TAC

5 174

(b)

Navedba glede vrste sinji mol v vodah Skupnosti con II, IVa, V, VI severno od 56° 30′ S in cone VII zahodno od 12° Z se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona

:

vode Skupnosti con II, IVa, V, VI (severno od 56° 30′ S) in cone VII (zahodno od 12° Z)

WHB/24A567

Norveška

196 269 (1)  (2)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Ferski otoki

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2.

V Prilogi IB:

(a)

Navedba glede vrste kapelan v grenlandskih vodah con ICES V in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

kapelan

Mallotus villosus

Cona

:

grenlandske vode con V in XIV

CAP/514GRN

Vse države članice

0

 

ES

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Ni pomembno

 

(b)

Navedba glede vrste rdeči okun v vodah Skupnosti in mednarodnih vodah cone ICES V ter v mednarodnih vodah con ICES XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

rdeči okun

Sebastes spp.

Cona

:

vode Skupnosti in mednarodne vode cone V; mednarodne vode con XII in XIV

RED/51214

Estonija

210 (7)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Nemčija

4 266 (7)

Španija

749 (7)

Francija

398 (7)

Irska

1 (7)

Latvija

76 (7)

Nizozemska

2 (7)

Poljska

384 (7)

Portugalska

896 (7)

Združeno kraljestvo

10 (7)

ES

6 992 (7)

TAC

46 000

(c)

Navedba glede vrste rdeči okun v grenlandskih vodah con ICES V in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

rdeči okun

Sebastes spp.

Cona

:

grenlandske vode con V in XIV

RED/514GRN

Nemčija

4 248

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Francija

22

Francija

30

ES

8 000 (8)  (9)

TAC

Ni pomembno

(d)

Navedba v zvezi z vrsto rdeči okun v islandskih vodah cone ICES Va se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

rdeči okun

Sebastes spp.

Cona

:

islandske vode cone Va

RED/05A-IS

Belgija

100 (10)  (11)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Nemčija

1 690 (10)  (11)

Francija

50 (10)  (11)

Združeno kraljestvo

1 160 (10)  (11)

ES

3 000 (10)  (11)

TAC

Ni pomembno

3.

V Prilogi III:

(a)

Za točko 9 se vstavi nova točka 9a:

„9a.   Zmanjšanje zavržkov trske v Severnem morju

1.

Države članice s kvotami za trsko leta 2008 izvedejo preskuse tehničnih ukrepov za vlečno orodje, s čimer bodo zmanjšale delež, v številu, ulova trske, ki se zavrže, da bo znašal 10 % ali manj.

2.

Države članice rezultate preskusov iz točke 9a.1 dajo na voljo Komisiji pred 31. decembrom 2008.“

(b)

V točki 13.1 se koordinate za območje „Hatton Bank“ nadomestijo z naslednjim:

 

„Hatton Bank:

59° 26′ S, 14° 30′ Z

59° 12′ S, 15° 08′ Z

59° 01′ S, 17° 00′ Z

58° 50′ S, 17° 38′ Z

58° 30′ S, 17° 52′ Z

58° 30′ S, 18° 22′ Z

58° 03′ S, 18° 22′ Z

58° 03′ S, 17° 30′ Z

57° 55′ S, 17° 30′ Z

57° 45′ S, 19° 15′ Z

58° 30′ S, 18° 45′ Z

58° 47′ S, 18° 37′ Z

59° 05′ S, 17° 32′ Z

59° 16′ S, 17° 20′ Z

59° 22′ S, 16° 50′ Z

59° 21′ S, 15° 40′ Z“.

4.

V Prilogi XIV:

V besedilu, ki navaja Dodatek 3 k Resoluciji GFMC/31/2007/2, se geografske koordinate za geografsko podobmočje (GSA) št. 2 iz Sporazuma GFCM nadomestijo z:

„36° 05′ S, 3° 20′ Z

36° 05′ S, 2° 40′ Z

35° 45′ S, 2° 40′ Z

35° 45′ S, 3° 20′ Z“.


(1)  Se všteje v norveško kvoto omejitev ulova, določeno v sporazumu obalnih držav.

(2)  Ulov v coni IV ne sme preseči 49 067 ton.

(3)  Se všteje v kvoto omejitev ulova za Ferske otoke, določeno v sporazumu obalnih držav.

(4)  Lovi se lahko tudi v coni VIb. Ulov v coni IV ne sme preseči 7 750 ton.“

(5)  Od česar se 23 716 ton dodeli Islandiji.

(6)  Lovi se do 30. aprila 2008.“

(7)  Severno od 59° S in vzhodno od 36° Z se v obdobju med 1. aprilom in 15. julijem 2008 ne sme naloviti več kot 65 % kvote. Severno od 59° S in vzhodno od 36° Z se v obdobju med 1. aprilom in 10. majem 2008 ne sme naloviti več kot 30 % kvote.“.

(8)  Se lahko lovi le s pelagično vlečno mrežo. Lovi se lahko le na vzhodu ali zahodu. Kvote se lahko ulovi v urejevalnem območju NEAFC, če so izpolnjeni pogoji za poročanje o ribolovu v grenlandskih vodah.

(9)  3 500 ton, ki se jih ulovi s pelagično vlečno mrežo, se dodeli Norveški, 200 ton pa se dodeli Ferskim otokom.“.

(10)  Vključno z neizogibnimi prilovi (prilovi trske niso dovoljeni).

(11)  Ki naj se lovi med julijem in decembrom.“.