25.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 598/2008

z dne 24. junija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 589/2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 121(d) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po poenostavitvi tržnih standardov za jajca bi morale države članice odobravati izvzetja od obveznosti označevanja le na zahtevo nosilcev dejavnosti. Vendar, da se upravam držav članic omogoči izvajanje novih pravil, je bilo s členom 11(1) Uredbe Komisije (ES) št. 557/2007 z dne 23. maja 2007 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1028/2006 o tržnih standardih za jajca (2) za označevanje jajc za predelavo, proizvedenih v Skupnosti ali v tretjih državah, uvedeno smiselno prehodno obdobje enega leta, od 1. julija 2007 do 30. junija 2008.

(2)

S 1. julijem 2008 lahko pristojni organi v državah članicah jajca iz Skupnosti za predelavo izvzamejo iz obveznosti označevanja. Za proizvode, uvožene iz tretjih držav, podobni ukrepi niso bili predvideni. V skladu z načelom nacionalne obravnave, določenim v členu 2.1 Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini, bi se morale take morebitne izjeme glede označevanja brez razlikovanja uporabljati tudi za proizvode, uvožene iz tretjih držav.

(3)

Kadar se odobri taka izjema glede označevanja, je treba določiti pravila za preverjanje dejanske končne destinacije takih neoznačenih jajc za prehrambno industrijo.

(4)

Uredbo (ES) št. 589/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Da bi se izognili neenaki obravnavi jajc, proizvedenih v Skupnosti, in uvoženih jajc po izteku prehodnega obdobja, bi se ta uredba morala uporabljati od 1. julija 2008.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 11 Uredbe (ES) št. 589/2008 se nadomesti:

„Člen 11

Označevanje jajc, ki se dobavljajo neposredno živilski industriji

1.   Razen če zdravstvena zakonodaja določa drugače, lahko države članice nosilce dejavnosti na njihovo zahtevo oprostijo obveznosti označevanja iz točke A(III)(1) in točke A(IV)(3) Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007, če se jajca pošljejo neposredno iz proizvodne enote živilski industriji.

2.   V primerih, navedenih v odstavku 1:

(a)

država članica, v kateri je proizvodni obrat, ustrezno obvesti pristojne organe zadevnih držav članic o odobritvi izvzetja iz obveznosti označevanja, preden se opravijo kakršne koli dobave;

(b)

kadar se izvzetje nanaša na dobavitelja iz tretje države, se jajca dobavijo industriji le pod pogojem, da njihovo končno destinacijo za namen predelave preverijo pristojni organi države članice, ki odobri izvzetje;

(c)

za dobavo v celoti odgovarja nosilec živilske dejavnosti, ki se ustrezno obveže, da bo jajca uporabil izključno za predelavo.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 132, 24.5.2007, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1336/2007 (UL L 298, 16.11.2007, str. 3). Uredba (ES) št. 557/2007 bo s 1. julijem 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 589/2008 (UL L 163, 24.6.2008, str. 6).