14.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 535/2008

z dne 13. junija 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 708/2007 (1) z dne 11. junija 2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu ter zlasti tretjega odstavka člena 23 in člena 24(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 708/2007 vzpostavlja okvir za ribogojske prakse glede tujih in lokalno neprisotnih vrst, da bi ocenili in zmanjšali možen vpliv teh vrst in vseh povezanih neciljnih vrst na vodne habitate. Med drugim določa, da je treba sprejeti podrobna pravila o pogojih za vključitev vrst v Prilogo IV k navedeni uredbi.

(2)

Zato je primerno vzpostaviti pregleden postopek za ocenjevanje zahtevkov držav članic za vključitev vrst v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 708/2007. Zlasti je treba dodatno pojasniti in opredeliti pogoje iz člena 24(2) Uredbe (ES) št. 708/2007 ter določiti, katere informacije morajo države članice predložiti za utemeljitev svojih zahtevkov za vključitev vrst.

(3)

Poleg tega Uredba (ES) št. 708/2007 predvideva možnost vzpostavitve posebnega informacijskega sistema, prek katerega bi si lahko države članice izmenjevale informacije iz registrov o tujih in lokalno neprisotnih vrstah v ribogojstvu.

(4)

Zato je treba razviti skupne informacijske standarde in komunikacijski jezik, ki jih bodo države članice uporabljale za izmenjavo osnovnega obsega podatkov iz svojih nacionalnih registrov vnosov in prenosov. Oblikovati je treba določbe za lažjo uskladitev informacijskih sistemov, ki jih bodo uporabljale države članice.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za sektor ribištva in ribogojstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila o pogojih za vključitev vrst v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 708/2007 in o razvoju posebnega informacijskega sistema za dovoljenja za vnos in prenos tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu.

Člen 2

Za namene člena 24(2) Uredbe (ES) št. 708/2007:

(a)

„dalj časa (glede na njihov življenjski cikel)“ pomeni obdobje najmanj 10 let po zaključku dveh proizvodnih ciklov;

(b)

„škodljiv učinek“ pomeni primer, ko znanstveni dokazi potrdijo, da vnos vodnega organizma v določeni državi članici med drugim povzroči znatno:

(i)

degradacijo habitata;

(ii)

tekmovanje z avtohtonimi vrstami za drstišča;

(iii)

križanje z avtohtonimi vrstami, ki ogroža celovitost vrst;

(iv)

plenjenje populacije avtohtonih vrst in njeno posledično zmanjševanje;

(v)

izčrpanje avtohtonih prehrambenih virov;

(vi)

širjenje bolezni in novih patogenov pri prosto živečih vodnih organizmih in ekosistemih.

Člen 3

1.   Države članice Komisiji predložijo zahtevke za vključitev vrst na seznam vrst iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 708/2007.

2.   Ti zahtevki se pošljejo Komisiji skupaj z dokumentom, ki mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

znanstveno ime vrste;

(b)

geografska razširjenost;

(c)

habitat in biološke značilnosti;

(d)

ribogojna proizvodnja;

(e)

vpliv vnosov;

(f)

dejavniki, ki bodo verjetno vplivali na širjenje in porazdelitev;

(g)

skladnost z merili iz člena 24(2) Uredbe (ES) št. 708/2007.

Člen 4

1.   Države članice vzpostavijo in redno posodabljajo informacijski sistem, ki vsebuje podrobnosti vseh zahtevkov za vnos tujih vrst ali prenos lokalno neprisotnih vrst. Države članice za vsak zahtevek izpolnijo informacijski list, ki vsebuje podatke, opredeljene v prilogi k tej uredbi, in je skladen s formatom, določenim v navedeni prilogi.

2.   Države članice najpozneje do 31. decembra 2009 vzpostavijo spletno stran, dostopno prek spleta, na kateri so na voljo informacije, navedene v prilogi k tej uredbi. Spletna stran mora biti v skladu s smernicami pobude za spletno dostopnost.

3.   Države članice Komisiji sporočijo spletni naslov spletne strani.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se začne člen 4 uporabljati šest mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2008

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 168, 28.6.2007, str. 1.


PRILOGA

Informacijski list, naveden v členu 4(1)

Informacijski list se izpolni za en premik/več premikov (1) (vnosov/prenosov) tuje ali lokalno neprisotne vrste

1.   Splošne informacije

1.1   Številka ali sklic zahtevka za dovoljenje

1.2   Prvi zahtevek: DA/NE, če je odgovor NE: navedba prejšnjih zahtevkov za dovoljenje

1.3   Datum zahtevka za dovoljenje: dd/mm/llll

1.4   Podatki o vrsti:

1.4.1   Koda FAO:

1.4.2   Splošno ime:

1.4.3   Znanstveno ime:

1.4.4   Podvrsta (če je potrebno):

1.4.5   Dodatne informacije:

Tetraploidni organizem:

DA/NE

Plodni umetni križanec:

DA/NE

1.4.5.3   Če je odgovor DA, koda FAO in ime vrst staršev:

1.5   Vir:

1.5.1   Država:

1.5.2   Lokacija (ime in naslov vira):

1.5.3   Vrsta vira (drstišče/ribogojnica/divjina):

1.6   Sprejemni ribogojski objekt:

1.6.1   Lokacija (ime in naslov):

1.6.2   Gojitvena metoda: Odprti/zaprti (2) sistem

1.7   Število organizmov in življenjska faza (ikre, ličinke, nedorasle živali, odrasle živali):

1.8   Namen (prehrana ljudi, gojenje za obnovo staleža, raziskave itd.):

1.9   Število predvidenih premikov:

2.   Pregled in ocena tveganja

2.1   Vrsta premika

Rutinski vnos ali prenos:

DA/NE

Odobritev dovoljenja:

DA/NE

Datum izdaje dovoljenja:

dd/mm/llll

2.1.1.3   Organ, ki izda dovoljenje (polni naslov):

Čas veljavnosti dovoljenja:

X let XX mesecev

2.1.1.5   Pod pogoji:

Karantena:

DA/NE

Poskusni izpust

DA/NE

Nerutinski vnos ali prenos:

DA/NE

2.1.2.1   Vrsta tveganja:

2.1.2.1.1   Majhno

2.1.2.1.2   Srednje veliko

2.1.2.1.3   Veliko

2.1.2.2   Povzetek poročila skupne ocene tveganj za okolje (nekaj vrstic in PDF dokument), tudi v enem od drugih jezikov Skupnosti (nekaj vrstic)

Odobritev dovoljenja:

DA/NE

Datum izdaje dovoljenja

dd/mm/llll

2.1.2.5   Organ, ki izda dovoljenje:

Čas veljavnosti dovoljenja:

X let XX mesecev

2.1.2.7   Pod pogoji:

Karantena:

DA/NE

Poskusni izpust:

DA/NE

3.   Spremljanje

3.1   Trajanje programa spremljanja: XX mesecev

3.2   Povzetek rezultatov ocene programa spremljanja (nekaj vrstic in PDF dokument), tudi v enem od drugih jezikov Skupnosti (nekaj vrstic)

Uporabljeni načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih:

DA/NE

Odvzem dovoljenja (če je potrebno):

DA/NE

3.4.1   Če je odgovor DA: Začasen/stalen

3.4.2   Datum: dd/mm/llll

3.4.3   Razlogi za odvzem (nekaj vrstic) tudi v enem od drugih jezikov Skupnosti (nekaj vrstic):


(1)  Zahtevke se lahko vloži za več premikov, ki se izvedejo v obdobju največ sedem let (člen 6(1) Uredbe (ES) št. 708/2007).

(2)  V skladu z opredelitvami iz člena 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 708/2007.