4.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/65


UREDBA (ES) št. 451/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2008

o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 3696/93 (2) je uvedla statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti.

(2)

Zaradi upoštevanja tehnološkega razvoja in strukturnih sprememb v gospodarstvu bi bilo treba uvesti posodobljeno CPA.

(3)

Členitev klasifikacije proizvodov na podlagi posamezne proizvodne dejavnosti se izogiba razširjanju nepovezanih shem šifriranja in proizvajalcem olajšuje določanje pomembnih trgov.

(4)

Obstaja potreba po vzpostavitvi referenčnega okvira, ki bo omogočal primerjavo statističnih podatkov o proizvodnji, potrošnji, zunanji trgovini in transportu.

(5)

Posodobljena CPA je osrednjega pomena za prizadevanja Komisije, da prenovi statistiko Skupnosti; s primerljivejšimi in ustreznejšimi podatki naj bi vodila k boljšemu ekonomskemu upravljanju na ravni Skupnosti in nacionalnih držav.

(6)

Notranji trg za svoje delovanje potrebuje statistične standarde, ki se uporabljajo pri zbiranju, posredovanju in objavljanju nacionalnih statističnih podatkov in statističnih podatkov Skupnosti, tako da so podjetjem, finančnim ustanovam, vladam in drugim gospodarskim subjektom na notranjem trgu lahko na voljo zanesljivi in primerljivi statistični podatki. Zato je nujno, da se različne kategorije CPA v vseh državah članicah razlagajo enako.

(7)

Zanesljive in primerljive statistične podatke potrebujejo podjetja, da lahko ocenijo svojo konkurenčnost, za ustanove Skupnosti pa so koristni pri preprečevanju izkrivljanja konkurence.

(8)

Sama vzpostavitev skupne statistične klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti še ne zavezuje držav članic, da zbirajo, objavljajo ali predložijo podatke. Samo če države članice uporabljajo klasifikacije proizvodov, povezane s klasifikacijo Skupnosti, je mogoče izkazovati integrirane podatke z zanesljivostjo, hitrostjo, prilagodljivostjo in podrobnostjo, ki so nujne za upravljanje notranjega trga.

(9)

Treba bi bilo sprejeti določbo, po kateri se državam članicam omogoči, da v svoje nacionalne klasifikacije vključijo dodatne kategorije na podlagi CPA in tako izpolnijo nacionalne zahteve.

(10)

Zaradi mednarodne primerljivosti gospodarskih statistik uporabljajo države članice in institucije Skupnosti klasifikacije proizvodov, ki so neposredno povezane z Osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC) Ver. 2, kakor jo je sprejela Statistična komisija Združenih narodov.

(11)

Uporaba CPA zahteva, da Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (3), zlasti v zvezi s preučevanjem težav, ki izhajajo iz uvajanja CPA in vključevanjem sprememb v CPA.

(12)

Uvedba nove statistične klasifikacije proizvodov pomeni, da je treba spremeniti predvsem sklicevanje na CPA. Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3696/93 razveljaviti.

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4). Zlasti bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastila za spremembo CPA, da bi se upošteval tehnološki ali gospodarski razvoj ter da bi se uskladila z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(14)

Ker cilja te uredbe, in sicer uvedbe nove statistične CPA, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lažje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tega, kar je potrebno za uresničitev navedenega cilja.

(15)

Opravljena so bila posvetovanja z Odborom za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba uvaja novo skupno CPA v Skupnosti, da se zagotovi ustreznost glede gospodarske stvarnosti in primerljivost med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi klasifikacijami ter s tem med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi statistikami.

2.   Izraz „proizvod“ se nanaša na proizvod gospodarskih dejavnosti, bodisi blago bodisi storitve.

3.   Ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene.

Člen 2

Ravni in struktura CPA

1.   CPA obsega:

(a)

prvo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z abecedno šifro (področja);

(b)

drugo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z dvomestno številčno šifro (oddelki);

(c)

tretjo raven, ki obsega poglavja, opredeljena s trimestno številčno šifro (skupine);

(d)

četrto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s štirimestno številčno šifro (razredi);

(e)

peto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s petmestno številčno šifro (kategorije); in

(f)

šesto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s šestmestno številčno šifro (podkategorije).

2.   CPA je navedena v Prilogi.

Člen 3

Uporaba CPA

Komisija uporablja CPA za vse statistike, razvrščene po proizvodih po dejavnosti.

Člen 4

Nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti

1.   Države članice lahko CPA uporabljajo za zbirne ali podrobne nacionalne prilagoditve, specifične ali funkcionalne narave, ki temeljijo na podkategorijah CPA.

2.   Te klasifikacije bodo s CPA povezane v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

klasifikacije, ki so bolj zbirne kot CPA, vsebujejo natančne agregacije podkategorij CPA;

(b)

klasifikacije, ki so bolj razčlenjene kot CPA, vsebujejo poglavja, ki se v celoti uvrščajo v podkategorije CPA.

Klasifikacije, ki so oblikovane v skladu s tem odstavkom, imajo lahko drugačne šifre.

3.   Države članice lahko uporabljajo nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti, ki izhajajo iz CPA. V takšnem primeru države članice Komisiji pošljejo osnutke njihove nacionalne klasifikacije. Komisija v treh mesecih po prejetju takšnega osnutka preveri skladnost načrtovanih nacionalnih klasifikacij z odstavkom 2 in jih pošlje drugim državam članicam v vednost. Nacionalne klasifikacije držav članic vsebujejo povezovalne tabele med nacionalnimi klasifikacijami in CPA.

Člen 5

Dejavnosti Komisije

Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi razširjanje, vzdrževanje in uveljavljanje CPA, zlasti:

(a)

s pripravo, posodobitvijo in objavo pojasnil za CPA;

(b)

z oblikovanjem in objavo smernic za uporabo CPA;

(c)

z objavo povezovalnih tabel med novo in prejšnjo različico CPA; prejšnjo in novo različico CPA; CPA in kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (5); in

(d)

s prizadevanjem za izboljšanje skladnosti z drugimi klasifikacijami.

Člen 6

Izvedbeni ukrepi

1.   Naslednji ukrepi za izvajanje in posodabljanje te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2):

(a)

odločitve v primeru težav, ki izhajajo iz izvajanja CPA, vključno z dodelitvijo proizvodov določenim razredom; in

(b)

tehnični ukrepi za zagotovitev popolnoma usklajenega prehoda s prejšnje različice CPA.

2.   Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3):

(a)

spremembe CPA, namenjene upoštevanju tehnološkega ali gospodarskega razvoja; in

(b)

spremembe CPA, namenjene usklajevanju z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.

3.   Upoštevati je treba načelo, da morajo pri ukrepih prevladati prednosti posodabljanja CPA nad njegovimi stroški ter načelo, da dodatni stroški in breme ostanejo v razumni meji.

Člen 7

Odbor

1.   Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 8

Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 3696/93

Uredba (EGS) št. 3696/93 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2008 dalje.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 23. aprila 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja 2008.

(2)  UL L 342, 31.12.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 360/2008 (UL L 111, 23.4.2008, str. 9).


PRILOGA

CPA 2008

(d. n.: niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; (*): del)

Oznaka

Poimenovanje

CPC ver. 2

A

KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI

 

01

Kmetijski, lovski proizvodi in sorodne storitve

 

01.1

Pridelki netrajnih rastlin

 

01.11

Žita (razen riža), stročnice in oljna semena

 

01.11.1

Pšenica

 

01.11.11

Trda pšenica

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Pšenica, razen trde pšenice

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Koruza

 

01.11.20

Koruza

01121

01122

01.11.3

Ječmen, rž in oves

 

01.11.31

Ječmen

01151

01152

01.11.32

01161

01162

01.11.33

Oves

01171

01172

01.11.4

Sirek, proso in druga žita

 

01.11.41

Sirek

01141

01142

01.11.42

Proso

01181

01182

01.11.49

Druga žita

01190

01.11.5

Žitna slama in žitne pleve

 

01.11.50

Žitna slama in žitne pleve

01913

01.11.6

Stročnice, sveže

 

01.11.61

Stročji fižol

01241

01.11.62

Grah, svež

01242

01.11.69

Druge sveže stročnice

01249

01.11.7

Stročnice, suhe

 

01.11.71

Fižol, suh

01701

01.11.72

Bob, suh

01702

01.11.73

Čičerika, suha

01703

01.11.74

Leča, suha

01704

01.11.75

Grah, suh

01705

01.11.79

Zrna stročnic (suhe stročnice), d. n.

01709

01.11.8

Soja, arašidi in bombaževo seme

 

01.11.81

Soja

01411

01412

01.11.82

Arašidi, v lupini

01421

01422

01.11.83

Arašidi, oluščeni

21421

01.11.84

Bombaževo seme

01431

01432

01.11.9

Druga oljna semena

 

01.11.91

Laneno seme

01441

01.11.92

Gorčično seme

01442

01.11.93

Seme oljne repice ali ogrščice

01443

01.11.94

Sezamovo seme

01444

01.11.95

Sončnično seme

01445

01.11.99

Druga oljna semena, d. n.

01446

01449

01.12

Riž, neoluščen

 

01.12.1

Riž, neoluščen

 

01.12.10

Riž, neoluščen

01131

01132

01.13

Zelenjadnice in melone, korenovke in gomoljnice

 

01.13.1

Listnata ali stebelna zelenjava

 

01.13.11

Beluši

01211

01.13.12

Zelje

01212

01.13.13

Cvetača in brokoli

01213

01.13.14

Solata

01214 (*)

01.13.15

Radič

01214 (*)

01.13.16

Špinača

01215

01.13.17

Artičoke

01216

01.13.19

Druga listnata ali stebelna zelenjava

01219

01.13.2

Melone

 

01.13.21

Lubenice

01221

01.13.29

Druge melone

01229

01.13.3

Druge plodovke

 

01.13.31

Paprike in feferoni, sveži (samo capsicum)

01231

01.13.32

Kumare in kumarice

01232

01.13.33

Jajčevci

01233

01.13.34

Paradižniki

01234

01.13.39

Druge plodovke d. n.

01235

01239

01.13.4

Korenovke, čebulnice ali gomoljnice

 

01.13.41

Korenje in repa

01251

01.13.42

Česen

01252

01.13.43

Čebula

01253

01.13.44

Por in druge čebulnice

01254

01.13.49

Druge korenovke, čebulnice ali gomoljnice (brez visoke vsebnosti škroba ali inulina)

01259

01.13.5

Užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina

 

01.13.51

Krompir

01510

01.13.52

Sladki krompir

01591

01.13.53

Kasava

01592

01.13.59

Drugi užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina

01593

01599

01.13.6

Semena vrtnin, razen semena pese

 

01.13.60

Semena vrtnin, razen semena pese

01260

01.13.7

Sladkorna pesa in semena sladkorne pese

 

01.13.71

Sladkorna pesa

01801

01.13.72

Semena sladkorne pese

01803

01.13.8

Gobe in gomoljike

 

01.13.80

Gobe in gomoljike

01270

01.13.9

Vrtnine, sveže, d. n.

 

01.13.90

Vrtnine, sveže, d. n.

01290

01.14

Sladkorni trs

 

01.14.1

Sladkorni trs

 

01.14.10

Sladkorni trs

01802

01809

01.15

Nepredelan tobak

 

01.15.1

Nepredelan tobak

 

01.15.10

Nepredelan tobak

01970

25010

01.16

Predivnice

 

01.16.1

Predivnice

 

01.16.11

Bombaž, prečiščen ali ne

01921

01.16.12

Juta, kenaf in druga tekstilna ličnata vlakna, surova ali močena, razen lanu, konoplje in ramije

01922

01.16.19

Lan, prava konoplja in predivnice d. n.

01929

01.19

Pridelki drugih netrajnih rastlin

 

01.19.1

Krmne rastline

 

01.19.10

Krmne rastline

01911

01912

01919

01.19.2

Rezano cvetje in cvetni brsti; seme okrasnih rastlin

 

01.19.21

Rezano cvetje in cvetni brsti

01962

01.19.22

Seme okrasnih rastlin

01963

01.19.3

Seme sladkorne pese, seme krmnih rastlin; druge rastlinske surovine

 

01.19.31

Seme pese (razen semena sladkorne pese) in seme krmnih rastlin

01940

01.19.39

Rastlinske surovine d. n.

01990

01.2

Pridelki trajnic

 

01.21

Grozdje

 

01.21.1

Grozdje

 

01.21.11

Namizno grozdje

01330 (*)

01.21.12

Drugo grozdje, sveže

01330 (*)

01.22

Tropsko in subtropsko sadje

 

01.22.1

Tropsko in subtropsko sadje

 

01.22.11

Avokado

01311

01.22.12

Banane, rajske smokve in podobno

01312

01313

01.22.13

Datlji

01314

01.22.14

Fige

01315

01.22.19

Drugo tropsko in subtropsko sadje

01316

01317

01318

01319

01.23

Agrumi

 

01.23.1

Agrumi

 

01.23.11

Pomelo in grenivke

01321

01.23.12

Limone in limete

01322

01.23.13

Pomaranče

01323

01.23.14

Tangerinke, mandarine, klementine

01324

01.23.19

Drugi agrumi

01329

01.24

Pečkato in koščičasto sadje

 

01.24.1

Jabolka

 

01.24.10

Jabolka

01351

01.24.2

Drugo pečkato in koščičasto sadje

 

01.24.21

Hruške

01352 (*)

01.24.22

Kutine

01352 (*)

01.24.23

Marelice

01353

01.24.24

Češnje

01354

01.24.25

Breskve

01355 (*)

01.24.26

Nektarine

01355 (*)

01.24.27

Slive

01356 (*)

01.24.28

Trnulje

01356 (*)

01.24.29

Drugo pečkato in koščičasto sadje, d. n.

01359

01.25

Sadje in oreški drugih sadnih dreves in grmovnic

 

01.25.1

Jagodičevje in sadje rodu Vaccinium

 

01.25.11

Kivi

01342

01.25.12

Maline

01343

01.25.13

Jagode

01344

01.25.19

Drugo jagodičevje in sadje rodu Vaccinium, d. n.

01341

01349

01.25.2

Seme sadja

 

01.25.20

Seme sadja

01360

01.25.3

Oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov)

 

01.25.31

Mandlji

01371

21422

01.25.32

Kostanji

01373

21429 (*)

01.25.33

Lešniki

01374

21423

01.25.34

Pistacije

01375

21429 (*)

01.25.35

Orehi

01376

21429 (*)

01.25.39

Drugi oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n.

 

01.25.90

Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n.

01391

01399

01.26

Oljni plodovi

 

01.26.1

Oljke

 

01.26.11

Namizne oljke

01450 (*)

01.26.12

Oljke za pridelavo oljčnega olja

01450 (*)

01.26.2

Kokosovi orehi

 

01.26.20

Kokosovi orehi

01460

21429 (*)

01.26.9

Drugi oljni sadeži

 

01.26.90

Drugi oljni sadeži

01491

01499

01.27

Rastline za izdelavo napitkov

 

01.27.1

Rastline za izdelavo napitkov

 

01.27.11

Kavna zrna, nepražena

01610

01.27.12

Čajni listi

01620

01.27.13

Listi maté

01630

01.27.14

Kakav v zrnu

01640

01.28

Začimbe, aromatske in zdravilne rastline

 

01.28.1

Začimbe, nepredelane

 

01.28.11

Poper (piper spp.), surov

01651

01.28.12

Čili in feferoni, suhi (capsicum spp.), nepredelani

01652

01.28.13

Muškatni orešek, macis in kardamom, surovi

01653

01.28.14

Janež, zvezdasti janež, koriander, kumina, orientalska kumina, komarček in brinove jagode, surovi

01654

01.28.15

Cimet (canella), surov

01655

01.28.16

Nageljnove žbice, surove

01656

01.28.17

Ingver, suh, surov

01657

01.28.18

Vanilija, surova

01658

01.28.19

Druge začimbe, nepredelane

01690

01.28.2

Hmeljevi storžki

 

01.28.20

Hmeljevi storžki

01659

01.28.3

Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne in podobne namene

 

01.28.30

Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne in podobne namene

01930 (*)

01.29

Pridelki drugih trajnic

 

01.29.1

Naravni kavčuk

 

01.29.10

Naravni kavčuk

01950

01.29.2

Božična drevesca, posekana

 

01.29.20

Božična drevesca, posekana

03241

01.29.3

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje ali strojenje

 

01.29.30

Rastlinski materiali za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje ali strojenje

03250

01.3

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

 

01.30

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

 

01.30.1

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

 

01.30.10

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

01961 (*)

01.4

Žive živali in živalski proizvodi

 

01.41

Krave molznice, žive, in surovo kravje mleko

 

01.41.1

Krave molznice, žive

 

01.41.10

Krave molznice, žive

0211 (*)

01.41.2

Surovo kravje mleko

 

01.41.20

Surovo kravje mleko

0221

01.42

Drugo govedo, živo, in njihovo seme

 

01.42.1

Drugo govedo, živo

 

01.42.11

Drugo govedo, razen telet, živo

0211 (*)

01.42.12

Teleta govedi in bivola, živa

0211 (*)

01.42.2

Seme govedi in bivola

 

01.42.20

Seme govedi in bivola

02411

01.43

Konji in drugi kopitarji, živi

 

01.43.1

Konji in drugi kopitarji, živi

 

01.43.10

Konji in drugi kopitarji, živi

02130

01.44

Kamele, žive

 

01.44.1

Kamele, žive

 

01.44.10

Kamele, žive

02121

01.45

Ovce in koze, žive; surovo ovčje in kozje mleko ter strižena volna

 

01.45.1

Ovce in koze, žive

 

01.45.11

Ovce, žive

02122

01.45.12

Koze, žive

02123

01.45.2

Surovo ovčje in kozje mleko

 

01.45.21

Surovo ovčje mleko

02291

01.45.22

Surovo kozje mleko

02292

01.45.3

Strižena mastna volna koz in ovac, tudi z oprano na živali

 

01.45.30

Strižena mastna volna koz in ovac, tudi z oprano na živali

02941

01.46

Prašiči, živi

 

01.46.1

Prašiči, živi

 

01.46.10

Prašiči, živi

02140

01.47

Perutnina, živa, in jajca

 

01.47.1

Perutnina, živa

 

01.47.11

Piščanci, živi

02151

01.47.12

Purani, živi

02152

01.47.13

Gosi, žive

02153

01.47.14

Race in pegatke, žive

02154

02155

01.47.2

Jajca v lupini, sveža

 

01.47.21

Kokošja jajca v lupini, sveža

02310

01.47.22

Jajca druge perutnine v lupini, sveža

02320

01.47.23

Valilna jajca

02330

01.49

Druge rejne živali in živalski proizvodi

 

01.49.1

Druge rejne živali, žive

 

01.49.11

Domači kunci, živi

02191

01.49.12

Ptice za rejo d. n., žive

02193

02194

01.49.13

Plazilci za rejo (vključno kače in želve), živi

02195

01.49.19

Druge rejne živali, d. n., žive

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Drugi živalski proizvodi

 

01.49.21

Med, naravni

02910

01.49.22

Surovo mleko, d. n.

02293

02299

01.49.23

Polži, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, razen morskih polžev

02920

01.49.24

Užitni proizvodi živalskega izvora, d. n.

02930

01.49.25

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

02944

01.49.26

Voski žuželk in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

02960

01.49.27

Živalski zarodki za razmnoževanje

02419

02420

01.49.28

Neužitni proizvodi živalskega izvora, d. n.

02943

01.49.3

Surovi kožuhi in kože

 

01.49.31

Surovi kožuhi, razen kožuhov jagnjet

02955 (*)

01.49.32

Surovi kožuhi jagnjet

02955 (*)

01.49.39

Surovo živalske kože, d. n. (sveže ali konzervirane, vendar ne nadalje obdelane)

02959

01.6

Storitve za kmetijsko proizvodnjo (razen veterinarskih)

 

01.61

Storitve za rastlinsko pridelavo

 

01.61.1

Storitve za rastlinsko pridelavo

 

01.61.10

Storitve za rastlinsko pridelavo

86119

01.62

Storitve za živinorejo

 

01.62.1

Storitve za živinorejo

 

01.62.10

Storitve za živinorejo

86121

01.63

Priprava pridelkov

 

01.63.1

Priprava pridelkov

 

01.63.10

Priprava pridelkov

86111

01.64

Obdelava semen

 

01.64.1

Obdelava semen

 

01.64.10

Obdelava semen

86112

01.7

Lov in lovske storitve

 

01.70

Lov in lovske storitve

 

01.70.1

Lov in lovske storitve

 

01.70.10

Lov in lovske storitve

86130

02

Gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo

 

02.1

Gozdno drevje in storitve drevesnic

 

02.10

Gozdno drevje in storitve drevesnic

 

02.10.1

Sadike gozdnega drevja; semena gozdnega drevja

 

02.10.11

Sadike gozdnega drevja

01961 (*)

02.10.12

Semena gozdnega drevja

01360

02.10.2

Storitve gozdnih drevesnic

 

02.10.20

Storitve gozdnih drevesnic

86140 (*)

02.10.3

Gozdno drevje

 

02.10.30

Gozdno drevje

03300

02.2

Neobdelan les

 

02.20

Neobdelan les

 

02.20.1

Neobdelan les

 

02.20.11

Oblovina iglavcev

03110

02.20.12

Oblovina listavcev, razen tropskih drevesnih vrst

03120 (*)

02.20.13

Oblovina tropskih drevesnih vrst

03120 (*)

02.20.14

Drva

03130 (*)

02.3

Prostorastoče dobrine, razen lesa

 

02.30

Prostorastoče dobrine, razen lesa

 

02.30.1

Naravni gumiji

 

02.30.11

Balata, gutaperča, gvajak, čikl in podobni naravni gumiji

03211

02.30.12

Šelak, balzami ter druge naravne smole in cedike

03219

02.30.2

Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana

 

02.30.20

Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana

03220

02.30.3

Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras

 

02.30.30

Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras

03249

02.30.4

Užitne prostorastoče dobrine

 

02.30.40

Užitne prostorastoče dobrine

03230

02.4

Storitve za gozdarstvo

 

02.40

Storitve za gozdarstvo

 

02.40.1

Storitve za gozdarstvo

 

02.40.10

Storitve za gozdarstvo

86140 (*)

03

Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, storitve za ribištvo

 

03.0

Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, storitve za ribištvo

 

03.00

Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, storitve za ribištvo

 

03.00.1

Ribe, žive

 

03.00.11

Žive okrasne ribe

04111

03.00.12

Žive ribe, morske, negojene

04119 (*)

03.00.13

Žive ribe, sladkovodne, negojene

04119 (*)

03.00.14

Žive ribe, morske, gojene

04119 (*)

03.00.15

Žive ribe, sladkovodne, gojene

04119 (*)

03.00.2

Ribe, sveže ali ohlajene

 

03.00.21

Sveže ali ohlajene ribe, morske, negojene

04120 (*)

03.00.22

Sveže ali ohlajene ribe, sladkovodne, negojene

04120 (*)

03.00.23

Sveže ali ohlajene ribe, morske, gojene

04120 (*)

03.00.24

Sveže ali ohlajene ribe, sladkovodne, gojene

04120 (*)

03.00.3

Raki, nezamrznjeni

 

03.00.31

Raki, nezamrznjeni, negojeni

04210 (*)

03.00.32

Raki, nezamrznjeni, gojeni

04210 (*)

03.00.4

Mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni

 

03.00.41

Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, negojene

04220 (*)

03.00.42

Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni

0429 (*)

03.00.43

Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, gojene

04220 (*)

03.00.44

Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni

0429 (*)

03.00.5

Biseri, neobdelani

 

03.00.51

Naravni biseri, neobdelani

38210 (*)

03.00.52

Gojeni biseri, neobdelani

38210 (*)

03.00.6

Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi

 

03.00.61

Korale in podobni proizvodi, lupine mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipina kost

04910

03.00.62

Naravne spužve živalskega izvora

04920

03.00.63

Morske alge in druge alge, negojene

04930 (*)

03.00.64

Morske alge in druge alge, gojene

04930 (*)

03.00.69

Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi, d. n.

0 (*)

03.00.7

Storitve za ribištvo in gojenje vodnih organizmov

 

03.00.71

Storitve za ribištvo

86150 (*)

03.00.72

Storitve za gojenje vodnih organizmov

86150 (*)

B

RUDE IN KAMNINE

 

05

Premog in lignit

 

05.1

Črni premog

 

05.10

Črni premog

 

05.10.1

Črni premog

 

05.10.10

Črni premog

11010

05.2

Rjavi premog in lignit

 

05.20

Rjavi premog in lignit

 

05.20.1

Rjavi premog in lignit

 

05.20.10

Rjavi premog in lignit

11030 (*)

06

Surova nafta in zemeljski plin

 

06.1

Surova nafta

 

06.10

Surova nafta

 

06.10.1

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

 

06.10.10

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

12010

06.10.2

Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

 

06.10.20

Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

12030

06.2

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

 

06.20

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

 

06.20.1

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

 

06.20.10

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

12020

07

Rude

 

07.1

Železova ruda

 

07.10

Železova ruda

 

07.10.1

Železova ruda

 

07.10.10

Železova ruda

14100

07.2

Rude neželeznih kovin

 

07.21

Uranova in torijeva ruda

 

07.21.1

Uranova in torijeva ruda

 

07.21.10

Uranova in torijeva ruda

13000

07.29

Rude drugih neželeznih kovin in njihovi koncentrati

 

07.29.1

Rude drugih neželeznih kovin in njihovi koncentrati

 

07.29.11

Bakrove rude in koncentrati

14210

07.29.12

Nikljeve rude in koncentrati

14220

07.29.13

Aluminijeve rude in koncentrati

14230

07.29.14

Rude in koncentrati plemenitih kovin

14240

07.29.15

Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati

14290 (*)

07.29.19

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.

14290 (*)

08

Rudnine in kamnine

 

08.1

Kamen, pesek in glina

 

08.11

Okrasni in gradbeni kamen, apnenec, sadra, kreda in skrilavec

 

08.11.1

Okrasni in gradbeni kamen

 

08.11.11

Marmor in drug apnenčev okrasni ali gradbeni kamen

15120

08.11.12

Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen

15130

08.11.2

Apnenec in sadra

 

08.11.20

Apnenec in sadra

15200

08.11.3

Kreda in nežgan dolomit

 

08.11.30

Kreda in nežgan dolomit

16330

08.11.4

Skrilavec

 

08.11.40

Skrilavec

15110

08.12

Gramoz, pesek, gline in kaolin

 

08.12.1

Gramoz in pesek

 

08.12.11

Naravni pesek

15310

08.12.12

Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz

15320 (*)

08.12.13

Mešanice žlindre in podobnih industrijskih odpadkov za gradbeništvo, vključno s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom ali ne

15320 (*)

08.12.2

Gline in kaolin

 

08.12.21

Kaolin in druge kaolinske gline

15400 (*)

08.12.22

Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

15400 (*)

08.9

Druge rudnine in kamnine

 

08.91

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila

 

08.91.1

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila

 

08.91.11

Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati

16110

08.91.12

Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo

16120

08.91.19

Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil

16190 (*)

08.92

Šota

 

08.92.1

Šota

 

08.92.10

Šota

11040 (*)

08.93

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

 

08.93.1

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

 

08.93.10

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

16200 (*)

08.99

Druge rudnine in kamnine, d. n.

 

08.99.1

Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine

 

08.99.10

Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine

15330

08.99.2

Dragi in poldragi kamni; industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila; drugi minerali

 

08.99.21

Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani

16310

08.99.22

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila

16320

08.99.29

Drugi minerali

16390

09

Storitve za rudarstvo

 

09.1

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

 

09.10

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

 

09.10.1

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

 

09.10.11

Vrtanje naftnih vrtin in vrtin zemeljskega plina

86211 (*)

09.10.12

Postavljanje, popravilo in podiranje naprav za črpanje nafte in plina ter druge storitve v zvezi s črpanjem nafte in zemeljskega plina

86211 (*)

09.10.13

Utekočinjanje in ponovno uplinjanje zemeljskega plina za prevoz na mestu črpanja

86211 (*)

09.9

Storitve za drugo rudarjenje

 

09.90

Storitve za drugo rudarjenje

 

09.90.1

Storitve za drugo rudarjenje

 

09.90.11

Storitve pridobivanja črnega premoga

86219 (*)

09.90.19

Storitve za drugo rudarjenje, d. n.

86219 (*)

C

PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI

 

10

Živila

 

10.1

Konzervirano meso in mesni izdelki

 

10.11

Sveže ohlajeno ali zamrznjeno meso

 

10.11.1

Meso goveda, prašičev, ovc, koz, konjev in drugih kopitarjev, sveže ali ohlajeno

 

10.11.11

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

21111

21112

10.11.12

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno

21113

10.11.13

Ovčje meso, sveže ali ohlajeno

21115

10.11.14

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

21116

10.11.15

Konjsko meso, sveže ali ohlajeno

21118

10.11.2

Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni

 

10.11.20

Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki; drugo meso in užitni klavnični odpadki drugih živali

 

10.11.31

Goveje meso, zamrznjeno

21131

21132

10.11.32

Prašičje meso, zamrznjeno

21133

10.11.33

Ovčje meso, zamrznjeno

21135

10.11.34

Kozje meso, zamrznjeno

21136

10.11.35

Konjsko meso, zamrznjeno

21138

10.11.39

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Puljena mastna volna in surove kože goveda, konj ovc in koz

 

10.11.41

Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali

02942

10.11.42

Cele surove kože goveda ali konjev

02951

10.11.43

Druge surove kože goveda ali konjev

02952

10.11.44

Surove kože ovc ali jagnjet

02953

10.11.45

Surove kože koz ali kozličkov

02954

10.11.5

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev

 

10.11.50

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Surovi klavnični odpadki, neužitni

 

10.11.60

Surovi klavnični proizvodi, neužitni

39110 (*)

10.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa

 

10.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa

88111 (*)

10.12

Sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso perutnine

 

10.12.1

Meso perutnine, sveže ali ohlajeno

 

10.12.10

Meso perutnine, sveže ali ohlajeno

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Meso perutnine, zamrznjeno

 

10.12.20

Meso perutnine, zamrznjeno

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Perutninske maščobe

 

10.12.30

Perutninske maščobe

21511 (*)

21522

10.12.4

Užitni perutninski klavnični odpadki

 

10.12.40

Užitni perutninski klavnični odpadki

21160

10.12.5

Perje in ptičje kože

 

10.12.50

Perje in ptičje kože

39110 (*)

10.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa

 

10.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa

88111 (*)

10.13

Izdelki iz mesa in perutninskega mesa

 

10.13.1

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

 

10.13.11

Prašičje meso, kosi, soljeni, sušeni ali prekajeni (slanina in šunka)

21171

10.13.12

Goveje meso, soljeno, sušeno ali prekajeno

21172

10.13.13

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni (razen prašičjega in govejega mesa); užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

21173

10.13.14

Klobase in podobni izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

21174

10.13.15

Drugi pripravljeni in konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi, razen pripravljenih jedi iz mesa ali klavničnih odpadkov

21179

10.13.16

Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesnih izdelkov

 

10.13.91

Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov

88111 (*)

10.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesnih izdelkov

88111 (*)

10.2

Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci

 

10.20

Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci

 

10.20.1

Ribje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

10.20.11

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže ali ohlajeno

21221

10.20.12

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

21225

10.20.13

Ribe, zamrznjene

21210

10.20.14

Ribji fileti, zamrznjeni

21222

10.20.15

Ribje meso (nemleto ali mleto), zamrznjeno

21223

10.20.16

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

21226

10.20.2

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane; kaviar in kaviarjevi nadomestki

 

10.20.21

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

21224

10.20.22

Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

21227

21233 (*)

10.20.23

Ribe, sušene, soljene ali ne, ali v slanici

21231

10.20.24

Ribe, vključno fileti, prekajeni

21232

10.20.25

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, razen pripravljenih ribjih jedi

21242 (*)

10.20.26

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

21243

10.20.3

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, pripravljeni ali konzervirani

 

10.20.31

Raki, zamrznjeni

21250

10.20.32

Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni

21261

10.20.33

Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni

21269

10.20.34

Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani

21270

21280

10.20.4

Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ter drugi proizvodi, d. n., neustrezni za prehrano ljudi

 

10.20.41

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustrezni za prehrano ljudi

21291

10.20.42

Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

21299

10.20.9

Prekajevanje ter drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev

 

10.20.91

Prekajevanje in drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov

88111 (*)

10.20.99

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev

88111 (*)

10.3

Predelano in konzervirano sadje in zelenjava

 

10.31

Predelan in konzerviran krompir

 

10.31.1

Predelan in konzerviran krompir

 

10.31.11

Krompir, zamrznjen

21313

10.31.12

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

21393 (*)

10.31.13

Sušen krompir v obliki moke, zdroba; kosmičev; granul in peletov

21392

10.31.14

Krompir, pripravljen ali konzerviran

21323 (*)

10.31.9

Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja; storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja krompirja

 

10.31.91

Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja

88111 (*)

10.31.99

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja krompirja

88111 (*)

10.32

Sadni in zelenjavni sokovi

 

10.32.1

Sadni in zelenjavni sokovi

 

10.32.11

Paradižnikov sok

21331

10.32.12

Pomarančni sok

21431

10.32.13

Sok grenivke

21432

10.32.14

Ananasov sok

21433

10.32.15

Grozdni sok

21434

10.32.16

Jabolčni sok

21435

10.32.17

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov

21339

10.32.19

Drugi sadni in zelenjavni sokovi

21439

10.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov

 

10.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov

88111 (*)

10.39

Drugo predelano in konzervirano sadje in zelenjava

 

10.39.1

Predelana in konzervirana zelenjava, razen krompirja

 

10.39.11

Zelenjava, zamrznjena

21311

21312

21319

10.39.12

Zelenjava, začasno konzervirana

21399 (*)

10.39.13

Zelenjava, sušena

21393 (*)

10.39.14

Zelenjava in sadje, v kosih, pakirana

0 (*)

10.39.15

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

21321

10.39.16

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

21322

10.39.17

Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

21329 (*)

21399

10.39.18

Zelenjava (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

21394

10.39.2

Predelano in konzervirano sadje in oreški

 

10.39.21

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

21493

10.39.22

Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in paste iz sadja ali oreškov

21494

10.39.23

Oreški, arašidi, praženi, soljeni ali drugače pripravljeni

21495

10.39.24

Sadje in oreški, začasno konzervirano, neprimerno za takojšnje zaužitje

21496

10.39.25

Drugo pripravljeno ali konzervirano sadje

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

 

10.39.30

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

39120 (*)

10.39.9

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave

 

10.39.91

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov

88111 (*)

10.39.99

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave

88111 (*)

10.4

Rastlinska olja in maščobe ter olja in maščobe živalskega izvora

 

10.41

Olja in maščobe

 

10.41.1

Olja in maščobe živalskega izvora ter njihove frakcije, surovi

 

10.41.11

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, ali mešani ali kako drugače obdelani

21529 (*)

10.41.12

Masti in olja rib in morskih sesalcev ter njihove frakcije

21524

21525

21526

10.41.19

Druge masti in olja rib in morskih živali in njihove frakcije

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Rastlinska olja, surova

 

10.41.21

Sojino olje, surovo

21531

10.41.22

Arašidno olje, surovo

21532

10.41.23

Oljčno olje, surovo

21537

10.41.24

Olje iz sončničnih semen, surovo

21533

10.41.25

Olje iz bombaževega semena, surovo

21538

10.41.26

Olje iz oljne ogrščice, repnih semen ali gorčično olje, surovo

21534

10.41.27

Palmovo olje, surovo

21535

10.41.28

Kokosovo olje, surovo

21536

10.41.29

Druga rastlinska olja, surova

21539 (*)

10.41.3

Linters iz bombaža

 

10.41.30

Linters iz bombaža

21600

10.41.4

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj; moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov

 

10.41.41

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj

21710

10.41.42

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice

21720

10.41.5

Rafinirana olja, razen ostankov

 

10.41.51

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21541

10.41.52

Olje iz arašidov in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21542

10.41.53

Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21547

10.41.54

Olje iz sončničnih semen in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21543

10.41.55

Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21548

10.41.56

Olja iz oljne ogrščice, repice, gorčice ter njihove frakcije, rafinirana, kemično nemodificirana

21544

10.41.57

Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21545

10.41.58

Kokosovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

21546

10.41.59

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana; rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana

21549 (*)

10.41.6

Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, toda nadalje nepredelani

 

10.41.60

Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, toda nadalje nepredelani

21590 (*)

10.41.7

Rastlinski voski (razen trigliceridov); degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

 

10.41.71

Rastlinski voski (razen trigliceridov)

21731

10.41.72

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

21732

10.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob

 

10.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob

88111 (*)

10.42

Margarina in podobne jedilne maščobe

 

10.42.1

Margarina in podobne jedilne maščobe

 

10.42.10

Margarina in podobne jedilne maščobe

21550

10.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih maščob

 

10.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih maščob

88111 (*)

10.5

Mlečni izdelki

 

10.51

Mlečni in sirni izdelki

 

10.51.1

Predelano tekoče mleko in smetana

 

10.51.11

Predelano tekoče mleko

22110

10.51.12

Mleko in smetana z > 6 % maščobe, nezgoščena in neslajena

22120

10.51.2

Mleko v trdnih oblikah

 

10.51.21

Posneto mleko v prahu

22212

10.51.22

Polnomastno mleko v prahu

22211

10.51.3

Maslo in mlečni namazi

 

10.51.30

Maslo in mlečni namazi

22241

22242

22249

10.51.4

Sir in skuta

 

10.51.40

Sir in skuta

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Drugi mlečni izdelki

 

10.51.51

Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt in drugo fermentirano ali zakisano mleko ali smetana

22230

10.51.53

Kazein

22260

10.51.54

Laktoza in laktozni sirup

23210 (*)

10.51.55

Sirotka

22130

22219 (*)

10.51.56

Mlečni izdelki, d. n.

22290

10.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov

 

10.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov

88111 (*)

10.52

Sladoled

 

10.52.1

Sladoled in drug užiten led

 

10.52.10

Sladoled in drug užiten led

22270

10.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda

 

10.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda

88111 (*)

10.6

Mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki

 

10.61

Mlevski izdelki

 

10.61.1

Riž, manj brušen ali dobro brušen, ali oluščen ali lomljen

 

10.61.11

Oluščen riž

23162

10.61.12

Riž, manj brušen ali dobro brušen ali lomljen

23161

10.61.2

Žitna in rastlinska moka; mešanice moke

 

10.61.21

Pšenična ali soržična moka

23110

10.61.22

Druga žitna moka

23120

10.61.23

Rastlinska moka in zdrob

23170

10.61.24

Mešanice za izdelavo pekovskih izdelkov

23180

10.61.3

Drobljenec, zdrob, peleti in drugi žitni mlevni izdelki

 

10.61.31

Pšenični drobljenec in zdrob

23130 (*)

10.61.32

Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žit, d. n.

23130 (*)

10.61.33

Žitni kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki

23140

10.61.4

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit

 

10.61.40

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit

39120 (*)

10.61.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov

 

10.61.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov

88111 (*)

10.62

Škrob in škrobni izdelki

 

10.62.1

Škrob in škrobni izdelki; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.

 

10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini in drugi modificirani škrobi

23220

10.62.12

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

23230

10.62.13

Glukoza in glukozni sirup; fruktoza in fruktozni sirup; invertni sladkor; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.

23210 (*)

10.62.14

Koruzno olje

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

 

10.62.20

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

39130

10.62.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov

 

10.62.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov

88111 (*)

10.7

Pekarski izdelki in testenine

 

10.71

Kruh, sveže pecivo in slaščice

 

10.71.1

Kruh, sveže pecivo in slaščice

 

10.71.11

Svež kruh

23491

10.71.12

Sveže pecivo in slaščice

23431

10.71.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, peciva in slaščic

 

10.71.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, peciva in slaščic

88111 (*)

10.72

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

 

10.72.1

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

 

10.72.11

Hrustljavi kruh, prepečenec, opečen kruh in podobni izdelki

23410

10.72.12

Medenjaki in podobni izdelki; sladki keksi; vaflji in oblati

23420

10.72.19

Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki

23439

23499

10.72.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje prepečenca in piškotov ter trajnega peciva in slaščic

 

10.72.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje prepečenca in piškotov ter trajnega peciva in slaščic

88111 (*)

10.73

Testenine, kuskus in podobni izdelki

 

10.73.1

Testenine, kuskus in podobni izdelki

 

10.73.11

Testenine in podobni izdelki

23710

10.73.12

Kuskus

23721 (*)

10.73.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih izdelkov

 

10.73.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih izdelkov

88111 (*)

10.8

Druga živila

 

10.81

Sladkor

 

10.81.1

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese; melase

 

10.81.11

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

23511

23512

10.81.12

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil

23520

10.81.13

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese z dodatki za aromatiziranje ali barvili; javorjev sladkor in sirup

23530

10.81.14

Melase

23540

10.81.2

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

 

10.81.20

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

39140

10.81.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja

 

10.81.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja

88111 (*)

10.82

Kakav, čokolada in sladkorni izdelki

 

10.82.1

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena, kakavovo maslo, maščobe in olja, kakav v prahu

 

10.82.11

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

23610

10.82.12

Kakavovo maslo, maščobe in olja

23620

10.82.13

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

23630

10.82.14

Kakav v prahu z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

23640

10.82.2

Čokolada in sladkorni izdelki

 

10.82.21

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), v velikih pakiranjih

23650

10.82.22

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), razen v velikih pakiranjih

23660

10.82.23

Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

23670

10.82.24

Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju

21499

10.82.3

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

 

10.82.30

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

39150

10.82.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

 

10.82.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

88111 (*)

10.83

Kava in čaj, obdelana

 

10.83.1

Kava in čaj, obdelana

 

10.83.11

Kava, brez kofeina ali pražena

23911

10.83.12

Kavni nadomestki; ekstrakti, esence in koncentrati kave ali kavnih nadomestkov; lupine in skorje kave

23912

10.83.13

Zeleni čaj (nefermentiran), črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih po ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Ekstrakti, esence, ali koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih

23914

10.83.15

Zeliščni čaji

01930 (*)

10.83.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja

 

10.83.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja

88111 (*)

10.84

Dišave in začimbe

 

10.84.1

Kis; omake; mešanice začimb; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica

 

10.84.11

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

23994

10.84.12

Omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

23995

10.84.2

Začimbe, predelane

 

10.84.21

Poper (piper spp.), predelan

23921

10.84.22

Čili in paprike, suhe (capsicum spp.), predelane

23922

10.84.23

Cimet (canella), predelan; druge predelane začimbe

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Jedilna sol

 

10.84.30

Jedilna sol

16200 (*)

10.84.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb

 

10.84.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb

88111 (*)

10.85

Pripravljene jedi in obroki

 

10.85.1

Pripravljene jedi in obroki

 

10.85.11

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

21176

10.85.12

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev

21241

21242 (*)

10.85.13

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave

21391

10.85.14

Pripravljene jedi in obroki na osnovi testenin

23721 (*)

23722

10.85.19

Druge pripravljene jedi in obroki (tudi zamrznjene pice)

23997

10.85.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov

 

10.85.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov

88111 (*)

10.86

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

 

10.86.1

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

 

10.86.10

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

23991

10.86.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov in dietetične hrane

 

10.86.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov in dietetične hrane

88111 (*)

10.89

Druga živila, d. n.

 

10.89.1

Juhe, jajca, kvasi in druga živila; ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

 

10.89.11

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

23992

10.89.12

Jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži ali konzervirani; jajca v lupini, konzervirana ali kuhana; jajčni albumin

22300

23993

10.89.13

Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi; pripravljeni pecilni praški

23996

10.89.14

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

21175

10.89.15

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; sluzi in sredstva za zgoščevanje

23999 (*)

10.89.19

Druga živila, d. n.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil

 

10.89.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil

88111 (*)

10.9

Pripravljena krmila

 

10.91

Pripravljena krmila za rejne živali

 

10.91.1

Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne

 

10.91.10

Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

 

10.91.20

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

23320

10.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali

 

10.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali

88111 (*)

10.92

Pripravljena hrana za hišne živali

 

10.92.1

Pripravljena hrana za hišne živali

 

10.92.10

Pripravljena hrana za hišne živali

23314

10.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali

 

10.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali

88111 (*)

11

Pijače

 

11.0

Pijače

 

11.01

Žgane pijače

 

11.01.1

Žgane pijače

 

11.01.10

Žgane pijače

24131

24139

11.01.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač

 

11.01.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač

88111 (*)

11.02

Vino iz grozdja

 

11.02.1

Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt

 

11.02.11

Peneče vino iz svežega grozdja

24211

11.02.12

Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt

24212

11.02.2

Vinska usedlina; vinski kamen

 

11.02.20

Vinska usedlina; vinski kamen

39170

11.02.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja

 

11.02.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja

88111 (*)

11.03

Sadna vina in podobne fermentirane pijače

 

11.03.1

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne mešane pijače

 

11.03.10

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne mešane pijače

24230

11.03.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih vin in drugih fermentiranih pijač

 

11.03.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih vin in drugih fermentiranih pijač in

88111 (*)

11.04

Druge nedestilirane fermentirane pijače

 

11.04.1

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja

 

11.04.10

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja

24220

11.04.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih pijač

 

11.04.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih pijač

88111 (*)

11.05

Pivo

 

11.05.1

Pivo, razen pivovarskih ostankov

 

11.05.10

Pivo, razen pivovarskih ostankov

24310

11.05.2

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn

 

11.05.20

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn

39160

11.05.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva

 

11.05.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva

88111 (*)

11.06

Slad

 

11.06.1

Slad

 

11.06.10

Slad

24320

11.06.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu

 

11.06.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu

88111 (*)

11.07

Brezalkoholne pijače; mineralne in druge stekleničene vode

 

11.07.1

Mineralne vode in brezalkoholne pijače

 

11.07.11

Mineralne vode in sodavice, neslajene, nearomatizirane

24410

11.07.19

Druge brezalkoholne pijače

24490

11.07.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač

 

11.07.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač

88111 (*)

12

Tobačni izdelki

 

12.0

Tobačni izdelki

 

12.00

Tobačni izdelki

 

12.00.1

Tobačni izdelki, razen odpadkov

 

12.00.11

Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

25020

12.00.19

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

25090

12.00.2

Tobačni odpadki

 

12.00.20

Tobačni odpadki

39180

12.00.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov

 

12.00.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov

88112

13

Tekstil

 

13.1

Tekstilna preja in sukanec

 

13.10

Tekstilna preja in sukanec

 

13.10.1

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

 

13.10.10

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

21519 (*)

13.10.2

Naravna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje

 

13.10.21

Surova svila (nepredena)

26110

13.10.22

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

26130

13.10.23

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

26140

13.10.24

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana

26150

13.10.25

Bombaž, mikan ali česan

26160

13.10.26

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, toda nepredena

26170

13.10.29

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, toda nepredena

26190

13.10.3

Sintetična in umetna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje

 

13.10.31

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

26210

13.10.32

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

26220

13.10.4

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

 

13.10.40

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

26310

13.10.5

Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

 

13.10.50

Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

26320

26330

26340

13.10.6

Bombažna preja; sukanec za šivanje iz bombaža

 

13.10.61

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)

26360

26370

13.10.62

Sukanec za šivanje iz bombaža

26350

13.10.7

Preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken, razen bombaža (vključno lan, juta, konoplja in ramija); papirna preja

 

13.10.71

Lanena preja

26380 (*)

13.10.72

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

26380 (*)

13.10.8

Preja in sukanec iz umetnih in sintetičnih filamentov ali rezanih vlaken

 

13.10.81

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, dvojna ali večnitna (razen sukanca za šivanje, preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona), nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno

26420

13.10.82

Preja iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, razen sukanca za šivanje

26430

13.10.83

Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken

26440

13.10.84

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

26450

26460

13.10.85

Sukanci za šivanje in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken

26410

13.10.9

Razvlaknjeni tekstilni materiali; priprava naravnih tekstilnih vlaken; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca

 

13.10.91

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

39213

13.10.92

Razvlaknjeni tekstilni materiali in drugi bombažni odpadki

39215

13.10.93

Priprava naravnih tekstilnih vlaken

88121 (*)

13.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca

88121 (*)

13.2

Tkanine

 

13.20

Tkanine

 

13.20.1

Tkanine (razen posebnih) iz naravnih vlaken, razen bombaža

 

13.20.11

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

26510

13.20.12

Tkanine iz mikane ali česane volne ali fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Lanene tkanine

26560

13.20.14

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lana, prave konoplje in ramije)

26570

13.20.19

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje

26590

13.20.2

Bombažne tkanine

 

13.20.20

Bombažne tkanine

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tkanine (razen posebnih) iz umetnih ali sintetičnih filamentov in rezanih vlaken

 

13.20.31

Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje

26710

26720

26730

13.20.32

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, frotirne in druge posebne tkanine

 

13.20.41

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

26810

26820

26830

13.20.42

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža (razen ozko tkanih tkanin)

26840

13.20.43

Druge frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine (razen ozko tkanih tkanin)

26850

13.20.44

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

26860

13.20.45

Taftane tkanine, razen preprog

26880

13.20.46

Tkanine iz steklenih vlaken (vključno ozko tkane tkanine)

26890

13.20.5

Imitacija krzna s tkanjem

 

13.20.50

Imitacija krzna s tkanjem

28330

13.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin

 

13.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin

88121 (*)

13.3

Dodelava tekstilij

 

13.30

Dodelava tekstilij

 

13.30.1

Dodelava tekstilij

 

13.30.11

Beljenje in barvanje vlaken in prej

88122 (*)

13.30.12

Beljenje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

88122 (*)

13.30.13

Barvanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

88122 (*)

13.30.14

Tiskanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

88122 (*)

13.30.19

Druga dodelava tkanin in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

88122 (*)

13.9

Druge tekstilije

 

13.91.

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

 

13.91.1

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

 

13.91.11

Blago z zankasto oz. lasasto površino, zankasto frotirno blago, pleteno ali kvačkano

28110

13.91.19

Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s pletenjem

28190

28330

13.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega blaga

 

13.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega blaga

88121 (*)

13.92

Tekstilni izdelki, razen oblačil

 

13.92.1

Tekstilni izdelki za gospodinjstvo

 

13.92.11

Odeje in potovalne odeje, razen električnih

27110

13.92.12

Posteljno perilo

27120 (*)

13.92.13

Namizno perilo

27120 (*)

13.92.14

Kopalniško in kuhinjsko perilo

27120 (*)

13.92.15

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo

27130

13.92.16

Drugi izdelki za notranjo opremo, d. n.; kompleti iz tkanin in preje za izdelavo preprog in prekrival, tapiserij ipd.

27140

13.92.2

Drugi tekstilni izdelki

 

13.92.21

Vreče in vrečke za pakiranje

27150

13.92.22

Ponjave, platnene strehe in senčniki; jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila; šotori in oprema za taborjenje (vključno napihljive blazine)

27160

13.92.23

Padala, tudi krmiljena in jadralna; deli in oprema zanje

27170

13.92.24

Prešite odeje, pernice, blazine, blazinice, spalne vreče ipd.

27180

13.92.29

Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, rešilni jopiči in pasovi)

27190

13.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil

 

13.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil

88121 (*)

13.93

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

 

13.93.1

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

 

13.93.11

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

27210

13.93.12

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, vendar netaftana ali nekosmičena

27220

13.93.13

Preproge in druga tekstilna prekrivala, taftana

27230

13.93.19

Druge preproge in tekstilna talna prekrivala (tudi iz klobučevine)

27290

13.93.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival

 

13.93.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival

88121 (*)

13.94

Vrvi, vrvice in mreže

 

13.94.1

Vrvi, vrvice in mreže, razen odpadkov

 

13.94.11

Vrvi, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken

27310

13.94.12

Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, mreže iz tekstilnih materialov; izdelki iz preje, trakov, d. n.

27320

13.94.2

Tekstilni ostanki in odpadki

 

13.94.20

Tekstilni ostanki in odpadki

39218

13.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež

 

13.94.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež

88121 (*)

13.95

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

 

13.95.1

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

 

13.95.10

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

27922

13.95.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačil

 

13.95.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačil

88121 (*)

13.96

Druge tehnične in industrijske tekstilije

 

13.96.1

Metalizirana preja ali metalizirana posukana preja; tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje; niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom in tekstilni izdelki ter izdelki za tehnično rabo

 

13.96.11

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

27993

13.96.12

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, d. n.

27994

13.96.13

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani ali prekriti z gumo ali plastiko

27992

13.96.14

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.

27997

13.96.15

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona

27996

13.96.16

Tekstilni izdelki za tehnično rabo (vključno stenji, transportni trakovi, tekstilne cevi ipd.)

27998

13.96.17

Ozko tkane tkanine; ozke tkanine, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene (bolduk); pozamenterija ipd.

27911

13.96.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij

 

13.96.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij

88121 (*)

13.99

Druge tekstilije, d. n.

 

13.99.1

Til, čipke in vezenine; posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

 

13.99.11

Til in druge mrežaste tkanine, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga; čipke v metraži, trakovih ali motivih

27912

13.99.12

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

27913

13.99.13

Klobučevina, prevlečena, prekrita ali laminirana

27921

13.99.14

Tekstilna vlakna, dolžine ≤ 5 mm (tekstilni kosmiči), tekstilni prah in vlaknati vozlički

27991 (*)

13.99.15

Posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

27995

13.99.16

Prešiti tekstilni izdelki v metraži

27999

13.99.19

Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n.

38994 (*)

13.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij

 

13.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij

88121 (*)

14

Oblačila

 

14.1

Oblačila, razen krznenih

 

14.11

Usnjena oblačila

 

14.11.1

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja

 

14.11.10

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja

28241

14.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja

 

14.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja

88124 (*)

14.12

Delovna oblačila

 

14.12.1

Moška delovna oblačila

 

14.12.11

Moški kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

28231 (*)

14.12.12

Moške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

28231 (*)

14.12.2

Ženska delovna oblačila

 

14.12.21

Ženski kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

28233 (*)

14.12.22

Ženske hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

28233 (*)

14.12.3

Druga delovna oblačila

 

14.12.30

Druga delovna oblačila

28236 (*)

14.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil

 

14.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil

88123 (*)

14.13

Druga vrhnja oblačila

 

14.13.1

Vrhnja oblačila, pletena ali kvačkana

 

14.13.11

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, pletena ali kvačkana

28221 (*)

14.13.12

Obleke, kompleti, suknjiči, jopiči, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

28221 (*)

14.13.13

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, pletena ali kvačkana

28223 (*)

14.13.14

Kostimi, kompleti, jakne, blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

28223 (*)

14.13.2

Druga vrhnja oblačila za moške ali dečke

 

14.13.21

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, iz tkanin

28231 (*)

14.13.22

Obleke in kompleti za moške ali dečke, iz tkanin

28231 (*)

14.13.23

Suknjiči in jopiči za moške ali dečke, iz tkanin

28231 (*)

14.13.24

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, iz tkanin

28231 (*)

14.13.3

Druga vrhnja oblačila za ženske in deklice

 

14.13.31

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, iz tkanin

28233 (*)

14.13.32

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice, iz tkanin

28233 (*)

14.13.33

Suknjiči in jopiči za ženske ali deklice, iz tkanin

28233 (*)

14.13.34

Obleke, krila in hlačna krila za ženske ali deklice, iz tkanin

28233 (*)

14.13.35

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za ženske ali deklice, iz tkanin

28233 (*)

14.13.4

Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

 

14.13.40

Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

39217

14.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil

 

14.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil

88123 (*)

14.14

Perilo

 

14.14.1

Perilo, pleteno ali kvačkano

 

14.14.11

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

28222 (*)

14.14.12

Spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

28222 (*)

14.14.13

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

28224 (*)

14.14.14

Kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

28224 (*)

14.14.2

Perilo, iz tkanin

 

14.14.21

Srajce za moške in dečke, iz tkanin

28232 (*)

14.14.22

Telovadne majice in druge majice, spodnje hlače, slipi, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za moške ali dečke, iz tkanin

28232 (*)

14.14.23

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz tkanin

28234 (*)

14.14.24

Telovadne majice in druge majice, slipi, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za ženske ali deklice, iz tkanin

28234 (*)

14.14.25

Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, iz tkanin ali pletene ali kvačkane

28237

14.14.3

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

 

14.14.30

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

28225

14.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila

 

14.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila

88123 (*)

14.19

Druga oblačila in dodatki za oblačila

 

14.19.1

Oblačila za dojenčke, trenirke in druga oblačila, dodatki za oblačila, pletena ali kvačkana

 

14.19.11

Oblačila in dodatki za oblačila za dojenčke, pleteni ali kvačkani

28227

14.19.12

Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne obleke in druga oblačila, pletene ali kvačkane

28228

14.19.13

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

28229 (*)

14.19.19

Drugi dodatki za oblačila in deli oblačil ali dodatkov za oblačila, pleteni ali kvačkani

28229 (*)

14.19.2

Oblačila za dojenčke, druga oblačila in dodatki za oblačila, iz tkanin

 

14.19.21

Oblačila za dojenčke in dodatki za oblačila, iz tkanin

28235

14.19.22

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila, iz tkanin

28236 (*)

14.19.23

Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n.

28238

14.19.3

Dodatki za oblačila iz usnja; oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih, gumiranih ali plastificiranih tkanin

 

14.19.31

Dodatki za oblačila iz usnja ali nadomestkov usnja, razen športnih rokavic

28242

14.19.32

Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin

28250

14.19.4

Klobuki in druga pokrivala

 

14.19.41

Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz klobučevine; krogi in cilindri iz klobučevine; klobučni tulci, pleteni ali izdelani s spiralnim šivanjem trakov

28261

14.19.42

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, ali pleteni ali izdelani iz katerega koli materiala, ali kvačkani ali iz čipk ali drugih tekstilnih materialov v metraži; mrežice za lase

28262

14.19.43

Druga pokrivala, razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in pokrival iz azbesta; trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

28269

14.19.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila

 

14.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila

88123 (*)

14.2

Izdelki iz krzna

 

14.20

Izdelki iz krzna

 

14.20.1

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival

 

14.20.10

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival

28320

14.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna

 

14.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna

88123 (*)

14.3

Pletena in kvačkana oblačila

 

14.31

Pletene in kvačkane nogavice

 

14.31.1

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane

 

14.31.10

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane

28210

14.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic

 

14.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic

88123 (*)

14.39

Druga pletena in kvačkana oblačila

 

14.39.1

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

 

14.39.10

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

28226

14.39.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil

 

14.39.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil

88123 (*)

15

Usnje, usnjeni in sorodni izdelki

 

15.1

Strojeno in dodelano usnje; potovalna galanterija in sedlarski izdelki; obdelano in barvano krzno

 

15.11

Krzno in usnje

 

15.11.1

Krzno

 

15.11.10

Krzno

28310

15.11.2

Semiš; lakasto in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

 

15.11.21

Semiš

29110 (*)

15.11.22

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

29110 (*)

15.11.3

Goveje usnje ali usnje kopitarjev, brez dlake

 

15.11.31

Goveje usnje, brez dlake, celo

29120 (*)

15.11.32

Goveje usnje, brez dlake, razen celega

29120 (*)

15.11.33

Usnje kopitarjev, brez dlake

29120 (*)

15.11.4

Ovčje, kozje ali svinjsko usnje, brez dlake

 

15.11.41

Ovčje ali jagnječje usnje, brez dlake

29130 (*)

15.11.42

Kozje ali kozličje usnje, brez dlake

29130 (*)

15.11.43

Svinjsko usnje

29130 (*)

15.11.5

Usnje drugih živali; umetno usnje na osnovi naravnega usnja

 

15.11.51

Usnje drugih živali, brez dlake

29130 (*)

15.11.52

Umetno usnje na osnovi naravnega usnja

29130 (*)

15.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje krzna in usnja

 

15.11.99

Storitve podizvajalcev kot del krzna in usnja

88124 (*)

15.12

Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki

 

15.12.1

Sedlarski in jermenarski izdelki; potovalna galanterija; drugi usnjeni izdelki

 

15.12.11

Sedlarski in jermenarski izdelki za katere koli živali, iz katerih koli materialov

29210

15.12.12

Potovalna galanterija iz usnja ali umetnega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, vulkaniziranih vlaken ali kartona; potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

29220

15.12.13

Pasovi (razen kovinskih), jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli

29230

15.12.19

Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja (vključno z izdelki za stroje ali mehanske naprave in za drugo tehnično rabo), d. n.

29290

15.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in jermenarskih izdelkov

 

15.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in jermenarskih izdelkov

88124 (*)

15.2

Obutev

 

15.20

Obutev

 

15.20.1

Obutev, razen športne in zaščitne ter ortopedskih čevljev

 

15.20.11

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen obutve s kovinsko kapico

29310

15.20.12

Obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen nepremočljive ali športne obutve

29320

15.20.13

Obutev z zgornjim delom iz usnja, razen športne obutve, obutev s kovinsko kapico in razna posebna obutev

29330

15.20.14

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov, razen športne obutve

29340

15.20.2

Športna obutev

 

15.20.21

Copati za tenis, košarko, gimnastiko in podobno

29420

15.20.29

Druga športna obutev, razen smučarskih čevljev in drsalnih čevljev z vgrajenimi drsalkami

29490

15.20.3

Zaščitna in druga obutev, d. n.

 

15.20.31

Obutev s kovinsko kapico

29510

15.20.32

Lesena obutev, razna posebna in druga obutev, d. n.

29520

15.20.4

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

 

15.20.40

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

29600 (*)

15.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve

 

15.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve

88124 (*)

16

Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski izdelki

 

16.1

Les, žagan in skobljan

 

16.10

Les, žagan in skobljan

 

16.10.1

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi

 

16.10.10

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi

31100

16.10.2

Les, profiliran; lesna volna; lesna moka; lesni sekanci ali iveri

 

16.10.21

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket)

31210

16.10.22

Lesna volna; lesna moka

31220

16.10.23

Lesni sekanci ali iveri

31230

16.10.3

Leseni drogovi in železniški ali tramvajski pragovi, impregnirani ali drugače obdelani

 

16.10.31

Leseni drogovi, obdelani z barvami, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

31310

31330 (*)

16.10.32

Železniški ali tramvajski pragovi iz lesa, impregnirani

31320

16.10.39

Drugi leseni drogovi in koli

31330 (*)

16.10.9

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega

 

16.10.91

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa

88130 (*)

16.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega

88130 (*)

16.2

Leseni, plutovinasti in pletarski izdelki

 

16.21

Furnir in plošče na osnovi lesa

 

16.21.1

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les; iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

 

16.21.11

Vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les iz bambusa

31410

31450

16.21.12

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podobne laminirane plošče

31420

16.21.13

Iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

31430

16.21.14

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

31440

16.21.2

Listi furnirja; listi za vezan les; zgoščen les

 

16.21.21

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Zgoščen les

31520

16.21.9

Dodelava plošč; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč

 

16.21.91

Dodelava plošč

88130 (*)

16.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč

88130 (*)

16.22

Sestavljen parket

 

16.22.1

Sestavljene parketne plošče

 

16.22.10

Sestavljeni parketne plošče

31600 (*)

16.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč

 

16.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč

88130 (*)

16.23

Drugi izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva

 

16.23.1

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva (razen montažnih stavb)

 

16.23.11

Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesa

31600 (*)

16.23.12

Opaži za betonska tla, skodle, iz lesa

31600 (*)

16.23.19

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, d. n.

31600 (*)

16.23.2

Lesene montažne stavbe

 

16.23.20

Lesene montažne stavbe

38701

16.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva

 

16.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva

88130 (*)

16.24

Lesena embalaža

 

16.24.1

Lesena embalaža

 

16.24.11

Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa

31700 (*)

16.24.12

Sodi in sodarski izdelki iz lesa

31700 (*)

16.24.13

Druga lesena embalaža in njeni deli

31700 (*)

16.24.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže

 

16.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže

88130 (*)

16.29

Drugi izdelki iz lesa; izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov

 

16.29.1

Drugi izdelki iz lesa

 

16.29.11

Leseno orodje, ohišja in držaji za orodje, metle ali ščetke, leseni bloki za izdelavo pip, čevljarska kopita

31911

16.29.12

Lesena namizna posoda ali pribor

31912

16.29.13

Lesene intarzije in vdelan les, skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski

31913

16.29.14

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete in drugi izdelki iz lesa

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Izdelki iz plute, slame ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

 

16.29.21

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v blokih, ploščah, listih ali trakovih; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute

31921

16.29.22

Izdelki iz naravne plute

31922 (*)

16.29.23

Bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, iz aglomerirane plute

31922 (*)

16.29.24

Aglomerirana pluta; izdelki iz aglomerirane plute, d. n.

31922 (*)

16.29.25

Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

31923

16.29.9

Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov (razen pohištva); storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov

 

16.29.91

Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov, razen pohištva

88130 (*)

16.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov

88130 (*)

17

Papir in izdelki iz papirja

 

17.1

Vlaknine, papir in karton

 

17.11

Vlaknine

 

17.11.1

Celuloza, lesna ali drugi vlaknasti celulozni materiali

 

17.11.11

Kemična lesna celuloza, topljiva

32111

17.11.12

Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive

32112 (*)

17.11.13

Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

32112 (*)

17.11.14

Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa

32113

17.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin

 

17.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin

88140 (*)

17.12

Papir in karton

 

17.12.1

Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan grafični papir ali karton

 

17.12.11

Časopisni papir, v zvitkih ali polah

32121

17.12.12

Ročno izdelan papir in karton

32122

17.12.13

Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; papirna podlaga za izdelavo karbon papirja; papirna podlaga za izdelavo tapet

32129 (*)

17.12.14

Drug papir in karton za grafične namene

32129 (*)

17.12.2

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina

 

17.12.20

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina

32131

17.12.3

Karton za embalažo

 

17.12.31

Kraft papir, nebeljen, nepremazan

32132 (*)

17.12.32

Beljen kraft papir; premazan krat papir

32132 (*)

17.12.33

Papir za valoviti sloj (fluting), iz polkemične celuloze

32134 (*)

17.12.34

Papir za valoviti sloj (fluting), recikliran in drug

32134 (*)

17.12.35

Testliner (reciklirana podložna lepenka)

32135

17.12.4

Nepremazan papir

 

17.12.41

Nepremazan kraft papir, kraft papir za vreče, krepan ali nabran

32133 (*)

17.12.42

Sulfitni ovojni papir in drug nepremazan papir (razen tistih, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

32136 (*)

17.12.43

Filtrirni papir in karton; polsteni papir

32136 (*)

17.12.44

Cigaretni papir, nenarezan

32136 (*)

17.12.5

Nepremazan karton (razen tistega, ki se uporablja za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

 

17.12.51

Nepremazan sivi karton

32133 (*)

17.12.59

Drug nepremazan karton

32133 (*)

17.12.6

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji

 

17.12.60

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji

32137

17.12.7

Obdelan ali premazan papir in karton

 

17.12.71

Plastovit papir in karton, površinsko nepremazan ali impregniran

32141

17.12.72

Papir in karton, krep, plisiran, reliefen ali luknjan

32142

17.12.73

Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

32143 (*)

17.12.74

Kraft papir (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

32143 (*)

17.12.75

Kraft karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

32143 (*)

17.12.76

Karbon papir, samokopirni papir in drugi papir za kopiranje, v zvitkih ali listih

32149 (*)

17.12.77

Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, površinsko barvani ali tiskani, v zvitkih ali listih

32149 (*)

17.12.78

Sivi karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

32143 (*)

17.12.79

Drug karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

32143 (*)

17.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona

 

17.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona

88140 (*)

17.2

Izdelki iz papirja in kartona

 

17.21

Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona

 

17.21.1

Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona

 

17.21.11

Valovit karton, v zvitkih ali listih

32151

17.21.12

Vreče in vrečke iz papirja

32152

17.21.13

Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartona

32153 (*)

17.21.14

Zložljive škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartona

32153 (*)

17.21.15

Izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno

32153 (*)

17.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

 

17.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

88140 (*)

17.22

Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja

 

17.22.1

Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja

 

17.22.11

Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in prtički iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine

32193 (*)

17.22.12

Damski vložki in tamponi, otroške plenice, plenične predloge in podobni sanitarni predmeti, dodatki in pribor za oblačila, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd., iz papirja ali kartona

32199 (*)

17.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirja

 

17.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirja

88140 (*)

17.23

Pisarniške potrebščine iz papirja

 

17.23.1

Pisarniške potrebščine iz papirja

 

17.23.11

Karbon papir, samokopirni papir in drugi kopirni papirji; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja; gumiran papir ali papir, premazan z lepilom

32191

17.23.12

Pisemske kuverte, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, torbah, mapah in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

32192

17.23.13

Bloki, knjigovodske knjige, mape, zvezki, obrazci in podobni izdelki iz papirja ali kartona

32700

17.23.14

Drug papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene

32199 (*)

17.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin

 

17.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin

88140 (*)

17.24

Tapete

 

17.24.1

Tapete

 

17.24.11

Tapete in podobne stenske obloge; prozorni papir za okna

32194

17.24.12

Tapete iz tekstilnih materialov

32195

17.24.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet

 

17.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet

88140 (*)

17.29

Drugi izdelki iz papirja in kartona

 

17.29.1

Drugi izdelki iz papirja in kartona

 

17.29.11

Etikete iz papirja ali kartona

32197

17.29.12

Filter bloki in plošče iz papirne mase

32198

17.29.19

Cigaretni papir; vretena, motki ipd.; filtrirni papir in karton; drugi izdelki iz papirja in kartona

32199 (*)

17.29.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona

 

17.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona

88140 (*)

18

Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa

 

18.1

Tiskanje, priprava za tisk, knjigoveštvo

 

18.11

Tiskanje časopisov

 

18.11.1

Tiskanje časopisov

 

18.11.10

Tiskanje časopisov

89121 (*)

18.12

Drugo tiskanje

 

18.12.1

Drugo tiskanje

 

18.12.11

Tiskanje znamk, kolkov, pametnih kartic, čekov in drugih vrednostnih papirjev in podobnega

89121 (*)

18.12.12

Tiskanje reklamnih katalogov, prospektov, posterjev in drugega oglaševalskega gradiva

89121 (*)

18.12.13

Tiskanje časopisov, revij in drugih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko

89121 (*)

18.12.14

Tiskanje knjig, zemljevidov, hidrografskih ali podobnih kart vseh vrst, slik, risb fotografij in razglednic

89121 (*)

18.12.15

Tiskanje nalepk

89121 (*)

18.12.16

Tiskanje na plastiko, steklo, kovino, les, keramiko

89121 (*)

18.12.19

Drugo tiskanje, d. n.

89121 (*)

18.13

Priprava za tisk in objavo

 

18.13.1

Priprava na tisk

 

18.13.10

Priprava na tisk

89121 (*)

18.13.2

Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave

 

18.13.20

Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave

32800

18.13.3

Pomožne storitve za tiskarstvo

 

18.13.30

Pomožne storitve za tiskarstvo

89121 (*)

18.14

Knjigoveštvo

 

18.14.1

Knjigoveštvo

 

18.14.10

Knjigoveštvo

89121 (*)

18.2

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

 

18.20

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

 

18.20.1

Razmnoževanje zvočnih zapisov

 

18.20.10

Razmnoževanje zvočnih zapisov

89122 (*)

18.20.2

Razmnoževanje video zapisov

 

18.20.20

Razmnoževanje video zapisov

89122 (*)

18.20.3

Razmnoževanje računalniških zapisov

 

18.20.30

Razmnoževanje računalniških zapisov

89122 (*)

19

Koks in naftni derivati

 

19.1

Koks

 

19.10

Koks

 

19.10.1

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje

 

19.10.10

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje

33100

19.10.2

Katran iz premogov; drugi mineralni katrani

 

19.10.20

Katran iz premogov; drugi mineralni katrani

33200

19.10.3

Katranska smola in smolni koks

 

19.10.30

Katranska smola in smolni koks

34540 (*)

19.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa

 

19.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa

88151 (*)

19.2

Naftni derivati

 

19.20

Naftni derivati

 

19.20.1

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva

 

19.20.11

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz črnega premoga

11020

19.20.12

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz rjavega premoga in lignita

11030 (*)

19.20.13

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz šote

11040 (*)

19.20.2

Tekoča goriva in olja, pridobljena iz nafte

 

19.20.21

Motorni bencini, vključno z letalskim bencinom

33310

19.20.22

Bencinsko gorivo za reaktivne motorje

33320

19.20.23

Lahka naftna olja in specialni bencini, d. n.

33330

19.20.24

Petroleji, razen kerozina za reaktivne motorje

33341

19.20.25

Kerozin za reaktivne motorje

33342

19.20.26

Plinska olja

33360

19.20.27

Srednje težka naftna olja; srednje težki naftni derivati, d. n.

33350

19.20.28

Mazut, težka kurilna olja

33370

19.20.29

Mazalna naftna olja; težki naftni derivati, d. n.

33380

19.20.3

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina

 

19.20.31

Propan in butan, utekočinjena

33410

19.20.32

Etilen, propilen, butilen, butadien in drugi naftni plini ali plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina

33420

19.20.4

Drugi naftni derivati

 

19.20.41

Vazelin; parafinski vosek; vosek iz nafte in podobni voski

33500 (*)

19.20.42

Naftni koks; naftni bitumen in drugi ostanki iz nafte

33500 (*)

19.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov

 

19.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov

88151 (*)

20

Kemikalije in kemični izdelki

 

20.1

Osnovne kemikalije, gnojila in dušikove spojine, plastične mase in sintetični kavčuk v primarni obliki

 

20.11

Tehnični plini

 

20.11.1

Tehnični plini

 

20.11.11

Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik

34210 (*)

20.11.12

Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinami

34210 (*)

20.11.13

Utekočinjen in stisnjen zrak

34250 (*)

20.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov

 

20.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov

88160 (*)

20.12

Barvila, pigmenti in strojila

 

20.12.1

Oksidi, peroksidi in hidroksidi

 

20.12.11

Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid

34220 (*)

20.12.12

Kromovi, manganovi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi

34220 (*)

20.12.19

Drugi kovinski oksidi, peroksidi in hidroksidi

34220 (*)

20.12.2

Strojilni ekstrakti ali ekstrakti za barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, d. n.

 

20.12.21

Sintetična organska barvila in preparati na njihovi osnovi; sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori; in lak barve ter preparati na osnovi lak barv

34310

20.12.22

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati; barvila rastlinskega ali živalskega izvora

34320

20.12.23

Sintetična organska strojila; anorganska strojila; strojilni preparati; encimski preparati za predstrojenje

34330

20.12.24

Barvila, d. n.; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori

34340

20.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil

 

20.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil

88160 (*)

20.13

Druge osnovne anorganske kemikalije

 

20.13.1

Obogateni uran in plutonij; osiromašeni uran in torij; drugi radioaktivni elementi

 

20.13.11

Obogateni uran in plutonij ter njune spojine

33620

88152 (*)

20.13.12

Osiromašeni uran in torij ter njune spojine

33630

88152 (*)

20.13.13

Drugi radioaktivni elementi, izotopi in spojine; zlitine, disperzije, keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine

33690

20.13.14

Gorilni elementi (polnjenja), neizrabljeni, za jedrske reaktorje

33710

20.13.2

Kemični elementi, d. n.; anorganske kisline in spojine

 

20.13.21

Nekovine

34231 (*)

20.13.22

Halogenske ali žveplove spojine nekovin

34231 (*)

20.13.23

Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine; kovine redkih zemelj; skandij in itrij; živo srebro

34231 (*)

20.13.24

Klorovodik; oleum; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline; silicijev in žveplov dioksid

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli

34231 (*)

20.13.3

Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati

 

20.13.31

Kovinski halogenidi

34240 (*)

20.13.32

Hipokloriti, klorati in perklorati

34240 (*)

20.13.4

Soli žveplovih, fosforovih, dušikovih in ogljikovih kislin

 

20.13.41

Sulfidi, sulfiti in sulfati

34240 (*)

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati in nitrati (razen kalija)

34240 (*)

20.13.43

Karbonati

34240 (*)

20.13.5

Soli drugih kovin

 

20.13.51

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin; plemenite kovine v koloidnem stanju

34250 (*)

20.13.52

Anorganske spojine d. n., vključno z destilirano vodo; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

34250 (*)

20.13.6

Druge osnovne anorganske kemikalije

 

20.13.61

Izotopi d. n. in njihove spojine (vključno težka voda)

34260

20.13.62

Cianidi, cianidovi oksidi in kompleksni cianidi; fulminati, cianati in tiocianati; silikati; borati; perborati; druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin

34270

20.13.63

Vodikov peroksid

34280 (*)

20.13.64

Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi in boridi

34280 (*)

20.13.65

Spojine kovin redkih zemelj, itrija ali skandija

34290

20.13.66

Žveplo, razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla

34520

20.13.67

Praženi železovi piriti

34530

20.13.68

Piezoelektrični kremen; drugi sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, neobdelani

34560

20.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij

 

20.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij

88160 (*)

20.14

Druge osnovne organske kemikalije

 

20.14.1

Ogljikovodiki in njihovi derivati

 

20.14.11

Aciklični ogljikovodiki

34110 (*)

20.14.12

Ciklični ogljikovodiki

34110 (*)

20.14.13

Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov

34110 (*)

20.14.14

Sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

34110 (*)

20.14.19

Drugi derivati ogljikovodikov

34110 (*)

20.14.2

Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi

 

20.14.21

Industrijski maščobni alkoholi

34139 (*)

20.14.22

Monohidroksilni alkoholi

34139 (*)

20.14.23

Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivati

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoli; fenolni alkoholi in derivati fenolov

34139 (*)

20.14.3

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; karboksilne kisline in njihovi derivati

 

20.14.31

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije

34120

20.14.32

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi derivati

34140 (*)

20.14.33

Nenasičene monokarboksilne, ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske aciklične polikarboksilne kisline in njihovi derivati

34140 (*)

20.14.34

Aromatske polikarboksilne in karboksilne kisline z dodatnimi kisikovimi funkcijami; njihovi derivati, razen salicilne kisline in njenih soli

34140 (*)

20.14.4

Organske spojine z dušikovimi funkcijami

 

20.14.41

Spojine z aminskimi funkcijami

34150 (*)

20.14.42

Amino spojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kisline

34150 (*)

20.14.43

Ureini; spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo; njihovi derivati

34150 (*)

20.14.44

Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

34150 (*)

20.14.5

Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine; heterociklične spojine, d. n.

 

20.14.51

Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine

34160 (*)

20.14.52

Heterociklične spojine, d;n.; nukleinske kisline in njihove soli

34160 (*)

20.14.53

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; in njihovi halogenirani sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

34180

20.14.6

Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali; druge organske spojine

 

20.14.61

Spojine z aldehidno funkcijo

34170 (*)

20.14.62

Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo

34170 (*)

20.14.63

Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivati

34170 (*)

20.14.64

Encimi in druge organske spojine, d. n.

34170 (*)

20.14.7

Razne osnovne organske kemikalije

 

20.14.71

Derivati proizvodov rastlin ali smol

34400

20.14.72

Lesno oglje

34510

20.14.73

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katrana pri visoki temperaturi in podobni proizvodi

34540 (*)

20.14.74

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo ≥ 80 vol. %

24110

20.14.75

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

34131

20.14.8

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja

 

20.14.80

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja

39230

20.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij

 

20.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij

88160 (*)

20.15

Gnojil in dušikove spojine

 

20.15.1

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak

 

20.15.10

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Amonijev klorid; nitriti

 

20.15.20

Amonijev klorid; nitriti

34653

20.15.3

Dušikova gnojila, mineralna ali kemična

 

20.15.31

Sečnina

34611

20.15.32

Amonijev sulfat

34612

20.15.33

Amonijev nitrat

34613

20.15.34

Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata

34614

20.15.35

Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi

34615

20.15.39

Druga dušikova gnojila in mešanice

34619

20.15.4

Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična

 

20.15.41

Superfosfati

34621

20.15.49

Druga fosfatna gnojila

34629

20.15.5

Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična

 

20.15.51

Kalijev klorid

34631

20.15.52

Kalijev sulfat

34632

20.15.59

Druga kalijeva gnojila

34639

20.15.6

Natrijev nitrat

 

20.15.60

Natrijev nitrat

34150 (*)

20.15.7

Gnojila, d. n.

 

20.15.71

Gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente: dušik, fosfor in kalij

34641

20.15.72

Diamonijev fosfat (diamonijev hidrogenortofosfat)

34642

20.15.73

Monoamonijev fosfat

34643

20.15.74

Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: dušik in fosfor

34644

20.15.75

Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: fosfor in kalij

34645

20.15.76

Kalijev nitrat

34646

20.15.79

Druga mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo vsaj dva gnojilna elementa (dušik, fosfat, kalijev klorid)

34649

34659

20.15.8

Živalska ali rastlinska gnojila, d. n.

 

20.15.80

Živalska ali rastlinska gnojila, d. n.

34654

20.15.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin

 

20.15.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin

88160 (*)

20.16

Plastične mase v primarnih oblikah

 

20.16.1

Polietileni v primarnih oblikah

 

20.16.10

Polietileni v primarnih oblikah

34710

20.16.2

Polimeri stirena v primarnih oblikah

 

20.16.20

Polimeri stirena v primarnih oblikah

34720

20.16.3

Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah

 

20.16.30

Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah

34730

20.16.4

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah

 

20.16.40

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah

34740

20.16.5

Druge plastične mase v primarnih oblikah; ionski izmenjevalci

 

20.16.51

Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.52

Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugi vinilni polimeri, v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.53

Akrilni polimeri v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.54

Poliamidi v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.55

Sečninske (urea) smole, tiourea smole in melaminske smole, v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.56

Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.57

Silikoni v primarnih oblikah

34790 (*)

20.16.59

Druge plastične mase v primarnih oblikah, d. n.

34790 (*)

20.16.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah

 

20.16.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah

88170 (*)

20.17

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah

 

20.17.1

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah

 

20.17.10

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah

34800

20.17.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih oblikah

 

20.17.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih oblikah

88170 (*)

20.2

Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki

 

20.20

Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki

 

20.20.1

Pesticidi in drugi agrokemični izdelki

 

20.20.11

Insekticidi

34661

20.20.12

Herbicidi

34663 (*)

20.20.13

Sredstva proti klitju in regulatorji rasti rastlin

34663 (*)

20.20.14

Razkužila

34664

20.20.15

Fungicidi

34662

20.20.19

Drugi pesticidi in drugi agrokemični izdelki

34666

34669

20.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

 

20.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

88160 (*)

20.3

Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti

 

20.30

Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti

 

20.30.1

Premazna sredstva na osnovi polimerov

 

20.30.11

Premazna sredstva na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov, v vodnem mediju

35110 (*)

20.30.12

Premazna sredstva na osnovi poliestrov, akrilnih ali vinilnih polimerov, v nevodnem mediju; raztopine, polimerov z masnim deležem topila > 50 %

35110 (*)

20.30.2

Druga premazna sredstva in sorodni izdelki; slikarske in tiskarske barve

 

20.30.21

Pripravljeni pigmenti, sredstva za motnenje in barve, steklasti emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki ipd.; steklena frita

35110 (*)

20.30.22

Druga premazna sredstva; pripravljeni sikativi, kiti in tesnilne mase, organska topila

35110 (*)

20.30.23

Slikarske barve, barve za šolo, barve za črkoslikarstvo, barve za niansiranje ipd.

35120

20.30.24

Tiskarska črnila in barve

35130

20.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

 

20.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

88160 (*)

20.4

Mila in pralna sredstva, čistilna in polirna sredstva, parfumi in toaletna sredstva

 

20.41

Milo in detergenti, čistila in loščila

 

20.41.1

Glicerol

 

20.41.10

Glicerol

34570 (*)

20.41.2

Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila

 

20.41.20

Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila

35310

20.41.3

Milo, pralni in čistilni preparati

 

20.41.31

Milo in organske površinsko aktivne snovi in sredstva, ki se uporabljajo kot milo; papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom

35321 (*)

20.41.32

Detergenti in pralni preparati

35322

20.41.4

Sredstva za odišavljanje prostorov, voski, loščila

 

20.41.41

Sredstva za odišavljanje ali dezodoriranje prostorov

35331

20.41.42

Umetni in pripravljeni voski

35332

20.41.43

Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, karoserije, steklo ali kovine

35333

20.41.44

Čistilne paste in praški ter druga sredstva za čiščenje z drgnjenjem

35334

20.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil

 

20.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil

88160 (*)

20.42

Parfumi in toaletna sredstva

 

20.42.1

Parfumi in toaletna sredstva

 

20.42.11

Parfumi in toaletne vodice

35323 (*)

20.42.12

Sredstva za ličenje ustnic in oči

35323 (*)

20.42.13

Sredstva za manikiranje ali pedikiranje

35323 (*)

20.42.14

Praški za kozmetično ali toaletno uporabo

35323 (*)

20.42.15

Druga lepotilna sredstva in izdelki za nego kože (vključno s preparati za sončenje), d. n.

35323 (*)

20.42.16

Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje ali utrjevanje las

35323 (*)

20.42.17

Drugi losioni in sredstva za nego las, d. n.

35323 (*)

20.42.18

Sredstva za ustno ali zobno higieno (vključno s pastami in praški za pritrjevanje protez), nitke za čiščenje zob

35323 (*)

20.42.19

Brivski preparati; deodoranti za osebno nego; toaletna mila, preparati za kopanje; druga kozmetična ali toaletna sredstva

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev

 

20.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev

88160 (*)

20.5

Drugi kemični izdelki

 

20.51

Razstreliva

 

20.51.1

Pripravljena razstreliva; počasi goreče vžigalne vrvice; udarne ali razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji; pirotehnični proizvodi za ognjemete

 

20.51.11

Smodniki in pripravljena razstreliva

35450 (*)

20.51.12

Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji

35450 (*)

20.51.13

Pirotehnični proizvodi za ognjemete

35460 (*)

20.51.14

Signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi pirotehnični izdelki, razen za ognjemete

35460 (*)

20.51.2

Vžigalice

 

20.51.20

Vžigalice

38998

20.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv

 

20.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv

88160 (*)

20.52

Lepila

 

20.52.1

Lepila

 

20.52.10

Lepila

35420 (*)

20.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil

 

20.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil

88160 (*)

20.53

Eterična olja

 

20.53.1

Eterična olja

 

20.53.10

Eterična olja

35410

20.53.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj

 

20.53.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj

88160 (*)

20.59

Drugi kemični izdelki, d. n.

 

20.59.1

Fotografske plošče in filmi, filmi za trenutno – hitro fotografijo; kemični preparati in nezmešani izdelki za fotografske namene

 

20.59.11

Fotografske plošče in filmi ter filmi za trenutno – hitro fotografijo, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni; fotografski papir

48341

20.59.12

Emulzije, občutljive na svetlobo, za fotografske namene; kemični preparati za fotografske namene, d. n.

48342

20.59.2

Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne mešanice živalskih ali rastlinskih maščob ali olj

 

20.59.20

Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne mešanice živalskih ali rastlinskih maščob ali olj

34550

20.59.3

Črnila in tuši, razen tiskarskih

 

20.59.30

Črnila ali tuši, razen tiskarskih

35140

20.59.4

Mazalni preparati; dodatki za mineralna olja; sredstva proti zmrzovanju

 

20.59.41

Mazalni preparati

35430 (*)

20.59.42

Antidetonatorji; dodatki za mineralna olja in podobni izdelki

35430 (*)

20.59.43

Tekočine za hidravlične zavore; sredstva proti zmrzovanju in pripravljene tekočine za odtajanje

35430 (*)

20.59.5

Različni kemični izdelki

 

20.59.51

Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati, d. n.; kožni prah

35420 (*)

20.59.52

Mase za modeliranje, tudi za zobno protetiko; preparati in polnila za gasilne naprave; pripravljene kulture za gojenje mikroorganizmov; diagnostični ali laboratorijski reagenti ipd

35440 (*)

20.59.53

Kemični elementi v obliki kolutov in spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

35470

20.59.54

Aktivno oglje

35490 (*)

20.59.55

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter podobni izdelki

35490 (*)

20.59.56

Preparati za dekapiranje; talila za spajkanje; pripravljena pospeševala vulkanizacije; stabilizatorji za gumo ali plastične mase; katalizatorji, mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni

35490 (*)

20.59.57

Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe; kemični izdelki

35490 (*)

20.59.59

Razni kemični izdelki, d. n.

35490 (*)

20.59.6

Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin

 

20.59.60

Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin

35420 (*)

20.59.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov

 

20.59.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov

88160 (*)

20.6

Umetna ali sintetična vlakna

 

20.60

Umetna ali sintetična vlakna

 

20.60.1

Sintetična vlakna

 

20.60.11

Prameni in rezana vlakna iz sintetičnih filamentov, nemikana ali nečesana

35510

20.60.12

Preja velike trdnosti iz poliamidov in poliestrov

35520 (*)

20.60.13

Druga preja iz sintetičnih filamentov, enojna

35520 (*)

20.60.14

Sintetični monofilament; trakovi in podobno, iz sintetičnih tekstilnih materialov

35530

20.60.2

Umetna vlakna

 

20.60.21

Prameni in rezana vlakna iz umetnih filamentov, nemikana ali nečesana

35540

20.60.22

Preja velike trdnosti iz viskoze

35550 (*)

20.60.23

Druga preja iz umetnih filamentov, enojna

35550 (*)

20.60.24

Umetni monofilament, trakovi in podobno, iz umetnih tekstilnih materialov

35560

20.60.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken

 

20.60.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken

88160 (*)

21

Farmacevtske surovine in preparati

 

21.1

Farmacevtske surovine

 

21.10

Farmacevtske surovine

 

21.10.1

Salicilne kisline, njihove soli in estri

 

21.10.10

Salicilne kisline, njihove soli in estri

35210

21.10.2

Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov

 

21.10.20

Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov

35220

21.10.3

Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, nekondenziran triazinski obroč ali naprej nekondeniziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi derivati; sulfonamidi

 

21.10.31

Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, nekondenziran triazinski obroč ali naprej nekondenziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi derivati

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamidi

35230 (*)

21.10.4

Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n.

 

21.10.40

Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n.

35240

21.10.5

Provitamini, vitamini in hormoni; glikozidi in rastlinski alkaloidi in njihovi derivati; antibiotiki

 

21.10.51

Provitamini, vitamini in njihovi derivati

35250 (*)

21.10.52

Hormoni in njihovi derivati; drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni

35250 (*)

21.10.53

Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivati

35250 (*)

21.10.54

Antibiotiki

35250 (*)

21.10.6

Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n.

 

21.10.60

Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n.

35270 (*)

21.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin

 

21.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin

88160 (*)

21.2

Farmacevtski preparati

 

21.20

Farmacevtski preparati

 

21.20.1

Zdravila

 

21.20.11

Zdravila, ki vsebujejo peniciline ali druge antibiotike

35260 (*)

21.20.12

Zdravila, ki vsebujejo hormone, brez antibiotikov

35260 (*)

21.20.13

Zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali antibiotikov

35260 (*)

21.20.2

Drugi farmacevtski pripravki

 

21.20.21

Antiserumi in cepiva

35270 (*)

21.20.22

Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidov

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostični reagenti in drugi farmacevtski pripravki

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Lepljive obveze, kirurški katgut ipd; kompleti za prvo pomoč

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov

 

21.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov

88152

88160 (*)

22

Izdelki iz gume in plastičnih mas

 

22.1

Izdelki iz gume

 

22.11

Plašči in zračnice za vozila; obnavljanje plaščev in zračnic za vozila

 

22.11.1

Novi plašči in zračnice za vozila

 

22.11.11

Novi plašči za osebne avtomobile

36111

22.11.12

Novi plašči za motorna kolesa ali dvokolesa

36112

22.11.13

Novi plašči za avtobuse, tovornjake ali letala

36113 (*)

22.11.14

Plašči za kmetijske stroje; drugi novi plašči

36113 (*)

22.11.15

Zračnice, polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi ščitniki

36114

22.11.16

Profilirani trakovi za protektiranje plaščev

36115

22.11.2

Protektirani plašči

 

22.11.20

Protektirani plašči

36120

22.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

 

22.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

88170 (*)

22.19

Drugi izdelki iz gume

 

22.19.1

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

 

22.19.10

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

36210

22.19.2

Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice in profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume

 

22.19.20

Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice in profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume

36220

22.19.3

Gumene cevi, razen iz trde gume

 

22.19.30

Gumene cevi, razen iz trde gume

36230

22.19.4

Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.

 

22.19.40

Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.

36240

22.19.5

Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče

 

22.19.50

Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče

36250

22.19.6

Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume

 

22.19.60

Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume

36260

22.19.7

Drugi gumeni izdelki; trda guma; izdelki iz trde gume

 

22.19.71

Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki (tudi dude), razen iz trde gume

36270 (*)

22.19.72

Gumene talne obloge, prevleke in predpražniki, razen iz penaste ali trde gume

36270 (*)

22.19.73

Drugi gumeni izdelki; trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje; talne obloge, prevleke in predpražniki, iz penaste gume

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume

 

22.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume

88170 (*)

22.2

Izdelki iz plastičnih mas

 

22.21

Plošče, listi, folije, cevi in profili iz plastičnih mas

 

22.21.1

Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas

 

22.21.10

Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas

36310

22.21.2

Cevi in fitingi iz plastičnih mas

 

22.21.21

Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov; toge cevi iz plastičnih mas

36320 (*)

22.21.29

Druge cevi in fitingi, iz plastičnih mas

36320 (*)

22.21.3

Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materiali

 

22.21.30

Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materiali

36330

22.21.4

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi, iz plastičnih mas

 

22.21.41

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, celičaste strukture

36390 (*)

22.21.42

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neceličaste strukture

36390 (*)

22.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

 

22.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

88170 (*)

22.22

Embalaža iz plastičnih mas

 

22.22.1

Embalaža iz plastičnih mas

 

22.22.11

Vreče in vrečke iz polimerov etilena

36410 (*)

22.22.12

Vreče in vrečke iz drugih plastičnih mas, razen polietilenskih

36410 (*)

22.22.13

Škatle, zaboji in podobni izdelki iz plastičnih mas

36490 (*)

22.22.14

Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih mas

36490 (*)

22.22.19

Drugi izdelki za pakiranje iz plastičnih mas

36490 (*)

22.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas

 

22.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas

88170 (*)

22.23

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo

 

22.23.1

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo; razen montažnih stavb

 

22.23.11

Talne, stenske ali stropne obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali v ploščah

36910

22.23.12

Kopalne kadi, umivalniki, straniščne školjke in podobni sanitarni izdelki, iz plastičnih mas

36930

22.23.13

Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino > 300 l, iz plastičnih mas

36950 (*)

22.23.14

Vrata, okna in okviri ter pragovi za vrata; naoknice, roloji ter podobni izdelki in njihovi deli, iz plastičnih mas

36950 (*)

22.23.15

Linolej in talne obloge s trdo prevleko na tekstilni podlagi

38930

22.23.19

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo, d. n.

36950 (*)

22.23.2

Montažne stavbe iz plastičnih mas

 

22.23.20

Montažne stavbe iz plastičnih mas

38703

22.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

 

22.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

88170 (*)

22.29

Drugi izdelki iz plastičnih mas

 

22.29.1

Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas

 

22.29.10

Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas

28243

22.29.2

Drugi izdelki iz plastičnih mas, d. n.

 

22.29.21

Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate oblike, iz plastičnih mas, v zvitkih širine ≤ 20cm

36920 (*)

22.29.22

Druge samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate oblike, iz plastičnih mas

36920 (*)

22.29.23

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, iz plastičnih mas

36940

22.29.24

Deli, d. n., za svetilke in svetila, osvetljene plošče z napisi ipd., iz plastičnih mas

36960

22.29.25

Pisarniški in šolski pribor iz plastičnih mas

36990 (*)

22.29.26

Pribor za pohištvo, karoserije ipd., iz plastičnih mas; kipci in drugi okrasni predmeti, iz plastičnih mas

36990 (*)

22.29.29

Drugi izdelki iz plastičnih mas

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas

 

22.29.91

Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

88170 (*)

22.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas

88170 (*)

23

Drugi nekovinski mineralni izdelki

 

23.1

Steklo in stekleni izdelki

 

23.11

Ravno steklo

 

23.11.1

Ravno steklo

 

23.11.11

Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano

37112

23.11.12

Float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano

37113

23.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla

 

23.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla

88180 (*)

23.12

Oblikovano in obdelano ravno steklo

 

23.12.1

Oblikovano in obdelano ravno steklo

 

23.12.11

Steklo v ploščah, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda neuokvirjeno ali montirano

37114

23.12.12

Varnostno steklo

37115

23.12.13

Steklena ogledala; večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

37116

23.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega stekla

 

23.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega stekla

88180 (*)

23.13

Votlo steklo

 

23.13.1

Votlo steklo

 

23.13.11

Steklenice in druga steklena embalaža, razen ampul; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala; iz stekla

37191

23.13.12

Stekleni kozarci, razen iz steklene keramike

37193 (*)

23.13.13

Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla

37193 (*)

23.13.14

Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode

37199 (*)

23.13.9

Dodelava votlega stekla; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla

 

23.13.91

Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih steklenih izdelkov

88180 (*)

23.13.92

Dodelava steklenih posod

88180 (*)

23.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla

88180 (*)

23.14

Steklena vlakna

 

23.14.1

Steklena vlakna

 

23.14.11

Prameni, roving, preja in rezane niti iz steklenih vlaken

37121

23.14.12

Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen tkanin

37129

23.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken

 

23.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken

88180 (*)

23.19

Drugo steklo, obdelano, vključno s tehnično steklenino

 

23.19.1

Drugi stekleni polizdelki

 

23.19.11

Steklo v masi, v obliki krogel (razen mikrokroglic), palic, cevi, neobdelano

37111 (*)

23.19.12

Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla za gradbeništvo; vitražno steklo; večcelično ali penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah

37117

23.19.2

Tehnična steklenina in drugi izdelki iz stekla

 

23.19.21

Stekleni deli za električne žarnice, katodne cevi ipd.

37192

23.19.22

Stekla za ure in očala, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel

37194

23.19.23

Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule

37195

23.19.24

Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.

37196

23.19.25

Stekleni električni izolatorji

37197

23.19.26

Stekleni izdelki, d. n.

37199 (*)

23.19.9

Dodelava tudi tehnične in druge steklenine; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine

 

23.19.91

Dodelava drugega stekla, vključno s tehnično steklenino

88180 (*)

23.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine

88180 (*)

23.2

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

 

23.20

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

 

23.20.1

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

 

23.20.11

Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin

37310

23.20.12

Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevzdržni gradbeni keramični izdelki, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin

37320

23.20.13

Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi, d. n.

37330

23.20.14

Nežgani ognjevzdržni izdelki in drugi ognjevzdržni keramični izdelki

37340

23.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike

 

23.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike

88180 (*)

23.3

Neognjevzdržna gradbena keramika

 

23.31

Zidne in talne keramične ploščice

 

23.31.1

Zidne in talne keramične ploščice

 

23.31.10

Zidne in talne keramične ploščice

37370

23.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog

 

23.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog

88180 (*)

23.32

Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline

 

23.32.1

Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline

 

23.32.11

Neognjevzdržna keramična opeka, tlakovci, zidaki ipd.

37350 (*)

23.32.12

Strešniki, slemenjaki, deli dimnikov, arhitektonski okraski in podobna gradbena keramika

37350 (*)

23.32.13

Keramične cevi, odvodi, žlebovi in cevni vezniki

37360

23.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

 

23.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

88180 (*)

23.4

Drugi izdelki iz keramike in porcelana

 

23.41

Keramični gospodinjski in okrasni predmeti

 

23.41.1

Keramični gospodinjski in okrasni predmeti

 

23.41.11

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz porcelana

37221 (*)

23.41.12

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz druge keramike

37221 (*)

23.41.13

Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike

37222

23.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike

 

23.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike

88180 (*)

23.42

Sanitarna keramika

 

23.42.1

Sanitarna keramika

 

23.42.10

Sanitarna keramika

37210

23.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike

 

23.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike

88180 (*)

23.43

Keramični električni izolatorji in izolirni deli

 

23.43.1

Keramični električni izolatorji in izolirni deli

 

23.43.10

Keramični električni izolatorji in izolirni deli

37292

23.43.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih delov

 

23.43.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih delov

88180 (*)

23.44

Druga tehnična keramika

 

23.44.1

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo

 

23.44.11

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz porcelana

37291 (*)

23.44.12

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge keramike

37291 (*)

46932

23.44.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike

 

23.44.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike

88180 (*)

23.49

Drugi keramični izdelki

 

23.49.1

Drugi keramični izdelki

 

23.49.11

Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu in za prenašanje ali pakiranje blaga

37291 (*)

23.49.12

Drugi izdelki iz keramike, d. n.

37299

23.49.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov

 

23.49.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov

88180 (*)

23.5

Cement, apno in mavec

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Cementni klinker

37430

23.51.12

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement in podobni cementi

37440

23.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa

 

23.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa

88180 (*)

23.52

Apno in mavec

 

23.52.1

Živo, gašeno in hidravlično apno

 

23.52.10

Živo, gašeno in hidravlično apno

37420

23.52.2

Mavec

 

23.52.20

Mavec

37410

23.52.3

Žgan ali sintran dolomit

 

23.52.30

Žgan ali sintran dolomit

37450

23.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca

 

23.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca

88180 (*)

23.6

Izdelki iz betona, cementa in mavca

 

23.61

Betonski izdelki za gradbeništvo

 

23.61.1

Betonski izdelki za gradbeništvo

 

23.61.11

Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki, iz cementa, betona ali umetnega kamna

37540

23.61.12

Montažni gradbeni elementi iz cementa, betona ali umetnega kamna za gradnje in gradbeništvo

37550

23.61.2

Montažne stavbe iz betona

 

23.61.20

Montažne stavbe iz betona

38704

23.61.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo

 

23.61.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo

88180 (*)

23.62

Mavčni izdelki za gradbeništvo

 

23.62.1

Mavčni izdelki za gradbeništvo

 

23.62.10

Mavčni izdelki za gradbeništvo

37530 (*)

23.62.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo

 

23.62.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo

88180 (*)

23.63

Sveža betonska mešanica

 

23.63.1

Sveža betonska mešanica

 

23.63.10

Sveža betonska mešanica

37510 (*)

23.63.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice

 

23.63.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice

88180 (*)

23.64

Malte

 

23.64.1

Malte

 

23.64.10

Malte

37510 (*)

23.64.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte

 

23.64.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte

88180 (*)

23.65

Izdelki iz vlaknatega cementa

 

23.65.1

Izdelki iz vlaknatega cementa

 

23.65.11

Plošče, bloki, ipd. iz rastlinskih vlaken, slame ali lesnih odpadkov, aglomerirani z mineralnimi vezivi

37520

23.65.12

Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.

37570

23.65.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa

 

23.65.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa

88180 (*)

23.69

Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa

 

23.69.1

Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa

 

23.69.11

Drugi izdelki iz mavca ali mešanic na osnovi mavca, d. n.

37530 (*)

23.69.19

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, d. n.

37560

23.69.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa

 

23.69.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa

88180 (*)

23.7

Obdelan naravni kamen

 

23.70

Obdelan naravni kamen

 

23.70.1

Obdelan naravni kamen

 

23.70.11

Marmor, lehnjak, alabaster, obdelan, in izdelki iz njih (razen kock, plošč, robnikov in podobnih izdelkov); umetno obarvana zrna, luskine in prah iz marmorja, lehnjaka in alabastra

37610

23.70.12

Drug obdelan okrasni in gradbeni kamen ter izdelki iz njega; druga umetno obarvana zrna in prah iz naravnega kamna; izdelki iz aglomeriranega skrilavca

37690

23.70.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna

 

23.70.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna

88180 (*)

23.9

Brusilna sredstva in drugi nekovinski mineralni izdelki

 

23.91

Brusilna sredstva

 

23.91.1

Brusilna sredstva

 

23.91.11

Mlinski kamni, kamni za razvlaknjevanje, brusi, brusilne plošče ipd., brez ogrodja, iz naravnega kamna, aglomeriranih naravnih ali umetnih abrazivnih materialov ali iz keramike

37910 (*)

23.91.12

Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali kartona

37910 (*)

23.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev

 

23.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev

88180 (*)

23.99

Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n.

 

23.99.1

Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n.

 

23.99.11

Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki iz takšnih mešanic ali azbesta; torni materiali za zavore, sklopke ipd., nemontirani

37920

23.99.12

Izdelki iz asfalta ali podobnih materialov

37930

23.99.13

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta in materialov iz umetnega kamna in bitumna, naravnega asfalta ali sorodnih vezivnih snovi

37940

23.99.14

Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki polizdelkov

37950

23.99.15

Umetni korund

37960

23.99.19

Mineralna volna, ekspandirane gline in drugi izdelki iz kamnin in mineralov

37990

23.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov

 

23.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov

88180 (*)

24

Kovine

 

24.1

Železo, jeklo in ferozlitine

 

24.10

Železo, jeklo in ferozlitine

 

24.10.1

Surovo železo in jeklo

 

24.10.11

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

41111

24.10.12

Ferozlitine

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Železo, dobljeno z redukcijo železove rude brez taljenja, železova goba v kosih, peletih ipd., čisto železo z ≥ 99,94 % Fe v masi

41116

24.10.14

Granule in prah iz grodlja, zrcalovine in železa ali jekla

39350

41117

24.10.2

Surovo jeklo

 

24.10.21

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nelegiranega jekla

41121

24.10.22

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla

41122 (*)

24.10.23

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz drugih legiranih jekel

41122 (*)

24.10.3

Ploščati valjani izdelki iz jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani

 

24.10.31

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm

41212

24.10.33

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel (razen silicijevega jekla za elektropločevino), vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm

41214 (*)

24.10.4

Ploščati valjani izdelki iz jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

 

24.10.41

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Ploščati valjani izdelki iz jekla, platirani, prevlečeni ali prekriti in ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla in silicijevega jekla za elektropločevino

 

24.10.51

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, širine ≥ 600 m; platirani, prevlečeni ali prekriti

41231 (*)

24.10.52

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine ≥ 600 mm; platirani, prevlečeni ali prekriti

41232

24.10.53

Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine < 600 mm

41234

24.10.6

Vroče obdelane palice in žica iz jekla

 

24.10.61

Vroče valjana žica iz nelegiranega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih

41241

24.10.62

Druge palice iz nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane

41242

24.10.63

Vroče valjana žica iz nerjavnega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih

41243 (*)

24.10.64

Druge palice iz nerjavnega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Vroče valjana žica iz drugih legiranih jekel, v ohlapno navitih kolobarjih

41243 (*)

24.10.66

Druge palice iz drugih legiranih jekel, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Votle palice za svedre

41275

24.10.7

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani; piloti, tračnice, iz jekla

 

24.10.71

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nelegiranega jekla

41251

24.10.72

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nerjavnega jekla

41274 (*)

24.10.73

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz drugih legiranih jekel

41274 (*)

24.10.74

Piloti, zvarjeni profili in kotniki, iz jekla

41252

24.10.75

Tračnice in deli za železniške tire, iz jekla

41253

24.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin

 

24.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin

88213 (*)

24.2

Jeklene cevi, votli profili in fitingi

 

24.20

Jeklene cevi, votli profil in fitingi

 

24.20.1

Jeklene brezšivne cevi in votli profili

 

24.20.11

Jeklene brezšivne cevi za naftovode ali plinovode

41281

24.20.12

Zaščitne, proizvodne in vrtalne jeklene brezšivne cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte ali plina

41282

24.20.13

Druge jeklene brezšivne cevi in votli profili s krožnim prerezom

41283

24.20.14

Jeklene brezšivne cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega

41284

24.20.2

Jeklene varjene cevi in votli profili, krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm

 

24.20.21

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, z zunanjim premerom > 406,4 mm

41285 (*)

24.20.22

Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte ali plina, z zunanjim premerom > 406,4 mm

41286 (*)

24.20.23

Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm

41287 (*)

24.20.24

Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm

41289 (*)

24.20.3

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

 

24.20.31

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

41285 (*)

24.20.32

Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte ali plina, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

41286 (*)

24.20.33

Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

41287 (*)

24.20.34

Jeklene varjene cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

41288

24.20.35

Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla

 

24.20.40

Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla

41293

24.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

 

24.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

88213 (*)

24.3

Drugi izdelki primarne predelave jekla

 

24.31

Hladno vlečene palice in profili

 

24.31.1

Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla

 

24.31.10

Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla

41261

24.31.2

Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega

 

24.31.20

Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla

 

24.31.30

Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov

 

24.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov

88213 (*)

24.32

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm

 

24.32.1

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen

 

24.32.10

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen

41222

41224

24.32.2

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen

 

24.32.20

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen

41231 (*)

24.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanega jeklenega traku širine < 600 mm

 

24.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanega jeklenega traku širine < 600 mm

88213 (*)

24.33

Hladno oblikovani ali pregibani jekleni izdelki

 

24.33.1

Hladno oblikovani ali pregibani jekleni profili

 

24.33.11

Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nelegiranega jekla

41262 (*)

24.33.12

Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nerjavnega jekla

41274 (*)

24.33.2

Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla

 

24.33.20

Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla

41262 (*)

24.33.3

Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo

 

24.33.30

Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo

42190 (*)

24.33.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih jeklenih izdelkov

 

24.33.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih jeklenih izdelkov

88213 (*)

24.34

Hladno vlečena žica

 

24.34.1

Hladno vlečena žica

 

24.34.11

Hladno vlečena žica iz nelegiranega jekla

41263

24.34.12

Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

41265 (*)

24.34.13

Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

41265 (*)

24.34.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice

 

24.34.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice

88213 (*)

24.4

Osnovne plemenite in druge neželezne kovine

 

24.41

Plemenite kovine

 

24.41.1

Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

 

24.41.10

Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

41310

24.41.2

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

 

24.41.20

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

41320

24.41.3

Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu

 

24.41.30

Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu

41330

24.41.4

Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

 

24.41.40

Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

41340

24.41.5

Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

 

24.41.50

Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

41350

24.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin

 

24.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin

88213 (*)

24.42

Aluminij

 

24.42.1

Neobdelani aluminij; aluminijev oksid

 

24.42.11

Neobdelani aluminij

41431

24.42.12

Glinica (aluminijev oksid)

41432

24.42.2

Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin

 

24.42.21

Aluminijev prah in luskine

41531

24.42.22

Palice in profili iz aluminija

41532

24.42.23

Žica iz aluminija

41533

24.42.24

Plošče, pločevina in trakovi iz aluminija, debeline > 0,2 mm

41534

24.42.25

Folija iz aluminija, debeline ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Cevi in cevni fitingi iz aluminija

41536

24.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija

 

24.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija

88213 (*)

24.43

Svinec, cink in kositer

 

24.43.1

Svinec, cink in kositer, neobdelan

 

24.43.11

Svinec, neobdelan

41441

24.43.12

Cink, neobdelan

41442

24.43.13

Kositer, neobdelan

41443

24.43.2

Polizdelki iz svinca, cinka, in kositra ali njihovih zlitin

 

24.43.21

Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske

41542

24.43.22

Cinkov prah in luske

41544

24.43.23

Cinkove palice, profili in žica; cinkove plošče, pločevina, trak in folije

41545

24.43.24

Kositrne palice, profili in žica

41547

24.43.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra

 

24.43.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra

88213 (*)

24.44

Baker

 

24.44.1

Baker, neobdelan; bakrov kamen; cementni baker

 

24.44.11

Bakrov kamen; cementni baker

41411

24.44.12

Nerafinirani baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

41412

24.44.13

Rafinirani baker in bakrove zlitine, neobdelani; predzlitine bakra

41413

24.44.2

Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin

 

24.44.21

Bakrov prah in luske

41511

24.44.22

Bakrene palice in profili

41512

24.44.23

Bakrena žica

41513

24.44.24

Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline > 0,15 mm

41514

24.44.25

Bakrena folija, debeline ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Bakrene cevi in cevni fitingi

41516

24.44.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra

 

24.44.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra

88213 (*)

24.45

Druge neželezne kovine

 

24.45.1

Nikelj, neobdelan; vmesni izdelki pri metalurgiji niklja

 

24.45.11

Nikelj, neobdelan

41422

24.45.12

Nikljev kamen, sintrani nikljevi oksidi in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja

41421

24.45.2

Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitin

 

24.45.21

Nikljev prah in luske

41521

24.45.22

Nikljeve palice, profili in žica

41522

24.45.23

Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije

41523

24.45.24

Nikljeve cevi in cevni fitingi

41524

24.45.3

Druge neželezne kovine in izdelki iz njih; kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine

 

24.45.30

Druge neželezne kovine in izdelki iz njih: kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin

 

24.45.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin

88213 (*)

24.46

Proizvodnja jedrskega goriva

 

24.46.1

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine

 

24.46.10

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine

33610

24.46.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva

 

24.46.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva

88152 (*)

24.5

Litje kovin

 

24.51

Litje železa

 

24.51.1

Litje železa

 

24.51.11

Litje temprane litine

89310 (*)

24.51.12

Litje nodularne litine

89310 (*)

24.51.13

Litje sive litine

89310 (*)

24.51.2

Litoželezne cevi in votli profili

 

24.51.20

Litoželezne cevi in votli profili

41291 (*)

24.51.3

Litoželezni cevni fitingi

 

24.51.30

Litoželezni cevni fitingi

41292 (*)

24.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa

 

24.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa

89310 (*)

24.52

Litje jekla

 

24.52.1

Litje jekla

 

24.52.10

Litje jekla

89310 (*)

24.52.2

Cevi iz centrifugalno litega jekla

 

24.52.20

Cevi iz centrifugalno litega jekla

41291 (*)

24.52.3

Litojeklene cevi ali cevni fitingi

 

24.52.30

Litojeklene cevi ali cevni fitingi

41292 (*)

24.53

Litje lahkih kovin

 

24.53.1

Litje lahkih kovin

 

24.53.10

Litje lahkih kovin

89310 (*)

24.54

Litje drugih neželeznih kovin

 

24.54.1

Litje drugih neželeznih kovin

 

24.54.10

Litje drugih neželeznih kovin

89310 (*)

25

Kovinski izdelki, razen strojev in naprav

 

25.1

Kovinski izdelki za gradbeništvo

 

25.11

Kovinske konstrukcije in njihovi deli

 

25.11.1

Kovinske montažne stavbe

 

25.11.10

Kovinske montažne stavbe

38702

25.11.2

Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deli

 

25.11.21

Mostovi in deli za mostove, iz železa ali jekla

42110 (*)

25.11.22

Stolpi in predalčni stebri, iz železa ali jekla

42110 (*)

25.11.23

Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija

42190 (*)

25.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje

 

25.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje

88219 (*)

25.12

Kovinska okna in vrata

 

25.12.1

Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata

 

25.12.10

Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata

42120

25.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat

 

25.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat

88219 (*)

25.2

Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

 

25.21

Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje

 

25.21.1

Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje

 

25.21.11

Radiatorji, razen električno ogrevanih, iz železa ali jekla

44823

25.21.12

Kotli za centralno ogrevanje za pridobivanje tople vode ali vodne pare z nizkim tlakom

44825

25.21.13

Deli za kotle za centralno ogrevanje

44833

25.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

 

25.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

88219 (*)

25.29

Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

 

25.29.1

Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

 

25.29.11

Železni, jekleni ali aluminijasti rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode (razen za stisnjen ali utekočinjen plin), s prostornino > 300 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav

42210

25.29.12

Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plin

42220

25.29.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in kontejnerjev

 

25.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in kontejnerjev

88219 (*)

25.3

Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodo

 

25.30

Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodo

 

25.30.1

Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deli

 

25.30.11

Kotli za pridobivanje pare; kotli za pregreto vodo

42320

25.30.12

Pomožne naprave za kotle; kondenzatorji za parne stroje

42330

25.30.13

Deli za kotle za pridobivanje vodne pare

42342

25.30.2

Jedrski reaktorji in njihovi deli

 

25.30.21

Jedrski reaktorji, razen ločevalnikov izotopov

42310

25.30.22

Deli jedrskih reaktorjev, razen ločevalnikov izotopov

42341

25.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje

 

25.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje

88219 (*)

25.4

Orožje in strelivo

 

25.40

Orožje in strelivo

 

25.40.1

Orožje in strelivo ter njihovi deli

 

25.40.11

Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol ipd.

44720

25.40.12

Revolverji, pištole, drugo nevojaško strelno orožje in podobne naprave

44730

25.40.13

Bombe, izstrelki in podobno vojaško strelivo; naboji, drugo strelivo in projektili ter njihovi deli

44740

25.40.14

Deli za vojaško in drugo orožje

44760

25.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva

 

25.40.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva

88214

25.5

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

 

25.50

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

 

25.50.1

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin

 

25.50.11

Prosto kovanje kovin

89320 (*)

25.50.12

Utopno kovanje kovin

89320 (*)

25.50.13

Drugo preoblikovanje kovin

89320 (*)

25.50.2

Prašna metalurgija

 

25.50.20

Prašna metalurgija

89320 (*)

25.6

Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin

 

25.61

Površinska obdelava in prekrivanje kovin

 

25.61.1

Prekrivanje kovin

 

25.61.11

Prekrivanje kovin s kovinskimi materiali

88211 (*)

25.61.12

Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali

88211 (*)

25.61.2

Druga obdelava kovin

 

25.61.21

Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinami

88211 (*)

25.61.22

Druga površinska obdelava kovin

88211 (*)

25.62

Storitve mehanske obdelave kovin

 

25.62.1

Storitve struženja kovinskih delov

 

25.62.10

Storitve struženja kovinskih delov

88212

25.62.2

Druga mehanska obdelava kovin

 

25.62.20

Druga mehanska obdelava kovin

88213 (*)

25.7

Rezila, orodje, ključavnice in okovje

 

25.71

Rezila in jedilni pribor

 

25.71.1

Rezila in jedilni pribor

 

25.71.11

Noži (razen za stroje) in škarje ter njihova rezila

42913

25.71.12

Brivske naprave (neelektrične), vključno britve

42914

25.71.13

Drugi rezilni predmeti; garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje

42915

25.71.14

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

42916

25.71.15

Sablje, meči, bajoneti, sulice in podobno orožje ter njihovi deli

44750

25.71.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora

 

25.71.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora

88219 (*)

25.72

Ključavnice in okovje

 

25.72.1

Ključavnice in okovje

 

25.72.11

Obešanke in ključavnice za vozila in pohištvo, iz navadnih kovin

42992 (*)

25.72.12

Druge ključavnice, iz navadnih kovin

42992 (*)

25.72.13

Zapirala in okovja z zapirali z vgrajenimi ključavnicami; deli

42992 (*)

25.72.14

Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd., iz navadnih kovin

42992 (*)

25.72.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja

 

25.72.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja

88219 (*)

25.73

Orodje

 

25.73.1

Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu

 

25.73.10

Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu

42921 (*)

25.73.2

Ročne žage; rezila za žage vseh vrst

 

25.73.20

Ročne žage; rezila za žage vseh vrst

42921 (*)

25.73.3

Drugo ročno orodje

 

25.73.30

Drugo ročno orodje

42921 (*)

25.73.4

Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje

 

25.73.40

Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje

42922 (*)

25.73.5

Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe

 

25.73.50

Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe

44916

25.73.6

Drugo orodje

 

25.73.60

Drugo orodje

42922 (*)

25.73.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja

 

25.73.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja

88219 (*)

25.9

Drugi kovinski izdelki

 

25.91

Jekleni sodi in podobne posode

 

25.91.1

Jekleni sodi in podobne posode

 

25.91.11

Rezervoarji, cisterne, sodi, tanki in podobne posode za kateri koli material (razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine ≥ 50 l toda ≤ 300 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav

42931 (*)

25.91.12

Rezervoarji, cisterne, sodi, pločevinke (razen tistih, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem) in podobne posode za kateri koli material (razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine < 50 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav

42931 (*)

25.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod

 

25.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod

89200

25.92

Lahka kovinska embalaža

 

25.92.1

Lahka kovinska embalaža

 

25.92.11

Pločevinke, iz železa ali jekla, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem, prostornine < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), prostornine ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Zamaški in pokrovi, iz navadnih kovin

42932

25.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže

 

25.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže

88219 (*)

25.93

Žični izdelki, verige in vzmeti

 

25.93.1

Žični izdelki, verige in vzmeti

 

25.93.11

Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, električno neizolirani

42941

25.93.12

Bodeča žica, iz železa ali jekla; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija, električno neizolirani

42942

42946

25.93.13

Tkanine, rešetke in ograje iz železne, jeklene ali bakrene žice; mrežasta pločevina iz železa, jekla ali bakra

42943

25.93.14

Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni izdelki

42944 (*)

25.93.15

Oplaščena žica, palice, elektrode ipd. za varjenje ali spajkanje

42950

25.93.16

Železne ali jeklene vzmeti in njihova peresa; bakrene vzmeti

42945

25.93.17

Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deli

42991

25.93.18

Šivalne igle, pletilne igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in druge igle iz železa ali jekla

42997 (*)

25.93.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti

 

25.93.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti

88219 (*)

25.94

Vijačni material in vezi

 

25.94.1

Vijačni material in vezi

 

25.94.11

Železni ali jekleni vijačni material, z navoji, d. n.

42944 (*)

25.94.12

Železni ali jekleni vijačni material, brez navojev, d. n.

42944 (*)

25.94.13

Bakreni vijačni material, z navoji in brez njih

42944 (*)

25.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi

 

25.94.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi

88219 (*)

25.99

Drugi kovinski izdelki, d. n.

 

25.99.1

Sanitarni in gospodinjski kovinski izdelki

 

25.99.11

Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija

42911

25.99.12

Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija

42912

25.99.2

Drugi izdelki iz navadnih kovin

 

25.99.21

Armirani ali ojačani sefi, trezorji in vrata, iz navadnih kovin

42993

25.99.22

Kartotečne škatle, regali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva

42994

25.99.23

Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, sponke za spise in pisma, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti ter sponke v trakovih, iz navadnih kovin

42995

25.99.24

Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz navadnih kovin

42996

25.99.25

Sponke, pritrjevala, kljukice, očesca in podobno, za obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin

42997 (*)

25.99.26

Propelerji in lopatice za ladje ali čolne

42998

25.99.29

Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.

42999

46931

25.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov

 

25.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov

88219 (*)

26

Računalniki, elektronski in optični izdelki

 

26.1

Elektronske komponente in plošče

 

26.11

Elektronske komponente

 

26.11.1

Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronske in cevi, vključno katodne cevi

 

26.11.11

Katodne cevi za televizijske sprejemnike; slikovne cevi za televizijske kamere; druge katodne cevi

47140 (*)

26.11.12

Magnetroni, klistroni in druge mikrovalovne elektronske

47140 (*)

26.11.2

Diode, tranzistorji, polprevodniški elementi

 

26.11.21

Diode; tranzistorji; tiristorji, diac in triac elementi

47150 (*)

26.11.22

Polprevodniški elementi; svetleče diode (LED); montirani piezoelektrični kristali; deli zanje

47150 (*)

26.11.3

Elektronska integrirana vezja

 

26.11.30

Elektronska integrirana vezja

47160

26.11.4

Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.

 

26.11.40

Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.

47173

26.11.9

Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent

 

26.11.91

Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij

88233 (*)

26.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent

88233 (*)

26.12

Elektronske plošče

 

26.12.1

Opremljena tiskana vezja

 

26.12.10

Opremljena tiskana vezja

47130

26.12.2

Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko obdelavo podatkov

 

26.12.20

Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko obdelavo podatkov

45281

45282

26.12.3

Kartice z vdelanim elektronskim integriranim vezjem (pametne kartice)

 

26.12.30

Kartice z vdelanim elektronskim integriranim vezjem (pametne kartice)

47920

26.12.9

Storitve v zvezi s tiskanjem vezij; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč

 

26.12.91

Storitve v zvezi s tiskanjem vezij

88233 (*)

26.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč

88233 (*)

26.2

Računalniki in periferne naprave

 

26.20

Računalniki in periferne naprave

 

26.20.1

Računalniške naprave ter deli in oprema zanje

 

26.20.11

Prenosne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, z maso ≤ 10 kg, npr. prenosni računalniki, notesniki; dlančniki in podobni računalniki

45221

45222

26.20.12

Prodajni terminali, bankomati in podobne naprave s povezavo na skupni računalnik ali omrežje za obdelavo podatkov

45142

26.20.13

Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, s centralno procesno enoto ter vhodno in izhodno enoto v istem ohišju

45230

26.20.14

Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, v obliki sistemov

45240

26.20.15

Druge digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, tudi če imajo v istem ohišju eno ali dve od naslednjih vrst enot: pomnilne enote, vhodne enote, izhodne enote

45250

26.20.16

Vhodne ali izhodne enote, z ali brez pomnilnih enot

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Monitorji in projektorji, ki se uporabljajo predvsem v sistemih za obdelavo podatkov

47315

26.20.18

Enote, ki opravljajo dve ali več naslednjih funkcij: tiskanje, skeniranje, kopiranje ter pošiljanje in prejemanje faksov

45266

26.20.2

Pomnilne enote in drugi pomnilniki

 

26.20.21

Pomnilne enote

45271

45272

26.20.22

Polprevodniški mediji s trajnim pomnjenjem, neposneti

47550

26.20.3

Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov

 

26.20.30

Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov

45289

26.20.4

Deli in oprema računalniških naprav

 

26.20.40

Deli in oprema računalniških naprav

45290

26.20.9

Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih naprav

 

26.20.91

Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

88231 (*)

26.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih naprav

88231 (*)

26.3

Komunikacijske naprave

 

26.30

Komunikacijske naprave

 

26.30.1

Radijski ali televizijski oddajniki; televizijske kamere

 

26.30.11

Oddajniki z vdelanim sprejemnikom

47211

26.30.12

Oddajniki brez vdelanega sprejemnika

47212

26.30.13

Televizijske kamere

47213

26.30.2

Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo; videofoni

 

26.30.21

Žični telefonski aparati z brezžično slušalko

47221

26.30.22

Telefoni za mobilno omrežje ali druga brezžična omrežja

47222

26.30.23

Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje)

47223 (*)

26.30.3

Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav

 

26.30.30

Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav

47401

26.30.4

Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer

 

26.30.40

Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer

47403 (*)

26.30.5

Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

 

26.30.50

Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

46921

26.30.6

Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

 

26.30.60

Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

46960 (*)

26.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav

 

26.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav

88234 (*)

26.4

Elektronske naprave za široko rabo

 

26.40

Elektronske naprave za široko rabo

 

26.40.1

Radijski sprejemniki

 

26.40.11

Radijski sprejemniki (razen za motorna vozila), ki lahko delujejo brez zunanjega vira energije

47311

26.40.12

Radijski sprejemniki, ki delujejo samo preko zunanjega vira energije

47312

26.40.2

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

 

26.40.20

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

47313

26.40.3

Naprave za snemanje in predvajanje zvočnih in slikovnih zapisov

 

26.40.31

Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov

47321 (*)

26.40.32

Magnetofoni in druge naprave za snemanje zvoka

47321 (*)

26.40.33

Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje slikovnih zapisov

47214

47323

26.40.34

Monitorji in projektorji, nevgrajeni v televizijski sprejemnik in ki se načeloma ne uporabljajo v sistemih za obdelavo podatkov

47314

26.40.4

Mikrofoni, zvočnik