29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 382/2008

z dne 21. aprila 2008

o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso

(Prenovitev)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 29(2), člena 33(12) in člena 41 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba navedeno uredbo prenoviti.

(2)

Po Uredbi (ES) št. 1254/1999 je treba pri uvozu vseh proizvodov iz člena 1(1)(a) te uredbe v Skupnost predložiti uvozno dovoljenje. Izkušnje so pokazale, da je treba natančno spremljati trende v trgovini z vsemi proizvodi sektorja za goveje in telečje meso, da se zagotovi ravnotežje na tem posebno občutljivem trgu. Da bi izboljšali upravljanje trga, je treba zahtevati uvozna dovoljenja tudi za proizvode s tarifnimi oznakami KN 1602 50 31 do 1602 50 80 in 1602 90 69.

(3)

Treba je nadzirati uvoz v Skupnost mladih živali moškega spola, zlasti telet. Kot pogoj za izdajo uvoznih dovoljenj za navedene živali bi morala biti navedena država njihovega porekla.

(4)

V skladu s členom 6(4) Odločbe Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav in delih tretjih držav ter o pogojih za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih vrst živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost (4), mora izvirnik veterinarskega spričevala spremljati govedo do mejne kontrolne točke.

(5)

Znotraj integrirane tarife Evropske skupnosti (TARIC) so zaporedne številke, ki omogočajo prepoznavanje uvoznih tarifnih kvot, proizvodov, ki jih zajemajo, in v nekaterih primerih njihovega izvora. Od držav članic se zahteva, da navedene številke napišejo na uvozna dovoljenja ali izpiske iz njih in jih uporabijo v obvestilih Komisiji.

(6)

Pristojna državna oblast, ki izdaja uvozna dovoljenja, ne pozna vedno države izvora količine, uvožene na podlagi tarifnih kvot, odprtih za več držav, ali količine uvoženega blaga, za katero veljajo dajatve skupne carinske tarife. Identifikacija države izvora pri tarifnih kvotah in nepreferencialnih uvozih mora biti glavna zahteva v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uvedbo sistema varščin za kmetijske proizvode (5), zato se za opredeljene kvote in nepreferencialne uvoze zahteva vpis države izvora v stolpec 31 uvoznega dovoljenja ali njegovega izpiska.

(7)

Uredba (ES) št. 1254/1999 zahteva predložitev izvoznega dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za vsak izvoz, pri katerem obstaja pravica do nadomestila. Treba je določiti posebna pravila za uporabo navedenega režima, ki bodo obsegala zlasti vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih je treba obvezno navesti v zahtevkih in dovoljenjih. Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil z vnaprejšnjo določitvijo za kmetijske proizvode (6) je treba ustrezno dopolniti.

(8)

Člen 33(11) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določa obveznosti o obsegu izvoza, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, ki jih je treba upoštevati pri izdaji izvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti natančna pravila o vlaganju zahtevkov, izdajanju dovoljenj in o roku veljavnosti takšnih dovoljenj.

(9)

Treba je dati določen čas za presojo pred uradno obvestitvijo glede odločitev o zahtevkih za izvozna dovoljenja, kar bo Komisiji omogočilo, da oceni količine, za katere so vloženi zahtevki, in stroške v zvezi s tem in, če je ustrezno, izvede določene postopke v zvezi z zadevnimi zahtevki. V interesu vlagateljev je, da svoj zahtevek lahko umaknejo, če je bil morebiti določen odstotek sprejetja zahtevkov.

(10)

Pri zahtevkih za količine, ki ne presegajo 25 ton, je treba dovoliti takojšno izdajo dovoljenja, če tako želi vlagatelj zahtevka. Zaradi preprečevanja zlorabe standardnih pravil mora biti rok veljavnosti takšnih dovoljenj omejen.

(11)

Da bi bilo omogočeno zelo natančno upravljanje izvoženih količin, se pravila o toleranci iz Uredbe (ES) št. 1291/2000 ne uporabljajo.

(12)

V to uredbo je treba vključiti posebna izvozna pravila Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 z dne 7. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo in dodelitev podpore za izvoz proizvodov iz govejega in telečjega mesa, ki so upravičeni do posebnega položaja pri uvozu v tretjo državo (7), in Uredbe Komisije (ES) št. 2051/96 z dne 25. oktobra 1996 o nekaterih podrobnih pravilih za odobravanje podpor pri izvozu govejega in telečjega mesa, za katero velja poseben položaj pri uvozu v Kanado, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1445/95 (8).

(13)

Komisija za pravilno upravljanje uvoznih in izvoznih dovoljenj potrebuje natančne podatke o zahtevkih za izdajo dovoljenj in o uporabi izdanih dovoljenj. Upravna učinkovitost zahteva, da se sporočila držav članic Komisiji pripravijo v eni sami predpisani obliki.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Ta uredba določa pravila za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso.

POGLAVJE II

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 2

1.   Za celoten uvoz proizvodov iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1254/1999 ali s tarifnimi oznakami KN 1602 50 31 do 1602 50 80 in 1602 90 69 v Skupnost je potrebna predložitev uvoznega dovoljenja.

2.   Za uvoz proizvodov, ki sodijo pod oznake KN 0102 90 05 do 0102 90 49, razen uvoznih kvot za živo govedo, ki jih urejajo ustrezne uredbe s pravili za uporabo, zahtevek za uvozno dovoljenje in dovoljenje navajata:

(a)

v okencu 7 državo izvora;

(b)

v okencu 8 državo porekla, ki se ujema z državo izvoznico v smislu dela 2 Priloge I („vzorci veterinarskega spričevala“) k Odločbi 79/542/EGS. Dovoljenje nalaga obveznost uvoza iz te države;

(c)

v okencu 20 naslednji vpis: „Država porekla iz okenca 8 se ujema z državo izvoznico, navedeno v izvirniku ali dvojniku veterinarskega spričevala.“

3.   Za sprostitev živali iz odstavka 2 v prosti promet je treba predložiti izvirnik veterinarskega spričevala ali dvojnik, za katerega je mejna kontrolna točka Skupnosti potrdila, da je pravilen, pod pogojem, da je država izdaje ista, kakor je označena v okencu 8 uvoznega dovoljenja.

Člen 3

Dovoljenja veljajo 90 dni od dneva izdaje, kakor je določeno v členu 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Člen 4

Varščina za uvozna dovoljenja je:

(a)

5 EUR na glavo žive živali;

(b)

12 EUR na 100 kg neto mase za druge proizvode.

Člen 5

1.   Brez poseganja v posebne predpise se obrazci za dovoljenja izdelajo za proizvode: ene oznake KN ali ene od skupin oznak KN, ki so naštete v isti alinei v Prilogi I.

2.   Podatki, ki jih izkazuje obrazec, se prenesejo na dovoljenje.

3.   V primeru uvozov na podlagi uvozne kvote organ, ki izdaja uvozna dovoljenja, označi zaporedno številko kvote v integrirani tarifi Evropskih skupnosti (TARIC) v okencu 20 dovoljenja ali izpiska le-tega.

Člen 6

1.   Države članice najpozneje deseti dan vsakega meseca obvestijo Komisijo o količini proizvodov, v kilogramih mase proizvoda ali glavah, za katere so bila v preteklem mesecu izdana dovoljenja v zvezi z uvoznimi kvotami.

2.   Države članice najpozneje 31. oktobra vsako leto obvestijo Komisijo o količini proizvodov, v kilogramih mase proizvoda ali glavah, za katere so bila uvozna dovoljenja, izdana v obdobju med 1. julijem preteklega leta in 30. junijem zadevnega leta, neizkoriščena v okviru uvozov izven kvot.

3.   Države članice najpozneje 31. oktobra vsako leto obvestijo Komisijo o količini proizvodov, v kilogramih mase proizvoda ali glavah ter po mesecu uvoza in državi izvora, ki so bili dejansko dani v prosti promet v obdobju med 1. julijem preteklega leta in 30. junijem zadevnega leta v okviru uvozov izven kvot.

Vendar države članice v obdobju, ki se bo začelo 1. julija 2009, v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (9) Komisiji predložijo podrobnosti o količinah proizvodov, danih v prosti promet od 1. julija 2009 v okviru uvozov izven kvot.

Člen 7

Obvestila iz člena 6(1) in (2) in prvega pododstavka člena 6(3) se oblikujejo, kot je navedeno v prilogah II, III in IV z uporabo kategorij proizvodov iz Priloge V.

Člen 8

1.   Ko je dejansko uvožena količina vpisana v dovoljenje ali izpisek, mora biti v rubriki 31 uvoznega dovoljenja ali njegovega izpiska, s podatki, ki jih že določa Uredba (ES) št. 1291/2000, prikazana država izvora.

2.   Zahteva iz odstavka 1 tega člena je osnovna zahteva v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85.

POGLAVJE III

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 9

Brez poseganja v člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je za celotni izvoz proizvodov v sektorju govejega in telečjega mesa za izplačilo nadomestila potrebna izdaja izvoznega dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila v skladu s členi 10 do 16 te Uredbe.

Člen 10

1.   Čas veljavnosti dovoljenj za izvoz proizvodov, za katere se zahteva nadomestilo in za katere se mora izdati izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, izračunan od dneva izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000, je:

(a)

pet mesecev plus tekoči mesec za proizvode, ki se uvrščajo pod tarifno oznako KN 0102 10, in 75 dni za proizvode, ki se uvrščajo pod tarifni oznaki KN 0102 90 in ex 1602;

(b)

60 dni za druge proizvode.

2.   Veljavnost dovoljenj za izvoz govejega in telečjega mesa, izdanih po postopku, ki je določen v členu 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000, pa poteče ob koncu:

(a)

petega meseca od dneva izdaje v smislu člena 23(2) navedene uredbe, za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0102 10;

(b)

četrtega meseca, od dneva izdaje v smislu člena 23(2) navedene uredbe, za druge proizvode.

3.   Z odstopanjem od člena 49(5) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se rok 21 dni za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0102 10, nadomesti z 90 dnevi.

4.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja imajo v okencu 15 poimenovanje proizvoda, v okencu 16 12-mestno oznako nomenklature kmetijskega proizvoda za izvozno nadomestilo in v okencu 7 namembno državo.

5.   Kategorije proizvodov, navedene v drugem odstavku člena 14 Uredbe (ES) št. 1291/2000, so naštete v Prilogi VI k tej uredbi.

Člen 11

Varščina za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila je:

(a)

26 EUR na glavo žive živali;

(b)

15 EUR na 100 kg proizvodov, ki sodijo pod oznake 0201 30 00 9100 nomenklature kmetijskega proizvoda za izvozno nadomestilo;

(c)

9 EUR na 100 kg neto mase za druge proizvode.

Člen 12

1.   Zahtevki za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila iz člena 10(1), (2) in (3) se lahko vložijo pri pristojnih organih od ponedeljka do petka vsak teden.

Izvozna dovoljenja se izdajo v sredo, ki sledi tednu po vložitvi zahtevka, če Komisija od takrat ni sprejela nobenega od posebnih ukrepov iz odstavka 2 ali 3 tega člena.

Vendar se dovoljenja, zahtevana v okviru člena 16 Uredbe (ES) št. 1291/2000, izdajo takoj.

Z odstopanjem od drugega pododstavka tega odstavka lahko Komisija po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določi drug dan, ki ni sreda, za izdajo izvoznih dovoljenj, če ni mogoče upoštevati tega dneva.

2.   Kadar bi ali bi lahko izdajanje izvoznih dovoljenj privedlo do prekoračitve razpoložljivih proračunskih sredstev ali do izčrpanja maksimalnih količin, ki se jih sme izvoziti z nadomestilom v zadevnem obdobju glede na omejitve iz člena 33(11) Uredbe (ES) št. 1254/1999, ali pa tako izdajanje ne bi omogočalo nadaljevanja izvoza v preostalem delu obdobja, lahko Komisija:

(a)

določi odstotek sprejetja za količine v zahtevkih;

(b)

zavrne zahtevke, za katere dovoljenja še niso odobrena;

(c)

prekine oddajo zahtevkov za dovoljenja za največ pet delovnih dni, pri čemer se ta čas lahko podaljša s postopkom iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

V okoliščinah iz točke (c) prvega pododstavka so zahtevki za dovoljenja, vloženi med začasno prekinitvijo, neveljavni.

Ukrepi iz prvega pododstavka se lahko izvedejo ali prilagodijo po kategoriji izdelka ali po namembni državi ali skupini namembnih držav.

3.   Sprejmejo se lahko tudi ukrepi iz odstavka 2, kadar se zahtevki za izvozna dovoljenja nanašajo na količine, ki presegajo ali bi lahko presegale običajno razpoložljive količine za eno namembno državo ali skupino namembnih držav in bi izdaja zahtevanih dovoljenj privedla do špekulativnega tveganja, izkrivljanja konkurence med izvozniki ali motenj zadevne trgovine ali trga Skupnosti.

4.   Če so količine, za katere je vložen zahtevek, zavrnjene ali zmanjšane, se mora varščina za vse količine, za katere zahtevek ni bil sprejet, takoj sprostiti.

5.   Če je določeni odstotek sprejetja zahtevkov manjši od 90 %, bodo ob odstopanju od odstavka 1 dovoljenja izdana najpozneje enajsti delovni dan po objavi tega odstotka v Uradnem listu Evropske unije. Vlagatelji lahko v desetih dneh po objavi:

(a)

umaknejo zahtevek, varščina se v tem primeru takoj sprosti, ali

(b)

zaprosijo za takojšnjo izdajo dovoljenja, v tem primeru ga bo pristojni organ izdal takoj, vendar najprej peti delovni dan po vložitvi zahtevka.

6.   Z odstopanjem od odstavka 1 se dovoljenja v zvezi z zahtevki za količine do vključno 25 ton za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0201 in 0202, izdajo takoj. V tem primeru bo ne glede na člen 10 te Uredbe veljavnost izdanega dovoljenja omejena na pet delovnih dni od dejanskega dneva izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000, v okence 20 v zahtevku in dovoljenju pa mora biti vnesena najmanj ena od navedb iz dela A Priloge VII k tej uredbi.

Člen 13

1.   Količine, izvožene v okviru tolerance iz člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, niso upravičene do izplačila nadomestila, kadar se izvoz opravi na podlagi dovoljenja iz člena 10(1), (2) in (3) te uredbe in dovoljenje vsebuje naslednji vpis v okencu 22:

„Nadomestilo veljavno za … ton (količina, za katero se izda dovoljenje).“

2.   Druga alinea člena 18(3)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (10) se ne uporablja za posebna izvozna nadomestila, dodeljena proizvodom, ki se uvrščajo pod oznake KN 0201 30 00 9100 in 0201 30 00 9120 nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 (11), kadar so bili ti proizvodi dani v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (12).

Člen 14

1.   Ta člen se uporablja za izvoz, opravljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1643/2006.

2.   Zahtevki za dovoljenja za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1643/2006 se lahko vložijo le v državah članicah, ki izpolnjujejo sanitarno-zdravstvene pogoje, kakršne zahteva država uvoznica.

3.   V zahtevkih za izdajo dovoljenj in v dovoljenjih mora biti v okencu 7 vneseno „ZDA“. Dovoljenja bodo pomenila obveznost izvoza iz države članice, ki je izdala dovoljenje, v to destinacijo.

4.   Brez poseganja v člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 izvožene količine ne smejo presegati količine iz dovoljenja. V dovoljenju se v polje 19 vpiše „0“.

5.   V dovoljenju je v polju 22 navedena ena od naslednjih navedb iz dela B Priloge VII.

6.   Države članice pošljejo Komisiji:

(a)

vsak delovnik najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) obvestilo o celotni količini proizvodov, za katere so bili vloženi zahtevki;

(b)

najpozneje do konca meseca, v katerem so bili vloženi zahtevki, seznam vlagateljev zahtevkov.

7.   Če količine, za katere so bili oddani zahtevki za dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten odstotek za sprejetje zahtevanih količin.

8.   Dovoljenja se izdajo deseti delovni dan po vložitvi zahtevka. Nobeno dovoljenje se ne izda za zahtevke, ki niso bili posredovani Komisiji.

9.   Brez poseganja v člen 10(1), (2) in (3) te uredbe in ob uporabi člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 dovoljenja veljajo 90 dni od dejanskega dneva izdaje, vendar ne več kakor do 31. decembra v letu izdaje.

10.   Če se zaprošene količine zmanjšajo v skladu z odstavkom 7, se takoj sprosti varščina za vse količine, ki niso bile odobrene.

11.   Dodatno k zahtevam iz točke (b) člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 in ob uporabi člena 35(5) iste uredbe se varščina za izvozno dovoljenje lahko sprosti šele pod pogojem, da se predloži dokazilo o prispetju v namembni kraj.

Člen 15

1.   Ta člen se uporablja za izvoz v Kanado v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2051/96.

2.   Zahtevki za izdajo dovoljenja za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 2051/96 se lahko vložijo samo v državah članicah, ki izpolnjujejo kanadske sanitarno-zdravstvene predpise.

3.   V zahtevke za izdajo dovoljenja in v sama dovoljenja se v polje 7 vpiše „Kanada“. Dovoljenje pomeni obveznost izvoza iz države članice, ki je dovoljenje izdala, v to namembno državo.

4.   Brez poseganja v člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 izvožene količine ne smejo presegati količine iz dovoljenja. V dovoljenju se v polje 19 vpiše „0“.

5.   V dovoljenju mora biti v polju 22 navedena ena od navedb iz dela C Priloge VII.

6.   Države članice pošljejo Komisiji:

(a)

vsak delovnik najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) obvestilo o celotni količini proizvodov, za katere so bili vloženi zahtevki;

(b)

najpozneje do konca meseca, v katerem so bili vloženi zahtevki, seznam vlagateljev zahtevkov.

7.   Če količine, za katere so se zahtevala dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten odstotek odobritve, ki se uporablja za zahtevane količine.

8.   Dovoljenja se izdajo deseti delovni dan po vložitvi zahtevka. Nobeno dovoljenje se ne izda za zahtevke, o katerih ni bila obveščena Komisija.

9.   Brez poseganja v člen 10(1),(2) in (3) te uredbe in ob uporabi člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 dovoljenja veljajo 90 dni od dejanskega dneva izdaje, vendar ne več kakor do 31. decembra v letu izdaje.

10.   Če se zaprošene količine zmanjšajo v skladu z odstavkom 7, se takoj sprosti varščina za vse količine, ki niso bile odobrene.

11.   Dodatno k zahtevam iz točke (b) člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 in ob uporabi člena 35(5) iste uredbe se varščina za izvozno dovoljenje lahko sprosti šele pod pogojem, da se predloži dokazilo o prispetju v namembni kraj.

Člen 16

1.   Države članice uradno obvestijo Komisijo:

(a)

vsak petek od 13. ure naprej:

(i)

o zahtevkih za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila iz člena 10(1), (2) in (3) ali o tem, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bil vložen noben zahtevek;

(ii)

o zahtevkih za dovoljenja iz člena 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000 ali o tem, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bil vložen noben zahtevek;

(iii)

o količinah, za katere so bila izdana dovoljenja na podlagi člena 12(6) te uredbe ali o tem, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bilo izdano nobeno dovoljenje;

(iv)

o količinah, za katere so bila od ponedeljka do petka tekočega tedna izdana dovoljenja glede na zahtevke na podlagi člena 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000, z datumom vloge zahtevka in navedbo namembne države;

(v)

o količinah, za katere so bili med tekočim tednom zahtevki za izvozno dovoljenje umaknjeni na podlagi člena 12(5) te uredbe;

(b)

pred 15. dnem vsakega meseca za predhodni mesec:

(i)

o zahtevkih za dovoljenja iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1291/2000;

(ii)

o količinah, za katere so bila dovoljenja izdana na podlagi člena 10(1), (2) in (3) te uredbe in niso bila uporabljena.

2.   V uradnih obvestilih iz odstavka 1 morajo biti navedene:

(a)

količine po teži proizvoda za vsako od kategorij iz člena 10(5);

(b)

količine, razčlenjene po destinaciji za vsako kategorijo.

V uradnih obvestilih iz odstavka 1(b)(ii) mora biti določen znesek nadomestila za vsako kategorijo.

3.   Vsa uradna obvestila po odstavku 1, vključno z ničnimi uradnimi obvestili, morajo biti sestavljena v obliki, prikazani v Prilogi VIII.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Uredba (ES) št. 1445/95 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi X.

Člen 18

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 78/2008 (UL L 29, 2.2.2008, str. 5).

(2)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 586/2007 (UL L 139, 31.5.2007, str. 5).

(3)  Glej Prilogo IX.

(4)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije (ES) št. 2008/61/ES (UL L 15, 18.1.2008, str. 33).

(5)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 12.12.2006, str. 52).

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).

(7)  UL L 308, 8.11.2006, str. 7.

(8)  UL L 274, 26.10.1996, str. 18. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2333/96 (UL L 317, 6.12.1996, str. 13).

(9)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(10)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

(11)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1.

(12)  UL L 329, 25.11.2006, str. 7.


PRILOGA I

Seznam iz člena 5(1)

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 do 0102 90 49

0102 90 51 do 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


PRILOGA II

Uradno obvestilo o uvoznih dovoljenjih (izdanih)

Država članica: …

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 382/2008

Količine proizvodov, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja

Od: … do: ….

Oznaka(-e) proizvoda (1)

Količina

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V.


PRILOGA III

Uradno obvestilo o uvoznih dovoljenjih (neuporabljene količine)

Država članica:…

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 382/2008

Količine proizvodov, za katere niso bila uporabljena uvozna dovoljenja

Od: … do: ….

Oznaka(-e) proizvoda (1)

Neuporabljena količina

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V.


PRILOGA IV

Uradno obvestilo o količinah proizvodov, danih v prosti promet

Država članica: …

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 382/2008

Količine proizvodov (v kilogramih ali glavah), danih v prosti promet:

Kategorija proizvoda, kot je navedena v Prilogi V: …

Država porekla

Mesec

Država A

Država B

Država …

Država Z

Mesec 1

 

 

 

 

Mesec 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesec 11

 

 

 

 

Mesec 12

 

 

 

 

Skupaj 12 mesecev

 

 

 

 


PRILOGA V

Kategorije proizvodov iz člena 7

Kategorija proizvoda

Oznaka KN

110

0102 90 05

120

0102 90 21 in 0102 90 29

130

0102 90 41 in 0102 90 49

140

0102 90 51 do 0102 90 79

210

0201 10 00 in 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 in 0206 10 95

310

0202 10 in 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 in 0210 99 90

510

1602 50 10 in 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


PRILOGA VI

Seznam iz člena 10(5)

Kategorija

Oznaka proizvoda

011

0102 10 10 9140 in 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 in 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 in 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 in 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 in 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 in 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 in 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 in 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 in 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 in 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 in 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 in 1602 50 95 9325


PRILOGA VII

DEL A

Navedbe iz člena 12(6)

:

v bolgarščini

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

v španščini

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

v češčini

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

v danščini

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

v nemščini

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

v estonščini

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

v grščini

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

v angleščini

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

v francoščini

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

v italijanščini

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

v latvijščini

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

v litovščini

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

v madžarščini

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

v malteščini

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

v nizozemščini

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

v poljščini

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

v portugalščini

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

v romunščini

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

v slovaščini

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

v slovenščini

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

v finščini

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

v švedščini

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

DEL B

Navedbe iz člena 14(5)

:

v bolgarščini

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

v španščini

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

v češčini

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

v danščini

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

v nemščini

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

v estonščini

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

v grščini

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

v angleščini

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

v francoščini

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

v italijanščini

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

v latvijščini

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

v litovščini

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

v madžarščini

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

v malteščini

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

v nizozemščini

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

v poljščini

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

v portugalščini

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

v romunščini

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

v slovaščini

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

v slovenščini

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

v finščini

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

v švedščini

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

DEL C

Navedbe iz člena 15(5)

:

v bolgarščini

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

v španščini

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

v češčini

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

v danščini

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

v nemščini

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

v estonščini

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

v grščini

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

v angleščini

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

v francoščini

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

v italijanščini

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

v latvijščini

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

v litovščini

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

v madžarščini

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

v malteščini

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

v nizozemščini

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

v poljščini

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

v portugalščini

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

v romunščini

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

v slovaščini

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

v slovenščini

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

v finščini

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

v švedščini

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


PRILOGA VIII

Uporaba Uredbe (ES) št. 382/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI GD AGRI/D/2 – Sektor govejega in telečjega mesa

Uradna obvestila o izvoznih dovoljenjih – goveje/telečje meso

Pošiljatelj:

Datum:

Država članica:

Uradnik za stike

Telefon:

Telefaks:

Naslovnik

:

DG AGRI/D/2;

Telefaks: (32-2) 292 17 22

Elektronski naslov: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Del A –   obvestila v petek

Obdobje od … do…

1.

Člen 16(1)(a)(i):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (1)

 

 

 

2.

Člen 16(1)(a)(ii):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (2)

 

 

 

3.

Člen 16(1)(a)(iii):

Kategorija

Izdana količina

Datum vložitve zahtevka

Destinacija (3)

 

 

 

 

4.

Člen 16(1)(a)(iv):

Kategorija

Izdana količina

Datum vložitve zahtevka

Destinacija (4)

 

 

 

 

5.

Člen 16(1)(a)(v):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (5)

 

 

 

Del B –   mesečna obvestila

1.

Člen 16(1)(b)(i):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (6)

 

 

 

2.

Člen 16(1)(b)(ii):

Kategorija

Neuporabljena količina

Destinacija (7)

Znesek nadomestila

 

 

 

 


(1)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(2)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(3)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(4)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(5)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(6)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(7)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.


PRILOGA IX

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1445/95

(UL L 143, 27.6.1995, str. 35)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2351/95

(UL L 239, 7.10.1995, str. 3)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2856/95

(UL L 299, 12.12.1995, str. 10)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2051/96

(UL L 274, 26.10.1996, str. 18)

Samo člen 6

Uredba Komisije (ES) št. 2333/96

(UL L 317, 6.12.1996, str. 13)

Samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 135/97

(UL L 24, 25.1.1997, str. 14)

 

Uredba Komisije (ES) št. 266/97

(UL L 45, 15.2.1997, str. 1)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1496/97

(UL L 202, 30.7.1997, str. 36)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1572/97

(UL L 211, 5.8.1997, str. 39)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2284/97

(UL L 314, 18.11.1997, str. 17)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2469/97

(UL L 341, 12.12.1997, str. 8)

Samo člen 3 in Priloga IV

Uredba Komisije (ES) št. 2616/97

(UL L 353, 24.12.1997, str. 8)

 

Uredba Komisije (ES) št. 260/98

(UL L 25, 31.1.1998, str. 42)

Samo člen 1 in priloge I, II(A) in II(B)

Uredba Komisije (ES) št. 759/98

(UL L 105, 4.4.1998, str. 7)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2365/98

(UL L 293, 31.10.1998, str. 49)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2648/98

(UL L 335, 10.12.1998, str. 39)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1000/2000

(UL L 114, 13.5.2000, str. 10)

Samo člen 3(2) in Priloga IV

Uredba Komisije (ES) št. 1659/2000

(UL L 192, 28.7.2000, str. 19)

 

Uredba Komisije (ES) št. 24/2001

(UL L 3, 6.1.2001, str. 9)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2492/2001

(UL L 337, 20.12.2001, str. 18)

 

Uredba Komisije (ES) št. 118/2003

(UL L 20, 24.1.2003, str. 3)

Samo člen 4(2) in Priloga III

Uredba Komisije (ES) št. 852/2003

(UL L 123, 17.5.2003, str. 9)

 

Uredba Komisije (ES) št. 360/2004

(UL L 63, 28.2.2004, str. 13)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1118/2004

(UL L 217, 17.6.2004, str. 10)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11)

Samo člen 6

Uredba Komisije (ES) št. 1749/2006

(UL L 330, 28.11.2006, str. 5)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1965/2006

(UL L 408, 30.12.2006, str. 27)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 586/2007

(UL L 139, 31.5.2007, str. 5)

 


PRILOGA X

Primerjalna tabela

Uredba (ES) št. 1445/95

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 2(2)

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 2(3)

Člen 3

Člen 3

Člen 4, uvodni stavek

Člen 4, uvodni stavek

Člen 4, prva alinea

Člen 4(a)

Člen 4, druga alinea

Člen 4(b)

Člen 5(1), prvi pododstavek

Člen 5(1)

Člen 5(1), drugi pododstavek

Člen 5(2)

Člen 5(2)

Člen 5(3)

Člen 6

Člen 6 (novo)

Člen 6a

Člen 7 (novo)

Člen 6b, prvi odstavek

Člen 8(1)

Člen 6b, drugi odstavek

Člen 8(2)

Člen 6c

Člen 6d

Člen 7

Člen 9

Člen 8(1), prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 10(1), uvodni stavek

Člen 8(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 10(1)(a)

Člen 8(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 10(1)(b)

Člen 8(1), drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 10(2), uvodni stavek

Člen 8(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 10(2)(a)

Člen 8(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 10(2)(b)

Člen 8(1), tretji pododstavek

Člen 10(3)

Člen 8(3)

Člen 10(4)

Člen 8(4)

Člen 10(5)

Člen 9(1)

Člen 11

Člen 10(1)

Člen 12(1)

Člen 10(2)

Člen 12(2)

Člen 10(2a)

Člen 12(3)

Člen 10(3)

Člen 12(4)

Člen 10(4), uvodni stavek

Člen 12(5), uvodni stavek

Člen 10(4), prva alinea

Člen 12(5)(a)

Člen 10(4), druga alinea

Člen 12(5)(b)

Člen 10(5)

Člen 12(6)

Člen 11

Člen 13

Člen 12(1) do (5)

Člen 14(1) do (5)

Člen 12(7), uvodni stavek

Člen 14(6), uvodni stavek

Člen 12(7), prva alinea

Člen 14(6)(a)

Člen 12(7), druga alinea

Člen 14(6)(b)

Člen 12(8)

Člen 14(7)

Člen 12(9)

Člen 14(8)

Člen 12(10)

Člen 14(9)

Člen 12(11)

Člen 14(10)

Člen 12(12)

Člen 14(11)

Člen 12a(1) do (5)

Člen 15(1) do (5)

Člen 12a(7), uvodni stavek

Člen 15(6), uvodni stavek

Člen 12a(7), prva alinea

Člen 15(6)(a)

Člen 12a(7), druga alinea

Člen 15(6)(b)

Člen 12a(8) do (12)

Člen 12a(7) do (12)

Člen 13

Člen 16

Člen 14

Člen 17 (novo)

Člen 15

Člen 18

Priloga I

Priloga I

Priloga II A

Priloga II (novo) in Priloga V (novo)

Priloga III (novo)

Priloga II B

Priloga IV (novo)

Priloga III

Priloga VI

Priloga III A

Priloga VII, Del A

Priloga III B

Priloga VII, Del B

Priloga III C

Priloga VII, Del C

Priloga IV

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga X