26.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/87


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 379/2008

z dne 25. aprila 2008

o dodelitvi izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za izvoz v Dominikansko republiko v okviru kvote iz člena 29 Uredbe (ES) št. 1282/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1282/2006 z dne 17. avgusta 2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) in zlasti člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Oddelek 3 poglavja III Uredbe (ES) št. 1282/2006 določa postopek za dodeljevanje izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za izvoz v Dominikansko republiko v okviru kvote, odprte za to državo. Količine v zahtevkih, vloženih za kvotno leto 2008/2009, presegajo razpoložljive količine. Zato je treba za zahtevane količine določiti koeficiente dodeljevanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine v zahtevkih za izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 29(2) Uredbe (ES) št. 1282/2006, vloženih za obdobje med 1. julijem 2008 in 30. junijem 2009, se pomnožijo z naslednjimi koeficienti dodeljevanja:

0,699913 za zahtevke, vložene za del kvote, naveden v členu 30(1)(a) Uredbe (ES) št. 1282/2006,

0,292810 za zahtevke, vložene za del kvote, naveden v členu 30(1)(b) Uredbe (ES) št. 1282/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3). Uredba (ES) št. 1255/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 532/2007 (UL L 125, 15.5.2007, str. 7).