9.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/85


UREDBA SVETA (ES) št. 301/2008

z dne 17. marca 2008

o prilagoditvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta iz leta 2003, ter zlasti člena 57(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) vzpostavlja usklajen okvir splošnih pravil za organizacijo uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali.

(2)

Zaradi širitve leta 2004 in novih držav članic je treba dopolniti seznam ozemelj iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 882/2004, da se vanj vključijo vse države članice.

(3)

Uredbo (ES) št. 882/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 882/2004 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004 za ozemlja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 191, 28.5.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 180/2008 (UL L 56, 29.2.2008, str. 4).


PRILOGA

„PRILOGA I

OBMOČJE IZ ČLENA 2(15)

1.

Ozemlje Kraljevine Belgije

2.

Ozemlje Republike Bolgarije

3.

Ozemlje Češke republike

4.

Ozemlje Kraljevine Danske brez Ferskih otokov in Grenlandije

5.

Ozemlje Zvezne republike Nemčije

6.

Ozemlje Republike Estonije

7.

Ozemlje Irske

8.

Ozemlje Helenske republike

9.

Ozemlje Kraljevine Španije brez Ceute in Melille

10.

Ozemlje Francoske republike

11.

Ozemlje Italijanske republike

12.

Ozemlje Republike Ciper

13.

Ozemlje Republike Latvije

14.

Ozemlje Republike Litve

15.

Ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg

16.

Ozemlje Republike Madžarske

17.

Ozemlje Republike Malte

18.

Ozemlje Kraljevine Nizozemske v Evropi

19.

Ozemlje Republike Avstrije

20.

Ozemlje Republike Poljske

21.

Ozemlje Portugalske republike

22.

Ozemlje Romunije

23.

Ozemlje Republike Slovenije

24.

Ozemlje Slovaške republike

25.

Ozemlje Republike Finske

26.

Ozemlje Kraljevine Švedske

27.

Ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske“