9.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/64


UREDBA (ES) št. 298/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 37 in 95 ter člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem tega akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom lahko uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za opredelitev, ali vrsta živila oziroma krme sodi na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, za znižanje mejnih vrednosti za označevanje naključne in tehnično neizogibne prisotnosti materiala, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, je iz njih sestavljen ali proizveden, pa tudi mejnih vrednosti za naključno ali tehnično neizogibno prisotnost gensko spremenjenega materiala v živilih in krmi s pozitivno oceno tveganja ter za sprejetje ukrepov glede zahtev za označevanje in obveščanje, ki veljajo za operaterje in obrate javne prehrane. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1829/2003/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Uredbo (ES) št. 1829/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (ES) št. 1829/2003 se spremeni:

1.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Po potrebi se v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3) sprejmejo ukrepi za opredelitev, ali vrsta živila sodi na področje uporabe tega oddelka, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem.“;

2.

člen 12(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, ki so namenjeni določanju ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za živila, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljena, se ob upoštevanju napredka v znanosti in tehnologiji sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).“;

3.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Izvedbeni ukrepi

1.   Komisija lahko sprejme naslednje ukrepe:

ukrepe, ki so potrebni za operaterje, da v skladu s členom 12(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov,

ukrepe, ki so potrebni za operaterje, da izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 13,

posebna pravila glede podatkov, ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z živili oskrbujejo končnega potrošnika. Za upoštevanje posebnega položaja obratov javne prehrane lahko take določbe predvidevajo prilagoditev zahtev, določenih v členu 13(1)(e).

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).

2.   Poleg tega se za pospeševanje enotnega izvajanja člena 13 lahko sprejmejo podrobne določbe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 35(2).“;

4.

člen 15(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Po potrebi se v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3) sprejmejo ukrepi za opredelitev, ali vrsta krme sodi na področje uporabe tega oddelka, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem“;

5.

člen 24(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, ki so namenjeni določanju ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za krmo, ki vsebuje GSO ali je iz njih sestavljena, se ob upoštevanju napredka v znanosti in tehnologiji sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).“;

6.

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Izvedbeni ukrepi

1.   Komisija lahko sprejme naslednje ukrepe:

ukrepe, ki so potrebni za operaterje, da v skladu s členom 24(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov,

ukrepe, ki so potrebni za operaterje, da izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 25.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).

2.   Poleg tega se za pospeševanje enotnega izvajanja člena 25 lahko sprejmejo podrobne določbe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 35(2).“;

7.

v členu 32 se peti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Podrobne določbe za izvajanje tega člena in Priloge se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 35(2).

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe in prilagajanju Priloge, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).“;

8.

člen 35(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

9.

člen 47(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, ki znižujejo mejne vrednosti iz odstavka 1, zlasti za GSO, ki se prodajajo neposredno končnemu potrošniku, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3).“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1981/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 99).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.