4.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/1


UREDBA SVETA (ES) št. 195/2008

z dne 3. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2008/186/SZVP z dne 3. marca 2008 o spremembi Skupnega stališča 2003/495/SZVP o Iraku (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) 1483 (2003) je člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 (2) uvedel posebne ureditve glede prihodkov od izvoza nafte, naftnih proizvodov in zemeljskega plina iz Iraka, medtem ko je člen 10 uvedel posebne ureditve glede uživanja imunitete pred sodnimi postopki nekaterih iraških sredstev. Posebna ureditev glede prihodkov se še uporablja, medtem ko se je posebna ureditev glede imunitete uporabljala do 31. decembra 2007.

(2)

Resolucija VS ZN 1790 (2007) in Skupno stališče 2008/186/SZVP določata, da se obe navedeni posebni ureditvi uporabljata do 31. decembra 2008. Uredbo (ES) št. 1210/2003 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(3)

Prav tako je primerno Uredbo (ES) št. 1210/2003 uskladiti z nedavnim razvojem praks na področju sankcij v zvezi z določitvijo pristojnih organov, odgovornostjo za kršitve in sodno pristojnostjo. Za namene te uredbe se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, v katerih se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1210/2003 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Vsi prihodki od izvoza nafte, naftnih proizvodov in zemeljskega plina iz Iraka, kakor so našteti v Prilogi I, se z 22. majem 2003 deponirajo pri Razvojnem skladu za Irak pod pogoji, določenimi v Resoluciji VSZN 1483 (2003) ter zlasti odstavkih 20 in 21 Resolucije.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Prepoved iz člena 4(3) in (4) ne povzroči nikakršne odgovornosti za zadevne fizične ali pravne osebe ali entitete, če niso vedeli ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi njihovo ravnanje lahko kršilo to prepoved.“;

3.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 4 pristojni organi, ki so navedeni na spletnih straneh iz Priloge V, lahko dovolijo sprostitev zamrznjenih sredstev ali ekonomskih virov, če so izpolnjeni vsi od naslednjih pogojev:

(a)

da so sredstva ali ekonomski viri predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega ali sodne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane pred 22. majem 2003;

(b)

da se sredstva ali ekonomski viri uporabijo izključno za izpolnitev zahtevkov, zavarovanih s takim zasegom ali priznanih kot veljavnih s tako odločbo, in sicer v okviru meja, ki jih določajo veljavni zakoni in drugi predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

da ugoditev takemu zahtevku ne pomeni kršitve Uredbe (EGS) št. 3541/92 ter

(d)

da priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom države članice.

2.   V vseh drugih primerih se lahko sredstva, ekonomski viri in prihodki iz ekonomskih virov, ki so bili zamrznjeni v skladu s členom 4, odmrznejo samo za namene njihovega prenosa na Razvojni sklad za Irak, ki ga vodi Centralna banka Iraka, pod pogoji, določenimi v Resoluciji VSZN 1483 (2003).“;

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti člen 4 ali podpirati transakcije iz členov 2 in 3.

2.   Vse informacije o trenutnem ali preteklem izogibanju določbam te uredbe se uradno sporočijo pristojnim organom držav članic, ki so navedeni na spletnih straneh iz Priloge V, ter Komisiji, in sicer neposredno ali prek teh pristojnih organov.“;

5.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Brez poseganja v veljavne določbe v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poslovno skrivnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe fizične in pravne osebe, entitete in organizacije:

(a)

nemudoma priskrbijo pristojnim organom držav članic, v katerih imajo prebivališče ali v katerih se nahajajo in ki so navedeni na spletnih straneh iz Priloge V, ter Komisiji, in sicer neposredno ali prek teh pristojnih organov, vse informacije, ki bi lahko olajšale upoštevanje te uredbe, kot so na primer računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 4;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, ki so navedeni na spletnih straneh iz Priloge V, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabijo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.“;

6.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 15a

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz členov 6, 7 in 8 te uredbe ter jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge V ali na teh straneh navedejo povezave nanje.

2.   Države članice pred 15. marcem 2008 uradno obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.“;

7.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, entitete ali organe, registrirane ali ustanovljene po pravu države članice, ter

(e)

za vse pravne osebe, entitete ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.“;

8.

odstavek 3 člena 18 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Člena 2 in 10 se uporabljata do 31. decembra 2008.“;

9.

priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2008

Za Svet

Predsednik

J. PODOBNIK


(1)  Glej stran 31 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA V

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 6, 7 in 8 ter naslov za uradna obvestila Evropske komisije

A.   Spletne strani za informacije o pristojnih organih

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Naslov za uradna obvestila Evropske komisije:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Telefon (32-2) 295 55 85

Telefaks (32-2) 299 08 73.“