18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/1


UREDBA SVETA (ES) št. 31/2008

z dne 15. novembra 2007

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in Republika Madagaskar sta izpogajali in parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti podeljuje ribolovne možnosti v vodah, ki so pod suverenostjo Republike Madagaskar.

(2)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum.

(3)

Treba bi bilo opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi (1).

Člen 2

Ribolovne možnosti, določene v Protokolu k Sporazumu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Dovoljenja ali kvota

Ribolov tunov

Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami

Španija

23

Francija

19

Italija

1

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali s tonažo nad 100 BT

Španija

25

Francija

13

Portugalska

7

Združeno kraljestvo

5

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali s tonažo do 100 BT

Francija

26

Pridneni ribolov

Poskusni ribolov z ribiškimi palicami ali pridnenim parangalom

Francija

5

Če zahteve za dovoljenja v teh državah članicah ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva zahteve za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s tem sporazumom, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovnem območju Madagaskarja, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (2).

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

M. L. RODRIGUES


(1)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 331, 17.12.2007, str. 7.

(2)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.