9.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 10/2008

z dne 8. januarja 2008

o izvajanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) v zvezi z opredelitvami pojmov, podrobnimi klasifikacijami in posodobitvijo pravil za diseminacijo za osnovni sistem ESSPROS in modul o pokojninskih upravičencih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. aprila 2007 o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) (1) ter zlasti člena 7(1) in 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 458/2007 je vzpostavila metodološki okvir za urejanje statističnih podatkov na primerljivi osnovi v korist Skupnosti in časovni okvir za pošiljanje in diseminacijo statističnih podatkov, urejenih v skladu z ESSPROS.

(2)

V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 458/2007 je treba sprejeti izvedbene ukrepe glede podrobne klasifikacije zajetih podatkov, uporabljenih opredelitev in posodabljanja pravil za diseminacijo za osnovni sistem ESSPROS in modul o pokojninskih upravičencih.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbeni ukrepi, ki jih zahteva člen 7(3) Uredbe (ES) št. 458/2007, glede osnovnega sistema ESSPROS (za kvantitativne podatke in kvalitativne informacije po programih in podrobnih prejemkih) ter glede modula o pokojninskih upravičencih so določeni v prilogah 1 do 3.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. januarja 2008

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 113, 30.4.2007, str. 3.


PRILOGA 1

OPREDELITEV POJMOV

1.   OPREDELITVE POJMOV ZA OSNOVNI SISTEM ESSPROS

1.1   ZDRUŽEVANJE PROGRAMOV V SKUPINE: MERILA ZA KLASIFIKACIJO PROGRAMOV SOCIALNE ZAŠČITE

1.1.1   Odločanje

Odločanje se nanaša na enoto, ki sprejema najpomembnejše odločitve: stopnja prejemkov, pogoji njihovega plačila in načini financiranja programa. Programe lahko nadzoruje država ali ne.

1.1.2   Izvajanje zakonodaje

Izvajanje zakonodaje se nanaša na zakonodajna pravila o članstvu zaščitenih ljudi. Članstvo v programu socialne zaščite je lahko obvezno ali neobvezno.

1.1.3   Določitev upravičenosti

Določitev upravičenosti se nanaša na podlago, po kateri je zaščitena oseba upravičena do prejemkov: odvisno ali neodvisno od plačevanja prispevkov.

1.1.4   Obseg programa

Obseg programa se nanaša na del populacije, ki je zaščitena (celotna populacija, vsi ali večina delavcev ali posebni deli populacije).

1.1.5   Raven zaščite

Raven zaščite se nanaša na to, ali programi socialne zaščite nudijo osnovno ali dodatno raven zaščite.

1.2   PRIHODKI PROGRAMOV SOCIALNE ZAŠČITE

1.2.1   „Socialni prispevki“ so stroški, ki jih ima delodajalec za svoje zaposlene ali zaščitene osebe za zagotovitev upravičenosti do socialnih prejemkov.

1.2.2   „Državni prispevki“ so stroški države za vodenje javnih programov brez prispevkov in finančna podpora države za druge domače programe socialne zaščite.

1.2.3   „Transferji iz drugih programov“ so nevračljiva plačila iz drugih programov socialne zaščite. Vključujejo socialne prispevke, preusmerjene iz drugih programov.

1.2.4   „Drugi prihodki“ so različni tekoči prihodki programov socialne zaščite.

1.3   IZDATKI PROGRAMOV SOCIALNE ZAŠČITE

1.3.1   Funkcije

Funkcija prejemka socialne zaščite je prvotni namen socialne zaščite, ne glede na zakonodajne ali institucionalne določbe.

1.3.1.1   Bolezen/zdravstveno varstvo

Vzdrževanje dohodka in denarna podpora v zvezi s fizično ali duševno boleznijo, razen invalidnosti. Zdravstveno varstvo za vzdrževanje, obnovitev ali izboljšanje zdravja zaščitenih ljudi, ne glede na izvor bolezni.

1.3.1.2   Invalidnost

Vzdrževanje dohodka in podpora v denarju ali naravi (razen zdravstvenega varstva) v zvezi z nesposobnostjo fizično ali duševno prizadetih oseb za sodelovanje v gospodarskih in socialnih dejavnostih.

1.3.1.3   Starost

Vzdrževanje dohodka in podpora v denarju ali naravi (razen zdravstvenega varstva) v zvezi s starostjo.

1.3.1.4   Preživeli družinski člani

Vzdrževanje dohodka in podpora v denarju ali naravi v zvezi s smrtjo družinskega člana.

1.3.1.5   Družina/otroci

Podpora v denarju ali naravi (razen zdravstvenega varstva) v zvezi s stroški nosečnosti, poroda in posvojitve, vzgoje otrok in skrbi za druge družinske člane.

1.3.1.6   Brezposelnost

Vzdrževanje dohodka in podpora v denarju ali naravi v zvezi z brezposelnostjo.

1.3.1.7   Stanovanje

Pomoč pri stanovanjskih stroških.

1.3.1.8   Socialna izključenost (drugje neomenjena)

Prejemki v denarju ali naravi (razen zdravstvenega varstva), posebej namenjeni odpravi socialne izključenosti, če niso kriti z eno od drugih funkcij.

1.3.2   Prejemki socialne zaščite

1.3.2.1   Denarni prejemek je prejemek, ki se plača v denarju in za katerega se ne zahteva potrdilo o dejanskih izdatkih prejemnika.

1.3.2.2   Prejemki v naravi so prejemki v obliki blaga ali storitev. Zagotovijo se lahko s povračilom ali neposredno.

1.3.2.3   Socialni prejemki, vezani na osebni prejemek, so socialni prejemki, ki so eksplicitno ali implicitno odvisni od dohodka prejemnika in/ali zdravja pod določeno stopnjo.

1.3.3   „Upravni stroški“ so stroški, ki bremenijo program za njegovo vodenje in upravljanje.

1.3.4   „Transferji v druge programe“ so nevračljiva plačila v druge programe socialne zaščite. Vključujejo socialne prispevke, preusmerjene v druge programe.

1.3.5   „Drugi izdatki“ so različni izdatki programov socialne zaščite (plačilo dohodka iz premoženja in drugi izdatki).

2.   OPREDELITVE ZA MODUL O POKOJNINSKIH UPRAVIČENCIH

2.1   POKOJNINSKI UPRAVIČENCI

Število upravičencev na vsaki stopnji se lahko opredeli kot število oseb, ki prejemajo vsaj eno pokojnino iz sedmih kategorij v ESSPROS:

invalidske pokojnine,

predčasne pokojnine zaradi zmanjšane delovne sposobnosti,

starostne pokojnine,

predčasne starostne pokojnine,

delne pokojnine,

družinske pokojnine in

predčasne pokojnine zaradi razlogov na trgu delovne sile.

Osebe, ki prejemajo več pokojnin, se štejejo samo enkrat (število upravičencev brez dvojnega štetja).

2.1.1   „Invalidske pokojnine“ so periodična plačila, namenjena vzdrževanju ali podpori dohodka osebe pod zakonsko/standardno upokojitveno starostjo, kot je določena v referenčnem programu, prizadete zaradi invalidnosti, ki ovira njeno sposobnost za delo ali zaslužek prek minimalne ravni, določene z zakonodajo.

2.1.2   „Predčasne pokojnine zaradi zmanjšane delovne sposobnosti“ so periodična plačila starejšim delavcem, ki se upokojijo, preden dosežejo zakonsko/standardno upokojitveno starost, opredeljeno v referenčnem programu, zaradi zmanjšane delovne sposobnosti.

2.1.3   „Starostne pokojnine“ so periodična plačila, namenjena (i) vzdrževanju dohodka upravičenca po upokojitvi iz plačane zaposlitve pri zakonski/standardni starosti ali (ii) podpori dohodku starejših oseb (razen podpore z omejenim trajanjem).

2.1.4   „Predčasne starostne pokojnine“ so periodična plačila, namenjena vzdrževanju dohodka upravičencev, ki se upokojijo pred zakonsko/standardno starostjo, opredeljeno v referenčnem programu.

2.1.5   „Delne pokojnine“ so periodična plačila dela polne upokojitvene pokojnine starejšim delavcem, ki nadaljujejo z delom, vendar s krajšim delovnim časom, ali katerih dohodek iz poklicne dejavnosti je nižji od opredeljene zgornje meje.

2.1.6   „Družinske pokojnine“ so periodična plačila ljudem, katerih upravičenost izhaja iz njihovega razmerja do pokojne osebe, zavarovane s programom (vdove, vdovci, sirote in podobno).

2.1.7   „Predčasne pokojnine zaradi razlogov na trgu delovne sile“ so periodična plačila starejšim delavcem, ki se predčasno upokojijo, preden dosežejo zakonsko/standardno upokojitveno starost, zaradi brezposelnosti ali ukinitve delovnih mest kot posledice gospodarskih ukrepov, kot je prestrukturiranje industrijskega sektorja ali podjetja.

2.2   ZAKONSKA/STANDARDNA UPOKOJITVENA STAROST ZA STAROSTNE POKOJNINE

Zakonska upokojitvena starost za starostne pokojnine je z zakonom ali po pogodbi določena starost, v kateri postanejo starostne pokojnine plačljive. Ta starost je lahko v državah in znotraj držav članic različna in je odvisna od sektorja dejavnosti, poklica, spola itd.

Če zakonska upokojitvena starost ne obstaja, se uporabi standardna upokojitvena starost, ki je upokojitvena starost, kot jo ponuja program, ki je upravičencu plačeval pokojnino.

3.   REFERENČNI PRIROČNIK

Podrobne opredelitve za uporabo te uredbe so navedene v Priročniku ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami.


PRILOGA 2

PODROBNE KLASIFIKACIJE

1.   KLASIFIKACIJA PROGRAMOV IN KVANTITATIVNIH PODATKOV (VKLJUČNO S PRIHODKI, IZDATKI IN PREJEMKI PO FUNKCIJI), KI SO ZAJETI Z OSNOVNIM SISTEMOM ESSPROS

1.1   KLASIFIKACIJA PROGRAMOV (kvalitativne informacije)

Merilo: odločanje

Programi, ki so pod nadzorom države

Programi, ki niso pod nadzorom države

Merilo: izvajanje zakonodaje

Obvezni programi

Neobvezni programi

Merilo: določitev upravičenosti

Programi s prispevki

Programi brez prispevkov

Merilo: obseg

Univerzalni programi

Splošni programi

Posebni programi

Merilo: raven zaščite

Osnovni programi

Dodatni programi

1.2   KLASIFIKACIJA KVANTITATIVNIH PODATKOV

Celoten podrobni opis klasifikacij za uporabo za obvezne podatke, ki se pošljejo Eurostatu, je naveden v Priročniku ESSPROS, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami. Te podrobne klasifikacije so združene na prvi stopnji klasifikacije, navedeni spodaj.

1.2.1   Prihodki

Osnovni sistem ESSPROS razvršča prihodke programov socialne zaščite po vrsti in izvoru. Vrsta označuje naravo plačila ali razlog zanj: socialni prispevki, državni prispevki, transferji iz drugih programov in drugi prihodki.

1.2.1.1   Prihodki po vrsti

Skupni prihodki

Socialni prispevki

Socialni prispevki delodajalcev

Socialni prispevki zaščitenih oseb

Državni prispevki

Namenski davki

Splošni dohodki

Transferji iz drugih programov

Socialni prispevki, preusmerjeni iz drugih programov

Drugi transferji iz drugih domačih programov

Drugi prihodki

Dohodek iz lastnine

Drugi prihodki

1.2.1.2   Prihodki po izvoru

Izvor določa institucionalni sektor, iz katerega se prejme plačilo.

Klasifikacije institucionalnih sektorjev, iz katerih izvirajo prihodki programov socialne zaščite, so klasifikacije, ki se uporabljajo v nacionalnih računih (ESA 95).

Družbe

Centralna država

Federalna in lokalna država

Skladi socialne varnosti

Gospodinjstva

Nepridobitni izvajalci storitev za gospodinjstva

Tujina

1.2.2   Izdatki

Izdatki programov socialne zaščite so razvrščeni po vrsti z navedbo narave izdatkov ali razlogov zanje: prejemki socialne zaščite, upravni stroški, transferji v druge programe in drugi izdatki.

Prejemki socialne zaščite so razčlenjeni na prejemke, vezane na osebni prejemek, in prejemke, ki niso vezani na osebni prejemek. Klasifikacija prejemkov socialne zaščite vsebuje več podrobnosti, odvisno od tega, ali gre za prejemke v denarju (kot periodična plačila ali pavšalne zneske) ali naravi. Poleg tega se uporablja bolj podrobna klasifikacija, v kateri se postavke nanašajo samo na eno ali omejeno število funkcij, navedenih v oddelku 1.2.3. Ta dodatna klasifikacija je opredeljena v Priročniku ESSPROS.

Skupni izdatki

Prejemki socialne zaščite

Prejemki socialne zaščite, ki niso vezani na osebni prejemek

Denarni prejemki, ki niso vezani na osebni prejemek

Periodični denarni prejemki, ki niso vezani na osebni prejemek

Pavšalni denarni prejemki, ki niso vezani na osebni prejemek

Prejemki v naravi, ki niso vezani na osebni prejemek

Prejemki socialne zaščite, vezani na osebni prejemek

Denarni prejemki, vezani na osebni prejemek

Periodični denarni prejemki, vezani na osebni prejemek

Pavšalni denarni prejemki, vezani na osebni prejemek

Prejemki v naravi, vezani na osebni prejemek

Upravni stroški

Transferji v druge programe

Socialni prispevki, preusmerjeni v druge programe

Drugi transferji v druge domače programe

Drugi izdatki

1.2.3   Prejemki po funkciji

Klasifikacija po funkciji je naslednja:

 

Bolezen/zdravstveno varstvo

 

Invalidnost

 

Starost

 

Preživeli družinski člani

 

Družina/otroci

 

Brezposelnost

 

Stanovanje

 

Socialna izključenost (drugje neomenjena)

2.   PODROBNA KLASIFIKACIJA POKOJNINSKIH UPRAVIČENCEV

2.1   PODATKI

Skupno število pokojninskih upravičencev brez dvojnega štetja

Skupno število pokojninskih upravičencev (funkcija invalidnost) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do invalidske pokojnine brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne pokojnine zaradi zmanjšane delovne sposobnosti brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do invalidske pokojnine (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne pokojnine zaradi zmanjšane delovne sposobnosti (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do invalidske pokojnine (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne pokojnine zaradi zmanjšane delovne sposobnosti (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število pokojninskih upravičencev (funkciji starostna in družinska pokojnina) brez dvojnega štetja

Skupno število pokojninskih upravičencev (funkcija starost) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do starostne pokojnine brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne starostne pokojnine brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do delne pokojnine brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do starostne pokojnine (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne starostne pokojnine (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do delne pokojnine (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do starostne pokojnine (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne starostne pokojnine (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do delne pokojnine (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število pokojninskih upravičencev (funkcija preživeli družinski člani) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do družinske pokojnine (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do družinske pokojnine (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število pokojninskih upravičencev (funkcija brezposelnost) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne pokojnine zaradi razlogov na trgu delovne sile (ki ni vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

Skupno število upravičencev do predčasne pokojnine zaradi razlogov na trgu delovne sile (ki je vezana na osebni prejemek) brez dvojnega štetja

2.2   DODATNE INFORMACIJE

Zakonska ali standardna upokojitvena starost glede na spol in program

Referenčni datum/metoda za izračun glede na program


PRILOGA 3

POSODOBITEV PRAVIL ZA DISEMINACIJO

1.   POSODOBITEV PRAVIL ZA DISEMINACIJO ZA OSNOVNI SISTEM ESSPROS

1.1   POSODOBITEV PRAVIL ZA DISEMINACIJO KVANTITATIVNIH PODATKOV Z ZDRUŽEVANJEM PROGRAMOV V SKUPINE

1.1.1   Združevanje programov v skupine po merilih

Posebnim uporabnikom bo dovoljeno objaviti podatke z združevanjem programov v skupine v skladu s klasifikacijo programov po ESSPROS, opredeljeno z merili iz oddelka 1.1 Priloge 1 („združevanje programov v skupine“).

1.1.2   Podatki po programih

Posebnim uporabnikom bo dovoljeno objaviti podatke po programih ali skupinah za tiste države, ki zaradi zaupnosti ne bodo izrecno dovolile popolne diseminacije. Skupine programov bodo morale izpolnjevati pravila za diseminacijo, ki jih določi vsaka zadevna država članica.

1.2   POSODOBITEV PRAVIL ZA DISEMINACIJO KVALITATIVNIH INFORMACIJ PO PROGRAMIH IN PODROBNIH PREJEMKIH

Eurostatu bo dovoljeno objaviti kvalitativne informacije po programih in podrobnih prejemkih z ustrezno podporo.

2.   POSODOBITEV PRAVIL ZA DISEMINACIJO PODATKOV O POKOJNINSKIH UPRAVIČENCIH

2.1   ZBIRNE KATEGORIJE V SKLADU S KLASIFIKACIJO POKOJNINSKIH UPRAVIČENCEV PO ESSPROS

Posebnim uporabnikom bo dovoljeno objaviti podatke za sedem kategorij pokojnin in zbirne kategorije v skladu s klasifikacijo pokojninskih upravičencev po ESSPROS iz oddelka 2 Priloge 2 (podrobna klasifikacija pokojninskih upravičencev).

Posebnim uporabnikom bo dovoljeno objaviti tudi razčlenitev med upravičenci do prejemkov, vezanih na osebni prejemek, in prejemkov, ki niso vezani na osebni prejemek, v skladu s klasifikacijo pokojninskih upravičencev po ESSPROS iz oddelka 2 Priloge 2 (podrobna klasifikacija pokojninskih upravičencev).

2.2   PODATKI PO PROGRAMIH

Posebnim uporabnikom bo dovoljeno objaviti podatke po programih ali skupinah za tiste države, ki zaradi zaupnosti ne bodo izrecno dovolile popolne diseminacije. Skupine programov bodo morale izpolnjevati pravila za diseminacijo, ki jih določi vsaka zadevna država članica.