8.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/12


SPREMEMBE POSLOVNIKA SODIŠČA PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti njenega člena 224, peti odstavek,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti njenega člena 140, peti odstavek,

ob upoštevanju člena 63 Protokola o Statutu Sodišča,

ob upoštevanju soglasja Sodišča,

ob upoštevanju odobritve Sveta z dne 14. maja 2008,

ker je treba spremeniti določene določbe Poslovnika, da se v okviru zakonodajnega postopka upošteva vloga Evropskega parlamenta in da se te določbe prilagodijo zahtevam po učinkovitem delovanju sodišča,

ker je na podlagi pridobljenih izkušenj potrebna prilagoditev, da se sodišču omogoči učinkovitejše odločanje o zadevah s področja intelektualne lastnine —

SPREJELO NASLEDNJE SPREMEMBE SVOJEGA POSLOVNIKA:

Člen 1

Poslovnik Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 2. maja 1991 (UL L 136, 30.5.1991, str. 1), spremenjen 15. septembra 1994 (UL L 249, 24.9.1994, str. 17), 17. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 64), 6. julija 1995 (UL L 172, 22.7.1995, str. 3), 12. marca 1997 (UL L 103, 19.4.1997, str. 6, in popravek v UL L 351, 23.12.1997, str. 72), 17. maja 1999 (UL L 135, 29.5.1999, str. 92), 6. decembra 2000 (UL L 322, 19.12.2000, str. 4), 21. maja 2003 (UL L 147, 14.6.2003, str. 22), 19. aprila 2004 (UL L 132, 29.4.2004, str. 3), 21. aprila 2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 108), 12. oktobra 2005 (UL L 298, 15.11.2005, str. 1) in 18. decembra 2006 (UL L 386, 29.12.2006, str. 45) se spremeni, kot sledi:

1.

V člen 24(7) se doda nov stavek:

„Prepis tožbe in odgovora na tožbo se pošlje na enak način tudi Evropskemu parlamentu, da lahko le-ta ugotovi, ali se na podlagi člena 241 Pogodbe ES uveljavlja, da se akt, ki ga je sprejel skupaj s Svetom, ne uporabi.“

2.

Zadnji stavek člena 51(1), prvi pododstavek, se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Odločitev o predložitvi zadeve sestavi iz večjega števila sodnikov se po opredelitvi generalnega pravobranilca sprejme na občni seji.“

3.

V členu 77 je v točki c) treba zamenjati „.“ s „;“ in dodati točko d), ki se glasi:

„d)

v drugih posebnih primerih, če to zahteva dobro delovanje sodnega organa.“

4.

V členu 100(2), prvi pododstavek, Poslovnika se besede „razen sodb in sklepov Sodišča prve stopnje“ nadomestijo z „vključno s sodbami in sklepi Sodišča prve stopnje“; nov pododstavek, ki se glasi „Sodbe in sklepi, o katerih se v skladu s členom 55 Statuta Sodišča obvesti države članice in institucije, ki niso bile stranke v sporu, se jim pošljejo po telefaksu ali s katerim drugim tehničnim sredstvom sporočanja.“, je dodan za prvim pododstavkom; nazadnje se v naslednjem pododstavku črta besedi „vrste ali“.

5.

Besedilo novega člena 135a se vstavi med člen 135 in člen 136:

„Člen 135a

Po vložitvi vlog iz člena 135(1) in odvisno od primera tudi iz člena 135(2) in (3) lahko Sodišče prve stopnje na podlagi poročila sodnika poročevalca ter po opredelitvi generalnega pravobranilca in strank odloči, da ne bo opravilo ustnega postopka, razen če ena od strank vloži predlog, v katerem navede razloge, zaradi katerih želi biti slišana. Predlog se vloži v roku enega meseca po tem, ko je bila stranka obveščena o koncu pisnega postopka. Predsednik lahko ta rok podaljša.“

Člen 2

Te spremembe Poslovnika, ki so verodostojne v jezikih iz člena 35(1) Poslovnika, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in začnejo veljati prvi dan drugega meseca po objavi.

V Luxembourgu, 12. junija 2008

Sodni tajnik

E. COULON

Predsednik

M. JAEGER