23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/89


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 11. septembra 2008

o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2

(ECB/2008/8)

(2008/950/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) in (2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju „Statut ESCB“) ter zlasti členov 5 in 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 106(1) Pogodbe in člen 16 Statuta ESCB določata, da ima Evropska centralna banka (ECB) izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v Skupnosti.

(2)

Člen 106(2) Pogodbe določa, da lahko države članice izdajajo kovance pod pogojem, da jim ECB odobri obseg emisije. ECB zato sprejema letne odločbe o odobritvi obsega izdaje kovancev s strani držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju „sodelujoče države članice“).

(3)

Člen 5 Statuta ESCB določa, da ECB za izpolnjevanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbira potrebne statistične podatke, ki obsegajo tudi statistične podatke na področju izdajanja eurobankovcev in eurokovancev. ECB mora zbirati tudi podatke za namen člena 237(d) Pogodbe, ki ECB nalaga, da spremlja, ali nacionalne centralne banke ESCB izpolnjujejo svoje obveznosti po Pogodbi in Statutu. Med temi obveznostmi je spoštovanje prepovedi po členu 101 Pogodbe, ki je izvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe (1). Člen 6 Uredbe (ES) št. 3603/93 zlasti določa, da „imetništvo kovancev s strani […] nacionalnih centralnih bank, ki jih je izdal javni sektor in so bili knjiženi v dobro njegovega računa, ne šteje za kreditiranje v smislu člena 104 Pogodbe, če to dobroimetje ne preseže 10 % vseh kovancev v obtoku“.

(4)

Brez poseganja v pristojnosti držav članic glede izdajanja eurokovancev in ob upoštevanju bistvene vloge nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic (v nadaljevanju „NCB“) pri distribuciji eurokovancev mora ECB, da bi lahko opravljala zgoraj opisane naloge, skupaj z NCB zbirati podatke o eurobankovcih in eurokovancih. To zbiranje podatkov bi moralo olajšati odločanje na področju izdajanja eurobankovcev in eurokovancev, npr. z oskrbovanjem ECB, NCB, Komisije Evropskih skupnosti in nacionalnih organov, ki izdajajo kovance, z informacijami, ki bi jim omogočale, da v skladu s svojimi pristojnostmi: (i) načrtujejo proizvodnjo eurobankovcev in eurokovancev; (ii) uskladijo izdajanje eurobankovcev in eurokovancev; ter (iii) uskladijo prenose eurobankovcev med NCB in prenose eurokovancev med sodelujočimi državami članicami. To zbiranje podatkov bi moralo ECB tudi omogočiti, da spremlja, ali se njene odločitve na področju izdajanja eurobankovcev in eurokovancev spoštujejo.

(5)

Svet ECB je 16. decembra 2004 sprejel okvir delovanja za recikliranje bankovcev (banknote recycling framework; v nadaljevanju „okvir BRF“), v katerem je v oddelku 2.7 določeno, da morajo kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine izpolniti obveznosti poročanja nacionalnim centralnim bankam. V istem kontekstu je bilo tudi odločeno, da bi morale NCB izvesti okvir BRF s sredstvi, ki so jim na voljo, kot so zakonodajni instrumenti in sporazumi, do konca leta 2006, ta rok pa je bil nato podaljšan s poznejšimi odločitvami Sveta ECB. Vendar bi morale NCB najpozneje od datuma izvedbe okvira BRF prejemati podatke, ki jih v skladu z okvirom BRF poročajo kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine v njihovi jurisdikciji, in biti sposobne, da jih poročajo ECB.

(6)

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bi morali podatki o eurobankovcih in eurokovancih vključevati informacije o: (i) izdajanju eurobankovcev in eurokovancev; (ii) količini in kakovosti eurobankovcev in eurokovancev v obtoku; (iii) zalogah eurobankovcev in eurokovancev, ki jih imajo subjekti, vključeni v njihovo izdajanje; (iv) operativnih aktivnostih, povezanih z eurobankovci in eurokovanci, ki jih opravljajo subjekti, vključeni v njihovo izdajanje, vključno s kreditnimi institucijami, ki upravljajo sistem oskrbovanja z gotovino „notes-held-to-order“ v imenu NCB, in kreditnimi institucijami, ki upravljajo program razširjene skrbniške hrambe v imenu ECB in ene ali več NCB; (v) operativnih aktivnostih, povezanih z bankovci, ki jih opravljajo kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine, ki reciklirajo eurobankovce v skladu z okvirom BRF; ter (vi) gotovinski infrastrukturi.

(7)

Da bi se izboljšalo zbiranje podatkov in omogočilo razširjanje informacij, ki na njih temeljijo, se je Svet ECB 22. novembra 2007 odločil za izvedbo gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (v nadaljevanju „sistem CIS 2“), ki nadomešča gotovinski informacijski sistem Currency Information System, vzpostavljen ob uvedbi eurobankovcev in eurokovancev, ter je ECB in NCB od leta 2002 zagotavljal ustrezne podatke glede gotovine, na podlagi ločenega pravnega akta ECB o zbiranju podatkov v zvezi z gotovinskim informacijskim sistemom Currency Information System.

(8)

Za učinkovito in nemoteno delovanje sistema CIS 2 je treba zagotoviti redno in pravočasno dostopnost skladnih podatkov. Obveznosti poročanja NCB in ECB morajo biti zato določene v tej smernici, skupaj z določbo o kratkem obdobju vzporednega poročanja po obstoječih ureditvah in po sistemu CIS 2.

(9)

Smernica ECB/2006/9 z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (2) je vzpostavila pravni okvir, ki bodočim NCB Eurosistema omogoča, da si sposodijo, naročijo ali izdelajo eurobankovce in eurokovance z namenom preddobave in posredne preddobave, preden njihova država članica preide na eurogotovino. Smernica ECB/2006/9 določa posebne obveznosti poročanja, ki veljajo za take bodoče NCB Eurosistema in jih je treba v kontekstu sistema CIS 2 podrobneje opredeliti.

(10)

Uporabniki sistema CIS 2 tako v ECB kot v NCB bi morali imeti dostop do spletne aplikacije sistema CIS 2 in do poročevalskega modula, da bi se tako omogočila uspešna in učinkovita uporaba podatkov sistema CIS 2 ter dosegla visoka stopnja preglednosti. Primernim tretjim osebam bi moral biti odobren omejen dostop do podatkov sistema CIS 2, da bi se izboljšal pretok informacij med ECB in Komisijo Evropskih skupnosti ter NCB in nacionalnimi organi, ki izdajajo kovance.

(11)

Ker je sistem CIS 2 prožen sistem za obdelavo novih podatkov, je treba vzpostaviti poenostavljen postopek za učinkovito izvedbo tehničnih sprememb prilog k tej smernici. Poleg tega bi zaradi tehnične narave mehanizma za prenos v sistemu CIS 2 moralo biti možno, da se specifikacije tega mehanizma spremenijo po istem poenostavljenem postopku. Zato bi bilo treba na Izvršilni odbor prenesti pooblastila za nekatere spremembe te smernice in njenih prilog, Svet ECB pa bi moral biti o teh spremembah obveščen.

(12)

Na podlagi pozitivne odločitve Sveta Evropske unije o odpravi odstopanja za Slovaško z dne 8. julija 2008 in v skladu s členom 3.5 Poslovnika Evropske centralne banke je bil guverner centralne banke Národná banka Slovenska povabljen, da spremlja razprave Sveta ECB o tej smernici –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

1.   V tej smernici:

(a)

okvir delovanja za recikliranje bankovcev“ (okvir BRF) pomeni okvir delovanja za recikliranje bankovcev, kakor je določen v dokumentu „Recikliranje eurobankovcev: okvir delovanja za odkrivanje ponaredkov in razvrščanje eurobankovcev v kreditnih institucijah in drugih profesionalnih uporabnikih gotovine glede na primernost bankovcev za uporabo v obtoku“, ki ga je sprejel Svet ECB dne 16. decembra 2004 in je bil objavljen na spletni strani ECB dne 6. januarja 2005 ter se lahko občasno spremeni, pa tudi v dokumentih v zvezi z roki za njegovo izvedbo na nacionalni ravni;

(b)

kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kakor je opredeljena v členu 4(1)(a) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (3);

(c)

sistem CIS 2“ pomeni sistem, ki obsega: (i) centralno bazo podatkov, ki je nameščena v ECB, za shranjevanje vseh ustreznih informacij o eurobankovcih, eurokovancih, gotovinski infrastrukturi in po okviru BRF, zbranih v skladu s to smernico; (ii) spletno aplikacijo, ki omogoča prožno konfiguracijo sistema in zagotavlja informacije o dostavi in statusu potrditve podatkov, o popravkih ter različnih vrstah referenčnih podatkov in sistemskih parametrov; (iii) poročevalski modul za pregledovanje in analiziranje zbranih podatkov; in (iv) mehanizem za prenos v sistemu CIS 2;

(d)

preddobava“ pomeni fizično dobavo eurobankovcev in eurokovancev primernim nasprotnim strankam na ozemlju bodoče sodelujoče države članice v obdobju preddobave/posredne preddobave, ki jo izvede bodoča NCB Eurosistema;

(e)

posredna preddobava“ pomeni dobavo preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev profesionalnim tretjim osebam na ozemlju bodoče sodelujoče države članice v obdobju preddobave/posredne preddobave, ki jo izvede primerna nasprotna stranka. Posredna preddobava za namene te smernice vključuje oskrbo širše javnosti z začetnimi paketi eurokovancev;

(f)

bodoča NCB Eurosistema“ pomeni nacionalno centralno banko bodoče sodelujoče države članice;

(g)

primerne tretje osebe“ pomenijo Evropsko komisijo, nacionalne zakladnice, kovnice ter pooblaščene javne ali zasebne agencije nacionalnih zakladnic sodelujočih držav članic;

(h)

mehanizem za prenos v sistemu CIS 2“ pomeni aplikacijo ESCB XML Data Integration (EXDI). Aplikacija EXDI se uporablja za zaupen prenos podatkovnih sporočil med NCB, bodočimi NCB Eurosistema in ECB, neodvisno od tehnične infrastrukture (npr. računalniških omrežij in programskih aplikacij), ki prenos podpira;

(i)

podatkovno sporočilo“ pomeni datoteko, ki vsebuje mesečne ali polletne podatke NCB ali bodoče NCB Eurosistema za eno obdobje poročanja ali, v primeru popravkov, za eno ali več obdobij poročanja, v podatkovnem formatu, ki je združljiv z mehanizmom za prenos v sistemu CIS 2;

(j)

bodoča sodelujoča država članica“ pomeni nesodelujočo državo članico, ki je izpolnila pogoje za sprejetje eura in v zvezi s katero je bila sprejeta odločitev o odpravi odstopanja (po členu 122(2) Pogodbe);

(k)

delovni dan“ pomeni kateri koli dan, na katerega sta tako ECB kot NCB, ki poroča, odprti za poslovanje;

(l)

računovodski podatki“ pomenijo neprilagojeno vrednost eurobankovcev v obtoku, popravljeno za znesek neobrestovanih terjatev v razmerju do kreditnih institucij, ki upravljajo razširjeni testni program hrambe, ob koncu obdobja poročanja v skladu s členom 10(2)(a) in (b) Smernice ECB/2006/16 z dne 10. novembra 2006 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (4);

(m)

podatkovni dogodek“ pomeni dogodek, evidentiran v sistemu CIS 2, ki sproži pošiljanje obvestila iz sistema CIS 2 eni ali več NCB in ECB. Podatkovni dogodek se zgodi: (i) ko je NCB poslala v sistem CIS 2 mesečno ali polletno podatkovno sporočilo, kar sproži povratno sporočilo tej NCB in ECB; (ii) ko so bila podatkovna sporočila vseh NCB uspešno potrjena za novo obdobje poročanja in to sproži sporočilo s poročilom o stanju iz sistema CIS 2 tem NCB in ECB; ali (iii) ko je po pošiljanju sporočila s poročilom o stanju sistem CIS 2 uspešno potrdil popravljeno podatkovno sporočilo za NCB, kar sproži obvestilo o popravku za NCB in ECB.

2.   Tehnični izrazi, ki se uporabljajo v prilogah k tej smernici, so opredeljeni v priloženem glosarju.

Člen 2

Zbiranje podatkov o eurobankovcih

1.   NCB mesečno poročajo ECB podatke sistema CIS 2 o eurobankovcih, tj. postavke podatkov, ki so določene v oddelkih 1 do 4 tabele v delu 1 Priloge I, ob upoštevanju pravil knjiženja, določenih v delu 3 Priloge I.

2.   NCB prenesejo podatke o eurobankovcih, ki so v Prilogi V opredeljeni kot podatki kategorije 1 in podatki ob dogodkih, najpozneje šesti delovni dan v mesecu, ki sledi obdobju poročanja.

3.   NCB prenesejo podatke o eurobankovcih, ki so v Prilogi V opredeljeni kot podatki kategorije 2, najpozneje deseti delovni dan v mesecu, ki sledi obdobju poročanja.

4.   Prvi prenos podatkov o eurobankovcih se opravi oktobra 2008.

5.   Za prenos podatkov o eurobankovcih v skladu s to smernico NCB uporabijo mehanizem za prenos v sistemu CIS 2.

Člen 3

Zbiranje podatkov o eurokovancih

1.   NCB zbirajo podatke sistema CIS 2 o eurokovancih, tj. postavke podatkov, ki so določene v oddelkih 1 do 5 tabele v delu 1 Priloge II, od zadevnih primernih tretjih oseb, ki so vključene v izdajanje kovancev v njihovi državi članici.

2.   NCB mesečno poročajo ECB podatke sistema CIS 2 o eurokovancih, tj. postavke podatkov, ki so določene v oddelkih 1 do 6 tabele v delu 1 Priloge II, ob upoštevanju pravil knjiženja, določenih v delu 3 Priloge II.

3.   Zahteve iz člena 2(2) do (5) se smiselno uporabljajo tudi za prenos podatkov o eurokovancih iz odstavka 1.

Člen 4

Zbiranje podatkov o gotovinski infrastrukturi in okviru BRF

1.   NCB polletno zagotavljajo ECB podatke o gotovinski infrastrukturi, kakor so določeni v Prilogi III.

2.   NCB zagotavljajo ECB podatke o okviru BRF, kakor so določeni v Prilogi III, prvič na datume, navedene v odstavku 7, nato pa polletno. Podatki, ki se zagotavljajo ECB, temeljijo na podatkih, ki so jih NCB lahko pridobile od kreditnih institucij in drugih profesionalnih uporabnikov gotovine v skladu z oddelkom 2.7 v okviru BRF in dokumentom „Zbiranje podatkov pri kreditnih institucijah in drugih profesionalnih uporabnikih gotovine na podlagi Okvira delovanja za recikliranje bankovcev“ (5).

3.   Za prenos podatkov o gotovinski infrastrukturi in okviru BRF iz odstavkov 1 in 2 NCB uporabijo mehanizem za prenos v sistemu CIS 2.

4.   NCB vsako leto najpozneje šesti delovni dan v oktobru prenesejo podatke, navedene v odstavkih 1 in 2, za obdobje poročanja od januarja do junija navedenega leta.

5.   NCB vsako leto najpozneje šesti delovni dan v aprilu prenesejo podatke, navedene v odstavkih 1 in 2, za obdobje poročanja od julija do decembra preteklega leta.

6.   Prvi prenos podatkov o gotovinski infrastrukturi, tj. postavk podatkov, ki so določene v oddelkih 1.1 do 1.4, 2.1 in 2.3 do 2.6 tabele v Prilogi III, se opravi oktobra 2008.

7.   Prvi prenos podatkov o okviru BRF, tj. postavk podatkov, ki so določene v oddelkih 2.2, 2.7 do 2.10 in 3 tabele v Prilogi III, se opravi, kot sledi:

(a)

oktobra 2008 za centralne banke Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank in Suomen Pankki;

(b)

oktobra 2009 za Banko Slovenije;

(c)

oktobra 2010 za centralne banke Banque de France, Central Bank of Cyprus in Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta; ter

(d)

oktobra 2011 za centralne banke Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in Banco de Portugal.

Člen 5

Zbiranje podatkov od bodočih NCB Eurosistema o njihovem prehodu na eurogotovino

1.   NCB mora v pogodbene dogovore, ki jih sklene z bodočo NCB Eurosistema v skladu s členom 3(3) Smernice ECB/2006/9, vključiti posebne določbe, ki bodoči ECB Eurosistema nalagajo, da poleg izpolnitve obveznosti poročanja iz navedene smernice mesečno poročajo ECB postavke podatkov, ki so določene v oddelkih 4 in 5 tabele v Prilogi I ter v oddelkih 4 in 7 tabele v Prilogi II, ob smiselnem upoštevanju pravil knjiženja, določenih v delu 3 Priloge I in v delu 3 Priloge II, o vseh eurobankovcih in/ali eurokovancih, ki si jih sposodi od NCB ali ji jih le-ta dostavi. V primeru, da bodoča NCB Eurosistema ni sklenila takih pogodbenih dogovorov z NCB, sklene take pogodbene dogovore z bodočo NCB Eurosistema, ki vključujejo obveznosti poročanja, navedene v tem členu, ECB.

2.   Prvi prenos podatkov o eurobankovcih in/ali eurokovancih iz odstavka 1 se opravi najpozneje šesti delovni dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem bodoča NCB Eurosistema prvič prejme ali izdela te eurobankovce ali eurokovance.

3.   Zahteve iz člena 2(2) in (5) se smiselno uporabljajo tudi za prenos podatkov o eurobankovcih in eurokovancih iz odstavka 1.

Člen 6

Vzdrževanje referenčnih podatkov in sistemskih parametrov

1.   ECB vnese v sistem CIS 2 referenčne podatke in sistemske parametre, navedene v Prilogi IV, in jih vzdržuje.

2.   ECB sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi popolnost in pravilnost teh podatkov in sistemskih parametrov.

3.   NCB pravočasno prenesejo ECB sistemske parametre, določene v oddelkih 2.1 in 2.2 tabele v Prilogi IV: (i) ob začetku veljavnosti te smernice; in (ii) ob vsaki nadaljnji spremembi sistemskih parametrov.

Člen 7

Popolnost in pravilnost prenosov podatkov

1.   NCB sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo popolnost in pravilnost podatkov, ki se zahtevajo po tej smernici, preden le-te prenesejo ECB. Opraviti morajo najmanj preverjanje popolnosti, ki je določeno v Prilogi V, in preverjanje pravilnosti, ki je določeno v Prilogi VI.

2.   Vsaka NCB uporabi potrebne podatke sistema CIS 2 za pripravo številčnih podatkov o nacionalni neto izdaji eurobankovcev. Vsaka NCB nato uskladi te številčne podatke s svojimi računovodskimi podatki, preden podatke sistema CIS 2 prenese ECB.

3.   ECB zagotovi, da sistem CIS 2 opravi preverjanje popolnosti in pravilnosti, ki je določeno v prilogah V in VI, preden se podatki shranijo v centralno bazo podatkov sistema CIS 2.

4.   ECB preveri, kako so NCB uskladile številčne podatke o nacionalni neto izdaji eurobankovcev, navedene v odstavku 2 in sporočene v sistem CIS 2, z odgovarjajočimi računovodskimi podatki, in se posvetuje z zadevnimi NCB v primeru kakršnih koli odstopanj.

5.   Če NCB ugotovi neskladnost v svojih podatkih sistema CIS 2 po tem, ko je te podatke prenesla ECB, brez nepotrebnega odlašanja pošlje ECB popravljene podatke prek mehanizma za prenos v sistemu CIS 2.

Člen 8

Dostop do sistema CIS 2

1.   Po prejemu pisne zahteve in pod pogojem, da so sklenjeni ločeni pogodbeni dogovori, opisani v odstavku 2, ECB odobri dostop do sistema CIS 2: (i) do štirim posameznim uporabnikom za vsako NCB, za vsako bodočo NCB Eurosistema in za Evropsko komisijo v vlogi primerne tretje osebe; in (ii) enemu posameznemu uporabniku za vsako od drugih primernih tretjih oseb. Dostop, ki se odobri uporabniku pri primerni tretji osebi, se omeji na podatke o eurokovancih in se odobri v prvem četrtletju leta 2009. ECB razumno upošteva pisne zahteve za dostop dodatnih posameznih uporabnikov do sistema CIS 2 glede na razpoložljivost in zmožnosti.

2.   Odgovornost za tehnično podporo posameznim uporabnikom se določi v ločenih pogodbenih dogovorih: (i) med ECB in NCB za posamezne uporabnike v tej NCB in posamezne uporabnike pri primernih tretjih osebah v jurisdikciji države članice, v kateri je ta NCB; (ii) med ECB in bodočo NCB Eurosistema za posamezne uporabnike pri slednji; ter (iii) med ECB in Evropsko komisijo za njene posamezne uporabnike. ECB lahko v te pogodbene dogovore vključi tudi sklicevanja na dogovore o podpori uporabnikom, standardih varnosti in pogojih za izdajanje dovoljenj, ki se uporabljajo za sistem CIS 2.

Člen 9

Samodejno obveščanje o podatkovnih dogodkih

ECB zagotovi, da sistem CIS 2 prek mehanizma za prenos v sistemu CIS 2 pošlje samodejna obvestila o podatkovnih dogodkih tistim NCB, ki zahtevajo pošiljanje takih samodejnih obvestil.

Člen 10

Prenos podatkov sistema CIS 2 nacionalnim centralnim bankam

1.   NCB, ki želijo prejemati in shranjevati podatke iz sistema CIS 2 za vse NCB in bodoče NCB Eurosistema v svojih lokalnih aplikacijah zunaj sistema CIS 2, pošljejo ECB pisno zahtevo za redno samodejno prenašanje teh podatkov iz sistema CIS 2.

2.   ECB zagotovi, da sistem CIS 2 pošilja podatke tistim NCB, ki zahtevajo storitev, navedeno v odstavku 1, preko mehanizma za prenos CIS 2.

Člen 11

Vloga Izvršilnega odbora

1.   Izvršilni odbor je odgovoren za dnevno upravljanje sistema CIS 2.

2.   V skladu s členom 17.3 Poslovnika Evropske centralne banke se na Izvršilni odbor prenesejo pooblastila za:

(a)

tehnične spremembe prilog k tej smernici in specifikacij mehanizma za prenos v sistemu CIS 2, po upoštevanju mnenj Odbora za bankovce in Odbora za informacijsko tehnologijo; in za

(b)

spremembe datumov za prve prenose podatkov po tej smernici v primeru odločitve Sveta ECB, da za posamezno NCB podaljša prehodno obdobje za izvedbo okvira BRF, in po upoštevanju mnenja Odbora za bankovce.

3.   Izvršilni odbor brez nepotrebnega odlašanja obvesti Svet ECB o vseh spremembah, opravljenih na podlagi odstavka 2, in spoštuje vse odločitve, ki jih v tej zvezi sprejme Svet ECB.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 1. oktobra 2008.

Člen 13

Naslovniki

Ta smernica se uporablja za vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 11. septembra 2008

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 1.

(2)  UL L 207, 28.7.2006, str. 39.

(3)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(4)  UL L 348, 11.12.2006, str. 1.

(5)  Objavljen na spletni strani ECB januarja 2006.


PRILOGA I

Postavke podatkov o eurobankovcih

DEL 1

Sistem poročanja o eurobankovcih

Postavke podatkov

 

 

Številka in ime postavke podatkov

Skupno število bankovcev

Razčlenitev po serijah/različicah

Razčlenitev po apoenih

Razčlenitev po bankah ECI (1)

Razčlenitev „od NCB“

Razčlenitev „do NCB“

Razčlenitev „iz vrste zaloge“H

Razčlenitev „v vrste zaloge“ (2)

Razčlenitev po kakovosti (3)

Razčlenitev po „dodeljeno za leto proizvodnje“ (4)

Razčlenitev po načrtovanosti (5)

Vir podatkov

1.   

Postavke kumulativnih podatkov

1.1

Ustvarjeni bankovci

 

 

 

 

NCB

1.2

Bankovci, uničeni v postoku razvrščanja

 

 

 

1.3

Bankovci, uničeni zunaj postopka razvrščanja

 

 

 

2.   

Postavke podatkov v zvezi z zalogami bankovcev

(A)   

Zaloge, ki jih ima Eurosistem

2.1

Eurosistemova strateška zaloga novih bankovcev

 

 

 

 

NCB

2.2

Eurosistemova strateška zaloga primernih bankovcev

 

 

 

2.3

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 

 

2.4

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 (6)

 

2.5

Zaloge neprimernih bankovcev (za uničenje), ki jih ima NCB

 

 

 

2.6

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 (7)

 

(B)   

Zaloge, ki jih imajo banke NHTO

2.7

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

 

 

 

 

banke NHTO

2.8

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

 

 (7)

 

2.9

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

 

 

 

2.10

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

 

 (7)

 

(C)   

Zaloge, ki jih imajo banke ECI

2.11

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

 

 

 

 

 

banke ECI

2.12

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

 

 (7)

 

 

2.13

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

 

 

 

 

2.14

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

 

 (7)

 

 

2.15

Logistične zaloge bankovcev med prevozom v banke ECI ali iz njih

 

 (7)

 

 

(D)   

Postavke podatkov za navzkrižno preverjanje

2.16

Eurosistemova strateška zaloga, označena za prenos

 

 

 

 

NCB dobaviteljice

2.17

Logistične zaloge, označene za prenos

 

 (7)

 

2.18

Eurosistemova strateška zaloga, označena za prejetje

 

 

 

NCB prejemnice

2.19

Logistične zaloge, označene za prejetje

 

 (7)

 

3.   

Postavke podatkov v zvezi z operativnimi dejavnostmi

(A)   

Operativne dejavnosti NCB

3.1

Bankovci, ki jih je izdala NCB

 

 (7)

 

 

NCB

3.2

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam NHTO

 

 (7)

 

3.3

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4

Bankovci, vrnjeni NCB

 

 (7)

 

 

3.5

Bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB

 

 (7)

 

3.6

Bankovci, ki so jih banke ECI prenesle NCB

 

 (7)

 

 

 

3.7

Bankovci, ki jih je obdelala NCB

 

 

 

 

3.8

Bankovci, ki jih je NCB razvrstila kot neprimerne

 

 

 

(B)   

Operativne dejavnosti bank NHTO

3.9

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO

 

 (7)

 

 

banke NHTO

3.10

Bankovci, vrnjeni bankam NHTO

 

 (7)

 

3.11

Bankovci, ki so jih obdelale banke NHTO

 

 

 

3.12

Bankovci, ki so jih banke NHTO razvrstile kot neprimerne

 

 

 

(C)   

Operativne dejavnosti bank ECI

3.13

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke ECI

 

 (7)

 

 

 

banke ECI

3.14

Bankovci, vrnjeni bankam ECI

 

 (7)

 

 

3.15

Bankovci, ki so jih obdelale banke ECI

 

 

 

 

3.16

Bankovci, ki so jih banke ECI razvrstile kot neprimerne

 

 

 

 

NCB, banke ECI

4.   

Postavke podatkov v zvezi z gibanjem bankovcev

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

 

 

 

 

 

 

 

 

odgovorna NCB

4.2

Preneseni bankovci

 

 (7)

 

 

NCB prejemnica

 

 

 

 

 

odgovorna NCB/NCB dobaviteljica

4.3

Prejeti bankovci

 

 (7)

 

 

odgovorna NCB/NCB dobaviteljica

 

 

 

 

NCB prejemnica

5.   

Postavke podatkov za bodoče NCB Eurosistema

5.1

Zaloge bankovcev, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

 

 

 

 

bodoča NCB Eurosistema

5.2

Preddobava

 

 

 

5.3

Posredna preddobava

 

 

 

primerne nasprotne stranke, deležne preddobave

DEL 2

Specifikacija postavk podatkov o eurobankovcih

NCB in bodoče NCB Eurosistema pri vseh postavkah podatkov poročajo številčne podatke o kosih kot cela števila, ne glede na to, ali so pozitivna ali negativna.

1.   

Postavke kumulativnih podatkov

Kumulativni podatki so agregirani številčni podatki za vsa obdobja poročanja od prve dobave iz tiskarne pred uvedbo nove serije, različice ali apoena do zaključka obdobja poročanja

1.1

Ustvarjeni bankovci

Bankovci, ki so bili: (i) proizvedeni v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev; (ii) dobavljeni v logistične zaloge ali zaloge ESS NCB in jih ima NCB; ter (iii) evidentirani v sistem za upravljanje z gotovino pri NCB (8). Bankovci, ki so preneseni bankam NHTO in bankam ECI ali jih le-te imajo, vključno z uničenimi bankovci (postavki podatkov 1.2 in 1.3), ostanejo del ustvarjenih bankovcev NCB

1.2

Bankovci, uničeni v postopku razvrščanja

Ustvarjeni bankovci, ki so bili uničeni v napravi za razvrščanje bankovcev z vgrajenim uničevalnikom po preverjanju pristnosti in razvrščanju glede na primernost, bodisi s strani NCB ali v njenem imenu

1.3

Bankovci, uničeni zunaj postopka razvrščanja

Ustvarjeni bankovci, ki so bili uničeni po preverjanju pristnosti in razvrščanju glede na primernost na drug način kot v napravi za razvrščanje bankovcev z vgrajenim uničevalnikom, bodisi s strani NCB ali v njenem imenu, npr. okrnjeni bankovci ali bankovci, ki so jih naprave za razvrščanje bankovcev iz kakršnega koli razloga zavrnile. Ti podatki ne vključujejo bankovcev, ki so bili uničeni na liniji (postavka podatkov 1.2)

2.   

Postavke podatkov v zvezi z zalogami bankovcev

Te postavke podatkov se kot podatki o stanju nanašajo na zaključek obdobja poročanja

(A)   

Zaloge, ki jih ima Eurosistem

2.1

Eurosistemova strateška zaloga novih bankovcev

Novi bankovci, ki so del zaloge ESS in jih ima NCB v imenu in za račun ECB

2.2

Eurosistemova strateška zaloga primernih bankovcev

Primerni bankovci, ki so del zaloge ESS in jih ima NCB v imenu in za račun ECB

2.3

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih ima NCB

Novi bankovci, ki pripadajo logističnim zalogam NCB in jih ima NCB (na ravni glavne uprave in/ali podružnic). Ta številka ne vključuje novih bankovcev, ki so del zaloge ESS

2.4

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih ima NCB

Primerni bankovci, ki pripadajo logističnim zalogam NCB in jih ima NCB (na ravni glavne uprave in/ali podružnic). Ta številka ne vključuje primernih bankovcev, ki so del zaloge ESS

2.5

Zaloge neprimernih bankovcev (za uničenje), ki jih ima NCB

Neprimerni bankovci, ki jih ima NCB in še niso bili uničeni

2.6

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih ima NCB

Bankovci, ki jih ima NCB in glede katerih še ni izvedla preverjanja pristnosti in razvrščanja glede na primernost v napravah za razvrščanje bankovcev ali ročno. Bankovci, katerih pristnost so preverile in jih razvrstile glede na primernost banke NHTO, banke ECI ali katere koli druge kreditne institucije ali profesionalni uporabniki gotovine ter jih nato vrnili NCB, so del te postavke podatkov, dokler jih NCB ne obdela

(B)   

Zaloge, ki jih imajo banke NHTO

Te postavke podatkov se nanašajo na sistem NHTO, ki ga NCB lahko vzpostavi v svoji jurisdikciji. Podatke, ki izvirajo iz posameznih bank NHTO, NCB poroča v agregirani obliki za vse banke NHTO. Te zaloge ne spadajo med bankovce v obtoku

2.7

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

Novi bankovci, ki jih prenese NCB in jih imajo banke NHTO

2.8

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

Primerni bankovci, ki jih imajo banke NHTO ter jim jih bodisi prenese NCB bodisi so vrnjeni iz obtoka in jih banke NHTO v skladu z okvirom BRF ocenijo kot primerne

2.9

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

Bankovci, ki jih imajo banke NHTO in jih v skladu z okvirom BRF ocenijo kot neprimerne

2.10

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

Bankovci, ki jih imajo banke NHTO in glede katerih še niso izvedle preverjanja pristnosti in razvrščanja glede na primernost

(C)   

Zaloge, ki jih imajo banke ECI

Te postavke podatkov se nanašajo na program ECI. Te zaloge ne spadajo med bankovce v obtoku

2.11

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

Novi bankovci, ki jih ima banka ECI in ji jih prenese NCB

2.12

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

Primerni bankovci, ki jih ima banka ECI ter ji jih bodisi prenese NCB bodisi so vrnjeni iz obtoka in jih banka ECI v skladu z okvirom BRF oceni kot primerne

2.13

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

Bankovci, ki jih ima banka ECI in jih v skladu z ODRB oceni kot neprimerne

2.14

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

Bankovci, ki jih ima banka ECI in v zvezi s katerimi še ni izvedla preverjanja pristnosti in razvrščanja glede na primernost

2.15

Logistične zaloge bankovcev med prevozom v banke ECI ali iz njih

Bankovci, ki jih NCB dobavlja banki ECI (ali družbi za prevoz gotovine, ki deluje v imenu banke ECI) in so ob zaključku obdobja poročanja še med prevozom do prostorov banke ECI, ter kakršni koli bankovci, ki jih bo NCB prejela od banke ECI (ali družbe za prevoz gotovine, ki deluje v imenu banke ECI) in so ob zaključku obdobja poročanja še med prevozom, tj. so zapustili prostore banke ECI, niso pa še prispeli v NCB

(D)   

Postavke podatkov za navzkrižno preverjanje

2.16

Eurosistemova strateška zaloga, označena za prenos

Novi in primerni bankovci v zalogi ESS, ki jih ima NCB in so rezervirani za prenose v skladu z ločenimi pravnimi akti ECB o proizvodnji bankovcev in upravljanju z zalogami bankovcev. NCB lahko bankovce prenese v logistične zaloge ali zalogo ESS ene ali več NCB ali v svoje logistične zaloge. Dokler se bankovci fizično ne prenesejo, so del nove ali primerne zaloge ESS, ki jo NCB (postavka podatkov 2.1 ali 2.2)

2.17

Logistične zaloge, označene za prenos

Novi in primerni bankovci v logističnih zalogah NCB, ki so rezervirani za prenose v skladu z ločenimi pravnimi akti ECB o proizvodnji bankovcev in upravljanju z zalogami bankovcev. NCB lahko bankovce prenese v logistične zaloge ali zalogo ESS ene ali več NCB ali v zalogo ESS, ki jo ima ta NCB. Dokler se bankovci fizično ne prenesejo, so del njenih novih ali primernih logističnih zalog (postavka podatkov 2.3 ali 2.4)

2.18

Eurosistemova strateška zaloga, označena za prejetje

Novi in primerni bankovci, ki jih bo v zalogo ESS, ki jo ima NCB (kot NCB prejemnica), prenesla ena ali več drugih NCB, tiskarna ali sama NCB iz svojih logističnih zalog v skladu z ločenimi pravnimi akti ECB o proizvodnji bankovcev in upravljanju z zalogami bankovcev

2.19

Logistične zaloge, označene za prejetje

Novi in primerni bankovci, ki jih bo v logistične zaloge NCB (kot NCB prejemnice) prenesla ena ali več drugih NCB, tiskarna ali sama NCB iz zaloge ESS, ki jo ima, v skladu z ločenimi pravnimi akti ECB o proizvodnji bankovcev in upravljanju z zalogami bankovcev

3.   

Postavke podatkov v zvezi z operativnimi dejavnostmi

Te postavke podatkov kot podatki o tokovih zajemajo celotno obdobje poročanja

(A)   

Operativne dejavnosti NCB

3.1

Bankovci, ki jih je izdala NCB

Novi in primerni bankovci, ki so jih tretje osebe dvignile na blagajnah NCB, ne glede na to, ali so bili dvignjeni bankovci knjiženi v breme računa stranke ali ne. Ta postavka podatkov ne vključuje prenosov bankam NHTO (postavka podatkov 3.2) in bankam ECI (postavka podatkov 3.3)

3.2

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam NHTO

Novi in primerni bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam NHTO

3.3

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam ECI

Novi in primerni bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam ECI

3.4

Bankovci, vrnjeni NCB

Bankovci, ki so bili iz obtoka vrnjeni NCB, ne glede na to, ali so bili vrnjeni bankovci knjiženi v dobro računa stranke ali ne. Ta postavka podatkov ne vključuje bankovcev, ki so jih banke NHTO (postavka podatkov 3.5) ali banke ECI (postavka podatkov 3.6) prenesle NCB

3.5

Bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB

Bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB

3.6

Bankovci, ki so jih banke ECI prenesle NCB

Bankovci, ki so jih banke ECI prenesle NCB

3.7

Bankovci, ki jih je obdelala NCB

Bankovci, katerih pristnost je NCB preverila in jih razvrstila glede na primernost v napravah za razvrščanje bankovcev ali ročno.

Ti podatki predstavljajo zaloge neobdelanih bankovcev (postavka podatkov 2.6) v prejšnjem obdobju poročanja + bankovci, vrnjeni iz obtoka (postavka podatkov 3.4) + bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB (postavka podatkov 3.5) + bankovci, ki so jih banke ECI prenesle NCB (postavka podatkov 3.6) + neobdelani bankovci, prejeti od drugih NCB (podmnožica postavke podatkov 4.3) – neobdelani bankovci, preneseni drugim NCB (podmnožica postavke podatkov 4.2) – zaloge neobdelanih bankovcev v tekočem obdobju poročanja (postavka podatkov 2.6)

3.8

Bankovci, ki jih je NCB razvrstila kot neprimerne

Bankovci, ki jih je NCB obdelala in razvrstila kot neprimerne v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o obdelavi bankovcev s strani NCB

(B)   

Operativne dejavnosti bank NHTO

3.9

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO, tj. vsi dvigi pri bankah NHTO

3.10

Bankovci, vrnjeni bankam NHTO

Bankovci, ki so bili iz obtoka vrnjeni bankam NHTO, tj. vsi pologi pri bankah NHTO

3.11

Bankovci, ki so jih obdelale banke NHTO

Bankovci, katerih pristnost so banke NHTO preverile in jih razvrstile glede na primernost v napravah za razvrščanje bankovcev ali ročno v skladu z okvirom BRF.

Ti podatki predstavljajo zaloge neobdelanih bankovcev (postavka podatkov 2.10) v prejšnjem obdobju poročanja + bankovci, vrnjeni bankam NHTO (postavka podatkov 3.10) – neobdelani bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB – zaloge neobdelanih bankovcev (postavka podatkov 2.10) v tekočem obdobju poročanja

3.12

Bankovci, ki so jih banke NHTO razvrstile kot neprimerne

Bankovci, ki so jih banke NHTO obdelale in razvrstile kot neprimerne v skladu z okvirom BRF

(C)   

Operativne dejavnosti bank ECI

3.13

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke ECI

Bankovci, ki jih je dala v obtok banka ECI, tj. vsi dvigi pri banki ECI

3.14

Bankovci, vrnjeni bankam ECI

Bankovci, ki so bili iz obtoka vrnjeni banki ECI, tj. vsi pologi pri banki ECI

3.15

Bankovci, ki so jih obdelale banke ECI

Bankovci, katerih pristnost je banka ECI preverila in jih razvrstila glede na primernost v napravah za razvrščanje bankovcev ali ročno v skladu z okvirom BRF.

Ti podatki predstavljajo zaloge neobdelanih bankovcev (postavka podatkov 2.14) v prejšnjem obdobju poročanja + bankovci, vrnjeni banki ECI (postavka podatkov 3.14) – zaloge neobdelanih bankovcev (postavka podatkov 2.14) v tekočem obdobju poročanja

3.16

Bankovci, ki so jih banke ECI razvrstile kot neprimerne

Bankovci, ki jih je banka ECI obdelala in razvrstila kot neprimerne v skladu z okvirom BRF

4.   

Postavke podatkov v zvezi z gibanjem bankovcev

Te postavke podatkov kot podatki o tokovih zajemajo celotno obdobje poročanja

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

Novi bankovci, ki so bili izdelani v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev in jih je tiskarna dostavila NCB (kot NCB, odgovorni za proizvodnjo) ali preko NCB (kot NCB, odgovorne za proizvodnjo) drugi NCB

4.2

Preneseni bankovci

Bankovci, ki jih je NCB prenesla drugi NCB ali interno iz lastnih logističnih zalog v zalogo ESS, ki jo ima ta NCB, ali obratno

4.3

Prejeti bankovci

Bankovci, ki jih je NCB prejela od druge NCB ali prenesla interno iz lastnih logističnih zalog v zalogo ESS, ki jo ima ta NCB, ali obratno

5.   

Postavke podatkov za bodoče NCB Eurosistema

Te postavke podatkov se nanašajo na zaključek obdobja poročanja

5.1

Zaloge bankovcev, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

Eurobankovci, ki jih ima bodoča NCB Eurosistema za namen prehoda na eurogotovino

5.2

Preddobava

Eurobankovci, ki jih bodoča NCB Eurosistema preddobavi primernim nasprotnim strankam, ki izpolnjujejo zahteve za prejetje eurobankovcev za namen preddobave pred prehodom na eurogotovino v skladu s Smernico ECB/2006/9

5.3

Posredna preddobava

Eurobankovci, ki jih primerne nasprotne stranke posredno preddobavijo profesionalnim tretjim osebam v skladu s Smernico ECB/2006/9 in jih imajo te tretje osebe v svojih prostorih pred prehodom na eurogotovino

DEL 3

Pravila knjiženja za gibanje eurobankovcev v sistemu CIS 2

1.   Uvod

V tem delu so določena skupna pravila knjiženja za dostavo bankovcev iz tiskarn, prenose med NCB in prenose med različnimi vrstami zalog znotraj iste NCB, da bi se zagotovila skladnost podatkov v sistemu CIS 2. Bodoče NCB Eurosistema smiselno uporabljajo ta pravila.

2.   Vrste transakcij

V zvezi z gibanjem bankovcev obstajajo štiri vrste transakcij:

Vrsta transakcij 1 (neposredna dobava): neposredna dobava novih bankovcev iz tiskarne odgovorni NCB, ki je hkrati NCB prejemnica.

Vrsta transakcij 2 (posredna dobava brez vmesnega skladiščenja): posredna dobava novih bankovcev iz tiskarne preko odgovorne NCB drugi NCB. Odgovorna NCB dobavi bankovce NCB prejemnici brez vmesnega skladiščenja pri odgovorni NCB.

Vrsta transakcij 3 (posredna dobava z vmesnim skladiščenjem): posredna dobava novih bankovcev iz tiskarne preko odgovorne NCB drugi NCB. Bankovci se skladiščijo pri odgovorni NCB vsaj en dan, preden jih odgovorna NCB dostavi NCB prejemnici.

Vrsta transakcij 4 (prenos): prenos (novih, primernih, neobdelanih ali neprimernih) zalog bankovcev med (i) dvema različnima NCB (NCB dobaviteljico in NCB prejemnico), s spremembo vrste zaloge (LS/ESS) ali brez; ali (ii) različnimi vrstami zalog znotraj ene NCB.

3.   Usklajevanje podatkov v zvezi z gibanjem bankovcev

NCB, ki sta vključeni v gibanje bankovcev, po potrebi dvostransko razjasnita količine in razčlenitve podatkov, ki se poročajo.

Da bi se knjiženja NCB dobaviteljice in NCB prejemnice časovno uskladila, obe NCB knjižita vsako gibanje bankovcev šele ob zaključku gibanja bankovcev, tj. ko NCB prejemnica potrdi prejetje bankovcev in jih evidentira v svojem lokalnem sistemu za upravljanje z gotovino. Če bankovci prispejo pozno zvečer na zadnji delovni dan v mesecu in jih na ta dan ni mogoče vpisati v lokalni sistem za upravljanje z gotovino pri NCB prejemnici, se morata NCB dobaviteljica in NCB prejemnica dvostransko dogovoriti, ali bosta gibanje bankovcev knjižili v tekočem ali v naslednjem mesecu.

4.   Označevanje bankovcev za gibanje bankovcev

Za namene sistema CIS 2 je časovno obdobje v kontekstu označevanja število mesecev, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju zalog bankovcev, ki so bodisi označene kot rezervirane za prenos bodisi označene za pričakovano prejetje. Za pričakovane dostave iz tiskarn, kot so določene v ločenem pravnem aktu ECB o proizvodnji bankovcev, se knjižijo „zaloge, označene za prejetje“, čeprav bankovci morda še niso bili proizvedeni in so lahko še predmet nepredvidenih dogodkov, ki bi lahko odložili dostavo ali kako drugače vplivali nanjo. Dolžina časovnega obdobja je opredeljena v ločenem pravnem aktu ECB o upravljanju z zalogami bankovcev.

5.   Pravila knjiženja

V spodnjih tabelah „+“ označuje, da se v sistemu CIS 2 vknjiži povečanje, „–“ pa označuje, da se vknjiži zmanjšanje

5.1   Pravila knjiženja za vrsto transakcij 1

Številka in ime postavke podatkov

Dostava v zalogo ESS

Dostava v logistične zaloge (LS)

V skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev

Po dostavi iz tiskarne

V skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev

Po dostavi iz tiskarne

1.1

Ustvarjeni bankovci

 

+

 

+

2.1

ESS novih bankovcev

 

+

 

 

2.3

LS novih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 

 

+

2.18

ESS, označena za prejetje

+ (9)

 

 

2.19

LS, označene za prejetje

 

 

+ (9)

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

 

+

kjer „v vrsto zaloge“ = ESS

 

+

kjer „v vrsto zaloge“ = LS

5.2   Pravila knjiženja za vrsto transakcij 2

Številka in ime postavke podatkov

Dostava v zaloge ESS

Dostava v logistične zaloge (LS)

Odgovorna NCB

NCB prejemnica

Odgovorna NCB

NCB prejemnica

Po dostavi iz tiskarne/od odgovorne NCB k NCB prejemnici

V skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev

Ob prejetju od odgovorne NCB

Po dostavi iz tiskarne/od odgovorne NCB k NCB prejemnici

V skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev

Ob prejetju od odgovorne NCB

1.1

Ustvarjeni bankovci

 

 

+

 

 

+

2.1

ESS novih bankovcev

 

 

+

 

 

 

2.3

LS novih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 

 

 

 

+

2.18

ESS, označena za prejetje

 

+ (10)

 

 

 

2.19

LS, označene za prejetje

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

+

kjer „v vrsto zaloge“ = ESS

 

 

+

kjer „v vrsto zaloge“ = LS

 

 

4.2

Preneseni bankovci

+

kjer:

„do NCB“ = NCB prejemnica,

„iz vrste zaloge“ = proizvodnja,

„v vrsto zaloge“ = ESS,

kakovost = novo,

načrtovanost = predvideno

 

 

+

kjer:

„do NCB“ = NCB prejemnica,

„iz vrste zaloge“ = proizvodnja,

„v vrsto zaloge“ = LS,

kakovost = novo,

načrtovanost = predvideno

 

 

4.3

Prejeti bankovci

 

 

+

kjer:

„od NCB“ = odgovorna NCB,

„v vrsto zaloge“ = ESS,

kakovost = novo

 

 

+

kjer:

„od NCB“ = odgovorna NCB,

„v vrsto zaloge“ = LS,

kakovost = novo

Za mesec, v katerem je tiskarna opravila dostavo NCB prejemnici, se najprej evidentira izpolnitev obveznosti dostave, ki jo ima tiskarna do odgovorne NCB, in sicer z zagotovitvijo podatkov pod postavko podatkov 4.1 („novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB“). Nato se evidentira prenos novih bankovcev od odgovorne NCB k NCB prejemnici, in sicer z zagotovitvijo podatkov pod postavko podatkov 4.2 („preneseni bankovci“).

5.3   Pravila knjiženja za vrsto transakcij 3 s ciljno vrsto zaloge ESS

Številka in ime postavke podatkov

Odgovorna NCB

NCB prejemnica

Odgovorna NCB

NCB prejemnica

Po dostavi iz tiskarne odgovorni NCB

V skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev

Po prenosu NCB prejemnici

Ob prejetju od odgovorne NCB

1.1

Ustvarjeni bankovci

+

 

+

2.1

ESS novih bankovcev

+

 

+

2.16

ESS, označena za prenos

+ (11)

 

 

2.18

ESS, označena za prejetje

 

+ (11)

 

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

+

kjer „v vrsto zaloge“ = ESS

 

 

 

4.2

Preneseni bankovci

 

 

+

kjer:

„do NCB“ = NCB prejemnica,

„iz vrste zaloge“ = proizvodnja,

„v vrsto zaloge“ = ESS,

kakovost = novo,

načrtovanost = predvideno

 

4.3

Prejeti bankovci

 

 

 

+

kjer:

„od NCB“ = odgovorna NCB,

„v vrsto zaloge“ = ESS,

kakovost = novo

Razliki med vrsto transakcij 3 in vrsto transakcij 2 pri knjiženju v sistemu CIS 2 sta: (i) da so bankovci, prejeti iz tiskarne, vknjiženi pri odgovorni NCB kot „ustvarjeni bankovci“ in dodani zalogi ESS ali logističnim zalogam odgovorne NCB za čas vmesnega skladiščenja; in (ii) da so po dostavi iz tiskarne označeni za prenos za čas vmesnega skladiščenja in znotraj časovnega obdobja za označevanje.

5.4   Pravila knjiženja za vrsto transakcij 3 z vrsto ciljne zaloge LS

Številka in ime postavke podatkov

Odgovorna NCB

NCB prejemnica

Odgovorna NCB

NCB prejemnica

Po dostavi iz tiskarne odgovorni NCB

V skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev

Po prenosu NCB prejemnici

Ob prejetju od odgovorne NCB

1.1

Ustvarjeni bankovci

+

 

+

2.3

LS novih bankovcev, ki jih ima NCB

+

 

+

2.17

LS, označene za prenos

+ (12)

 

 

2.19

LS, označene za prejetje

 

+ (12)

 

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

+

kjer „v vrsto zaloge“ = LS

 

 

 

4.2

Preneseni bankovci

 

 

+

kjer:

„do NCB“ = NCB prejemnica,

„iz vrste zaloge“ = proizvodnja,

„v vrsto zaloge“ = LS,

kakovost = novo,

načrtovanost = predvideno

 

4.3

Prejeti bankovci

 

 

 

+

kjer:

„od NCB“ = odgovorna NCB,

„v vrsto zaloge“ = LS,

kakovost = novo

Razliki med vrsto transakcij 3 in vrsto transakcij 2 pri knjiženju v sistemu CIS 2 sta: (i) da so bankovci, prejeti iz tiskarne, vknjiženi pri odgovorni NCB kot „ustvarjeni bankovci“ in dodani zalogi ESS ali logističnim zalogam odgovorne NCB za čas vmesnega skladiščenja; in (ii) da so po dostavi iz tiskarne označeni za prenos za čas vmesnega skladiščenja in znotraj časovnega obdobja za označevanje.

5.5   Pravila knjiženja za vrsto transakcij 4 (novi in primerni bankovci)

Številka in ime postavke podatkov

NCB dobaviteljica

NCB prejemnica

NCB dobaviteljica

NCB prejemnica

Na podlagi odločitve za prenos

Po prenosu NCB prejemnici

Ob prejetju od odgovorne NCB

1.1

Ustvarjeni bankovci

 

 

+

2.1

ESS novih bankovcev

 

 

+

2.2

ESS primernih bankovcev

 

 

ali: –

ali: +

2.3

LS novih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 

ali: –

ali: +

2.4

LS primernih bankovcev, ki jih ima NCB

 

 

ali: –

ali: +

2.16

ESS, označena za prenos

+ (13)

 

 

2.17

LS, označene za prenos

ali: + (13)

 

ali: –

 

2.18

ESS, označena za prejetje

 

+ (13)

 

2.19

LS, označene za prejetje

 

ali: + (13)

 

ali: –

4.2

Preneseni bankovci

 

 

+

kjer „do NCB“ = NCB prejemnica

 

4.3

Prejeti bankovci

 

 

 

+

kjer „od NCB“ = NCB dobaviteljica

Postavki podatkov 4.2 („preneseni bankovci“) in 4.3 („prejeti bankovci“) se dopolnita s podatki o: (i) ciljni vrsti zaloge (ESS/LS); (ii) razčlenitvi po kakovosti (novo/primerno); in (iii) razčlenitvi po načrtovanosti (predvideno/priložnostno).

5.6   Pravila knjiženja za vrsto transakcij 4 (neobdelani in neprimerni bankovci)

Številka in ime postavke podatkov

NCB dobaviteljica

NCB prejemnica

Po prenosu NCB prejemnici

Ob prejetju od odgovorne NCB

1.1

Ustvarjeni bankovci

+

2.5

Zaloge neprimernih bankovcev (za uničenje), ki jih ima NCB

+

2.6

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih ima NCB

ali: –

ali: +

4.2

Preneseni bankovci

+

kjer:

„do NCB“ = NCB prejemnica,

„iz vrste zaloge“ = LS,

„v vrsto zaloge“ = LS,

načrtovanost = priložnostno

 

4.3

Prejeti bankovci

 

+

kjer:

„od NCB“ = NCB dobaviteljica,

„v vrsto zaloge“ = LS

Postavki podatkov 4.2 („preneseni bankovci“) in 4.3 („prejeti bankovci“) se dopolnita s podatki o tem, ali so bili preneseni bankovci neobdelani ali neprimerni.

Zaloge neobdelanih ali neprimernih bankovcev se ne označujejo.


(1)  Podatki so razčlenjeni za vsako banko ECI.

(2)  Zagotovijo se informacije o vrsti zaloge, iz katere so bili preneseni bankovci vzeti pri NCB dobaviteljici, tj. proizvodnja (dobava iz tiskarne), Eurosistemova strateška zaloga (ESS) ali logistične zaloge (LS).

(3)  Zagotovijo se informacije o vrsti zaloge, v katero so bili bankovci preneseni pri NCB prejemnici, tj. ESS ali LS.

(4)  Zagotovijo se informacije o tem, ali so bili preneseni bankovci novi, primerni, neobdelani ali neprimerni bankovci. Če se prenesejo bankovci več kot ene vrste kakovosti, medtem ko so druge razčlenitve enake, se poroča ločeno gibanje za vsako vrsto kakovosti.

(5)  Zagotovijo se informacije o koledarskem letu, v katero je bila proizvodnja uvrščena z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev. Če so dostavljeni bankovci povezani z različnimi ločenimi pravnimi akti ECB o proizvodnji bankovcev, od katerih se vsak nanaša na drugo koledarsko leto, medtem ko so druge razčlenitve enake, se poročajo ločene dostave.

(6)  Zagotovijo se informacije o tem, ali je bil prenos predviden v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o proizvodnji bankovcev ali pa je šlo za priložnosten prenos.

(7)  Subjekti, ki so navedeni kot vir podatkov, lahko razčlenitev po serijah in različicah za mešane svežnje ali mešane pakete, ki vsebujejo bankovce iz različnih serij in/ali različic, določijo po statističnih metodah.

(8)  Kakršni koli bankovci, ki so bili ustvarjeni in naknadno označeni kot vzorčni bankovci, se odštejejo od te postavke podatkov.

(9)  Znotraj opredeljenega časovnega obdobja za označevanje.

(10)  Znotraj opredeljenega časovnega obdobja za označevanje.

(11)  Znotraj opredeljenega časovnega obdobja za označevanje.

(12)  Znotraj opredeljenega časovnega obdobja za označevanje.

(13)  Znotraj opredeljenega časovnega obdobja za označevanje.


PRILOGA II

Postavke podatkov

DEL 1

Shema poročanja o eurokovancih

Postavke podatkov

 

 

Številka in ime postavke podatkov

Skupno število kovancev

Skupna nominalna vrednost kovancev

Razčlenitev po serijah

Razčlenitev po apoenih

Razčlenitev po subjektih (1)

Razčlenitev po „iz države članice“

Razčlenitev po „v državo članico“

Vir podatkov

1.

Postavke podatkov o obtoku

 

 

1.1

Nacionalna neto izdaja tečajnih kovancev

 

 

 

 

 

Subjekti, ki izdajajo kovance (2)

1.2

Nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (število)

 

 

1.3

Nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (vrednost)

 

 

 

2.

Postavke podatkov o zalogah kovancev

 

2.1

Zaloge kovancev

 

 

 

 

 

 

Subjekti, ki izdajajo kovance (2)

3.

Postavke podatkov o operativnih dejavnostih

 

3.1

Kovanci, izdani za javnost

 

 

 

 

 

 

Subjekti, ki izdajajo kovance (2)

3.2

Kovanci, ki jih je javnost vrnila

 

 

 

 

 

 

3.3

Obdelani kovanci

 

 

 

 

 

 

3.4

Kovanci, razvrščeni kot neprimerni

 

 

 

 

 

 

4.

Postavke podatkov o gibanju kovancev

 

4.1

Preneseni tečajni kovanci

 

 

 

 

 

država članica prejemnica

Subjekti, ki izdajajo kovance (2)

4.2

Prejeti tečajni kovanci

 

 

 

 

 

država članica dobaviteljica

 

5.

Postavke podatkov za izračun nacionalne bruto izdaje

 

5.1

Zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

 

 

 

 

 

Subjekti, ki izdajajo kovance (2)

5.2

Število zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

 

 

5.3

Vrednost zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

 

 

 

6.

Dodatne postavke podatkov

 

6.1

Presežek kovancev (3)

 

 

 

 

 

Subjekti, ki izdajajo kovance (2)

6.2

Primanjkljaj kovancev (3)

 

 

 

 

 

6.3

Vrednost zalog, ki jih je NCB knjižila v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev

 

 

 

NCB

7.

Postavke podatkov za bodoče sodelujoče države članice

 

7.1

Zaloge kovancev, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

 

 

 

 

 

Bodoča NCB Eurosistema in tretje osebe, ki izdajajo kovance (4)

7.2

Preddobava

 

 

 

 

 

Bodoča NCB Eurosistema

7.3

Posredna preddobava

 

 

 

 

 

Primerne nasprotne stranke, deležne preddobave

DEL 2

Specifikacija postavk podatkov o eurokovancih

Za postavke podatkov 1.3, 5.3 in 6.3 se številčni podatki poročajo v smislu vrednosti in na dve decimalni mesti natančno, ne glede na to, ali so pozitivni ali negativni. Za ostale postavke podatkov se številčni podatki poročajo v smislu kosov kot cele številke, ne glede na to, ali so pozitivni ali negativni.

1.   

Postavke podatkov o kovancih v obtoku

Te postavke podatkov se nanašajo na konec obdobja poročanja

1.1

Nacionalna neto izdaja tečajnih kovancev

NCB izračunajo nacionalno neto izdajo tečajnih kovancev z uporabo naslednje enačbe:

Enačba 1 Nacionalna neto izdaja = kumulativna vsota kovancev, izdanih za javnost (postavka kumulativnih podatkov 3.1) – kumulativna vsota kovancev, ki jih je javnost vrnila (postavka kumulativnih podatkov 3.2)

Enačba 2 Nacionalna neto izdaja = izdelani kovanci – kumulativna vsota dobavljenih kovancev (postavka kumulativnih podatkov 4.1) + kumulativna vsota prejetih kovancev (postavka kumulativnih podatkov 4.2) – ustvarjene zaloge – uničeni kovanci

1.2

Nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (število)

Skupno število zbirateljskih kovancev, danih v obtok, agregirano za vse nominalne vrednosti. NCB izračunajo to številko s smiselno uporabo iste enačbe kot za postavko podatkov 1.1, razen da se kumulativna vsota dobavljenih kovancev in kumulativna vsota prejetih kovancev ne upoštevata

1.3

Nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (vrednost)

Skupna nominalna vrednost zbirateljskih kovancev, danih v obtok, agregirana za vse apoene. NCB izračunajo to številko s smiselno uporabo iste enačbe kot za postavko podatkov 1.1, razen da se kumulativna vsota dobavljenih kovancev in kumulativna vsota prejetih kovancev ne upoštevata

2.   

Postavke podatkov o zalogah kovancev

Te postavke podatkov se nanašajo na konec obdobja poročanja

2.1

Zaloge kovancev

Tečajni kovanci za obtok, ki jih imajo NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance, kolikor obstajajo v sodelujoči državi članici, ne glede na to, ali kovanci: (i) niso niti izdelani niti knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev; (ii) so izdelani, niso pa knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev; ali (iii) so izdelani in knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev.

Zaloge kovancev, ki jih imajo kovnice, zajemajo le tiste kovance, ki so uspešno opravili končno preverjanje kakovosti, ne glede na njihovo pakiranost in status glede dobave.

Zaloge kovancev, razvrščenih kot neprimerni, a še ne uničenih, se poročajo

3.   

Postavke podatkov o operativnih dejavnostih

Te postavke podatkov kot podatki o tokovih zajemajo celotno obdobje poročanja

3.1

Kovanci, izdani za javnost

Tečajni kovanci, ki so jih NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance, dobavile in knjižile v breme (prodale) javnosti

3.2

Kovanci, ki jih je javnost vrnila

Tečajni kovanci, ki jih je javnost položila pri NCB in tretjih osebah, ki izdajajo kovance

3.3

Obdelani kovanci

Tečajni kovanci, katerih pristnost in primernost so preverile NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance

3.4

Kovanci, razvrščeni kot neprimerni

Tečajni kovanci, ki so jih NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance, obdelale in razvrstile kot neprimerne

4.   

Postavke podatkov o gibanju kovancev

Te postavke podatkov kot podatki o tokovih zajemajo celotno obdobje poročanja

4.1

Preneseni tečajni kovanci

Tečajni kovanci, ki so jih NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance, iz (bodočih) sodelujočih držav članic po nominalni vrednosti dobavile subjektom, ki izdajajo kovance, v drugih (bodočih) sodelujočih državah članicah

4.2

Prejeti tečajni kovanci

Tečajni kovanci, ki so jih NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance, iz (bodočih) sodelujočih držav članic po nominalni vrednosti prejele od subjektov, ki izdajajo kovance, v drugih (bodočih) sodelujočih državah članicah

5.   

Postavke podatkov za izračun nacionalne bruto izdaje

Te postavke podatkov se kot podatki o stanjih nanašajo na konec obdobja poročanja. V sodelujočih državah članicah, kjer je NCB edini subjekt, ki izdaja kovance, je vsota nominalnih vrednosti zalog, opisanih v postavkah podatkov 5.1 in 5.3, enaka nominalni vrednosti, poročani pod postavko podatkov 6.3

5.1

Zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

Tečajni kovanci, ki so knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev in jih imajo NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance

5.2

Število zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

Skupno število zbirateljskih kovancev, ki so knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev in jih imajo NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance

5.3

Vrednost zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

Skupna nominalna vrednost zbirateljskih kovancev, ki so knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev in jih imajo NCB in tretje osebe, ki izdajajo kovance

6.   

Dodatne postavke podatkov

Te postavke podatkov se kot podatki o stanjih nanašajo na konec obdobja poročanja

6.1

Presežek kovancev

Tečajni kovanci, ki presegajo določeno maksimalno raven zalog kovancev na nacionalni ravni. Te zaloge kovancev so na zahtevo dostopne za dobavo drugim (bodočim) sodelujočim državam članicam. NCB, v sodelovanju z zakonitim izdajateljem, če obstaja, določi maksimalno raven zalog kovancev

6.2

Primanjkljaj kovancev

Primanjkljaj tečajnih kovancev pod določeno minimalno ravnjo zalog kovancev na nacionalni ravni. NCB, v sodelovanju z zakonitim izdajateljem, če obstaja, določi minimalno raven zalog kovancev

6.3

Vrednost zalog, ki jih je NCB knjižila v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev

Zaloge NCB v tečajnih in zbirateljskih kovancih, ki so knjiženi v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev, ne glede na to, ali imajo status zakonitega plačilnega sredstva. Ta postavka vključuje zaloge, knjižene v dobro zakonitega izdajatelja v državi članici nacionalne centralne banke, in zaloge, prejete iz drugih sodelujočih držav članic po nominalni vrednosti (prejeti kovanci so knjiženi v dobro zakonitega izdajatelja države članice dobaviteljice in postali del zalog NCB prejemnice, knjiženih v dobro).

Dobavljeni in/ali prejeti kovanci po proizvodni ceni na to postavko podatkov ne vplivajo

7.   

Postavke podatkov za bodoče sodelujoče države članice

Te postavke podatkov se nanašajo na konec obdobja poročanja

7.1

Zaloge kovancev, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

Tečajni eurokovanci, ki jih imajo bodoče NCB Eurosistema in tretje osebe, ki izdajajo kovance, v bodočih sodelujočih državah članicah za namen prehoda na eurogotovino

7.2

Preddobava

Tečajni eurokovanci, ki jih imajo primerne nasprotne stranke, ki izpolnjujejo zahteve za prejetje tečajnih eurokovancev za namen preddobave pred prehodom na eurogotovino v skladu s Smernico ECB/2006/9

7.3

Posredna preddobava

Tečajni eurokovanci, ki jih primerne nasprotne stranke posredno preddobavijo profesionalnim tretjim osebam v skladu s Smernico ECB/2006/9. Za potrebe poročanja v sistem CIS 2 ta postavka vključuje eurokovance, ki so bili v začetnih paketih dani splošni javnosti

DEL 3

Pravila knjiženja v sistemu CIS 2 za gibanje eurokovancev med (bodočimi) sodelujočimi državami članicami

1.   Uvod

V tem delu so določena skupna pravila knjiženja za gibanje kovancev med sodelujočimi državami članicami, zlasti med NCB, da bi se zagotovila skladnost podatkov v sistemu CIS 2 o nacionalnih neto in bruto izdajah kovancev. Ker so v prenose kovancev lahko vključene NCB oziroma bodoče NCB Eurosistema in tretje osebe, ki izdajajo kovance, se v nadaljevanju vse skupaj dosledno poimenujejo „države članice“.

Bodoče sodelujoče države članice smiselno uporabljajo ta pravila.

2.   Gibanje kovancev med državami članicami dobaviteljicami in državami članicami prejemnicami

Pri prenosih kovancev med državami članicami se razlikujejo prenosi po nominalni vrednosti in prenosi po produkcijskih stroških. V obeh primerih prenosi med subjekti, ki izdajajo kovance, v državah članicah dobaviteljicah in v državah članicah prejemnicah ne povzročijo sprememb v nacionalnih neto izdajah.

V tabelah, ki sledijo v tem oddelku, „+“ označuje, da se v sistemu CIS 2 vknjiži povečanje, „–“ pa označuje, da se vknjiži zmanjšanje.

2.1   Pravila knjiženja za prenose tečajnih kovancev po nominalni vrednosti

Številka in ime postavke podatkov

Država članica dobaviteljica

Država članica prejemnica

2.1

Zaloge kovancev

+

4.1

Preneseni tečajni kovanci

+

 

4.2

Prejeti tečajni kovanci

 

+

5.1

Zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

(–)

(glej opombo (c) spodaj)

+

(glej opombo (d) spodaj)

6.3

Vrednost zalog, ki jih je NCB knjižila v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev

(–)

(glej opombo (c) spodaj)

+

(glej opombo (d) spodaj)

(a)

Postavki „kovanci, izdani za javnost“ v državi članici dobaviteljici (postavka podatkov 3.1) in „kovanci, ki jih je javnost vrnila“ v državi članici prejemnici (postavka podatkov 3.2) ostaneta nespremenjeni.

(b)

Računi, povezani z „ustvarjenimi“ kovanci znotraj sistemov upravljanja z gotovino v državah članicah dobaviteljicah in državah članicah prejemnicah, ostanejo nespremenjeni (kjer je to primerno).

(c)

Postavka „zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance“ (postavka podatkov 5.1) v državi članici dobaviteljici se bodisi poveča, če so bili dobavljeni kovanci prej knjiženi v dobro zakonitega izdajatelja v državi članici dobaviteljici, bodisi ostane nespremenjena, če so bili dobavljeni kovanci prej ustvarjeni, ne pa še knjiženi v dobro zakonitega izdajatelja.

(d)

Postavka „zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance“ (postavka podatkov 5.1) v državi članici prejemnici se poveča, ker prejeti kovanci predstavljajo kovance, ki so bili knjiženi v dobro (tj. knjiženi v dobro zakonitega izdajatelja v državi članici dobaviteljici).

(e)

Zgoraj navedeno knjiženje vpliva na nacionalno bruto izdajo, kakor sledi:

Država članica dobaviteljica: nespremenjena, če so bili dobavljeni kovanci prej ustvarjeni in knjiženi v dobro zakonitega izdajatelja, ali povečana, če so bili dobavljeni kovanci prej ustvarjeni, ne pa knjiženi v dobro zakonitega izdajatelja.

Država članica prejemnica: nespremenjena.

2.2   Pravila knjiženja za prenose tečajnih kovancev po produkcijski vrednosti

Številka in ime postavke podatkov

Država članica dobaviteljica

Država članica prejemnica

2.1

Zaloge kovancev

+

(a)

Pod postavko „preneseni in prejeti tečajni kovanci“ ni knjiženja.

(b)

Gibanje po proizvodnih stroških ne vpliva na nacionalno bruto izdajo v državi članici dobaviteljici in državi članici prejemnici.

2.3   Usklajevanje podatkov o gibanju kovancev

Smiselno se uporablja oddelek 3 v delu 3 Priloge I o usklajevanju podatkov o gibanju bankovcev.


(1)  Podatki so razčlenjeni glede na upoštevne subjekte, ki izdajajo kovance, tj. NCB, kovnica, zakladnica, pooblaščena javna agencija in/ali pooblaščena zasebna agencija.

(2)  Subjekti, ki izdajajo kovance, so NCB, kovnice, zakladnice, pooblaščene javne agencije in/ali pooblaščene zasebne agencije.

(3)  Ti podatki se zagotavljajo na prostovoljni podlagi.

(4)  Tretje osebe, ki izdajajo kovance, so kovnice, zakladnice, pooblaščene javne agencije in pooblaščene zasebne agencije.


PRILOGA III

Podatki o gotovinski infrastrukturi in po okviru BRF

Za vse postavke podatkov je treba številčne podatke poročati v obliki pozitivnih celih števil.

1.   

Postavke podatkov o gotovinski infrastrukturi, povezani z NCB

Te postavke podatkov se nanašajo na konec obdobja poročanja

1.1

Število podružnic NCB

Vse podružnice NCB, ki opravljajo gotovinske storitve za kreditne institucije in druge profesionalne stranke

1.2

Skladiščna zmogljivost

Skupna varna skladiščna zmogljivost za bankovce v NCB, v milijonih bankovcev in izračunana na podlagi apoena 20 EUR

1.3

Zmogljivost za razvrščanje

Skupna zmogljivost za razvrščanje bankovcev (tj. skupna maksimalna teoretična zmogljivost) delujočih naprav za razvrščanje bankovcev v NCB, v tisočih bankovcev na uro in izračunana na podlagi apoena 20 EUR

1.4

Transportna zmogljivost

Skupna transportna zmogljivost (tj. maksimalna nosilnost) oklepnih vozil, ki jih uporablja NCB, v tisočih bankovcev in izračunana na podlagi apoena 20 EUR

2.   

Postavke podatkov o splošni gotovinski infrastrukturi in po okviru BRF

Te postavke podatkov se nanašajo na konec obdobja poročanja

2.1

Število podružnic kreditnih institucij

Vse podružnice kreditnih institucij, ustanovljenih v sodelujoči državi članici, ki opravljajo gotovinske storitve na drobno in na debelo

2.2

Število oddaljenih podružnic kreditnih institucij

Vse podružnice kreditnih institucij, ki izpolnjujejo pogoje za „oddaljene podružnice“ po okviru BRF (1)

2.3

Število družb za prevoz gotovine

Vse družbe za prevoz gotovine, ustanovljene v sodelujoči državi članici, ki prevažajo gotovino (2)  (3)

2.4

Število gotovinskih središč, ki niso v lasti NCB

Vsa gotovinska središča, ustanovljena v sodelujoči državi članici, ki so v lasti kreditnih institucij, družb za prevoz gotovine in drugih profesionalnih uporabnikov gotovine (2)  (3)

2.5

Število bankomatov, ki jih upravljajo kreditne institucije

Vsi bankomati, ki delujejo na odgovornost kreditnih institucij, ustanovljenih v sodelujoči državi članici, ne glede na to, kdo take bankomate polni

2.6

Število drugih bankomatov

Vsi bankomati, ki jih upravljajo drugi subjekti kot kreditne institucije, ustanovljeni v sodelujoči državi članici (npr. bankomati pri prodajalcih na drobno ali nebančni bankomati) (2)

2.7

Število uporabniško upravljanih vplačilno-izplačilnih avtomatov, ki jih upravljajo kreditne institucije

Vsi uporabniško upravljani vplačilno-izplačilni avtomati v sodelujoči državi članici, ki jih upravljajo kreditne institucije (1)

2.8

Število uporabniško upravljanih vplačilnih avtomatov, ki jih upravljajo kreditne institucije

Vsi uporabniško upravljani vplačilni avtomati v sodelujoči državi članici, ki jih upravljajo kreditne institucije (1)

2.9

Število naprav, ki jih upravljajo zaposleni, za obdelavo bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije

Vse naprave za obdelavo bankovcev, ki jih upravljajo zaposleni, v sodelujoči državi članici, ki jih kreditne institucije uporabljajo za namene recikliranja (1)

2.10

Število zalednih naprav, ki jih upravljajo zaposleni, za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine

Vse naprave za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo zaposleni, v sodelujoči državi članici, ki jih drugi profesionalni uporabniki gotovine, za katere velja okvir BRF in ki so ustanovljeni v isti državi članici, uporabljajo za namene recikliranja

3.   

Postavke operativnih podatkov po okviru BRF (4)

Te postavke podatkov, kot podatki o tokovih, zajemajo celotno obdobje poročanja in se poročajo po številu z razčlenitvijo po apoenih

3.1

Število bankovcev, ki so jih uporabnikom reciklirale kreditne institucije

Bankovci, ki so jih kreditne institucije prejele od uporabnikov, jih obdelale na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev v skladu z okvirom BRF in jih bodisi posredovale uporabnikom ali pa jih še imajo za namen posredovanja uporabnikom

3.2

Število bankovcev, ki so jih uporabnikom reciklirali drugi profesionalni uporabniki gotovine

Bankovci, ki so jih drugi profesionalni uporabniki gotovine prejeli od kreditnih institucij, jih obdelali na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev v skladu z okvirom BRF in jih bodisi dobavili kreditnim institucijam ali jih še imajo za namen dobave kreditnim institucijam

3.3

Število bankovcev, obdelanih na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije

Bankovci, katerih pristnost in primernost sta bili preverjeni na zalednih napravah, ki jih upravljajo zaposleni, za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije, ustanovljene v sodelujoči državi članici

3.4

Število bankovcev, obdelanih na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine

Bankovci, katerih pristnost in primernost sta bili preverjeni na zalednih napravah, ki jih upravljajo zaposleni, za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine, ustanovljeni v sodelujoči državi članici

3.5

Število bankovcev, razvrščenih kot neprimerni na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije

Bankovci, razvrščeni kot neprimerni na zalednih napravah, ki jih upravljajo zaposleni, za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije, ustanovljene v sodelujoči državi članici

3.6

Število bankovcev, razvrščenih kot neprimerni na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine

Bankovci, razvrščeni kot neprimerni na zalednih napravah, ki jih upravljajo zaposleni, za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine, ustanovljeni v sodelujoči državi članici


(1)  Vse kreditne institucije, za katere velja okvir BRF, ki so ustanovljene v sodelujoči državi članici.

(2)  Poročanje podatkov je odvisno od njihove dostopnosti v sodelujoči državi članici. NCB obvestijo ECB o obsegu svojega poročanja.

(3)  NCB zagotovijo podatke, ki zajemajo vsaj kreditne institucije in/ali družbe za prevoz gotovine, za katere velja okvir BRF. NCB obvestijo ECB o obsegu svojega poročanja.

(4)  Bankovci, reciklirani v oddaljeni bančni podružnici, so izključeni.


PRILOGA IV

Referenčni podatki in sistemski parametri v sistemu CIS 2, ki jih vzdržuje ECB

ECB vnese referenčne podatke in sistemske parametre skupaj z njihovim obdobjem veljavnosti. Te informacije lahko vidijo vsi uporabniki v NCB in bodočih NCB Eurosistema. Referenčne podatke in sistemske parametre v zvezi z eurokovanci lahko dodatno vidijo tudi vsi uporabniki pri primernih tretjih osebah.

1.   

Referenčni podatki

1.1

Odobrena izdaja kovancev

Odobreni obseg, glede vrednosti, tečajnih eurokovancev in zbirateljskih eurokovancev, ki jih (bodoča) sodelujoča država članica sme izdati v določenem koledarskem letu v skladu z veljavno odločbo o izdaji kovancev (1)

1.2

Referenčne vrednosti za logistične zaloge bankovcev

Zneski logističnih zalog po apoenih in NCB, ki se uporabijo kot referenca za načrtovanje letne proizvodnje v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o upravljanju z zalogami bankovcev. Dodatno se vnesejo in vzdržujejo podatki o operativni marži v zvezi s temi zneski po apoenih in NCB

1.3

Deleži v kapitalskem ključu

Deleži NCB v kapitalskem ključu ECB, izračunani na podlagi Sklepa ECB/2006/21 (2) in izraženi v odstotkih

2.   

Sistemski parametri

2.1

Atributi NCB

Informacije o naslednjem: (i) obstoj sistemov NHTO v sodelujočih državah članicah; (ii) različni subjekti, ki izdajajo kovance, delujoči v sodelujočih državah članicah; (iii) status NCB in bodočih NCB Eurosistema v zvezi z njihovim obsegom poročanja podatkov za sistem CIS 2 Evropski centralni banki; (iv) ali NCB prejemajo samodejna obvestila o podatkovnih dogodkih; in (v) ali NCB prejemajo redne samodejne prenose podatkov iz sistema CIS 2 za vse NCB in bodoče NCB Eurosistema

2.2

Razmerja med bankami ECI in NCB

Imena posameznih bank ECI in označba NCB, ki so odgovorne za te banke ECI in jim dobavljajo eurobankovce

2.3

Status glede na serijo/različico/apoen

Informacije o tem, ali posamezni apoeni serij bankovcev in kovancev ter različic bankovcev še niso postali zakonito plačilno sredstvo (status, preden so postali zakonito plačilno sredstvo), so zakonito plačilno sredstvo ali so prenehali biti zakonito plačilno sredstvo (status po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo)

2.4

Atributi postavk podatkov

Za vse postavke podatkov, opredeljene v prilogah I–III informacije o tem: (i) katere stopnje razčlenitve obstajajo; (ii) ali gre za postavke podatkov iz kategorije 1, kategorije 2 ali postavke podatkov ob dogodkih; in (iii) ali postavko podatkov poroča NCB in/ali bodoča NCB Eurosistema

2.5

Stopnje tolerance verodostojnosti

Določitev stopenj tolerance, ki se uporabljajo za individualno preverjanje pravilnosti, opredeljeno v Prilogi VI


(1)  Veljavna odločba o izdaji kovancev pomeni eno ali več letnih odločb ECB o odobritvi obsega izdaje za določeno leto, med katerimi je najnovejša Odločba ECB/2007/16 z dne 23. novembra 2007 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2008 (UL L 317, 5.12.2007, str. 81).

(2)  Sklep ECB/2006/21 z dne 15. decembra 2006 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (UL L 24, 31.1.2007, str. 1).


PRILOGA V

Preverjanje popolnosti podatkov, ki jih pošiljajo NCB in bodoče NCB Eurosistema

1.   Uvod

Podatki, ki jih pošiljajo NCB in bodoče NCB Eurosistema, se v sistemu CIS 2 preverijo glede popolnosti. Zaradi različne narave postavk podatkov se razlikuje med, na eni strani, postavkami podatkov iz kategorije 1 in kategorije 2, za katere je treba podatke poročati za vsako obdobje poročanja, in, na drugi strani, postavke podatkov ob dogodku, ki jih je treba predložiti le, če med obdobjem poročanja nastopi določeni dogodek.

Sistem CIS 2 preveri, ali so v prvem podatkovnem sporočilu, ki ga NCB pošlje za obdobje poročanja, vse postavke podatkov iz kategorije 1 in kategorije 2, pri čemer upošteva sistemske parametre, povezane z atributi NCB in razmerji ECI – NCB, opisanimi v oddelku 2 v tabeli v Prilogi IV. Če vsaj ena postavka podatkov iz kategorije manjka ali ni popolna, sistem CIS 2 zavrne to prvo podatkovno sporočilo, NCB pa mora podatkovno sporočilo ponovno poslati. Če so postavke podatkov iz kategorije 1 popolne, v prvem podatkovnem sporočilu NCB pa manjka ali ni popolna vsaj ena postavka podatkov iz kategorije 2, sistem CIS 2 sprejme prvo podatkovno sporočilo in ga shrani v centralno bazo podatkov, v spletni aplikaciji pa se pokaže opozorilo za vsako s tem prizadeto postavko podatkov. To opozorilo lahko vidijo vsi uporabniki v ECB, NCB in bodočih NCB Eurosistema, v primeru kovancev pa tudi vsi uporabniki pri primernih tretjih osebah. Opozorila so vidna, dokler zadevna NCB ne pošlje enega ali več popravljenih podatkovnih sporočil, s katerimi dopolni manjkajoče podatke v prvem podatkovnem sporočilu. Za postavke podatkov ob dogodku sistem CIS 2 preverjanja popolnosti ne opravi.

2.   Preverjanje popolnosti za podatke o eurobankovcih

Številka in ime postavke podatkov

Razčlenitev po serijah/različicah in razčlenitev po apoenih

Razčlenitev po bankah ECI

Vrsta postavke podatkov

1.1–1.3

Postavke kumulativnih podatkov

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

2.1–2.6

Zaloge, ki jih ima Eurosistem

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

2.7–2.10

Zaloge, ki jih imajo banke NHTO

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

2.11–2.15

Zaloge, ki jih imajo banke ECI

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

2.16–2.19

Postavke podatkov za navzkrižno preverjanje

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva in statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.1

Bankovci, ki jih je izdala NCB

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

3.2

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam NHTO

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.3

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam ECI

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

ob dogodku

3.4

Bankovci, vrnjeni NCB

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.5

Bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.6

Bankovci, ki so jih banke ECI prenesle NCB

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

ob dogodku

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.7

Bankovci, ki jih je obdelala NCB

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

3.8

Bankovci, ki jih je NCB razvrstila kot neprimerne

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

3.9

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

3.10

Bankovci, vrnjeni bankam NHTO

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.11

Bankovci, ki so jih obdelale banke NHTO

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

3.12

Bankovci, ki so jih banke NHTO razvrstile kot neprimerne

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

3.13

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke ECI

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

kategorija 1

3.14

Bankovci, vrnjeni bankam ECI

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

ob dogodku

3.15

Bankovci, ki so jih obdelale banke ECI

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

kategorija 2

3.16

Bankovci, ki so jih banke ECI razvrstile kot neprimerne

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse banke ECI pod odgovornostjo NCB

kategorija 2

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva in statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

4.2

Preneseni bankovci

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva ter statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

4.3

Prejeti bankovci

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva ter statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

5.1–5.3

Postavke podatkov za bodoče NCB Eurosistema

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva in statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.   Preverjanje popolnosti za podatke o eurokovancih

Številka in ime postavke podatkov

Razčlenitev po serijah in razčlenitev po apoenih

Razčlenitev po subjektih

Vrsta postavke podatkov

1.1

Nacionalna neto izdaja tečajnih kovancev

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

1.2

Nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (število)

kategorija 2

1.3

Nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (vrednost)

kategorija 2

2.1

Zaloge kovancev

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse tretje osebe, ki izdajajo kovance, od katerih NCB zbira podatke o zalogah kovancev

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.1

Kovanci, izdani za javnost

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse tretje osebe, ki izdajajo kovance, od katerih NCB zbira podatke o tokovih kovancev

kategorija 1

3.2

Kovanci, ki jih je javnost vrnila

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse tretje osebe, ki izdajajo kovance, od katerih NCB zbira podatke o tokovih kovancev

kategorija 1

kakršne koli kombinacije s statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

3.3

Obdelani kovanci

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse tretje osebe, ki izdajajo kovance, od katerih NCB zbira podatke o tokovih kovancev

kategorija 2

3.4

Kovanci, razvrščeni kot neprimerni

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

vse tretje osebe, ki izdajajo kovance, od katerih NCB zbira podatke o tokovih kovancev

kategorija 2

4.1

Preneseni tečajni kovanci

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva ali statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

4.2

Prejeti tečajni kovanci

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva ali statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

5.1

Zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

vse kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

kategorija 2

kakršne koli kombinacije s statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in statusom po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

5.2

Število zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

kategorija 2

5.3

Vrednost zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

kategorija 2

6.1

Presežek kovancev

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

ob dogodku

6.2

Primanjkljaj kovancev

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva

ob dogodku

6.3

Vrednost zalog, ki jih je NCB knjižila v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev

kategorija 1

7.1–7.3

Postavke podatkov za bodoče sodelujoče države članice

kakršne koli kombinacije s statusom zakonitega plačilnega sredstva ali statusom, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo

ob dogodku

4.   Preverjanje popolnosti podatkov o gotovinski infrastrukturi in podatkov po okviru BRF

Številka in ime postavke podatkov

Razčlenitev po apoenih

Vrsta postavke podatkov

Postavke podatkov o gotovinski infrastrukturi, povezani z NCB

1.1

Število podružnic NCB

kategorija 2

1.2

Skladiščna zmogljivost

kategorija 2

1.3

Zmogljivost za razvrščanje

kategorija 2

1.4

Transportna zmogljivost

kategorija 2

Postavke podatkov o splošni gotovinski infrastrukturi in podatkov po okviru BRF

2.1

Število podružnic kreditnih institucij

kategorija 2

2.2

Število oddaljenih podružnic kreditnih institucij

ob dogodku

2.3

Število družb za prevoz gotovine

ob dogodku

2.4

Število gotovinskih središč, ki niso v lasti NCB

ob dogodku

2.5

Število bankomatov, ki jih upravljajo kreditne institucije

kategorija 2

2.6

Število drugih bankomatov

ob dogodku

2.7

Število uporabniško upravljanih vplačilno-izplačilnih avtomatov, ki jih upravljajo kreditne institucije

ob dogodku

2.8

Število uporabniško upravljanih vplačilnih avtomatov, ki jih upravljajo kreditne institucije

ob dogodku

2.9

Število naprav, ki jih upravljajo zaposleni, za obdelavo bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije

ob dogodku

2.10

Število zalednih naprav, ki jih upravljajo zaposleni, za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine

ob dogodku

Postavke operativnih podatkov po okviru BRF

3.1

Število bankovcev, ki so jih uporabnikom reciklirale kreditne institucije

vsi apoeni, za katere obstaja vsaj ena kombinacija serije/različice/apoena s statusom zakonitega plačilnega sredstva za vsaj en mesec v obdobju poročanja

ob dogodku

3.2

Število bankovcev, ki so jih uporabnikom reciklirali drugi profesionalni uporabniki gotovine

vsi apoeni, za katere obstaja vsaj ena kombinacija serije/različice/apoena s statusom zakonitega plačilnega sredstva za vsaj en mesec v obdobju poročanja

ob dogodku

3.3

Število bankovcev, obdelanih na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije

vsi apoeni, za katere obstaja vsaj ena kombinacija serije/različice/apoena s statusom zakonitega plačilnega sredstva za vsaj en mesec v obdobju poročanja

ob dogodku

3.4

Število bankovcev, obdelanih na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine

vsi apoeni, za katere obstaja vsaj ena kombinacija serije/različice/apoena s statusom zakonitega plačilnega sredstva za vsaj en mesec v obdobju poročanja

ob dogodku

3.5

Število bankovcev, razvrščenih kot neprimerni na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo kreditne institucije

vsi apoeni, za katere obstaja vsaj ena kombinacija serije/različice/apoena s statusom zakonitega plačilnega sredstva za vsaj en mesec v obdobju poročanja

ob dogodku

3.6

Število bankovcev, razvrščenih kot neprimerni na zalednih napravah za razvrščanje bankovcev, ki jih upravljajo drugi profesionalni uporabniki gotovine

vsi apoeni, za katere obstaja vsaj ena kombinacija serije/različice/apoena s statusom zakonitega plačilnega sredstva za vsaj en mesec v obdobju poročanja

ob dogodku


PRILOGA VI

Preverjanje pravilnosti podatkov, ki jih pošiljajo NCB in bodoče NCB Eurosistema

1.   Uvod

Podatkom, ki jih NCB in bodoče NCB Eurosistema pošiljajo Evropski centralni banki, se preveri pravilnost v sistemu CIS 2, ki razlikuje med dvema vrstama preverjanja, zavezujoče preverjanje („must-checks“) in nezavezujoče preverjanje („should-checks“).

Zavezujoče preverjanje je preverjanje pravilnosti, ki ga je treba opraviti, ne da bi bil presežen prag tolerance. Če je „zavezujoče preverjanje“ neuspešno, se zadevni podatki obravnavajo kot nepravilni in sistem CIS 2 zavrne celotno podatkovno sporočilo, ki ga je poslala ta NCB. Za preverjanje pravilnosti z računskim znakom „je enako“ (1) je prag 1 %, za ostalo preverjanje pravilnosti pa nič.

Nezavezujoče preverjanje je preverjanje pravilnosti, pri katerem se uporablja prag tolerance 3 %. Če je ta prag presežen, to ne vpliva na sprejetje podatkovnega sporočila v sistem CIS 2, se pa za to preverjanje pravilnosti pokaže opozorilo v spletni aplikaciji. To opozorilo lahko vidijo vsi uporabniki v NCB in bodočih NCB Eurosistema, v primeru kovancev pa tudi vsi uporabniki pri primernih tretjih osebah.

Preverjanje pravilnosti se opravlja za bankovce in kovance s statusom zakonitega plačilnega sredstva ter posebej za vsako kombinacijo serije in apoena. Pri bankovcih se opravlja tudi za vsako kombinacijo različice in apoena, če take različice obstajajo. Preverjanje pravilnosti podatkov o prenosih bankovcev (preverjanje pod 5.1 in 5.2) ter podatkov o prenosih kovancev (preverjanje 6.6) se opravlja tudi za status, preden postanejo zakonito plačilno sredstvo, in za status po tem, ko prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo.

2.   Preverjanje pravilnosti glede nacionalne neto izdaje bankovcev

Če nova serija, različica ali apoen postane zakonito plačilno sredstvo, se to preverjanje pravilnosti opravlja od prvega obdobja poročanja, v katerem je serija/različica/apoen zakonito plačilno sredstvo. Nacionalna neto izdaja za prejšnje obdobje poročanja (t-1) je v tem primeru nič.

2.1   Nacionalna neto izdaja bankovcev (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

Nacionalna neto izdaja po metodi stanja za obdobje t

-

Nacionalna neto izdaja po metodi stanja za obdobje (t-1)

=

 

 

3.1

Bankovci, ki jih je izdala NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

3.9

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

Σ

3.13

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

3.4

Bankovci, vrnjeni NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

3.10

Bankovci, vrnjeni bankam NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

3.14

Bankovci, vrnjeni bankam ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Nacionalna neto izdaja po metodi stanja se izračuna, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

Nacionalna neto izdaja po metodi stanja za obdobje t =

 

 

1.1

Ustvarjeni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

1.2

Bankovci, uničeni v postopku razvrščanja

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

1.3

Bankovci, uničeni zunaj postopka razvrščanja

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.1

Eurosistemova strateška zaloga novih bankovcev

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.2

Eurosistemova strateška zaloga primernih bankovcev

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.3

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.4

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.5

Zaloge neprimernih bankovcev (za uničenje), ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.6

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.7

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.8

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.9

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

2.10

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

2.11

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

2.12

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

2.13

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

2.14

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

2.15

Logistične zaloge bankovcev med prevozom v banke ECI ali iz njih

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

3.   Preverjanje pravilnosti glede zalog bankovcev

Preverjanje pravilnosti glede zalog bankovcev se uporablja šele od drugega obdobja poročanja, v katerem NCB poroča Evropski centralni banki podatke za sistem CIS 2.

Če serija, različica ali apoen postane zakonito plačilno sredstvo, se preverjanje pravilnosti uporablja šele od drugega obdobja poročanja, v katerem je serija, različica ali apoen zakonito plačilno sredstvo

Za NCB, ki so nedavno sprejele euro (tj. bivše bodoče NCB Eurosistema), se preverjanje pravilnosti glede zalog bankovcev uporablja od drugega obdobja poročanja po sprejetju eura.

3.1   Gibanja novih bankovcev v Eurosistemovi strateški zalogi (zavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

 

2.1

Eurosistemova strateška zaloga novih bankovcev

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

 

2.1

Eurosistemova strateška zaloga novih bankovcev

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

kjer:

„v vrsto zaloge“ = ESS

+

Σ

4.3

Prejeti bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k,

kjer:

kakovost = novo IN „v vrsto zaloge“ = ESS

Σ

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k,

kjer:

kakovost = novo IN („iz vrste zaloge“ = ESS ALI „iz vrste zaloge“ = proizvodnja) IN „v vrsto zaloge“ = ESS

Preden se novi bankovci iz zaloge ESS lahko izdajo, se prenesejo v logistične zaloge NCB izdajateljice.

3.2   Gibanja primernih bankovcev v Eurosistemovi strateški zalogi (zavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

 

2.2

Eurosistemova strateška zaloga primernih bankovcev

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

 

2.2

Eurosistemova strateška zaloga primernih bankovcev

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

Σ

4.3

Prejeti bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: kakovost = primerno IN „v vrsto zaloge“ = ESS

Σ

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: kakovost = primerno IN „iz vrste zaloge“ = ESS

Preden se primerni bankovci iz zaloge ESS lahko izdajo, se prenesejo v logistične zaloge NCB izdajateljice.

3.3   Gibanja v logističnih zalogah novih in primernih bankovcev (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

 

2.3

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

2.4

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

 

2.3

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih ima NCB

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

2.4

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih ima NCB

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: „v vrsto zaloge“ = LS

+

Σ

4.3

Prejeti bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: kakovost = novo ali primerno IN „v vrsto zaloge“ = LS

Σ

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: (kakovost = novo ali primerno IN „iz vrste zaloge“ = LS) ALI (kakovost = novo IN „iz vrste zaloge“ = proizvodnja IN „v vrsto zaloge“ = LS)

 

3.1

Bankovci, ki jih je izdala NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

3.7

Bankovci, ki jih je obdelala NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

3.8

Bankovci, ki jih je NCB razvrstila kot neprimerne

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

3.2

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

3.3

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k


3.4   Gibanja v zalogah neobdelanih bankovcev (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

 

2.6

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih ima NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

 

2.6

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih ima NCB

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

3.7

Bankovci, ki jih je obdelala NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

3.4

Bankovci, vrnjeni NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

3.5

Bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

Σ

3.6

Bankovci, ki so jih banke ECI prenesle NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

Σ

4.3

Prejeti bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: kakovost = neobdelano

Σ

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, kjer: kakovost = neobdelano

Vsi prejeti neobdelani bankovci se pri NCB prejemnici knjižijo z „v vrsto zaloge“ = LS.

Vsi prenosi neobdelanih bankovcev se pri NCB dobaviteljici knjižijo z „iz vrste zaloge“ = LS in z „v vrsto zaloge“ = LS.

3.5   Gibanja v zalogah bankovcev, ki jih imajo banke NHTO (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

2.7

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

2.8

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

2.9

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

2.10

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

2.7

Logistične zaloge novih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

2.8

Logistične zaloge primernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

2.9

Zaloge neprimernih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

2.10

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

3.2

Bankovci, ki jih je NCB prenesla bankam NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

3.10

Bankovci, vrnjeni bankam NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

3.5

Bankovci, ki so jih banke NHTO prenesle NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

3.9

Bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Za namen te smernice se vsi bankovci, ki so bili iz obtoka vrnjeni bankam NHTO, vključijo v postavko podatkov 2.10 („zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke NHTO“), dokler se ne obdelajo.

3.6   Gibanja v zalogah neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

2.14

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, banka ECI-m

=

 

2.14

Zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, banka ECI-m

 

3.15

Bankovci, ki so jih obdelale banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, banka ECI-m

+

 

3.14

Bankovci, vrnjeni bankam ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, banka ECI-m

Za namen te smernice se vsi bankovci, ki so bili iz obtoka vrnjeni bankam ECI, vključijo v postavko podatkov 2.14 („zaloge neobdelanih bankovcev, ki jih imajo banke ECI“), dokler se ne obdelajo.

3.7   Gibanja v zalogah bankovcev, ki jih imajo bodoče NCB Eurosistema (zavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

 

5.1

Zaloge bankovcev, preden so postali zakonito plačilno sredstvo

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

5.2

Preddobava

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

 

5.1

Zaloge bankovcev, preden so postali zakonito plačilno sredstvo

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

5.2

Preddobava

t-1

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

 

4.1

Novo proizvedeni bankovci, ki jih tiskarne dostavijo odgovorni NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

Σ

4.3

Prejeti bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

kjer: „od NCB“ ≠ poročevalska NCB-k

Σ

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

kjer: „do NCB“ ≠ poročevalska NCB-k

4.   Preverjanje pravilnosti glede operativnih dejavnosti v zvezi z bankovci

4.1   Bankovci, ki so jih NCB razvrstile kot neprimerne (zavezujoče preverjanje)

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

3.8

Bankovci, ki jih je NCB razvrstila kot neprimerne

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

3.7

Bankovci, ki jih je obdelala NCB

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k


4.2   Bankovci, ki so jih banke NHTO razvrstile kot neprimerne (zavezujoče preverjanje)

Številka in ime postavke podatkov

Obdobje poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

3.12

Bankovci, ki so jih banke NHTO razvrstile kot neprimerne

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

3.11

Bankovci, ki so jih obdelale banke NHTO

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k


4.3   Bankovci, ki so jih banke ECI razvrstile kot neprimerne (zavezujoče preverjanje)

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

3.16

Bankovci, ki so jih banke ECI razvrstile kot neprimerne

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, banka ECI-m

3.15

Bankovci, ki so jih obdelale banke ECI

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, banka ECI-m

5.   Preverjanje pravilnosti glede prenosov bankovcev

5.1   Prenosi med različnimi vrstami zalog znotraj NCB (zavezujoče preverjanje)

Pogoji

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

ČE

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, „do NCB“-m, „iz vrste zaloge“-u, „v vrsto zaloge“-v, kakovost-x, načrtovanost-y

kjer: NCB-k = NCB-m

POTEM

4.2

Preneseni bankovci

t

vrsta zaloge-u ≠ vrsta zaloge-v


5.2   Usklajevanje v zvezi s posameznimi prenosi bankovcev med (bodočimi) NCB (Eurosistema) (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

Σ

4.2

Preneseni bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, „do NCB“-m, kakovost-n, „v vrsto zaloge“-p

=

 

4.3

Prejeti bankovci

t

Serija/različica-i, apoen-j, poročevalska NCB-m, „od NCB“-k, kakovost-n, „v vrsto zaloge“-p

Vsota bankovcev, ki jih dobavi NCB ali bodoča NCB Eurosistema, bi morala biti enaka vsoti bankovcev, prejetih od druge NCB ali od druge bodoče NCB Eurosistema.

6.   Preverjanja pravilnosti glede kovancev

6.1   Gibanja v nacionalni neto izdaji kovancev (nezavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

 

 

1.1

Nacionalna neto izdaja tečajnih kovancev

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

=

 

 

1.1

Nacionalna neto izdaja tečajnih kovancev

t-1

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

+

Σ

3.1

Kovanci, izdani za javnost

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Σ

3.2

Kovanci, ki jih je javnost vrnila

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

To preverjanje pravilnosti se uporablja od drugega obdobja poročanja, v katerem NCB poroča Evropski centralni banki podatke za sistem CIS 2.

Če nova serija postane zakonito plačilno sredstvo, se to preverjanje opravlja od prvega obdobja poročanja, v katerem je serija ali apoen zakonito plačilno sredstvo. Nacionalna neto izdaja za prejšnje obdobje poročanja (t-1) je v tem primeru nič.

6.2   Usklajevanje glede zalog kovancev (zavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

Σ

2.1

Zaloge kovancev

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

 

5.1

Zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k

Sistem CIS 2 zbira podatke o zalogah (postavka podatkov 2.1), ne glede na to, ali so knjižene v dobro enega oziroma več zakonitih izdajateljev ali ne. Skupne zaloge vseh subjektov, ki izdajajo kovance in jih imajo fizično v posesti znotraj sodelujoče države članice, morajo biti večje ali enake kot zaloge, knjižene v dobro zakonitega izdajatelja v tej državi članici ali zakonitih izdajateljev v drugih sodelujočih državah članicah.

6.3   Primerjava vseh v dobro knjiženih zalog in zalog, knjiženih v dobro pri NCB (zavezujoče preverjanje)

Računski znaki

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Druge podrobnosti

 

Σ

5.1

Zaloge tečajnih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

t

Poročevalska NCB-k

Ker se postavka podatkov 5.1 poroča kot število, se posamezni številčni podatki pomnožijo z ustreznimi nominalnimi vrednostmi

+

 

5.3

Vrednost zbirateljskih kovancev, knjiženih v dobro, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance

t

Poročevalska NCB-k

 

 

6.3

Vrednost zalog, ki jih je NCB knjižila v dobro enega ali več zakonitih izdajateljev

t

Poročevalska NCB-k


6.4   Obdelava kovancev (zavezujoče preverjanje)

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

3.4

Kovanci, razvrščeni kot neprimerni

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, subjekt-m

3.3

Obdelani kovanci

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, subjekt-m


6.5   Preverjanje presežkov in primanjkljajev (zavezujoče preverjanje)

Pogoji

Ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

ČE

6.1

Presežek kovancev

t

Apoen-j, poročevalska NCB-k

> 0

POTEM

6.2

Primanjkljaj kovancev

t

Apoen-j, poročevalska NCB-k

Mora biti 0 ali brez vnosa


6.6   Usklajevanje v zvezi s posameznimi prenosi kovancev med (bodočimi) sodelujočimi državami članicami (nezavezujoče preverjanje)

Številka in ime postavke podatkov

Obdobja poročanja

Razčlenitve in poročevalska NCB

4.1

Preneseni tečajni kovanci

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-k, „v državo članico“-m

=

4.2

Prejeti tečajni kovanci

t

Serija-i, apoen-j, poročevalska NCB-m, „iz države članice“-k

Vsota kovancev, ki jih dobavi (bodoča) sodelujoča država članica, bi morala biti enaka vsoti kovancev, prejetih od druge (bodoče) sodelujoče države članice.


(1)  Dovoljena največja razlika med levo in desno stranjo enačbe ne sme preseči absolutne vrednosti strani enačbe z večjo absolutno vrednostjo, pomnožene s pragom. Preverjanje pravilnosti preveri, ali velja: Absolutna vrednost („leva stran“ – „desna stran“) je manjša ali enaka kot dovoljena največja razlika.

Primer:

„leva stran“ = 190; „desna stran“ = 200; prag = 1 %; dovoljena največja razlika: 200 × 1 % = 2.

Preverjanje pravilnosti preveri, ali velja: Absolutna vrednost (190 – 200) ≤ 2.

V tem primeru velja: Absolutna vrednost (190 – 200) = 10. To pomeni, da je preverjanje pravilnosti neuspešno.


GLOSAR

Ta glosar opredeljuje tehnične izraze, ki se uporabljajo v prilogah k tej smernici.

Apoen“ (denomination): pomeni nominalno vrednost eurobankovca ali eurokovanca, kot je določena za bankovce v Sklepu ECB/2003/4 z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (1) ali v poznejšem pravnem aktu ECB, za kovance pa v Uredbi Sveta št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (2), ali v poznejšem pravnem aktu Skupnosti.

Bankovci v obtoku“ (banknotes in circulation): pomenijo vse eurobankovce, ki jih v določenem trenutku izda Eurosistem, NCB pa dajo v obtok, kar za namene te smernice vključuje tudi bankovce, ki jih dajo v obtok banke NHTO in banke ECI. To je enako agregatni nacionalni neto izdaji eurobankovcev. Opozoriti je treba, da se pojem „bankovci v obtoku“ na nacionalni ravni ne uporablja, ker ni mogoče ugotoviti, ali so bankovci, ki so bili dani v obtok v eni sodelujoči državi članici, v obtoku v tej državi članici, oziroma ali so bili vrnjeni iz obtoka drugim NCB, bankam NHTO ali bankam ECI.

Eurosistemova strateška zaloga“ (Eurosystem Strategic Stock) (ESS): pomeni zalogo novih in primernih eurobankovcev, ki jo hranijo določene NCB za obvladovanje povpraševanja po eurobankovcih, ki ga ni mogoče zadovoljiti iz logističnih zalog (3).

Gotovinsko središče“ (cash centre): pomeni centraliziran varen objekt, kjer se obravnavajo eurobankovci in/ali tečajni eurokovanci po prevozu z različnih lokacij.

Javnost“ (public): v zvezi z izdajanjem eurokovancev pomeni vse subjekte in pripadnike splošne javnosti, razen subjektov, ki izdajajo kovance, v (bodočih) sodelujočih državah članicah.

Kovanci v obtoku“ (coins in circulation): pomenijo agregatno nacionalno neto izdajo tečajnih eurokovancev (postavka podatkov 1.1). Opozoriti je treba, da se pojem „kovanci v obtoku“ na nacionalni ravni ne uporablja, ker ni mogoče ugotoviti, ali so kovanci, ki so bili dani v obtok v sodelujoči državi članici, tam v obtoku in ali so bili vrnjeni iz obtoka subjektom, ki izdajajo kovance, v drugih sodelujočih državah članicah. Zbirateljski eurokovanci niso vključeni, ker so ti kovanci zakonito plačilno sredstvo samo v državi članici, ki jih je izdala.

Logistične zaloge“ (logistical stocks) (LS): pomenijo vse zaloge novih in primernih eurobankovcev, razen zaloge ESS, ki jih imajo NCB ter, za namene te smernice, banke NHTO in banke ECI (3).

Nacionalna bruto izdaja“ (national gross issuance): v zvezi z eurokovanci pomeni tečajne eurokovance ali zbirateljske eurokovance, ki jih je izdal zakoniti izdajatelj v sodelujoči državi članici (tj. kovance, katerih nominalna vrednost je bila knjižena v dobro zakonitega izdajatelja), ne glede na to, ali imajo te kovance NCB, bodoče NCB Eurosistema, tretje osebe, ki izdajajo kovance, ali javnost.

Za tečajne kovance: nacionalna bruto izdaja = nacionalna neto izdaja tečajnih kovancev (postavka podatkov 1.1) + v dobro knjižene zaloge tečajnih kovancev, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance (postavka podatkov 5.1) + preneseni tečajni kovanci od njihove uvedbe naprej (postavka kumulativnih podatkov 4.1) – prejeti tečajni kovanci od njihove uvedbe naprej (postavka kumulativnih podatkov 4.2).

Za zbirateljske kovance: nacionalna bruto izdaja = nacionalna neto izdaja zbirateljskih kovancev (vrednost) (postavka podatkov 1.3) + vrednost v dobro knjiženih zbirateljskih kovancev, ki jih imajo subjekti, ki izdajajo kovance (postavka podatkov 5.3).

Nacionalna neto izdaja bankovcev“ (national net issuance of banknotes): pomeni količino eurobankovcev, ki jih izda in da v obtok posamezna NCB v določenem trenutku (npr. ob zaključku obdobja poročanja), vključno z vsemi eurobankovci, ki so jih dale v obtok vse nacionalne banke NHTO in vse banke ECI, za katere skrbi ta NCB. Prenosi bankovcev drugim NCB ali bodočim NCB Eurosistema so izključeni. Nacionalna neto izdaja bankovcev se lahko izračuna z uporabo bodisi (i) metode stanja, ki uporablja le podatke o stanju v določenem trenutku; bodisi (ii) metode tokov, ki agregira podatke o tokovih od datuma uvedbe bankovcev do določenega trenutka (tj. zaključka obdobja poročanja).

Metoda stanja: nacionalna neto izdaja = ustvarjeni bankovci (postavka podatkov 1.1) – zaloge ustvarjenih bankovcev (postavke podatkov 2.1 do 2.15) – uničeni ustvarjeni bankovci (postavki podatkov 1.2 in 1.3)

Metoda tokov: nacionalna neto izdaja = ustvarjeni bankovci, ki jih je izdala NCB (vključno z bankovci, ki so jih dale v obtok banke NHTO in banke ECI) od njihove uvedbe naprej (postavke kumulativnih podatkov 3.1, 3.9 in 3.13) – ustvarjeni bankovci, vrnjeni NCB (vključno z bankovci, vrnjenimi bankam NHTO in bankam ECI) od njihove uvedbe naprej (postavke kumulativnih podatkov 3.4, 3.10 in 3.14).

Neobdelani bankovci“ (unprocessed banknotes): pomenijo (i) eurobankovce, ki so bili vrnjeni NCB, njihovi pristnost in primernost pa nista bili preverjeni v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o obdelavi bankovcev s strani NCB; ali (ii) eurobankovce, ki so bili vrnjeni kreditnim institucijam, vključno z bankami NHTO in bankami ECI, njihovi pristnost in primernost pa nista bili preverjeni v skladu z okvirom BRF.

Neprimerni bankovci“ (unfit banknotes): pomenijo (i) eurobankovce, ki so bili vrnjeni NCB, pa niso primerni za uporabo v obtoku v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o obdelavi bankovcev s strani NCB; ali (ii) eurobankovce, ki so bili vrnjeni kreditnim institucijam, vključno z bankami NHTO in bankami ECI, pa niso primerni za uporabo v obtoku v skladu z minimalnimi standardi za razvrščanje, določenimi z okvirom BRF.

Novi bankovci“ (new banknotes): pomenijo eurobankovce, ki jih NCB, banke NHTO ali banke ECI še niso dale v obtok ali jih bodoče NCB Eurosistema še niso preddobavile.

Primerni bankovci“ (fit banknotes): pomenijo (i) eurobankovce, ki so bili vrnjeni NCB in so primerni za uporabo v obtoku v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o obdelavi bankovcev s strani NCB; ali (ii) eurobankovce, ki so bili vrnjeni kreditnim institucijam, vključno z bankami NHTO in bankami ECI, in so primerni za uporabo v obtoku v skladu z minimalnimi standardi za razvrščanje, določenimi z okvirom BRF.

„Program razširjene skrbniške hrambe“ (Extended custodial inventory programme) ali „program ECI“: pomeni program, ki vključuje pogodbene dogovore med ECB, NCB in posameznimi kreditnimi institucijami („bankami ECI“), po katerih NCB (i) dobavlja bankam ECI eurobankovce, ki so potem pri njih v hrambi zunaj Evrope za namen dajanja v obtok; in (ii) bankam ECI knjiži v dobro eurobankovce, ki jih položijo njihove stranke ter jim banke ECI preverijo pristnost in primernost, jih imajo v hrambi in jih javijo nacionalni centralni banki. Bankovci, ki jih imajo v hrambi banke ECI, vključno s tistimi, ki so med prevozom med NCB in bankami ECI, so polno zavarovani, dokler jih banke ECI ne dajo v obtok oziroma dokler se ne vrnejo NCB. Bankovci, ki jih NCB prenese bankam ECI, so del ustvarjenih bankovcev NCB (postavka podatkov 1.1). Bankovci, ki jih imajo v hrambi banke ECI, niso del nacionalne neto izdaje bankovcev NCB.

Različica bankovcev“ (banknote variant): znotraj serije bankovcev pomeni podserijo, ki obsega enega ali več apoenov eurobankovcev z izboljšanimi zaščitnimi elementi in/ali spremenjeno oblikovno podobo.

Serija bankovcev“ (banknote series): pomeni več apoenov eurobankovcev, ki so opredeljeni kot serija v Sklepu ECB/2003/4 ali v poznejšem pravnem aktu ECB (tj. prva serija eurobankovcev, uvedena 1. januarja 2002, obsega apoene 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR in 500 EUR), pri čemer eurobankovci s spremenjenimi tehničnimi specifikacijami ali spremenjeno oblikovno podobo (npr. z različnimi podpisi za različne predsednike ECB) tvorijo novo serijo bankovcev samo, če je tako določeno v spremembi Sklepa ECB/2003/4 ali v drugem pravnem aktu ECB.

Serija kovancev“ (coins series): pomeni več apoenov eurokovancev, ki so opredeljeni kot serija v Uredbi (ES) št. 975/98 ali v poznejšem pravnem aktu Skupnosti (prva serija eurokovancev, uvedena 1. januarja 2002, obsega apoene 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR in 2 EUR), pri čemer eurokovanci s spremenjenimi tehničnimi specifikacijami ali spremenjeno oblikovno podobo (npr. spremembe zemljevida Evrope na skupni strani) tvorijo novo serijo kovancev samo, če je tako določeno v spremembi Uredbe (ES) št. 975/98 ali v drugem pravnem aktu Skupnosti.

Sistem notes-held-to-order “ (notes-held-to-order scheme) ali „sistem NHTO“: pomeni sistem, ki je sestavljen iz posameznih pogodbenih dogovorov med NCB in določenimi kreditnimi institucijami („bankami NHTO“) v sodelujoči državi članici te NCB, po katerih NCB (i) dobavlja bankam NHTO eurobankovce, ki so potem pri njih v hrambi v njihovih prostorih za namen dajanja v obtok; in (ii) bankam NHTO knjiži v dobro eurobankovce, ki jih položijo njihove stranke ter jim banke NHTO preverijo pristnost in primernost, jih imajo v hrambi in jih javijo NCB. Bankovci, ki jih NCB prenese bankam NHTO, so del ustvarjenih bankovcev NCB (postavka podatkov 1.1). Bankovci, ki jih imajo v hrambi banke NHTO, niso del nacionalne neto izdaje bankovcev NCB.

Subjekti, ki izdajajo kovance“ (coin-issuing entities): pomenijo vsak organ, ki mu je nacionalni zakoniti izdajatelj podelil nalogo dajanja eurokovancev v obtok, ali zakonitega izdajatelja samega. Subjekti, ki izdajajo kovance, lahko vključujejo NCB, kovnice, zakladnico, pooblaščene javne agencije in pooblaščene zasebne agencije. Ti subjekti, ki izdajajo kovance, razen NCB, so poimenovani tudi „tretje osebe, ki izdajajo kovance“.

Tečajni kovanci“ (circulation coins): pomenijo eurokovance, ki so opredeljeni kot kovanci s statusom zakonitega plačilnega sredstva na celotnem euroobmočju v skladu z Uredbo (ES) št. 975/98 (v prvi seriji eurokovancev, uvedeni 1. januarja 2002, so to 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR in 2 EUR). Tečajni eurokovanci vključujejo kovance s posebno zaključno obdelavo ali posebne kakovosti in/ali s posebnim pakiranjem ter priložnostne tečajne eurokovance.Slednji so običajno posvečeni dogodku ali osebnosti in se izdajajo po nominalni vrednosti v omejenem obdobju in v omejenih količinah.

Ustvarjeni kovanci“ (created coins): pomenijo tečajne eurokovance, ki: (i) so jih izdelale kovnice z ustrezno nacionalno stranjo; (ii) so bili dostavljeni subjektom, ki izdajajo kovance, v sodelujoči državi članici; in (iii) so bili vpisani v sisteme za upravljanje z gotovino pri teh subjektih, ki izdajajo kovance. To velja smiselno tudi za zbirateljske eurokovance.

Začetni paket“ (starter kit): pomeni zavitek, ki vsebuje več tečajnih eurokovancev različnih apoenov, kot to določijo pristojni nacionalni organi, za namen posredne preddobave tečajnih eurokovancev splošni javnosti v bodoči sodelujoči državi članici.

Zbirateljski kovanci“ (collector coins): pomenijo eurokovance, ki so zakonito plačilno sredstvo samo v državi članici, ki jih je izdala, in niso namenjeni obtoku. Njihovi nominalna vrednost, motivi, velikost in teža so drugačni kot pri tečajnih eurokovancih, tako da se jasno razlikujejo od tečajnih eurokovancev. Zbirateljski kovanci vključujejo tudi kovance iz plemenitih kovin (4).


(1)  UL L 78, 25.3.2003, str. 16.

(2)  UL L 139, 11.5.1998, str. 6.

(3)  Kot je opredeljeno v ločenem pravnem aktu ECB o upravljanju z zalogami bankovcev.

(4)  Kovanci, ki se prodajajo kot naložbe v plemenite kovine, se imenujejo kovanci iz plemenitih kovin ali naložbeni kovanci. Običajno se kujejo v skladu z ravnjo povpraševanja na trgu in se ne razlikujejo po kakršni koli posebni zaključni obdelavi ali kakovosti. Cena takšnih kovancev se oblikuje glede na trenutno tržno ceno kovine, iz katere so narejeni, z dodanim majhnim pribitkom za kovanje, ki obsega stroške izdelave, stroške reklamiranja in majhen dobiček.