10.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/128/ES

z dne 22. decembra 2008

o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (1), in zlasti člena 3(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 95/45/ES z dne 26 julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Treba je vzpostaviti merila čistosti za vsa barvila, navedena v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (4).

(3)

Treba je upoštevati specifikacije in analitične tehnike za barvila, kakor so določene v Codex Alimentarius Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA).

(4)

Aditivi za živila, ki so pripravljeni s proizvodnimi postopki ali iz surovin, ki se pomembno razlikujejo od tistih, vključenih v oceno Znanstvenega odbora za prehrano, ali se razlikujejo od tistih, navedenih v tej direktivi, bi se morali predložiti v oceno varnosti Evropski agenciji za varnost hrane, s poudarkom na merilih čistosti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo so v skladu z mnenjem Stalnega Odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(6)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv določenih v delu B Priloge II –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Merila čistosti, navedena v členu 3(3)(a) Direktive 89/107/EGS, za barvila, navedena v Direktivi 94/36/ES, so določena v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 95/45/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge II, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

(2)  UL L 226, 22.9.1995, str. 1.

(3)  Glej del A Priloge II.

(4)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13.


PRILOGA I

A.   SPLOŠNE SPECIFIKACIJE ZA ALUMINIJEVE PIGMENTE

Opredelitev:

Aluminijeve pigmente pripravljamo z barvili, ki ustrezajo merilom čistosti, določenimi v ustreznih posebnih poglavjih, z aluminijevim oksidom v vodnem mediju. Aluminijev oksid običajno sveže pripravimo z reakcijo aluminijevega sulfata ali klorida z natrijevim ali kalcijevim karbonatom ali bikarbonatom ali amoniakom. Po nastanku pigmenta produkt filtriramo, speremo v vodi in posušimo. V končnem produktu lahko ostane nekaj nezreagiranega aluminijevega oksida.

V HCl netopne snovi

Največ 0,5 %.

Ostanek v etrskem ekstraktu

(v nevtralnih medijih). Največ 0,2 %

Za ustrezna barvila se uporabljajo posebna merila čistosti.

B.   POSEBNA MERILA ČISTOSTI

E 100 KURKUMIN

Sinonimi

CI Natural Yellow 3, Turmeric Yellow, diferoil metan

Opredelitev

Kurumin pridobivamo z ekstrakcijo „turmeric“ – to je korenina indijske rastline Curcuma longa L. Da dobimo čimbolj koncentriran prah, ekstrakt očistimo s prekristalizacijo. Produkt je sestavljen večinoma iz barvila circumina: 1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-diona) in dveh njegovih dezmetoksi derivatov v različnem razmerju. Navzoča je lahko manjša količina olj in smol, ki jih vsebuje „turmeric“.

Za ekstrakcijo lahko uporabljamo le naslednja topila: etilacetat, aceton, ogljikov dioksid, diklorometan, n-butanol, metanol, etanol, heksan.

Razred

Dicinamoilmetan

Številka na seznamu barv

75300

Einecs

207-280-5

Kemijski nazivi

I

1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil) hepta-1,6-dien-3,5-dion

II

1-(4-hidroskifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksi-fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III

1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemijska formula

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulska masa

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analiza

Vsebnost vsaj 90 % vseh barvil.

E1 cm 1 %1 607 pri približno 426 nm v etanolu.

Opis

Oranžno rumen kristalni prah

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 426 nm v etanolu

B.

Območje tališča

179 °C-182 °C

Čistost

Preostanki topil

Etilacetat

Aceton

n-butanol

Metanol

Etanol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan: največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Sinonimi

Laktoflavin

Razred

Izoalloksazin

Einecs

201-507-1

Kemijski nazivi

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5 tetrahidoksipentil)benzo(g)pteridin-2,4 (3H,10H)-dion

7,8-dimetil-10-(1′′-D-ribitil)izoalloksazin

Kemijska formula

C17H20N4O6

Molekulska masa

376,37

Analiza

Vsebnost vsaj 98 % računano na suho snov

E1 cm 1 % 328 pri približno 444 nm v vodni raztopini

Opis

Rumen do oranžno rumen kristalni prah z rahlim vonjem

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Razmerje A375/A267 je med 0,31 in 0,33

Razmerje A444/A267 je med 0,36 in 0,39

v vodni raztopini

Maksimum pri približno 444 nm v vodi

B.

Specifična rotacija

[α]D20 med – 115° in – 140° in v 0,05 N raztopini natrijevega hidroksida

Čistost

Izguba pri sušenju

Največ 1,5 % po 4 urnem sušenju pri 105 °C

Sulfatiran pepel

Največ 0,1 %

Primarni aromatski amini

Največ 100 mg/kg (izraženo kot anilin)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT

Sinonimi

Natrijev riboflavin-5’-fosfat

Opredelitev

Te specifikacije veljajo za riboflavin-5’-fosfat skupaj z manjšimi količinami prostega riboflavina in riboflavin difosfata.

Razred

Izoalloksazin

Einecs

204-988-6

Kemijski nazivi

Mononatrijev

(2R, 3R, 4S)-5-(3′)10′-dihidro-7’,8’-dimetil-2’,4’-diokso-10’-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentil fosfat;

natrijeva sol 5’-monofosfatnega estra riboflavina

Kemijska formula

Za dihidratno obliko

:

C17H20N4NaO9P·2H2O

Za anhidridno obliko

:

C17H20N4NaO9P

Molekulska masa

541,36

Analiza

Vsebnost vsaj 95 % vseh barvil, izraženo kot C17H20N4NaO9P·2H2O

E1 cm 1 % 250 pri približno 375 nm v vodni raztopini

Opis

Rumen do rumeno oranžen kristalni higroskopni prah z rahlim vonjem in grenkega okusa

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Razmerje A375/A267 je med 0,30 in 0,34

Razmerje A444/A267 je med 0,35 in 0,40

v vodni raztopini

Maksimum v vodi pri približno 444 nm

B.

Specifična rotacija

[α]D20 med + 38° in + 42° v 5M raztopini HCl

Čistost

Izguba pri sušenju

Največ 8 % (100 °C, 5 ur v vakuumu pod P2O5) za dihidratno obliko

Sulfatni pepel

Največ 25 %

Anorganski fosfati

Največ 1,0 % (izraženo kot PO4 računano na suho snov)

Pomožna barvila

Riboflavin (prosti)

:

največ 6 %

Riboflavin difosfat

:

največ 6 %

Primarni aromatski amini

Največ 70 mg/kg (izraženo kot anilin)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Sinonimi

CI Food Yellow 4

Opredelitev

Tartrazin je v osnovi sestavljeno iz trinatrijevega 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Tartrazin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

19140

Einecs

217-699-5

Kemijski nazivi

Trinatrijev-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilat

Kemijska formula

C16H9N4Na3O9S2

Molekulska masa

534,37

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vseh barvil, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 % 530 pri približno 426 nm v vodni raztopini

Opis

Svetlo oranžni prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 426 nm v vodi

B.

Rumena raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 1,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

4-hidrazinobenzen sulfonska kislina

 

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina

 

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksilna kislina

 

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonska kislina)

 

Tetrahidroksisukinska kislina

Največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnem mediju

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 104 KINOLIN RUMENO

Sinonimi

CI Food Yellow 13

Opredelitev

Kinolin rumeno pripravimo s sulfoniranjem 2-(2-kinolil) indan-1,3-diona. Kinolin rumeno je v osnovi sestavljeno iz mešanice natrijevih soli disulfonatov, monosulfonatov in trisulfonatov 2-(2-kinolil) indan-1,3-diona in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Kinolin rumeno je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Kinoftalon

Številka na seznamu barv

47005

Einecs

305-897-5

Kemijski naziv

Dinatrijeve soli disulfonatov 2-(2-kinolil) indan –1,3-diona (osnovna sestavina).

Kemijska formula

C18H9N Na2O8S2 (osnovna sestavina)

Molekulska masa

477,38 (osnovna sestavina)

Analiza

Vsebnost vsaj 70 % barvila, izraženo kot natrijeva sol.

Kinolin rumeno naj bo sestavljeno iz naslednjih sestavin:

Odstotki mase barvila:

vsaj 80 % naj bo dinatrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-sulfonata

vsaj 15 % naj bo natrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-monosulfonata

vsaj 7,0 % naj bo trinatrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-trisulfonata

E1 cm 1 % 865 (osnovna sestavina) pri približno 411 nm v vodni raztopini ocetne kisline

Opis

Rumeni prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 411 nm v vodni raztopini ocetne kisline s pH5

B.

Rumena raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopna snov

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 4,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

2-metilkinolin

 

2-metilkinolin-sulfonska kislina

 

Ftalna kislina

 

2,6-dimetil kinolin

 

2,6-dimetil kinolin sulfonska kislina

Vseh največ 0,5 %

2-(2-kinolil)indan-1,3-dion

Največ 4 mg/kg

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnem mediju

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 110 SONČNO RUMENO FCF

Sinonimi

Oranžno FCF, CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Opredelitev

Sončno rumeno FCF je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Sončno rumeno FCF je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka barvnega indeksa

15985

Einecs

220-491-7

Kemijski nazivi

Dinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulska masa

452,37

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vseh barvil, izraženih kot natrijeva sol.

E1 cm 1 % 555 pri približno 485 nm v vodni raztopini s pH 7

Opis

Oranžno rdeč prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 485 nm pri pH 7 v vodi

B.

Oranžna raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 5,0 %

1-(Fenilazo)-2-naftalenol (sudan I)

Največ 0,5 mg/kg

Druge organske sestavine:

 

 

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina

 

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

 

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

 

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

 

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kislina)

 

6,6′oksidi(naftalen-2-sulfonska kislina)

Vseh največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (računano kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 2 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

E 120 KOŠENIL, KARMINSKA KISLINA, KARMINI

Opredelitev

Karmini in karminska kislina se pridobivajo iz vodnih, vodno-alkoholnih ali alkoholnih ekstraktov kohineala, ki ga pridobivajo iz posušenih primerkov samic insekta Dactylopius coccus Costa.

Barvilo je karminska kislina.

Aluminijevi pigmenti karminske kisline (karmini) se tvorijo pri molarnem razmerju aluminijevega oksida in karminske kisline 1:2.

Komercialni produkti vsebujejo še amoniak, kalcij, kalijeve ali natrijeve katione, posebej ali skupaj, ki so lahko tudi v prebitku.

Komercialni produkti lahko vsebujejo tudi beljakovinske ostanke iz insektov (izhodna surovina), prosti karminat ali manjši prebitek nevezanih aluminijevih kationov.

Razred

Antrakinon

Številka na seznamu barv

75470

Einecs

Kohineal: 215-680-6; karminska kislina:215-023-3; karmini:215-724-4

Kemijski nazivi

7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksilna kislina (karminska kislina); karmin je hidratiran aluminijev kelat te kisline.

Kemijska formula

C22H20O13 (karminska kislina)

Molekulska masa

492,39 (karminska kislina)

Analiza

Vsebnost vsaj 2,0 % karminske kisline v ekstraktih, ki jo vsebujejo; vsaj 50 % karminske kisline v kelatih.

Opis

Rdeč do temno rdeč, krhek, trden ali v prahu. Ekstrakt kohineala je ponavadi temno rdeča tekočina, vendar se lahko posuši v prah.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 518 nm v vodni raztopini amoniaka

Maksimum pri približno 494 nm za karminsko kislino v razredčeni raztopini klorovodikove kisline.

Čistost

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 122 AZORUBIN, KARMOIZIN

Sinonimi

CI Food Red 3

Opredelitev

Azorubin je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalen-1-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Azorubin je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

14720

Einecs

222-657-4

Kemijski naziv

Dinatrijev 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonat

Kemijska formula

C20H12N2Na2O7S2

Molekulska masa

502,44

Analiza

Vsebnost vsaj 85 kot % vsega barvila, izraženega kot natrijeva sol.

E1 cm 1 % 510 pri približno 516 nm v vodni raztopini

Opis

Rdeč do kostanjev prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 516 nm v vodi

B.

Rdeča raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopna snov

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 2,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

 

4-hidroksinaftalen-1-sulfonska kislina

Največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Not more than 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 123 AMARANT

Sinonimi

CI Food Red 9

Opredelitev

Amarant je v osnovi sestavljeno iz trinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Amarant je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

16185

Einecs

213-022-2

Kemijski naziv

Trinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonat

Kemijska formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulska masa

604,48

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 % 440 pri približno 520 nm v vodni raztopin

Opis

Rdeče rjav prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 520 nm v vodi

B.

Rdeča raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopnih snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 3,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

 

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

 

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

 

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

 

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kislina

Največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Druge izločljive snovi

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 124 PONSO 4R, KOŠENIL RDEČE A

Sinonimi

CI Food Red 7, New Coccine

Opredelitev

Ponso 4R je v osnovi sestavljeno iz trinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Ponso 4R je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in natrijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

16255

Einecs

220-036-2

Kemijski naziv

Trinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonat

Kemijska formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulska masa

604,48

Analiza

Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženega kot natrijeva sol.

E1 cm 1 % 430 pri približno 505 nm v vodni raztopini

Opis

Rdečkast prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 505 nm v vodi

B.

Rdeča raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopna snov

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 1,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

 

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

 

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

 

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

 

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kislina

Največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 127 ERITROZIN

Sinonimi

CI Food Red 14

Opredelitev

Eritrozin je v osnovi sestavljenoiz dinatrijevega 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoata monohidrata in pomožnih barvil skupaj z vodo in natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Eritrozin je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Ksanten

Številka na seznamu barv

45430

Einecs

240-474-8

Kemijski naziv

Dinatrijev 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoat monohidrat

Kemijska formula

C20H6I4Na2O5.H2O

Molekulska masa

897,88

Analiza

Vsebnost vsaj 87 % vsega barvila, izraženega kot brezvodna natrijeva sol.

E1 cm 1 %1 100 pri približno 526 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

Rdeč prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 526 nm v vodi pri pH 7

B.

Rdeča raztopina v vodi

 

Čistost

Anorganski jodidi, izraženi kot natrijev jodid

Največ 0,1 %

V vodi netopna snov

Največ 0,2 %

Pomožna barvila (razen fluoresceina)

Največ 4,0 %

Flourescein

Največ 20 mg/kg

Druge neobarvane organske sestavine:

 

trijodoresorcinol

Največ 0,2 %

2-(2,4-hidroksi-3,5-dijodobenzoil)benzojska kislina

Največ 0,2 %

Ostanek v etrskem ekstraktu

Iz raztopine s pH med 7 in 8 največ 0,2 %

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

Aluminjev pigment

Metoda v klorovodikovi kislini netopnih snovi ni sprejemljiva. Zamenjana je z metodo v natrijevem hidroksidu netopnih snovi, ki naj jih bo največ 0,5 % samo za to barvo.

E 128 RDEČE 2G

Sinonimi

CI Food Red 10, Azogeranin

Opredelitev

Rdeče 2G je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Rdeče2G je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

18050

Einecs

223-098-9

Kemijski naziv

Dinatrijev 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonat

Kemijska formula

C18H13N3Na2O8S2

Molekulska masa

509,43

Analiza

Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 % 620 pri približno 532 nm v vodni raztopini

Opis

Rdeč prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 532 nm v vodi

B.

Rdeča raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopna snov

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 2,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

5-acetamido-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

 

5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

Največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 129 ALURA RDEČE AC

Sinonimi

CI Food Red 17

Opredelitev

Alura rdeče AC je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Alura rdeče AC je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

16035

Einecs

247-368-0

Kemijski naziv

Dinatrijev 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C18H14N2Na2O8S2

Molekulska masa

496,42

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 % 540 pri približno 504 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

Temno rdeč prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 504 nm v vodi

B.

Rdeča raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 3,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

6-hidroksi-2-naftalen sulfonska kislina, natrijeva sol

Največ 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonska kislina

Največ 0,2 %

6,6-oksi bis (2-naftalen sulfonska kislina), dinatrijeva sol

Največ 1,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Iz raztopine s pH 7, največ 0,2 %

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 131 PATENTNO MODRO V

Sinonimi

CI Food Blue 5

Opredelitev

Patentno modro V je v osnovi sestavljeno iz kalcijevih ali natrijevih spojin [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metildien)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonijevega hidroksida (notranja sol) in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom in/ali kalcijevim sulfatom kot osnovnimi neobarvanimi sestavinami.

Dovoljena je tudi kalijeva sol.

Razred

Triarilmetan

Številka na seznamu barv

42051

Einecs

222-573-8

Kemijski nazivi

Kalcijeva ali natrijeva spojina [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metildien)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonijev hidroksid (notranja sol)

Kemijska formula

Kalcijeva spojina: C27H31N2O7S2Ca Formula

Natrijeva spojina: C27H31N2O7S2Na

Molekulska masa

Kalcijeva spojina: 579,72

Natrijeva spojina: 582,67

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 %2 000 pri približno 638 nm v vodni raztopini pri pH 5

Opis

Temno moder prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 638 nm v vodi pri pH 5

B.

Modra raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 2,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

3-hidroksi benzaldehid

 

3-hidroksi benzojska kislina

 

3-hidroksi-4-sulfobenzojska kislina

 

N,N-dietilaminobenzen sulfonska kislina

Največ 0,5 %, posamič ali v sestavi

Leuco baze

Največ 4,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Iz raztopine pri pH 5, največ 0,2 %

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 132 INDIGO, INDIGO KARMIN

Sinonimi

CI Food Blue 1

Opredelitev

Indigo je v osnovi sestavljeno iz mešanice dinatrijevega 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,5’-disulfonata in dinatrijevega 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliden-5,7’-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Indigo je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Indigoid

Številka na seznamu barv

73015

Einecs

212-728-8

Kemijski nazivi

Dinatrijev 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,5’-disulfonat

Kemijska formula

C16H8N2Na2O8S2

Molekulska masa

466,36

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

Dinatrijev 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,7’-disulfonat: največ 18 %

E1 cm 1 % 480 pri približno 610 nm v vodni raztopini

Opis

Temno moder prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 610 nm v vodi

B.

Modra raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Razen dinatrijevega 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,5’-disulfonata: ne več kot 1,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

Izatin-5-sulfonska kislina

 

5-sulfoantranilska kislina

 

Antranilska kislina

Vseh največ 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 133 BRILJANT MODRO FCF

Sinonimi

CI Food Blue 2

Opredelitev

Briljant modro FCF je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α -(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dienildien)toluen-2-sulfonata in njegovih izomer in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Briljant modro FCF je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Triarilmetan

Številka na seznamu barv

42090

Einecs

223-339-8

Kemijski nazivi

Dinatrijev α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dienildien)toluen-2-sulfonat

Kemijska formula

C37H34N2Na2O9S3

Molekulska masa

792,84

Analiza

Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol.

E1 cm 1 %1 630 pri približno 630 nm v vodni raztopini

Opis

Rdečkasto moder prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 630 nm v vodi

B.

Modra raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 6,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

Vsota 2-, 3-in 4-formil benzen sulfonske kisline

Največ 1,5 %

3-((etil)(4-sulfofenil)amino)metil benzen sulfonska kislina

Največ 0,3 %

Leuco baze

Največ 5,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % pri pH 7

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFILI

Sinonimi

CI Natural Green 3, magnezijev klorofil, magnezijev feofitin

Opredelitev

Klorofile pridobivamo z ekstrakcijo s topilom iz naravnih rastlinskih vlaken trav, detelje in koprive. Med odstranitvijo topila lahko naravni koordinirani magnezij v celoti ali delno odstranimo iz klorofila in tako dobimo feofitine. Osnovno barvilo so feofitini in magnezijevi klorofili. Produkt ekstrakcije, iz katerega je bilo odstranjeno topilo, lahko vsebuje še druga barvila, kot so karotenoidi in olja, masti in voski iz prvotne surovine. Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Razred

Porfirin

Številka na seznamu barv

75810

Einecs

Klorofili: 215-800-7, klorofil a: 207-536-6, klorofil b: 208-272-4

Kemijski nazivi

Osnovna barvila so:

 

Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2-7-12-18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta [at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin a) ali magnezijev kompleks (klorofil a)

 

Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin b) ali magnezijev kompleks (klorofil b)

Kemijska formula

Klorofil a (magnezijev kompleks): C55H72MgN4O5

Klorofil a: C55H74N4O5

Klorofil b (magnezijev kompleks): C55H70MgN4O6

Klorofil b: C55H72N4O6

Molekulska masa

Klorofil a (magnezijev kompleks): 893,51

Klorofil a: 871,22

Klorofil b (magnezijev kompleks): 907,49

Klorofil b: 885,20

Analiza

Vsebnost vseh kombiniranih klorofilov in njihovih magnezijevih kompleksov naj ne bo manjša od 10 %

E1 cm 1 % 700 pri približno 409 nm v kloroformu

Opis

Voskasta snov, obarvana od olivno zelene do temno zelene glede na vsebnost koordiniranega magnezija.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 409 nm v kloroformu

Čistost

Preostanki topila

Aceton

Metil Etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan: največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFILINI

Sinonimi

CI Natural Green 5, natrijev klorofilin, kalijev klorofilin

Opredelitev

Alkalijske soli klorofilinov pridobivamo z umiljenjem ekstrakta rastlin, kot so trave, detelja in kopriva. Umiljenje odstrani metilno in fitolno estrsko skupino in lahko deloma razcepi ciklopentenilni obroč. Kisle skupine nevtraliziramo do tvorbe kalijevih in/ali natrijevih soli.

Za ekstrakcijo lahko uporabljamo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Razred

Porfirin

Številka na seznamu barv

75815

Einecs

287-483-3

Kemijski nazivi

Glavni deli barvila v kislinski obliki:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat (klorofilin a)

in

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat (klorofilin b)

Glede na stopnjo hidrolize se lahko ciklopentenilni obroč razcepi in nastane tretji karboksilni produkt.

Navzoči so lahko magnezijevi kompleksi.

Kemijska formula

Klorofilin a (kislinska oblika): C34H34N4O5

Klorofilin b (kislinska oblika): C34H32N4O6

Molekulska masa

Klorofilin a: 578,68

Klorofilin b: 592,66

Če se razcepi ciklopentenilni obroč, se vsaka poveča za 18 daltonov

Analiza

Vsebnost vseh klorofilinov naj ne bo manjša od 95 % vzorca, sušenega eno uro pri 100 °C.

E1 cm 1 % 700 pri približno 405 nm v vodni raztopini pri pH 9

E1 cm 1 % 140 pri približno 653 nm v vodni raztopini pri pH 9

Opis

Temno zelen do moder/črn prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum je pri približno 405 nm in 653 nm v vodnem fosfatnem pufru pH 9

Čistost

Preostanki topila

Aceton

Metil etil keton

Metanoll

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan: največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg.

E 141 (i) BAKROVI KOMPLEKSI KLOROFILOV

Sinonimi

CI Natural Green 3, bakrov klorofil, bakrov feofitin

Opredelitev

Bakrove klorofile pridobivamo z dodatkom bakrovih soli substancam, pridobljenim z ekstrakcijo rastlinskih vlaken trav, detelje in koprive. Produkt ekstrakcije, iz katerega je bilo odstranjeno topilo, vsebuje druge pigmente, kot so karotenoidi, pa tudi masti in voske iz izhodne surovine. Osnovno barvilo so bakrovi feofitini. Pri ekstrakciji lahko uporabljamo samo naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Razred

Porfirin

Številka na seznamu barv

75815

Einecs

Bakrov klorofil a: 239-830-5; bakrov klorofil b: 246-020-5

Kemijski nazivi

Bakrov II [fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (Bakrov klorofil a)

Bakrov II [fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (Bakrov klorofil b)

Kemijska formula

Bakrov klorofil a: C55H72CuN4O5

Bakrov klorofil b: C55H70CuN4O6

Molekulska masa

Bakrov klorofil a: 932,75

Bakrov klorofil b: 946,73

Analiza

Vsebnost vseh bakrovih klorofilov naj ne bo manjša od 10 %

E1 cm 1 % 540 pri približno 422 nm v kloroformu

E1 cm 1 % 300 pri približno 652 nm v kloroformu

Opis

Voskasta snov od modro zelene do temno zelene barve glede na izvorno surovino.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 422 nm in 652 nm v kloroformu

Čistost

Preostanki topila

Aceton

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan: največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Bakrovi ioni

Največ 200 mg/kg

Čisti baker

Največ 8,0 % od čistega bakrovega feofitina

E 141 (ii) BAKROVI KOMPLEKSI KLOROFILINOV

Sinonimi

Natrij bakrov klorofilin, kalij bakrov klorofilin, CI Natural Green 5

Opredelitev

Alkalijske soli klorofilinov pridobivamo z dodatkom bakra umiljenim ekstraktom rastlin, kot so trave, detelja in kopriva; umiljenje odstrani metilno in fitolno estrsko skupino in lahko deloma razcepi ciklopentenilni obroč. Po dodatku bakra očiščenim klorofilinom kisle skupine nevtraliziramo do tvorbe kalijevih in/ali natrijevih soli.

Za ekstrakcijo lahko uporabljamo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Razred

Porfirin

Številka na seznamu barv

75815

Einecs

 

Kemijski nazivi

Glavni barvili v kislinski obliki sta:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, bakrov kompleks (bakrov klorofilin a)

in

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, bakrov kompleks (bakrov klorofilin b)

Kemijska formula

Bakrov klorofilin a (kislinska oblika): C34H32CuN4O5

Bakrov klorofilin b (kislinska oblika): C34H30CuN4O6

Molekulska masa

Bakrov klorofilin a: 640,20

Bakrov klorofilin b: 654,18

Vsaka se poveča za 18 daltonov, če je ciklopenetenilni obroč razcepljen.

Analiza

Vsebnost vseh bakrovih klorofilinov naj ne bo manjša od 95 % vzorca, sušenega pri 100 °C eno uro.

E1 cm 1 % 565 pri približno 405 nm v vodnem fosfatnem pufru pH 7,5

E1 cm 1 % 145 pri približno 630 nm v vodnem fosfatnem pufru pH 7,5

Opis

Temno zelen do moder/črn prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 405 nm in pri približno 630 nm v vodnem fosfatnem pufru s pH 7,5.

Čistost

Preostanki topila

Aceton

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan:največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Bakrovi ioni

Največ 200 mg/kg

Čisti baker

Največ 8,0 % čistega bakrovega klorofilina

E 142 ZELENO S

Sinonimi

CI Food Green 4, Brilliant Green BS

Opredelitev

Zeleno S je v osnovi sestavljeno iz natrijevega N-[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanaminija in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Zeleno S je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Triarilmetan

Številka na seznamu barv

44090

Einecs

221-409-2

Kemijski nazivi

Natrijev N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanaminij

Natrijev 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonat (alternativni kemijskinaziv).

Kemijska formula

C27H25N2NaO7S2

Molekulska masa

576,63

Analiza

Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 %1 720 pri približno 632 nm v vodni raztopini

Opis

Temno moder ali temno zelen prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 632 nm v vodi

B.

Modra ali zelena raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 1,0 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

4,4′-bis(dimetilamino)-benzhidril alkohol

Največ 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)-benzofenon

Največ 0,1 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

Največ 0,2 %

Leuco baze

Največ 5,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 150a KARAMEL

Opredelitev

Karamel dobimo z nadzorovanim segrevanjem ogljikovih hidratov (komercialno dostopnih sladkorjev za prehrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, saharoze in/ali invertnih sirupov in dekstroze). Za izvedbo karamelizacije dodajamo kisline, baze in soli z izjemo amonijevih sestavin in sulfitov.

Einecs

232-435-9

Opis

Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju.

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

Največ 50 %

Barva, vezana s fosforil celulozo

Največ 50 %

Barvna intenziteta (1)

0,01-0,12

Čisti dušik

Največ 0,1 %

Čisto žveplo

Največ 0,2 %

Arzen

Največ 1 mg/kg

Svinec

Največ 2 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 25 mg/kg

E 150b ALKALIJSKI SULFITNI KARAMEL

Opredelitev

Alkalijski sulfitni karamel dobimo s kontroliranim segrevanjem ogljikovih hidratov (komercialno dostopnih sladkorjev za prehrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, saharozein/ali invertnih sirupov in dekstroze) s kislinami ali bazami ali brez njih in sulfitnih spojin (žveplove IV kisline, kalijevega sulfita, kalijevega bisulfita, natrijevega sulfita in natrijevega bisulfita); ne uporabljamo amonijevih spojin.

Einecs

232-435-9

Opis

Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

Več kot 50 %

Barvna intenziteta (1)

0,05-0,13

Čisti dušik

Največ 0,3 % (2)

Žveplov dioksid

Največ 0,2 % (2)

Čisto žveplo

0,3-3,5 % (2)

Žveplo, vezano z DEAE-celulozo

Več kot 40 %

Absorbanca barve, vezane z DEAE-celulozo

19-34

Absorbančno razmerje (A 280/560)

Večje od 50

Arzen

Največ 1 mg/kg

Svinec

Največ 2 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 25 mg/kg

E 150c AMONIJEV KARAMEL

Opredelitev

Amonijev karamel dobimo z nadzorovanim segrevanjem ogljikovih hidratov (komercialno dostopnih sladkorjevl za prehrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, saharozein/ali invertnih sirupov in dekstroze) z bazami ali kislinami ali brez v navzočnosti amonijevih spojin (amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat in amonijev fosfat); ne uporabljamo sulfitnih spojin.

Einecs

232-435-9

Opis

Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju.

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

Največ 50 %

Barva, vezana s fosforil celulozo

Več kot 50 %

Barvna intenziteta (1)

0,08-0,36

Dušik/amoniak

Največ 0,3 % (2)

4-metilimidazol

Največ 250 mg/kg (2)

2-acetil-4-tetrahidroksi-butilimidazol

Največ 10 mg/kg (2)

Čisto žveplo

Največ 0,2 % (2)

Čisti dušik

0,7-3,3 % (2)

Absorbančno razmerje barve, vezane s fosforil celulozo

13-35

Arzen

Največ 1 mg/kg

Svinec

Največ 2 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 25 mg/kg

E 150d AMONIJEV SULFITNI KARAMEL

Opredelitev

Amonijev sulfitni karamel dobimo z nadzorovanim segrevanjem ogljikovih hidratov (komercialno dostopnih sladkorjev za prehrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, saharozein/ali invertnih sirupov in dekstroze) s kislinami ali bazami ali brez v navzočnosti sulfitnih in amonijevih spojin (žveplova IV kislina, kalijev sulfit, kalijev bisulfit, natrijev sulfit in natrijev bisulfit; amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat, amonijev fosfat, amonijev sulfat, amonijev sulfit in amonijev hidrogen sulfit).

Einecs

232-435-9

Opis

Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

Več kot 50 %

Barvna intenziteta (1)

0,10-0,60

Amoniak/dušik

Največ 0,6 % (2)

Žveplov dioksid

Največ 0,2 % (2)

4-metilimidazol

Največ 250 mg/kg (2)

Čisti dušik

0,3-1,7 % (2)

Čisto žveplo

0,8-2,5 % (2)

Razmerje med dušikom in žveplom v alkoholni oborini

0,7-2,7

Razmerje absorbance alkoholne oborine (3)

8-14

Razmerje absorbanc (A280/560)

Največ 50

Arzen

Največ 1 mg/kg

Svinec

Največ 2 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 25 mg/kg

E 151 BRILJANTNO ČRNO BN, ČRNO PN

Sinonimi

CI Food Black 1

Opredelitev

Briljantno črno BN je v osnovi sestavljeno iz tetranatrijevega-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Briljantno črno BN je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Bisazo

Številka na seznamu barv

28440

Einecs

219-746-5

Kemijski nazivi

Tetranatrijev-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonat

Kemijska formula

C28H17N5Na4O14S4

Molekulska masa

867,69

Analiza

Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol.

E1 cm 1 % 530 pri približno 570 nm v raztopini

Opis

Črn prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 570 nm v vodi

B.

Črno modra raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 10 % (vsebnosti barvila)

Druge neobarvane organske sestavine:

 

 

4-acetamido-5-hidroksinaftalen 1,7-disulfonska kislina

 

4-amino-5-hidroksinaftalen 1,7-disulfonska kislina

 

8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina

 

4,4′-diazoaminodi-(benzensulfonska kislina)

Največ 0,8 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v nevtralnih medijih

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 153 RASTLINSKO OGLJE

Sinonimi

Vegetable black

Opredelitev

Rastlinsko oglje dobimo s karbonizacijo rastlinskega materiala, kot so les, celulozni ostanki, šota, kokosova in druge lupine. Surovi material se karbonizira pri visokih temperaturah. V osnovi je sestavljeno iz fino uprašenega ogljika, lahko vsebuje manjše količine dušika, vodika in kisika. Po izdelavi lahko absorbira nekaj vlage.

Številka na seznamu barv

77266

Einecs

215-609-9

Kemijski nazivi

Ogljik

Kemijska formula

C

Molekulska masa

12,01

Analiza

Vsebnost vsaj 95 % ogljika, izraženo kot suhasnov brez drugega pepela.

Opis

Črn prah, brez vonja in okusa.

Identifikacija

A.

Topljivost

Netopen v vodi in organskih snoveh

B.

Gorljivost

Segret do rdečega žara, gori počasi in brez plamena.

Čistost

Pepel (celoten)

Največ 4,0 % (temperatura vžiga: 625 °C)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

Poliaromatski ogljikovodiki

Izvleček, pridobljen z ekstrakcijo 1 g produkta z 10 g čistega cikloheksana v aparatu za kontinuirno ekstrakcijo, naj bo brez barve in fluorescenca pod UV-svetilko naj ne bo intenzivnejša od tiste pri raztopini 0,100 mg kinin sulfata v 1 000 ml 0,01 M žveplene kisline.

Izguba pri sušenju

Največ 12 % (120 °C, 4 ure)

V alkalijah topna snov

Filtrat, dobljen z vretjem 2 g vzorca v 20 ml N natrijevega hidroksida, naj bo brezbarven.

E 154 RJAVO FK

Sinonimi

CI Food Brown 1

Opredelitev

Rjavo FK je v osnovi sestavljeno iz mešanice:

I

snatrijevega 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonata

II

natrijevega 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonata

III

dinatrijevega 4,4’-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata)

IV

dinatrijevega 4,4’-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata)

V

dinatrijevega 4,4’-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata)

VI

trinatrijevega 4,4’,4’’-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri(benzensulfonata)

in pomožnih barvil skupaj z vodo, natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobravano sestavino.

Rjavo FK je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Azo (mešanica mono-, bis-in trisazo barvil)

Einecs

 

Kemijski nazivi

Mešanica:

I

natrijev 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonat

II

natrijev 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonat

III

dinatrijev 4,4’-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat)

IV

dinatrijev 4,4’-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat)

V

dinatrijev 4,4’-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat)

VI

trinatrijev 4,4’,4’’-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri(benzensulfonat)

Kemijska formula

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Molekulska masa

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Analiza

Vsebnost vsaj 70 % vseh barvil

Vsebnost posameznih sestavin naj ne presega:

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Opis

Rdeče rjav prah ali zrnca

Identifikacija

Oranžna do rdečkasta raztopina

 

Čistost

V vodi netopne snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 3,5 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina

Največ 0,7 %

m-fenilen diamin in 4-metil-m-fenilendiamin

Največ 0,35 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini (razen m-fenilen diamina in 4-metil-m-fenilen diamina)

Največ 0,007 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % (iz razopine pH 7)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 155 RJAVO HT

Sinonimi

CI Food Brown 3

Opredelitev

Rjavo HT je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 4,4’-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo)di(naftalen-1-sulfonata) in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobravano sestavino.

Rjavo HT je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Razred

Bisazo

Številka na seznamu barvil

20285

Einecs

224-924-0

Kemijski nazivi

Dinatrijev 4,4’-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo)di (naftalen-1-sulfonat).

Kemijska formula

C27H18N4Na2O9S2

Molekulska masa

652,57

Analiza

Vsebnot vsaj 70 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol

E1 cm 1 % 403 pri približno 460 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

Rdečkasto rjav prah ali zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pH 7 pri približno 460 nm v vodi

B.

Rjava raztopina v vodi

 

Čistost

V vodi netopnih snovi

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Največ 10 % (metoda tenkoplastne kromatografije)

Druge neobarvane organske sestavine:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

Največ 0,7 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Največ 0,2 % v raztopini s pH 7

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 160 a (i) MEŠANICA KAROTENOV

1.   

Rastlinski karoteni

Sopomenke

CI Food Orange 5 (CI oranžno za živila 5)

Opredelitev

Mešanica karotenov se pridobiva z ekstrakcijo s topilom iz naravnih vrst užitnih rastlin, korenja, rastlinskih olj, trave, detelje (lucerne) in koprive.

Glavna barvna učinkovina sestoji iz karotenoidov, od katerih je najpomembnejši β karoten. Prisotni so lahko tudi α, γ-karoten in drugi pigmenti. Poleg barvnih pigmentov lahko ta snov vsebuje še olja, maščobe in voske, ki so naravno prisotni v surovinah.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: aceton, metiletil keton, metanol, etanol, propan-2-ol, heksan (4), diklormetan in ogljikov dioksid.

Razred

Karotenoid

Št. barvnega indeksa

75130

Einecs

230-636-6

Kemijska formula

β-karoten: C40H56

Molekulska masa

β-karoten: 536,88

Vsebnost

Vsebnost karotenov (izračunano kot β-karoten) je najmanj 5 %. Pri izdelkih, dobljenih z ekstrakcijo iz rastlinskih olj: ne manj kot 0,2 % v jedilnih maščobah.

E1 cm 1 %2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri 440 nm-457 nm ter 470 nm-486 nm v cikloheksanu

Čistost

Ostanki topila

Aceton

Metiletil keton

Metanol

Propan-2-ol

Heksan

Etanol

Največ 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji.

Diklormetan: Največ 10 mg/kg

Svinec

Največ 5 mg/kg

2.   

Karoteni iz alg

Sopomenke

CI Food Orange 5 (CI oranžno za živila 5)

Opredelitev

Mešani karoteni se lahko pridobivajo tudi iz alg Dunaliella salina, ki jih gojijo v velikih slanih jezerih v pokrajini Whyalla v južni Avstraliji. β-karoten se ekstrahira s pomočjo eteričnih olj. Pripravek je 20 do 30 % suspenzija v jedilnem olju. Razmerje trans-cis izomerov je v območju 50/50 do 71/29.

Glavna barvna učinkovina sestoji iz karotenoidov, od katerih je najpomembnejši beta-karoten. Prisotni so lahko še alfa-karoten, lutein, zeaksantin ter beta-kriptoksantin. Poleg barvnih pigmentov lahko ta snov vsebuje še olja, maščobe in voske, ki so naravno prisotni v surovini.

Razred

Karotenoid

Št. barvnega indeksa

75130

Kemijska formula

β-karoten: C40H56

Molekulska masa

β-karoten: 536,88

Vsebnost

Vsebnost karotenov (izračunano kot beta-karoten) je najmanj 20 %

E1 cm 1 %2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum v cikloheksanu pri 440 nm-457 nm ter 474 nm-486 nm

Čistost

Naravni tokoferoli v jedilnem olju

Največ 0,3 %

Svinec

Največ 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-KAROTEN

1.   

Beta-karoten:

Sopomenke

CI Food Orange 5 (CI oranžno za živila 5)

Opredelitev

Ti opisi se predvsem uporabljajo za vse trans izomere beta-karotena ter za nekatere druge karotenoide. Razredčeni in stabilizirani pripravki imajo lahko različna razmerja trans-cis izomerov.

Razred

Karotenoid

Št. barvnega indeksa

40800

Einecs

230-636-6

Kemijskoime

Beta-karoten, beta, beta-karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,88

Vsebnost

Najmanj 96 % skupnih barvil (izraženo kot beta-karoten).

E1 cm 1 %2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu.

Opis

Rdeč do rjavordeč prah ali kristalinični prah.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum v cikloheksanu pri 453 do 456 nm

Čistost

Sulfatni pepel

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Karotenoidi, razen beta-karotena: največ 3,0 % skupnih barvil

Svinec

Največ 2 mg/kg

2.   

Beta-karoten iz Blakeslea trispora

Sopomenke

CI Food Orange 5 (CI oranžno za živila 5)

Opredelitev

Beta-karoten se pridobiva s fermentacijo mešane kulture moških in ženskih tipov ((+) in (-)) iz naravnih vrst gliv Blakeslea trispora. Beta-karoten se ekstrahira iz biomase s pomočjo etilacetata ali izobutil acetata in izopropilnega alkohola, in kristalizira. Kristalizirani produkt vsebuje predvsem trans beta-karoten. Zaradi naravnega procesa približno 3 % produkta sestoji iz mešanih karotenoidov, kar je značilno za ta produkt.

Razred

Karotenoid

Št. barvnega indeksa

40800

Einecs

230-636-6

Kemijsko ime

Beta-karoten, beta, beta-karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,88

Vsebnost

Najmanj 96 % skupnih barvil (izraženo kot beta-karoten).

E1 cm 1 %2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu.

Opis

Rdeči, rjavo-rdeči ali škrlatno-vijolični kristali ali kristalinični prah (barva je odvisna od uporabljenega topilaza ekstrakcijo in od pogojev kristalizacije).

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri 453 nm do 456 nm v cikloheksanu

Čistost

Ostanki topila

Etil acetat

Etanol

Največ 0,8 %, posamezno ali v kombinaciji.

Izobutil acetat: Največ 1,0 %

Izopropilni alkohol: Največ 0,1 %

Sulfatni pepel

Največ 0,2 %

Pomožna barvila

Karotenoidi, razen beta-karotena: največ 3,0 % skupnih barvil

Svinec

Največ 2 mg/kg

Mikotoksini:

Alfatoksin B1

ni dovoljen

Trihotecen (T2)

ni dovoljen

Ohratoksin

ni dovoljen

Zearalenon

ni dovoljen

Mikrobiologija:

Plesni

Največ 100/g

Kvasovke

Največ 100/g

Salmonella

ni prisotna v 25 g

Escherichia coli

ni prisotna v 5 g

E 160b ANATO, BIKSIN, NORBIKSIN

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Opredelitev

Razred

Karotenoid

Številka na seznamu barv

75120

Einecs

Anato: 215-735-4, ekstrakt semena annatto: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kemijski nazivi

Biksin

:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbiksin

:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

Kemijska formula

Biksin

:

C25H30O4

Norbiksin

:

C24H28O4

Molekulska masa

Biksin

:

394,51

Norbiksin

:

380,48

Opis

Rdečkasto rjav prah, suspenzija ali raztopina

Identifikacija

Spektrometrija

Biksin

:

Maksimum pri približno 502 nm v kloroformu

Norbiksin

:

Maksimum pri približno 48 nm v razredčeni raztopini kalijevega hidroksida

(i)   

Ekstrakcija biksina in norbiksina s topilom

Opredelitev

Biksin pripravimo z ekstrakcijo lupine semen drevesa annatto (Bixa orellana L.) z enim ali več topili: acetonom, metanolom, heksanom ali diklorometanom, ogljikovim dioksidom s poznejšo odstranitvijo topila.

Norbiksin pripravimo s hidrolizo bazične vodne raztopine ekstrahiranega biksina.

Biksin in norbiksin lahko vsebujeta še druge snovi, ekstrahirane iz semen annatta.

Biksinov prah vsebuje nekaj obarvanih sestavin, najpomembnejša je biksin, ki je lahko v cis ali trans obliki. Produkti termičnega razpada biksina so tudi lahko navzoči.

Prah norbiksina vsebuje hidrolizirane produkte biksina v obliki natrijevih ali kalijevih soli kot glavnih barvil. Navzoči sta cis in trans oblika.

Analiza

Vsebnost biksinovega prahu je vsaj 75 % vseh karotenoidov, izraženo kot biksin.

Vsebnost norbiksinovih praškov je vsaj 25 % vseh karotenoidov, izraženo kot norbiksin.

Biksin

:

E1 cm 1 %2 870 pri približno 502 nm v kloroformu

Norbiksin

:

E1 cm 1 %2 870 pri približno 482 nm v raztopini KOH

Čistost

Preostanki topila

Aceton

Metanol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan: največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

(ii)   

Alkalijska ekstrakcija anata

Opredelitev

V vodi topljiv anato se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa annatto (Bixa orellana L.) z vodnimi raztopinami alkalij (natrijev ali kalijev hidroksid).

V vodi topljiv anato vsebuje norbiksin, produkt hidrolize biksina v obliki natrijeve ali kaljeve soli kot glavnega barvila. Navzoči sta lahko cis in trans oblika.

Analiza

Vsebnost vsaj 0,1 % karotenoidov, izraženo kot norbiksin.

Norbiksin

:

E1 cm 1 %2 870 pri približno 482 nm v raztopini KOH

Čistost

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

(iii)   

Z olji ekstrahiran anato

Opredeltiev

Izvleček anata v olju, kot raztopina ali suspenzija, se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa annatto (Bixa orellana L.) z jedilnimi rastlinskimi olji. Ekstrakt anata v olju vsebuje nekaj obarvanih sestavin, najpomembnejši je biksin, ki je lahko navzoč v cis ali trans obliki. Navzoči so lahko tudi produkti termičnega razpada biksina.

Analiza

Vsebuje vsaj 0,1 % karotenoidov, izraženo kot biksin

Biksin

:

E1 cm 1 %2 870 pri približno 502 nm v kloroformu

Čistost

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 160c IZVLEČEK IZ PAPRIKE, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Sinonimi

Paprika Oleoresin

Opredelitev

zvleček iz paprike pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken paprike s semeni ali brez njih in pomeni glavno barvilo ploda te rastline (Capsicum annuum L.). Glavni barvili sta kapsantin in kapsorubin. Navzočih je lahko več drugih barvil v manjših količinah.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: metanol, etanol, aceton, heksan, diklorometan, etil acetat in ogljikov dioksid.

Razred

Karotenoid

Einecs

Kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Kemijski nazivi

Kapsantin: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihidroksi-β,k-karoten-6-on

Kapsorubin: (3S, 3′S, 5R, 5′R)-3,3′-dihidroksi-k,k-karoten-6,6’-dion

Kemijska formula

Kapsantin: C40H56O3

Kapsorubin: C40H56O4

Molekulska masa

Kapsantin: 584,85

Kapsorubin: 600,85

Analiza

Izvleček iz paprike naj vsebuje: vsaj 7,0 % karotenoidov

Kapsantin/kapsorubin: vsaj 30 % vseh karotenoidov

E1 cm 1 %2 100 pri približno 462 nm v acetonu

Opis

Temno rdeča viskozna tekočina

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum pri približno 462 nm v acetonu

B.

Barvna reakcija

Nastanek temno modre barve po dodatku kapljice žveplene kisline kapljici vzorca v 2-3 kapljicah kloroforma.

Čistost

Preostanki topila

Etilacetat

Metanol

Etanol

Aceton

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklorometan: največ 10 mg/kg

Kapsaicin

Največ 250 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 160d LIKOPEN

Sinonimi

Natural Yellow 27

Opredelitev

Likopen pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken rdečih paradižnikov (Lycopersicon esculentum L.) s poznejšo odstranitvijo topila. Lahko uporabljamo le naslednja topila: diklorometan, ogljikov dioksid, etil acetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol in heksan. Glavno barvilo paradižnikov je likopen, vendar so lahko navzoči tudi drugi karotenoidi v manjših količinah. Poleg barvil so v produktu še olja, masti, voski in aromatične sestavine, ki se pojavljajo v paradižnikih.

Razred

Karotenoid

Številka na seznamu barv

75125

Kemijski nazivi

Likopen, Ψ,Ψ-karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

Vsebnost vsaj 5 % vsega barvila.

E1 cm 1 %3 450 pri približno 472 nm v heksanu

Opis

Temno rdeča viskozna tekočina

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 472 nm v heksanu

Čistost

Preostanki topila

Etilacetat

Metanol

Etanol

Aceton

Heksan

Propan-2-ol

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklormetan: največ 10 mg/kg

Sulfatni pepel

Največ 0,1 %

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C30)

Sinonimi

CI Food Orange 6

Opredelitev

Te specifikacije veljajo predvsem za vse trans izomere β-apo-8′-karotenala skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije in vključujejo raztopine ali suspenzije β-apo-8′-karotenala v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in v vodi topljivih praških. Razmerja med cis in trans izomerami lahko nihajo glede na postopek priprave.

Razred

Karotenoid

Številka na seznamu barv

40820

Einecs

214-171-6

Kemijski nazivi

β-apo-8′-karotenal, trans-β-apo-8′-karoten-aldehid

Kemijska formula

C30H40O

Molekulska masa

416,65

Analiza

Vsaj 96 % vsega barvila

E1 cm 1 %2 640 pri približno 460–462 nm v cikloheksanu

Opis

Temno vijolčasti kristali s kovinskim sijajem ali kristalinični prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri 460–462 nm v cikloheksanu

Čistost

Sulfatni pepel

Največ 0,1 %

Pomožna barvila

Drugi karoteni razen β-apo-8′-karotenala:

največ 3,0 % vsega barvila

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 160f ETILNI ESTER BETA-APO-8′-KAROTENOJSKE KISLINE (C30)

Sinonimi

CI Food Orange 7, β-apo-8′-karotenojski ester

Opredelitev

Te specifikacije veljajo predvsem za vse trans izomere β-apo-8′-karotenojske kisline skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije ter vključujejo raztopine in suspenzije etil estra β-apo-8′-karotenojske kisline v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in praških, ki so topni v vodi. Razmerja med cis in trans izomerami lahko nihajo glede na postopek priprave.

Razred

Karotenoid

Številka na seznamu barv

40825

Einecs

214-173-7

Kemijski nazivi

Etil ester β-apo-8′-karotenojske kisline, etil 8’-apo-β-karoten-8′-oat

Kemijska formula

C32H44O2

Molekulska masa

460,70

Analiza

Vsaj 96 % vsega barvila

E1 cm 1 %2 550 pri približno 449 nm v cikloheksanu

Opis

Rdeči do vijoličasto rdeči kristali ali kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 449 nm v cikloheksanu

Čistost

Sulfatiran pepel

Največ 0,1 %

Pomožna barvila

Drugi karotenoidi razen etil estra β-apo-8′-karotenojske kisline: največ 3,0 % vsega barvila

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 161b LUTEIN

Sinonimi

Mešani karotenoidi, ksantofili

Opredelitev

Lutein pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken sadja in zelenjave, trave, detelje in tagetes erecta. Osnovno barvilo je sestavljeno iz karotenoidov, katerih večji del so lutein in njegovi estri z maščobnimi kislinami. Lahko so navzoči olja in voski izvorne surovine.

Za ekstrakcijo se lahko uporablja le naslednja topila: metanol, etanol, propan-2-ol, aceton, heksan, diklorometan, metil etil keton in ogljikov dioksid.

Razred

Karotenoid

Einecs

204-840-0

Kemijski nazivi

3,3′-dihidroksi-d-karoten

Kemijska formula

C40H56O2

Molekulska masa

568,88

Analiza

Vsebnost vsega barvila vsaj 4 %, izraženo kot lutein

E1 cm 1 %2 550 pri približno 445 nm v kloroform/etanolu. (10+90) ali v heksan/etanol/acetonu (80+10+10)

Opis

Temna rumenkasto rjava tekočina

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 445 nm v kloroform/etanolu (10+90)

Čistost

Preostanki topila

Aceton

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Diklormetan: največ 10 mg/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 161 g KANTAKSANTIN

Sinonimi

CI Food Orange 8

Opredelitev

Te specifikacije veljajo predvsem za vse trans izomere kantaksantina skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije in vključujejo raztopine in suspenzije kantaksantina v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in praških, ki so topni v vodi. Razmerja med cis in trans izomerami lahko nihajo glede na postopek priprave.

Razred

Karotenoid

Številka na seznamu barv

40850

Einecs

208-187-2

Kemijski nazivi

β-karoten-4,4′-dione, kantaksantin, 4,4′-diokso-β-karoten

Kemijska formula

C40H52O2

Molekulska masa

564,86

Analiza

Vsaj 96 % vsega barvila (izraženo kotkantaksantin)

E1 cm 1 %2 200

pri približno 485 nm v kloroformu

pri 468–472 nm v cikloheksanu

pri 464–467 nm v petrolej etru

Opis

Temno vijoličasti kristali ali kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 485 nm v kloroformu

Maksimum pri 468–472 nm v cikloheksanu

Maksimum pri 464–467 nm v petrolej etru

Čistost

Sulfatni pepel

Največ 0,1 %

Drugi karotenoidi razen

Kantaksantina: največ 5,0 % vsega barvila

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 162 BARVILO RDEČE PESE, BETANIN

Sinonimi

Beet Red

Opredelitev

Barvilo rdeče pese pridobivamo iz korenine rdeče pese (Beta vulgaris L. var. rubra) z iztiskanjem soka ali vodno ekstrakcijo zrezanih korenin in odstranjevanjem topila. Barvilo je sestavljeno iz več pigmentov razreda betalain. Glavno barvilo je betacianin (rdeče), ki sestavlja 75–95 % barvila. Navzoče so lahko tudi manjše količine betaksantina (rumeno) in produkti razpada betalainov (svetlo rjavo).

Poleg barvil sok ali izvleček vsebuje še sladkorje, soli in/ali proteine iz izvorne surovine. Večino lahko odstranimo s koncentriranjem in rafiniranjem raztopine produkta.

Razred

Betalain

Einecs

231-628-5

Kemijski nazivi

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-glukopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboksilna kislina 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-glukopiranoziloksi)-6-hidroksiindolijev-2-karboksilat

Kemijska formula

Betanin: C24H26N2O13

Molekulska masa

550,48

Analiza

Vsebnost rdečega barvila (izraženega kot betanin) je vsaj 0,4 %

E1 cm 1 %1 120 pri približno 535 nm v vodni raztopini pri pH 5

Opis

Rdeča ali temno rdeča tekočina, pasta, prah ali trdna snov

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum v vodi s pH 5 pri približno 535 nm v vodi s pH 5

Čistost

Nitrat

Največ 2 g nitratnih anionov na gram rdeče barve (izračunano iz analize)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 163 ANTOCIANINI

Opredelitev

Antocianine dobimo z ekstrakcijo s sulfitirano vodo, nakisano vodo, ogljikovim dioksidom, metanolom ali etanolom iz naravnih vlaken rastlin in sadja. Antocianini vsebujejo običajne sestavine izhodne surovine, se pravi antocianine same, organske kisline, tanine, sladkorje, minerale itd., vendar ne nujno v istem razmerju kot v izhodni surovini.

Razred

Antocianin

Einecs

208-438-6 (cianidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)

Kemijski nazivi

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-flavilijev klorid (cianidin)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilijev klorid (peonidin)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilijev klorid (malvidin)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (delfinidin)

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilijev klorid (petunidin)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (pelargonidin)

Kemijska formula

Cianidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekulska masa

Cianidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Analiza

E1 cm 1 % 300 za čisti pigment pri 515-535 nm pri pH 3,0

Opis

Rdeče vijoličasta tekočina, prah ali pasta z rahlim značilnim vonjem

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum v metanolu z 0,01 % koncentr. HCl

Cianidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Čistost

Ostanki topila

Metanol

Etanol

Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi

Žveplov dioksid

Največ 1 000 mg/kg na odstotek pigmenta

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 170 KALCIJEV KARBONAT

Sinonimi

CI Pigment White 18, kreda

Opredelitev

Kalcijev karbonat pridelujemo iz apnenca ali z obarjanjem kalcijevih ionov s karbonatnimi.

Razred

Anorganski

Številka na seznamu barv

77220

Einecs

Kalcijev karbonat: 207-439-9

Apnenec: 215-279-6

Kemijski nazivi

Kalcijev karbonat

Kemijska formula

CaCO3

Molekulska masa

100,1

Analiza

Vsebnost vsaj 98 % računano na suho snov

Opis

Bel kristaliničen ali amorfen prah brez vonja in okusa

Identifikacija

Topnost

Skorajda netopen v vodi in alkoholu. V razredčeni ocetni, klorovodikovi in dušikovi kislini se topi z izhajanjem mehurčkov. Po vretju v raztopini daje pozitiven test na kalcij.

Čistost

Izguba pri sušenju

Največ 2,0 % (200 °C, 4 ure)

V kislinah netopne snovi

Največ 0,2 %

Magnezij in alkalijske soli

Največ 1,5 %

Fluoridi

Največ 50 mg/kg

Antimon (Sb)

Baker (Cu)

Krom (Cr)

Cink (Zn)

Barij (Ba)

Največ 100 mg/kg, posamič ali v sestavi

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

E 171 TITANOV DIOKSID

Sinonimi

CI Pigment White 6

Opredelitev

Titanov dioksid je v osnovi sestavljen iz čistega anataza in/ali rutilnega titanovega dioksida, ki je lahko prekrit z manjšimi količinami aluminijevega oksida in/ali silicijevega dioksida za izboljšanje tehnoloških lastnosti izdelka.

Razred

Anorganski

Številka barvnega indeksa

77891

Einecs

236-675-5

Kemijski naziv

Titanov dioksid

Kemijska formula

TiO2

Molekulska masa

79,88

Analiza

Vsebnost vsaj 99 % v brezalumnosilikatni obliki

Opis

Bel ali rahlo obarvan prah

Identifikacija

Topnost

Netopen v vodi in organskih topilih. Težko topen v fluorovodikovi kislini in vroči koncentrirani žvepleni kislini.

Čistost

Izguba pri sušenju

Največ 0,5 % (105 °C, 3 ure)

Izguba pri sežigu

Največ 1,0 % v nehlapeči obliki (800 °C)

Aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid

Vseh največ 2,0 %

Topna snov v 0,5 N HCI

Največ 0,5 % v brezalumnosilikatni obliki ali do 1,5 % za izdelke, namenjene prodaji, ki vsebujejo aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid.

V vodi topne snovi

Največ 0,5 %

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Antimon

Največ 50 mg/kg po popolnem raztapljanju

Arzen

Največ 3 mg/kg po popolnem raztapljanju

Svinec

Največ 10 mg/kg po popolnem raztapljanju

Živo srebro

Največ 1 mg/kg po popolnem raztapljanju

Cink

Največ 50 mg/kg po popolnem raztapljanju.

E 172 ŽELEZOVI OKSIDI IN HIDROKSIDI

Sinonimi

Rumeni železov oksid

:

CI Pigment Yellow 42 and 43

Rdeči železov oksid

:

CI Pigment Red 101 and 102

Črni železov oksid

:

CI Pigment Black 11

Opredelitev

Železovi oksidi in železovi hidroksidi se v osnovi sintetizirajo iz brezvodnega in/ali hidratiranega železovega oksida. V paleti vključujejo rumeno, rdečo, rjavo, črno in prehode med temi barvami. Železovi oksidi za prehrano se ločijo od drugih po precej manjši vsebnosti drugih mineralov. To se doseže z nadzorom izvora železa in temeljitim kemijskim čiščenjem med postopkom priprave.

Razred

Anorganski

Številka na seznamu barv

Rumeni železov oksid

:

77492

Rdeči železov oksid

:

77491

Črni železov oksid

:

77499

Einecs

Rumeni železov oksid

:

257-098-5

Rdeči železov oksid

:

215-168-2

Črni železov oksid

:

235-442-5

Kemijski nazivi

Rumeni železov oksid

:

hidratiran železov (III) oksid

Rdeči železov oksid

:

brezvodni železov (III) oskid

Črni železov oksid

:

železov (II,III) oksid

Kemijska formula

Rumeni železov oksid

:

FeO(OH).xH2O

Rdeči železov oksid

:

Fe2O3

Črni železov oksid

:

FeO.Fe2O3

Molekulska masa

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Analiza

Rumeni vsaj 60 %, rdeči in črni vsaj 68 % vsega železa; izraženo kot železo

Opis

Prah; rumen, rdeč, rjav ali črn.

Identifikacija

Topnost

Netopen v vodi in organskih topilih.

Topen v koncentriranih mineralnih kislinah.

Čistost

V vodi topne snov

Največ 1,0 %

Po popolnem raztapljanju

Arzen

Največ 5 mg/kg

Arij

Največ 50 mg/kg

Kadmij

Največ 5 mg/kg

Krom

Največ 100 mg/kg

Baker

Največ 50 mg/kg

Svinec

Največ 20 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Nikelj

Največ 200 mg/kg

Cink

Največ 100 mg/kg

E 173 ALUMINIJ

Sinonimi

CI Pigment Metal, Al

Opredelitev

Aluminijev prah je iz izredno majhnih koščkov aluminija. Mletje lahko, ali pa tudi ne, poteka v navzočnosti jedilnih olj in/ali prehrani primernih maščobnih kislin.

Številka na seznamu barv

77000

Einecs

231-072-3

Kemijski naziv

Aluminij

Kemijska formula

Al

Atomska masa

26,98

Analiza

Vsaj 99 %, izraženo kot Al v brezoljni obliki.

Opis

Srebrno siv prah ali lističi

Identifikacija

Topnost

Netopen v vodi in organskih topilih. Topen v razredčeni klorovodikovi kislini. Nastala raztopina da pozitiven test na aluminij.

Čistost

Izguba pri sušenju

Največ 0,5 % (105 °C, do konstantne mase)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg

E 174 SREBRO

Sinonimi

Srebro, Argentum, Ag

Class

Anorganski

Številka na seznamu barv

77820

Einecs

231-131-3

Kemijski naziv

Srebro

Kemijska formula

Ag

Atomska masa

107,87

Analiza

Vsebnost vsaj 99,5 % Ag

Opis

Srebrno obarvan prah ali tanki lističi

E 175 ZLATO

Sinonimi

Pigment Metal 3, Aurum, Au

Razred

Anorganski

Številka na seznamu barv

77480

Einecs

231-165-9

Kemijski naziv

Zlato

Kemijska formula

Au

Atomska masa

197,0

Analiza

Vsebnost vsaj 90 % Au

Opis

Zlato obarvan prah ali tanki lističi

Čistost

Srebro

Največ 7,0 %

Po popolnem raztapljanju

Ogljik

Največ 4,0 %

E 180 LITOLRUBIN BK

Sinonimi

CI Pigment Red 57, Rubinpigment, Carmine 6B

Opredelitev

Litolrubin BK je v osnovi sestavljeno iz kalcijevega 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilata in pomožnih barvil skupaj z vodo, kalcijevim kloridom in/ali kalcijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Razred

Monoazo

Številka na seznamu barv

15850:1

Einecs

226-109-5

Kemijski naziv

CKalcijev 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilat

Kemijska formula

C18H12CaN2O6S

Molekulska masa

424,45

Analiza

Vsebnost vsaj 90 % vsega barvila

E1 cm 1 % 200 pri približno 442 nm v dimetilformamidu

Opis

Rdeč prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum pri približno 442 nm v dimetilformamidu

Čistost

Pomožna barvila

Največ 0,5 %

Druge neobarvane organske sestavine:

 

2-amino-5-metilbenzensulfonska kislina, kalcijeva sol

Največ 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalenkarboksilna kislina, kalcijeva sol

Največ 0,4 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Največ 0,01 % (izraženo kot anilin)

Ostanek v etrskem ekstraktu

Iz raztopine s pH 7 največ 0,2 %

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 10 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

Kadmij

Največ 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Največ 40 mg/kg


(1)  Barvna intenziteta je opredeljena kot absorbanca 0,1-odstotne (m/v) raztopine karamele v vodi skozi 1 centimetrsko celico pri 610 nm.

(2)  Izraženo kot ekvivalent, če je intenziteta barve produkta 0,1 absorbančne enote.

(3)  Razmerje absorbance alkoholne oborine je opredeljeno kot absorbanca pri 280 nm, deljena z absorbanco pri 560 nm (1-centimetrska celica).

(4)  Benzena ne več kakor 0,05 % vol. %.


PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 2)

Direktiva Komisije 95/45/ES

(UL L 226, 22.9.1995, str. 1)

Direktiva Komisije 1999/75/ES

(UL L 206, 5.8.1999, str. 19)

Direktiva Komisije 2001/50/ES

(UL L 190, 12.7.2001, str. 14)

Direktiva Komisije 2004/47/ES

(UL L 113, 20.4.2004, str. 24)

Direktiva Komisije 2006/33/ES

(UL L 82, 21.3.2006, str. 10)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 2)

Direktiva

Roki za prenos

95/45/ES

1. julij 1996 (1)

1999/75/ES

1. julij 2000

2001/50/ES

29. junij 2002

2004/47/ES

1. april 2005 (2)

2006/33/ES

10. april 2007


(1)  V skladu s členom 2(2) Direktive 95/45/ES se lahko izdelki dani v promet ali etiketirani pred 1. julijem 1996, ki niso v skladu z navedeno direktivo, tržijo do prodaje zalog.

(2)  V skladu s členom 3 Direktive 2004/47/ES je dovoljeno prodajati živila, ki so že na trgu ali so bila označena pred 1. aprilom 2005 in ki niso v skladu z navedeno direktivo, dokler se zaloge ne porabijo.


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Direktiva 95/45/ES

Ta direktiva

Člen 1, prvi odstavek

Člen 1

Člen 1, drugi odstavek

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III