6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/28


DIREKTIVA 2008/99/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o kazenskopravnem varstvu okolja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 174(2) Pogodbe si mora okoljska politika Skupnosti prizadevati za visoko raven varstva okolja.

(2)

Skupnost je zaskrbljena zaradi porasta kaznivih dejanj zoper okolje in posledic, ki se vedno pogosteje širijo čez meje držav, v katerih so bila storjena. Takšna kazniva dejanja pomenijo grožnjo okolju in zato zahtevajo ustrezen odgovor.

(3)

Izkušnje kažejo, da obstoječi sistemi kazni niso zadostni, da bi dosegli popolno skladnost z zakoni za varstvo okolja. Takšno skladnost se lahko in bi bilo potrebno okrepiti z možnostjo kazni po kazenskem pravu, ki bi kazale družbeno nestrinjanje in ki bi bile po kakovosti drugačne narave kot v primeru upravnih kazni ali mehanizmov nadomestil v civilnem pravu.

(4)

Skupni predpisi o kaznivih dejanjih omogočajo uporabo učinkovitih metod preiskave in pomoči v državi članici in med njimi.

(5)

Za učinkovito varstvo okolja so zlasti potrebne bolj odvračilne kazni za dejavnosti, ki obremenjujejo okolje in ponavadi povzročajo ali je verjetno, da bodo povzročile dejansko škodo ozračju, vključno s stratosfero, zemlji, vodi, živalim ali rastlinam, vključno z ohranjanjem vrst.

(6)

Neupoštevanje pravne dolžnosti ukrepanja ima lahko enak učinek kot aktivno vedenje, zato bi se moralo kaznovati z ustreznimi kaznimi.

(7)

Takšno ravnanje bi moralo v vsej Skupnosti veljati za kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

(8)

Zakonodaja iz prilog k tej direktivi obsega določbe, za kršitve katerih bi morali veljali kazenskopravni ukrepi, da bi tako zagotovili popolno učinkovitost pravil o varstvu okolja.

(9)

Obveznosti iz te direktive se nanašajo le na določbe zakonodaje iz prilog k tej direktivi, ki državam članicam pri izvajanju te zakonodaje nalagajo obveznost določitve prepovednih ukrepov.

(10)

Ta direktiva zavezuje države članice, da v svojo nacionalno zakonodajo vključijo kazni za hude kršitve določb zakonodaje Skupnosti o varstvu okolja. Ta direktiva ne ustvarja nobenih obveznosti za uporabo takšnih kazni ali drugega razpoložljivega sistema pregona v posameznih primerih.

(11)

Ta direktiva ne posega v druge sisteme odgovornosti za okoljsko škodo v okviru zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.

(12)

Ker ta direktiva predvideva minimalne predpise, lahko države članice sprejmejo ali ohranijo strožje ukrepe glede učinkovitega kazenskopravnega varstva okolja. Takšni ukrepi morajo biti združljivi s Pogodbo.

(13)

Države članice bi morale Komisiji zagotoviti informacije o izvajanju te direktive, da lahko Komisija oceni vpliv te direktive.

(14)

Ker cilja te direktive, in sicer zagotovitve učinkovitejšega varstva okolja, države članice zaradi obsega in učinkov te direktive ne morejo zadovoljivo doseči in ker ga zato lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje tega cilja.

(15)

Kadar je sprejeta naknadna zakonodaja o okoljskih zadevah, bi moralo biti po potrebi navedeno, da se bo uporabljala ta direktiva. Po potrebi bi se moral spremeniti člen 3.

(16)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa ukrepe na področju kazenskega prava za bolj učinkovito varstvo okolja.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a)

„nezakonit“ pomeni kršitev:

(i)

zakonodaje, sprejete na podlagi Pogodbe ES in navedene v Prilogi A, ali

(ii)

v zvezi z dejavnostmi, ki jih ureja Pogodba Euratom, zakonodaje, sprejete na podlagi Pogodbe Euratom in navedene v Prilogi B, ali

(iii)

zakona, upravnega predpisa države članice ali odločitve pristojnega organa v državi članici, s katerimi se uveljavlja zakonodaja Skupnosti iz točk (i) ali (ii);

(b)

„zaščitene divje živalske in rastlinske vrste“ so:

(i)

za namen člena 3(f) tiste, ki so navedene v:

Prilogi IV k Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (3),

Prilogi I in členu 4(2) Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (4);

(ii)

za namen člena 3(g) tiste, ki so navedene v Prilogi A ali B k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (5);

(c)

„habitat znotraj zaščitenega območja“ pomeni vsak habitat vrste, katerega območje je razglašeno za posebno varstveno območje v skladu s členom 4(1) ali (2) Direktive 79/409/EGS, ali vsak naravni habitat ali habitat vrste, katerega območje je razglašeno za posebno varstveno območje v skladu s členom 4(4) Direktive 92/43/EGS;

(d)

„pravna oseba“ pomeni kateri koli pravni subjekt, ki ima ta status v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, z izjemo držav ali javnih organov, ki izvršujejo javna pooblastila, ter javnih mednarodnih organizacij.

Člen 3

Kazniva dejanja

Države članice zagotovijo, da je naslednje dejanje opredeljeno kot kaznivo po kazenskem pravu, če velja za nezakonito ravnanje in je storjeno naklepno ali vsaj iz hude malomarnosti:

(a)

izpusti, emisije ali vnosi količine snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo, kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(b)

zbiranje, prevoz, predelava ali odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov ter dejavnostmi po zaprtju mesta odstranjevanja in vključno z dejanji, ki jih bodo prevzeli trgovci ali posredniki (ravnanje z odpadki), kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(c)

pošiljanje odpadkov, če spada v področje uporabe člena 2(35) Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (6), in če gre za nezanemarljive količine, ne glede na to, ali je pošiljanje izvedeno v eni pošiljki ali v več pošiljkah, ki se zdijo povezane;

(d)

upravljanje obrata, v katerem se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi ali pripravki, kar zunaj obrata povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(e)

proizvodnja, obdelovanje, uporaba, skladiščenje, prevoz, uvažanje, izvažanje ali odstranjevanje jedrskih snovi ali drugih nevarnih radioaktivnih snovi, kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(f)

usmrtitev, uničevanje, posedovanje ali odvzem zaščitenih divjih živalskih ali rastlinskih vrst, razen v primerih, ko gre za zanemarljive količine teh primerkov in ima dejanje zanemarljiv učinek na stanje ohranjenosti vrste;

(g)

trgovanje s primerki zaščitenih živalskih ali rastlinskih vrst, njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki, razen v primerih, ko gre za zanemarljive količine teh primerkov in ima dejanje zanemarljiv učinek na stanje ohranjenosti vrste;

(h)

vsakršno ravnanje, ki bi povzročilo bistveno poslabšanje habitata znotraj zaščitenega območja;

(i)

proizvodnja, uvažanje, izvažanje, dajanje na trg ali uporaba snovi, ki tanjšajo ozonski plašč.

Člen 4

Spodbujanje, pomoč in napeljevanje

Države članice zagotovijo, da se spodbujanje, pomoč in napeljevanje k naklepnim dejanjem iz člena 3 kaznujejo kot kaznivo dejanje.

Člen 5

Kazni

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se kazniva dejanja iz členov 3 in 4 kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

Člen 6

Odgovornost pravnih oseb

1.   Države članice zagotovijo, da se lahko pravne osebe kaznuje za dejanja iz členov 3 in 4, če jih je v njihovo korist storila katera koli oseba, ki je delovala bodisi individualno bodisi kot del organa pravne osebe, ki ima vodilni položaj znotraj pravne osebe, in sicer na podlagi:

(a)

pooblastila za zastopanje pravne osebe;

(b)

pooblastila za odločanje v imenu pravne osebe; ali

(c)

pooblastila za izvajanje nadzora znotraj pravne osebe.

2.   Države članice tudi zagotovijo, da so pravne osebe lahko odgovorne za to, če je zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole s strani osebe iz odstavka 1 bilo mogoče, da je oseba, ki je podrejena pravni osebi, storila kaznivo dejanje iz členov 3 in 4 v korist pravne osebe.

3.   Odgovornost pravnih oseb na podlagi odstavkov 1 in 2 ne izključuje kazenskih postopkov proti fizičnim osebam, ki so storilci, napeljevalci ali sostorilci pri dejanjih iz členov 3 in 4.

Člen 7

Kazni za pravne osebe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravno osebo, ki je odgovorna na podlagi člena 6, kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

Člen 8

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 26. decembrom 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 10

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 19. novembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 10, 15.1.2008, str. 47.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. maja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 24. oktobra 2008.

(3)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(4)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1.

(5)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(6)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.


PRILOGA A

Seznam zakonodaje Skupnosti, sprejete na podlagi Pogodbe ES, katere kršitev je nezakonito ravnanje v skladu s členom 2(a)(i) te direktive

Direktiva Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil (1),

Direktiva Sveta 72/306/EGS z dne 2. avgusta 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisiji okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev v vozilih (2),

Direktiva Sveta 75/439/EGS z dne 16. junija 1975 o odstranjevanju odpadnih olj (3),

Direktiva Sveta 76/160/EGS z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda (4),

Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (5),

Direktiva Sveta 77/537/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji snovi, ki onesnažujejo, iz dizelskih motorjev kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (6),

Direktiva Sveta 78/176/EGS z dne 20. februarja 1978 o odpadkih iz industrije titanovega dioksida (7),

Direktiva Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi (8),

Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (9),

Direktiva Sveta 82/176/EGS z dne 22. marca 1982 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki uporablja kloralkalno elektrolizo (10),

Direktiva Sveta 83/513/EGS z dne 26. septembra 1983 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti v zvezi z izpustom kadmija (11),

Direktiva Sveta 84/156/EGS z dne 8. marca 1984 o mejnih vrednostih in zahtevah glede kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki ne uporablja kloralkalne elektrolize (12),

Direktiva Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (13),

Direktiva Sveta 84/491/EGS z dne 9. oktobra 1984 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju heksaklorocikloheksana (14),

Direktiva Sveta 85/203/EGS z dne 7. marca 1985 o standardih kakovosti zraka za dušikov dioksid (15),

Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (16),

Direktiva Sveta 86/280/EGS z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I Priloge k Direktivi 76/464/EGS (17),

Direktiva Sveta 87/217/EGS z dne 19. marca 1987 o preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbestom (18),

Direktiva Sveta 90/219/EGS z dne 23. aprila 1990 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (19),

Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (20),

Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (21),

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (22),

Direktiva Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (23),

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (24),

Direktiva Sveta 92/112/EGS z dne 15. decembra 1992 o postopkih usklajevanja programov za zmanjševanje in končno odpravo onesnaževanja z odpadki iz industrije titanovega dioksida (25),

Direktiva 94/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 1994 o prilagajanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo: določbe spremenjene z Direktivo 2003/44/ES (26),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (27),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (28),

Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (29),

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (30),

Direktiva Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka (31),

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (32),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (33),

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (34),

Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (35),

Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (36),

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (37),

Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (38),

Direktiva Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku (39),

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (40),

Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (41),

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (42),

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (43),

Direktiva 2000/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2000 o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku (44),

Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (45),

Uredba (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (46),

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (47),

Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (48),

Direktiva 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2002 o ozonu v zunanjem zraku (49),

Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (50),

Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (51),

Direktiva 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (52),

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (53),

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (54),

Direktiva 2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (55),

Direktiva Komisije 2005/78/ES z dne 14. novembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih, in o spremembi prilog I, II, III, IV in VI k Direktivi (56),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda (57),

Direktiva 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (58),

Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (59),

Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (60),

Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih (61),

Direktiva 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (62),

Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (63),

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (64),

Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (65),

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (66),

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (67),

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (68),

Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (69).


(1)  UL L 76, 6.4.1970, str. 1.

(2)  UL L 190, 20.8.1972, str. 1.

(3)  UL L 194, 25.7.1975, str. 23.

(4)  UL L 31, 5.2.1976, str. 1.

(5)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

(6)  UL L 220, 29.8.1977, str. 38.

(7)  UL L 54, 25.2.1978, str. 19.

(8)  UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

(9)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1.

(10)  UL L 81, 27.3.1982, str. 29.

(11)  UL L 291, 24.10.1983, str. 1.

(12)  UL L 74, 17.3.1984, str. 49.

(13)  UL L 188, 16.7.1984, str. 20.

(14)  UL L 274, 17.10.1984, str. 11.

(15)  UL L 87, 27.3.1985, str. 1.

(16)  UL L 181, 4.7.1986, str. 6.

(17)  UL L 181, 4.7.1986, str. 16.

(18)  UL L 85, 28.3.1987, str. 40.

(19)  UL L 117, 8.5.1990, str. 1.

(20)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40.

(21)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(22)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(23)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

(24)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(25)  UL L 409, 31.12.1992, str. 11.

(26)  UL L 214, 26.8.2003, str. 18.

(27)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

(28)  UL L 365, 31.12.1994, str. 24.

(29)  UL L 235, 17.9.1996, str. 25.

(30)  UL L 243, 24.9.1996, str. 31.

(31)  UL L 296, 21.11.1996, str. 55.

(32)  UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

(33)  UL L 59, 27.2.1998, str. 1.

(34)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(35)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(36)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(37)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

(38)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1.

(39)  UL L 163, 29.6.1999, str. 41.

(40)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

(41)  UL L 121, 11.5.1999, str. 13.

(42)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(43)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

(44)  UL L 313, 13.12.2000, str. 12.

(45)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(46)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1.

(47)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(48)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1.

(49)  UL L 67, 9.3.2002, str. 14.

(50)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(51)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

(52)  UL L 23, 26.1.2005, str. 3.

(53)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

(54)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(55)  UL L 275, 20.10.2005, str. 1.

(56)  UL L 313, 29.11.2005, str. 1.

(57)  UL L 64, 4.3.2006, str. 37.

(58)  UL L 64, 4.3.2006, str. 52.

(59)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.

(60)  UL L 102, 11.4.2006, str. 15.

(61)  UL L 161, 14.6.2006, str. 12.

(62)  UL L 264, 25.9.2006, str. 20.

(63)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(64)  UL L 372, 27.12.2006, str. 19.

(65)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(66)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(67)  UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(68)  UL L 316, 4.12.2007, str. 6.

(69)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.


PRILOGA B

Seznam zakonodaje Skupnosti, sprejete na podlagi Pogodbe EURATOM, katere kršitev je nezakonito ravnanje v skladu s členom 2(a)(ii) te direktive

Direktiva Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (1),

Direktiva Sveta 2003/122/Euratom z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora (2),

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (3).


(1)  UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 346, 31.12.2003, str. 57.

(3)  UL L 337, 5.12.2006, str. 21.