25.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/14


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/89/ES

z dne 24. septembra 2008

o spremembi Direktive Sveta 76/756/EGS o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1), in zlasti člena 39(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/756/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila (2) je ena od posamičnih direktiv za postopek ES-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (3). Določbe Direktive 70/156/EGS, ki se nanašajo na sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote za vozila, se zato uporabljajo za Direktivo 76/756/EGS.

(2)

Za izboljšanje prometne varnosti z izboljšanjem vidnosti motornih vozil je treba v Direktivo 76/756/EGS vnesti obveznost vgradnje sistemov za prižiganje luči ob vzpostavitvi kontakta v ta vozila.

(3)

Pričakuje se, da bodo nove tehnologije, kot sta prilagodljiv sistem prednjih žarometov (Adaptive Front Lighting System - AFS) in svetlobni signal za zaviranje v sili (Emergency Stop Signal - ESS), pozitivno vplivale na prometno varnost. Direktivo 76/756/EGS je torej treba spremeniti, da se omogoči vgradnja teh naprav.

(4)

Da bi se upoštevale spremembe Pravilnika št. 48 (4) Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, o katerih je Skupnost že glasovala, je primerno prilagoditi Direktivo 76/756/EGS tehničnemu napredku, tako da se uskladi s tehničnimi zahtevami tega pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo. Zaradi jasnosti je treba spremeniti Prilogo II k Direktivi 76/756/EGS.

(5)

Direktivo 76/756/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Odstavek 1 Priloge II k Direktivi 76/756/EGS se spremeni:

„1.

Tehnične zahteve so navedene v odstavkih 2, 5 in 6 Pravilnika št. 48 (5) Ekonomske Komisije Združenih narodov za Evropo in prilogah 3 in 11 k Pravilniku.

Člen 2

Če zahteve iz Direktive 76/756/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo, niso izpolnjene, države članice z učinkom od 7. februarja 2011 za vozila kategorij M1 in N1 in od 7. avgusta 2012 za vozila drugih kategorij na podlagi razlogov, povezanih z vgradnjo svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav, zavrnejo podelitev ES homologacije ali nacionalne homologacije novim tipom vozil.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje do 15. oktobra 2009 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 16. oktobra 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. septembra 2008

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 1.

(3)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

(4)  UL L 135, 23.5.2008, str. 1.

(5)  UL L 135, 23.5.2008, str. 1.“