28.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/36


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/65/ES

z dne 27. junija 2008

o spremembi Direktive 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih z dne 29. julija 1991 (1), in zlasti člena 7a(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam kod, kakor so opisane v prilogah I in Ia k Direktivi 91/439/EGS, je treba prilagoditi.

(2)

Kodo Skupnosti 78, ki omejuje pravico do vožnje vozil znotraj kategorije vozniškega dovoljenja na vozila z avtomatskim prenosom moči, je treba spremeniti glede na znanstveni in tehnični napredek na tem področju.

(3)

Minimalne zahteve za vožnjo testnih vozil, navedene v Prilogi II k Direktivi 91/439/EGS, je treba prilagoditi v skladu s spremembo opredelitve kode Skupnosti 78.

(4)

Minimalne zahteve za teoretične in praktične preskuse, navedene v Prilogi II k Direktivi 91/439/EGS, je treba ponovno pregledati z namenom uskladitve izpitnih zahtev s potrebami dnevnega prometa glede uporabe predorov, da bi se tako izboljšala raven varnosti v cestnem prometu za ta del cestne infrastrukture.

(5)

Izkazalo se je, da obdobja, navedena v točkah 5.2 in 6.2.5 Priloge II k Direktivi 91/439/EGS, ne zadoščajo za zadovoljivo izvedbo potrebnih ukrepov. Odobriti je treba dodatno obdobje.

(6)

Direktivo 91/439/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za vozniška dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/439/EGS se spremeni:

1.

V točki (2) Priloge I v zvezi s stranjo 4 vozniškega dovoljenja in v točki (2) Priloge Ia v zvezi s stranjo 2 vozniškega dovoljenja se besedilo kode Skupnosti 10.02 v točki (a)(12) nadomesti z:

„10.02.

Vozila brez stopalke sklopke (ali ročne prestavne ročice za kategoriji A ali A1)“;

2.

V točki (2) Priloge I v zvezi s stranjo 4 vozniškega dovoljenja in v točki (2) Priloge Ia v zvezi s stranjo 2 vozniškega dovoljenja se besedilo kode Skupnosti 78 v točki (a)(12) nadomesti z:

78.   Veljavno le za vozila brez stopalke sklopke (ali ročne prestavne ročice za kategoriji A ali A1)“;

3.

Priloga II se spremeni:

(a)

V točki 2.1.3 se doda naslednja alinea:

„—

varna vožnja v cestnih predorih“.

(b)

V točki 5.1 se drugi in tretji odstavek nadomestita z:

„Če kandidat opravlja preskus spretnosti in vedenja na vozilu brez stopalke sklopke (ali ročne prestavne ročice za kategoriji A ali A1), se to navede v vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi takšnega preskusa. Dovoljenja s takšno navedbo se uporabljajo samo za vožnjo vozil brez stopalke sklopke (ali ročne prestavne ročice za kategoriji A ali A1).

‚Vozilo z avtomatskim prenosom moči‘ pomeni vozilo, pri katerem ni stopalke sklopke (ali ročne prestavne ročice za kategoriji A ali A1).“

(c)

V točki 5.2 se zadnji odstavek nadomesti z:

„Testna vozila za kategorije B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 in D1+E, ki niso v skladu z zgoraj navedenimi minimalnimi merili, ampak so bila v uporabi na datum ali pred datumom, navedenim v členu 3 Direktive Komisije 2008/65/ES (2), se lahko še vedno uporabljajo do 30. septembra 2013. Zahteve glede tovora, ki ga prevažajo ta vozila, lahko države članice uveljavijo najpozneje do 30. septembra 2013.

(d)

V drugem odstavku točke 6.2.5 se „pet let po začetku veljavnosti te direktive“ nadomesti z „do 30. septembra 2008“;

(e)

V točkah 6.3.8, 7.4.8 in 8.3.8 se na seznam obravnavanih posebnih cestnih značilnosti doda beseda „predori“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2008. O tem takoj obvestijo Komisijo. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. junija 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 237, 24.8.1991, str. 1, Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/103/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 344).

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 36.“