18.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/41


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/61/ES

z dne 17. junija 2008

o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), in zlasti členov 3(8), 4(5), 5(5) in 13b(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 95/44/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 77/93/EGS, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju, (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Po določbah Direktive 2000/29/ES se škodljivi organizmi, iz Prilog I in II sami in skupaj z zadevnimi rastlinami ali rastlinskimi proizvodi iz Priloge II k navedeni direktivi, ne smejo vnesti v Skupnost oziroma na nekatera varovana območja v njej in se širiti v njej s premeščanjem.

(3)

Po Direktivi 2000/29/ES se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti iz Priloge III ne smejo vnašati v Skupnost ali na nekatera varovana območja v njej.

(4)

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti iz Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, se ne smejo vnašati v Skupnost oziroma na nekatera varovana območja v njej ali se premeščati po njih, če ne izpolnjujejo ustreznih posebnih zahtev, iz te priloge.

(5)

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti iz dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, ki prihajajo iz tretjih držav, se ne smejo vnesti v Skupnost, če ne izpolnjujejo standardov in zahtev, določenih v navedeni direktivi in če jih ne spremlja uradno fitosanitarno spričevalo, ki zagotavlja skladnost, poleg tega pa morajo biti tudi uradno pregledani, ali izpolnjujejo te določbe.

(6)

Členi 3(8), 4(5), 5(5) in 13b(4) Direktive 2000/29/ES določajo, da se ta pravila ne uporabljajo za vnos in premeščanje škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju pod pogoji, ki se določijo na ravni Skupnosti.

(7)

Torej je treba določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri takem vnosu ali premeščanju, da se zagotovi, da ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

(8)

Ta direktiva ne vpliva na pogoje, določene za materiale po Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (4), in po Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (5), in po drugih, bolj specifičnih določbah Skupnosti, ki veljajo za ogrožene vrste prostoživeče favne in flore ter gensko spremenjene organizme.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin.

(10)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, določenih v Prilogi IV, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Države članice zagotavljajo, da se za vsako znanstveno dejavnost in dejavnost, povezano s preskusi, ter za delo pri žlahtnjenju, v nadaljnjem besedilu „dejavnosti“, povezane z uporabo škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po členu 3(8), členu 4(5), členu 5(5) in členu 13b(4) Direktive 2000/29/ES, v nadaljnjem besedilu „material“, vloži vlogo pri pristojnem uradnem organu, preden se tak material vnese v kako državo članico ali na varovano območje te države oziroma se premešča po njem.

2.   V zahtevku iz odstavka 1 mora biti navedeno najmanj naslednje:

(a)

ime in naslov osebe, odgovorne za dejavnosti;

(b)

znanstveno ime ali imena materiala, vključno z imenom zadevnega škodljivega organizma, kjer je to potrebno;

(c)

tip materiala;

(d)

količina materiala;

(e)

kraj izvora materiala, z ustrezno dokumentacijo o vnosu materiala iz tretje države;

(f)

trajanje, vrsta in cilji predvidenih dejavnosti, tj. najmanj povzetek dela in specifikacija preskusa v znanstvene namene oziroma dela pri žlatnjenju;

(g)

naslov in opis specifičnih lokacij za karanteno in za preskuse, kadar je to potrebno;

(h)

po potrebi kraj prvega shranjevanja ali prvega sajenja, potem ko je bil material uradno sproščen;

(i)

predlagana metoda uničenja ali obdelave materiala po dokončanju odobrenih dejavnosti, kadar je to potrebno;

(j)

predlagana točka vnosa v Skupnost za material, vnesen iz tretje države.

Člen 2

1.   Države članice ob prejemu vloge, iz člena 1 odobrijo zadevne dejavnosti, če se ugotovi, da so izpolnjeni splošni pogoji, določeni v Prilogi I.

Države članice navedeno odobritev prekličejo, če se ugotovi, da pogoji iz Priloge I niso več izpolnjeni.

2.   Po odobritvi dejavnosti iz odstavka 1 država članica odobri vnos ali premeščanje materiala, navedenega v vlogi, v državo članico ali na ustrezno varovano območje, pod pogojem, da material v vseh primerih spremlja pooblastilo za ta vnos ali premeščanje škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlatnjenju, v nadaljnjem besedilu „pooblastilo“, ki je v skladu z vzorcem iz Priloge II, in ki ga izda pristojni uradni organ države članice, v kateri se bodo dejavnosti odvijale, in

(a)

pri materialu, ki izvira iz Skupnosti:

(i)

če je kraj izvora v drugi državi članici, mora navedeno pooblastilo uradno overiti država članica izvora za premeščanje materiala v karantenskih razmerah;

(ii)

za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz dela A Priloge V Direktive 2000/29/ES, mora material spremljati tudi rastlinski potni list, izdan v skladu s členom 10 Direktive 2000/29/ES na podlagi pregleda, opravljenega v skladu s členom 6 navedene direktive, da se potrdi skladnost z določbami navedene direktive, razen za škodljive organizme, za katere so bile odobrene dejavnosti po prvem pododstavku odstavka 1 tega člena. Rastlinski potni list mora vsebovati naslednjo izjavo: „Material se premešča po Direktivi 2008/61/ES“.

Ko naslov konkretne lokacije za karanteno leži v drugi državi članici, država članica, ki je pristojna za izdajo rastlinskega potnega lista, izda rastlinski potni list le na podlagi informacij o odobritvi, iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena, ki jih uradno prejme od države članice, pristojne za odobritev dejavnosti, in ob zagotovitvi, da bodo med premeščanjem materiala spoštovane karantenske razmere; in

(b)

pri materialu, vnešenem iz tretje države:

(i)

države članice zagotovijo, da se pooblastilo izda na podlagi ustrezne dokumentacije o kraju izvora materiala; in

(ii)

za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz dela B Priloge V Direktive 2000/29/ES, material, kadar koli je to mogoče, spremlja fitosanitarno spričevalo, izdano v državi izvora skladno s členom 13(1) Direktive 2000/29/ES na podlagi preverjanja, opravljenega skladno s členom 6 navedene direktive, da se potrdi skladnost z določbami navedene direktive, razen za škodljive organizme, za katere so bile odobrene dejavnosti po prvem pododstavku odstavka 1 tega člena.

Spričevalo mora pod rubriko „Dopolnilna izjava“ vsebovati naslednjo navedbo: „Ta material se uvaža po Direktivi 2008/61/ES“. Kadar je to potrebno, se navedejo tudi ustrezni škodljivi organizmi.

V vseh primerih mora država članica zagotoviti, da se material med vnosom in premeščanjem shranjuje v karantenskih razmerah in da se neposredno in nemudoma prenese na lokacijo, navedeno v vlogi.

3.   Pristojni uradni organ spremlja odobrene dejavnosti in zagotovi, da:

(a)

se ves čas trajanja dejavnosti spoštujejo karantenske razmere in drugi splošni pogoji, določeni skladno s Prilogo I, s preverjanjem prostorov in dejavnosti ob ustreznem času;

(b)

se v skladu s tipom odobrene dejavnosti uporabljajo postopki:

(i)

za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, namenjene sprostitvi iz karantene:

rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti se ne smejo sprostiti brez odobritve pristojnega uradnega organa, v nadaljnjem besedilu „uradna sprostitev“. Do uradne sprostitve morajo biti rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, izpostavljeni karantenskim ukrepom, vključno s preiskavami, in ugotovljeno mora biti, da ne prenašajo škodljivih organizmov, razen organizmov, ki se pojavljajo v Skupnosti in niso vključeni v seznam Direktive 2000/29/ES,

karantenske ukrepe, vključno s testiranjem, mora izvesti znanstveno usposobljeno osebje v tem organu ali v uradno odobrenem organu, opravljeni pa morajo biti v skladu z določbami iz Priloge III te direktive, za navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete,

rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, za katere med temi ukrepi ni bilo ugotovljeno, da ne prenašajo škodljivih organizmov, kot je določeno v prvi alinei, in vse druge rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, ki so bili z njimi v stiku ali ki so se lahko kontaminirali, se uničijo ali podvržejo ustrezni obdelavi ali karantenskim ukrepom, ki so potrebni za uničenje teh škodljivih organizmov; pri tem se ustrezno uporabljajo določbe druge alinee (ii).

(ii)

za vsak drug material (vključno s škodljivimi organizmi) ob koncu trajanja odobrenih dejavnosti in za ves material, za katerega je bilo ugotovljeno, da se je med dejavnostmi kontaminiral:

material (vključno s škodljivimi organizmi in kontaminiranim materialom) in vse druge rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, s katerimi je bil v stiku ali ki so se lahko kontaminirali, se uniči, sterilizira ali kako drugače obdela na način, ki ga določi pristojni uradni organ, in

prostori in objekti, v katerih so se izvajale zadevne dejavnosti, se sterilizirajo ali če je potrebno kako drugače očistijo na način, ki ga določi pristojni uradni organ.

(c)

o vsaki kontaminaciji materiala s škodljivimi organizmi, naštetimi v Direktivi 2000/29/ES, ali s kakim drugim organizmom, ki po mnenju pristojnega uradnega organa pomeni nevarnost za Skupnost, mora oseba, odgovorna za dejavnosti, nemudoma obvestiti pristojni uradni organ, enako pa mora poročati tudi o vsakem dogodku, ki ima za posledico izpustitev takšnih organizmov v okolje.

4.   Države članice zagotovijo, da se za dejavnosti, pri katerih se uporabljajo rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, našteti v Prilogi III Direktive 2000/29/ES, ki jih ne zajemajo oddelki I, II III dela A Priloge III te direktive, opravijo ustrezni karantenski ukrepi, vključno s preskušanjem. O teh karantenskih ukrepih je treba poročati Komisiji in drugim državam članicam. Podatke o teh karantenskih ukrepih je treba izpolniti in vključiti v Prilogo III te direktive, čim so na voljo ustrezne strokovne informacije.

Člen 3

1.   Do 1. septembra vsako leto države članice pošljejo Komisiji in drugim državam članicam seznam vnosov in premeščanja materiala, odobrenih po tej direktivi, v predhodnem enoletnem obdobju, ki se konča 30. junija, z navedbo količin, in vseh kontaminacij takega materiala s škodljivimi organizmi, ki so bile v istem obdobju ugotovljene med karantenskimi ukrepi, vključno s preskusi, izvedenimi po Prilogi III.

2.   Države članice administrativno sodelujejo prek organov, ustanovljenih ali imenovanih v skladu s členom 1(4) Direktive 2000/29/ES, v zvezi z določitvijo podrobnosti o karantenskih razmerah in ukrepih za dejavnosti, odobrene po tej direktivi.

Člen 4

Države članice takoj sporočijo Komisiji vse določbe nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 5

Direktiva 95/44/ES, kakor je bila spremenjena z direktivo, navedeno v Prilogi IV, Del A je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v Prilogi IV, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi V.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007, str. 51).

(2)  UL L 184, 3.8.1995, str. 34. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/46/ES (UL L 204, 31.7.1997, str. 43).

(3)  Glej Prilogo IV, del A.

(4)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 318/2008 (UL L 95, 8.4.2008, str. 3).

(5)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/27/ES (UL L 81, 20.3.2008, str. 45).


PRILOGA I

1.

Za namen člena 2(1) te direktive veljajo naslednji splošni pogoji:

vrsto in cilje dejavnosti za vnos ali premeščanje materiala prouči pristojni uradni organ, ki mora ugotoviti, da so skladni s konceptom namenov preskušanja ali znanstvenih namenov oziroma dela pri žlahtnjenju, kot določa Direktiva 2000/29/ES,

karantenske razmere v prostorih in objektih na lokaciji, kjer bodo dejavnosti potekale, je treba pregledati, da se ugotovi, ali so v skladu z določbami iz točke 2, odobriti jih mora pristojni uradni organ,

pristojni uradni organ mora omejiti količino materiala na količino, ki zadošča za izvedbo odobrenih dejavnosti, v nobenem primeru pa ta ne sme presegati količine, ki je bila ugotovljena glede na razpoložljive karantenske objekte,

znanstvene in strokovne kvalifikacije osebja, ki bo izvajalo dejavnosti, mora proučiti in odobriti pristojni uradni organ.

2.

Za namene iz točke 1 morajo karantenske razmere v prostorih in objektih na lokaciji, kjer bodo potekale dejavnosti, zadoščati za zagotovitev varnega dela z materialom, tako da so zadevni škodljivi organizmi zadržani v karanteni in da je nevarnost njihovega širjenja odpravljena. Za vsako dejavnost, navedeno v vlogi, mora pristojni uradni organ ugotoviti nevarnost širjenja škodljivih organizmov, ki se hranijo v karantenskih razmerah, ob upoštevanju tipa materiala in predvidene dejavnosti, biologije škodljivega organizma, načina njegovega širjenja, interakcije z okoljem in drugih bistvenih dejavnikov, povezanih z nevarnostjo, ki jo prinaša material. Na podlagi ocene nevarnosti pristojni uradni organ po potrebi prouči in določi:

(a)

naslednje karantenske ukrepe za prostore, objekte in delovne postopke:

fizično ločitev od vsega drugega rastlinskega materiala oziroma škodljivih organizmov, vključno s kontrolo vegetacije na okoliškem območju,

imenovanje kontaktne osebe, odgovorne za dejavnosti,

omejitev dostopa do prostorov in objektov in do okoliškega območja, če je potrebno, samo za poimensko navedeno osebje,

ustrezno identifikacijo prostorov in objektov z navedbo tipa dejavnosti in osebja, ki je odgovorno zanje,

vodenje registra opravljenih dejavnosti in priročnika delovnih postopkov, vključno s postopki v primeru izpustitve škodljivega organizma iz karantene,

ustrezne varnostne in alarmne sisteme,

ustrezne kontrolne ukrepe, da se prepreči vnos in širjenje škodljivega organizma po prostorih,

nadzorovane postopke za vzorčenje in prenašanje materiala med prostori in objekti,

če je potrebno, nadzorovano odstranjevanje odpadkov, zemlje in vode,

ustrezne higienske ter razkuževalne postopke in objekte za osebje, strukture in opremo,

ustrezne ukrepe in objekte za uničevanje poskusnega materiala,

ustrezne objekte in postopek za indeksiranje (vključno s preskušanjem) in

(b)

dodatne karantenske ukrepe glede na specifično biologijo in epidemiologijo zadevnega tipa materiala in odobrenih dejavnosti:

shranjevanje v objektih, ločenih s sistemom „dvojnih vrat“,

shranjevanje pod negativnim zračnim tlakom,

shranjevanje v zavarovanih posodah z ustrezno velikostjo odprtin in drugimi pregradami, npr. z vodno pregrado za pršice, zaprte posode z zemljo za nematode, električne pasti za žuželke,

shranjevanje ločeno od drugih škodljivih organizmov in materialov, ki se lahko okužijo (npr. rastlinskih gnojil, gostiteljskega materiala),

shranjevanje materiala za žlahtnjenje v žlahtniteljskih kletkah z ustrezno manipulacijsko opremo,

preprečitev razploda škodljivih organizmov z avtohtonimi sevi ali vrstami,

izogibanje vzdrževanja trajnih kultur škodljivih organizmov,

shranjevanje v razmerah, ki strogo nadzorujejo razmnoževanje škodljivega organizma, npr. v okoljskem režimu, ki preprečuje diapavzo,

shranjevanje na način, ki preprečuje širjenje s propagulami, preprečiti je treba npr. zračne tokove,

postopke za preverjanje čistosti kultur škodljivega organizma, da se izključi obstoj parazitov ali drugih škodljivih organizmov,

ustrezne nadzorne programe za material, da se odpravijo morebitni vektorji,

na dejavnosti in vitro, delo z materialom v sterilnih razmerah; opremljenost laboratorija za izvajanje aseptičnih postopkov,

shranjevanje škodljivih organizmov, ki jih širijo vektorji, v razmerah, ki preprečujejo širjenje prek teh vektorjev, npr. z nadzorovano velikostjo zračnih odprtin, z zaprtjem zemlje v posode,

osamitev po letnih časih, tako da dejavnosti potekajo v času majhne nevarnosti za zdravje rastlin.


PRILOGA II

Vzorec pooblastila za vnos in/ali premeščanje škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju

Image


PRILOGA III

KARANTENSKI UKREPI, VKLJUČNO S PRESKUŠANJEM RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV, NAMENJENIH SPROSTITVI IZ KARANTENE

DEL A

Za nekatere rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, uvrščene na seznam v Prilogi III Direktive 2000/29/ES

Oddelek I:   Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semen

1.

Rastlinski material je lahko po potrebi zavezan ustreznim postopkom terapije, kot so določeni v tehničnih smernicah FAO/IPGRI.

2.

Rastlinski material po postopkih terapije, izvedenih v skladu s točko 1, se v celoti indeksira. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v karantenskih razmerah, določenih v Prilogi I. Rastlinski material, namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shranjuje v razmerah, ki omogočajo normalen cikel vegetativne rasti, in na njem mora biti opravljen vizualni pregled za znamenja in simptome škodljivih organizmov, vključno z vsemi bistvenimi škodljivimi organizmi, uvrščenimi na seznam v Direktivi 2000/29/ES, ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med postopkom indeksiranja.

3.

Za namene iz točke 2 se rastlinski material indeksira za škodljive organizme (preskusno in identifikacijsko) po naslednjih postopkih:

3.1

Za preskušanje se uporabljajo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline, vključno s Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco in Sesamum L., da se odkrijejo najmanj naslednji škodljivi organizmi:

(a)

bakterija Citrus greening

(b)

Citrus variegated chlorosis

(c)

virus Citrus mosaic

(d)

virus Citrus tristeza (vsi izolati)

(e)

Citrus vein enation woody gall

(f)

Leprosis

(g)

Naturally spreading psorosis

(h)

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili

(i)

virus Satsuma dwarf

(j)

Spiroplasma citri Saglio et al.

(k)

virus Tatter leaf

(l)

Witches broom (MLO)

(m)

Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus).

3.2

Za bolezni, kakor so ožig in ožigu podobne bolezni, za katere ni kratkoročnih postopkov indeksiranja, mora biti na rastlinskem materialu ob prihodu opravljeno cepljenje poganjkov na podlago, vzgojeno v sterilni kulturi, kot je določeno v tehničnih smernicah FAO/IPGRI, tako vzgojene rastline pa morajo biti izpostavljene postopku terapije po točki 1.

4.

Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizualni pregled, naveden v točki 2, na katerem so bili opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov, je treba preiskati, po potrebi tudi s testiranjem, da se ugotovi, kolikor je mogoče, identiteto škodljivih organizmov, ki povzročajo znamenja in simptome.

Oddelek II:   Rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. ter njihovi hibridi, Fragaria L., namenjena sajenju, razen semen

1.

Rastlinski material se po potrebi podvrže ustreznim postopkom terapije, kot je določeno v tehničnih smernicah FAO/IPGRI.

2.

Rastlinski material po postopkih terapije, izvedenih v skladu s točko 1, se v celoti indeksira. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v karantenskih razmerah, določenih v Prilogi I. Rastlinski material, namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shranjuje v razmerah, ki omogočajo normalen cikel vegetativne rasti, in na njem mora biti opravljen vizualni pregled za znamenja in simptome škodljivih organizmov, vključno z vsemi bistvenimi škodljivimi organizmi, uvrščenimi v priloge Direktive 2000/29/ES, ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med postopkom indeksiranja.

3.

Za namene iz točke 2 se rastlinski material indeksira za škodljive organizme (preizkusno in identifikacijsko) po naslednjih postopkih:

3.1

Pri Fragaria L., ne glede na državo porekla rastlinskega materiala, se pri preskušanju uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline, vključno s Fragaria vesca, F. virginiana in Chenopodium spp. za odkritje najmanj naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

virus Arabis mosaic

(b)

virus Raspberry ringspot

(c)

virus Strawberry crinkle

(d)

virus Strawberry latent „C“

(e)

virus Strawberry latent ringspot

(f)

virus Strawberry mild yellow edge

(g)

virus Strawberry vein banding

(h)

mikoplazma Strawberry witches broom,

(i)

virus Tomato black ring

(j)

virus Tomato ringspot

(k)

Colletotrichum acutatum Simmonds

(l)

Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

(m)

Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

3.2

Pri Malus Mill.:

(i)

kadar rastlinski material izvira iz države, ki ni znana kot prosta katerega od naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

mikoplazma Apple proliferation; ali

(b)

virus Cherry rasp leaf (ameriški sev),

se pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje ustreznih škodljivih organizmov, in

(ii)

ne glede na državo porekla rastlinskega materiala se pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

virus Tobacco ringspot

(b)

virus Tomato ringspot

(c)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3.3

Pri Prunus L., kakor ustreza za vsako vrsto Prunus:

(i)

kadar rastlinski material izvira iz države, za katero ni znano, da je prosta naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

mikoplazma Apricot chlorotic leafroll;

(b)

virus Cherry rasp leaf (ameriški sev); ali

(c)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

se pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje ustreznih škodljivih organizmov, in

(ii)

ne glede na državo porekla rastlinskega materiala se pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

Little cherry pathogen (neevropski izolati)

(b)

virus Peach mosaic (ameriški sev)

(c)

rikecija Peach phony

(d)

virus Peach rosette mosaic

(e)

mikoplazma Peach rosette

(f)

mikoplazma Peach X-disease

(g)

mikoplazma Peach yellows

(h)

virus Plum line pattern (ameriški sev)

(i)

virus Plum pox

(j)

virus Tomato ringspot

(k)

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.

3.4

Pri Cydonii Mill. in Pyrus L. se, ne glede na državo porekla rastlinskega materiala, pri preskusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(b)

mikoplazma Pear decline.

4.

Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizualni pregled, naveden v točki 2, in na katerem so bila opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov, je treba preiskati, po potrebi tudi s testiranjem, da se ugotovi, v največji možni meri, identiteto škodljivih organizmov, ki povzročajo znamenja in simptome.

Oddelek III:   Rastline Vitis L., razen plodov

1.

Rastlinski material se po potrebi podvrže ustreznim postopkom terapije, kakor je določeno v tehničnih smernicah FAO/IPGRI.

2.

Rastlinski material po postopkih terapije, izvedenih v skladu s točko 1, se v celoti indeksira. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v karantenskih razmerah, določenih v Prilogi I. Rastlinski material, namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shranjuje v razmerah, ki omogočajo normalen cikel vegetativne rasti, in na njem mora biti opravljen vizualni pregled za znamenja in simptome škodljivih organizmov, skupaj z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) in vsemi drugimi bistvenimi škodljivimi organizmi, uvrščenimi v priloge Direktive 2000/29/ES, ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med postopkom indeksiranja.

3.

Za namene iz točke 2 se rastlinski material indeksira za škodljive organizme (preskusno in identifikacijsko) po naslednjih postopkih:

3.1

kadar rastlinski material izvira iz države, ki ni znana kot prosta naslednjih škodljivih organizmov:

(i)

bolezen Ajinashika

Preizkušanje se opravi po ustrezni laboratorijski metodi. Če so rezultati negativni, se rastlinski material indeksira na sorti vinske trte Koshu in shrani za opazovanje najmanj dva cikla vegetacije.

(ii)

virus Grapevine stunt

Preizkušanje se opravi s primernimi indikatorskimi rastlinami, skupaj s sorto vinske trte Campbell early, opazovanje pa poteka eno leto.

(iii)

Summer mottle

Preizkušanje se opravi s primernimi indikatorskimi rastlinami, skupaj s sortami vinske trte Sideritis, Cabernet Franc in Mission.

3.2

Ne glede na državo porekla rastlinskega materiala se pri preskusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj naslednjih škodljivih organizmov:

(a)

virus Blueberry leaf mottle

(b)

Grapevine Flavesence dorée MLO in druge trsne rumenice

(c)

virus Peach rosette mosaic

(d)

virus Tobacco ringspot

(e)

virus Tomato ringspot (sev „rumenenja žil“ in drugi sevi)

(f)

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

(g)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4.

Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizualni pregled, naveden v točki 2, in na katerem so bila opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov, je treba preiskati, po potrebi tudi s testiranjem, da se ugotovi, kolikor je to mogoče, identiteto škodljivih organizmov, ki povzročajo znamenja in simptome.

Oddelek IV:   Rastline, ki oblikujejo stolone ali gomolje vrste Solanum L. ali njihovih hibridov, namenjenih za saditev

1.

Po potrebi se za rastlinski material uporabijo postopki terapije, določeni v tehničnih smernicah FAO/IPGRI.

2.

Vsako enoto rastlinskega materiala, določeno po postopkih terapije, izvedenih v skladu s točko 1, je treba indeksirati. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih in v karantenskih razmerah, določenih v Prilogi I. Rastlinski material, namenjen odobritvi za uradno sprostitev, mora biti shranjen v takšnih razmerah, ki omogočajo normalen cikel vegetativne rasti. Na njem mora biti ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med postopkom indeksiranja opravljen vizualni pregled na znamenja in simptome škodljivih organizmov, vključno z vsemi zadevnimi škodljivimi organizmi iz Prilog Direktive 2000/29/ES, ter Potato yellow vein disease.

3.

Postopke indeksiranja, omenjene v točki 2, je treba opravljati po tehničnih določilih iz točke 5, zato da bi odkrili vsaj te škodljive organizme:

bakterije

(a)

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

(b)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

viruse in njim podobne organizme

(a)

virus Andean potato latent

(b)

virus Potato black ringspot

(c)

viroid Potato spindle tuber

(d)

Potato yellowing alfamovirus

(e)

virus Potato T

(f)

virus Andean potato mottle

(g)

navadni krompirjevi virusi A, M, S, V, X in Y (tudi Yo, Yn, Yc) in virus Potato leaf roll)

Vendar pa pri pravem krompirjevem semenu postopke indeksiranja opravijo zato, da bi odkrili vsaj viruse in njim podobne organizme, naštete pod točkami od (a) do (e).

4.

Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizualni pregled, naveden v točki 2, in so bila na njem opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov, se preišče, po potrebi tudi s testiranjem, da se v največji možni meri prepozna škodljive organizme, povzročitelje zaznanih znamenj in simptomov.

5.

Tehnična določila iz točke 3, so:

bakterije

1.

pri gomoljih se testira popek (hilum) vsakega gomolja. Standardna velikost vzorcev je 200 gomoljev. Če je potrebno, se postopek opravi tudi na vzorcih z manj kot 200 gomolji.

2.

Pri mladih rastlinah in potaknjencih, skupaj z mikrorastlinami, se v vsaki enoti rastlinskega materiala testira spodnje dele stebla, če je potrebno, pa tudi korenine.

3.

Pri testiranju kaličev ali stebelnih baz za vrste, ki ne oblikujejo gomoljev, je priporočljiv en normalen cikel vegetativne rasti po testiranju, omenjenem v točkah 1 in 2.

4.

Za material iz točke 1 je testna metoda za Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al metoda Skupnosti, določena v Prilogi 1 Direktive Sveta 93/85/EGS (1). Pri materialu iz točke 2, je to metodo mogoče uporabiti.

5.

Za material, naveden v točki 1, je testna metoda za Ralstonio solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. začasna testna shema, določena v Prilogi II Direktive Sveta 98/57/EC (2). To metodo je mogoče uporabiti tudi pri materialu, navedenem v točki 2.

virusi in virusom podobni organizmi, razen viroida potato spindle tuber

1.

Minimalno testiranje rastlinskega materiala (gomolji, mlade rastline, potaknjenci, skupaj z mikro rastlinami) obsega serološki test, opravljen ob času cvetenja ali blizu le-tega, za vsak škodljiv organizem, ki je na posebnem seznamu, razen za potato spindle tuber viroid. Sledi mu biološki test materiala z negativnimi rezultati pri serološkem testu. Pri virusu zvijanja krompirjevih listov se opravi dva serološka testa.

2.

Minimalno testiranje pravih semen se opravi v obliki serološkega testa ali pa biološkega testa, kadar serološki test ni mogoč. Zelo priporočljivo je ponovno testiranje deleža negativnih vzorcev in mejnih rezultatov z drugo metodo.

3.

Serološko in biološko testiranje, omenjeno v točkah 1 in 2, se opravi na rastlinah, zraslih v rastlinjaku in vzorčenih vsaj na dveh delih vsakega stebla, skupaj z mladim, polno razprostrtim lističem na vrhu vsakega stebla, in starejšim lističem s sredine stebla; zaradi mogoče nesistemske okužbe se vzorči vsako steblo. Pri serološkem testiranju se lističev z različnih rastlin ne sme združevati, razen takrat, ko je za metodo uporabe potrjena stopnja združevanja; lističe z vsakega stebla pa je mogoče združevati, in sicer zaradi pridobitve vzorca z vsake rastline. Pri biološkem testiranju se lahko združuje vzorce z največ petih rastlin, pri čemer se cepi najmanj dve indikatorski rastlini.

4.

Primerne indikatorske rastline, uporabljane za biološko testiranje, omenjeno v točkah 1 in 2, so tiste, ki so na seznamu Evropske in Mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO), ali druge uradno potrjene indikatorske rastline, ki dokazano odkrijejo viruse.

5.

Iz karantene se sprosti le tisti material, ki je bil neposredno testiran. Kjer pa je bilo opravljeno indeksiranje očes, je mogoče sprostiti le poganjke testiranih očes. Gomolja ni dovoljeno sprostiti, in sicer zaradi možnih težav z nesistemsko okužbo.

viroid Potato spindle tuber

1.

Pri vsem materialu se testira rastline, gojene v rastlinjaku, in sicer takoj, ko se dodobra primejo, vendar pred cvetenjem in nastajanjem cvetnega prahu. Pri gomoljevih kaličih ali rastlinah in vitro ali majhnih sadikah se testiranje upošteva le kot predhodni test.

2.

Vzorce je treba jemati s polno razprostrtega lističa na vrhu vsakega rastlinskega stebla.

3.

Ves material za testiranje je treba gojiti pri temperaturah, ki niso nižje od 18 °C (najbolje pa je, če so višje od 20 °C) in ob vsaj 16 ur trajajoči dnevni svetlobi.

4.

Testiranje poteka z radioaktivno ali neradioaktivno označenimi cDNA ali RNA-sondami, povratno-PAGE (z barvanjem s srebrom) ali RT-PCR.

5.

Najvišja stopnja združevanja za sonde in povratno-PAGE je 5. Uporabo te ali višjih stopenj združevanja je treba potrditi.

DEL B

Za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, uvrščene na seznam v Prilogah II in IV Direktive 2000/29/ES

1.

Uradni karantenski ukrepi morajo zajemati tudi ustrezen nadzor ali testiranja na škodljive organizme, uvrščene v Prilogi I in II Direktive 2000/29/ES, in se opravijo glede na posebne zahteve, določene v Prilogi IV Direktive 2000/29/ES za specifične škodljive organizme, kadar je to potrebno. Za namen teh posebnih zahtev se za karantenske ukrepe uporabljajo tiste metode, ki so določene v Prilogi IV Direktive 2000/29/ES, ali drugi enakovredni uradno odobreni ukrepi.

2.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti morajo biti po določbah točke 1 prosti škodljivih organizmov, navedenih v Prilogah I, II in IV k Direktivi 2000/29/ES za navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete.


(1)  UL L 259, 18.10.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2006/56/ES (UL L 182, 4.7.2006, str. 1).

(2)  UL L 235, 21.8.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2006/63/ES (UL L 206, 27.7.2006, str. 36).


PRILOGA IV

DEL A

Razveljavljena direktiva z njeno spremembo

(iz člena 5)

Direktiva Komisije 95/44/ES

(UL L 184, 3.8.1995, str. 34)

Direktiva Komisije 97/46/ES

(UL L 204, 31.7.1997, str. 43)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 5)

Direktiva

Roki za prenos

95/44/ES

1. februar 1996

97/46/ES

1. januar 1998


PRILOGA V

Primerjalna Tabela

Direktiva 95/44/ES

Ta direktiva

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2), uvodne besede

Člen 1(2), uvodne besede

Člen 1(2), prva alinea

Člen 1(2)(a)

Člen 1(2), druga alinea

Člen 1(2)(b)

Člen 1(2), tretja alinea

Člen 1(2)(c)

Člen 1(2), četrta alinea

Člen 1(2)(d)

Člen 1(2), peta alinea

Člen 1(2)(e)

Člen 1(2), šesta alinea

Člen 1(2)(f)

Člen 1(2), sedma alinea

Člen 1(2)(g)

Člen 1(2), osma alinea

Člen 1(2)(h)

Člen 1(2), deveta alinea

Člen 1(2)(i)

Člen 1(2), deseta alinea

Člen 1(2)(j)

Člena 2 in 3

Člena 2 in 3

Člen 4(1)

Člen 4(2)

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Priloge I, II in III

Priloge I, II in III

Priloga IV

Priloga V