8.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/5


DIREKTIVA 2008/51/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. maja 2008

o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo 91/477/EGS (3) se je določil spremljevalni ukrep za notranji trg. Ustvarja ravnovesje med obveznostjo zagotavljanja določenega prostega pretoka nekaterih vrst strelnega orožja na območju Skupnosti na eni strani in potrebo po nadzoru tega prostega pretoka z določenimi varnostnimi zagotovili, prilagojenimi navedeni vrsti proizvodov na drugi strani.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2001/748/ES z dne 16. oktobra 2001 o podpisu, v imenu Evropske skupnosti, Protokola Združenih narodov proti nedovoljeni proizvodnji in prometu strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva, priloženem Konvenciji ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (4), je Komisija, v imenu Skupnosti, 16. januarja 2002 podpisala navedeni protokol (v nadaljevanju „Protokol“).

(3)

Zaradi pristopa Skupnosti k Protokolu se zahteva sprememba nekaterih določb Direktive 91/477/EGS. Treba je namreč zagotoviti usklajeno, učinkovito in hitro izvedbo mednarodnih obveznosti, ki vplivajo na navedeno direktivo. Poleg tega je treba izkoristiti priložnost, ki jo nudi ta revizija, da bi v navedeno direktivo vnesli izboljšave za obravnavo nekaterih vprašanj, zlasti tistih, ki so bila predstavljena v poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 15. decembra 2000 o izvajanju Direktive 91/477/EGS.

(4)

Dokazi policijskih obveščevalnih služb kažejo na povečano uporabo predelanega orožja v Skupnosti. Zato je ključnega pomena, da se orožje, ki ga je mogoče predelati, vključi v opredelitev „strelnega orožja“ za namene Direktive 91/477/EGS.

(5)

Strelno orožje, njegovi sestavni deli in strelivo so, kadar so uvoženi iz tretjih držav, podvrženi zakonodaji Skupnosti in s tem zahtevam Direktive 91/477/EGS.

(6)

Zato bi bilo treba za namene Direktive 91/477/EGS opredeliti pojme nedovoljene proizvodnje strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter nedovoljene trgovine z njimi, pa tudi pojem spremljanja.

(7)

Poleg tega Protokol določa obveznost označevanja orožja pri proizvodnji in prenosu orožja iz državnih zalog v stalno civilno uporabo, medtem ko je v Direktivi 91/477/EGS obveznost označevanja omenjena le posredno. Da bi olajšali spremljanje orožja, je treba uporabljati alfanumerične znake in v označevanje vključiti leto proizvodnje orožja (če ni vključeno v serijsko številko). Konvencija z dne 1. julija 1969 o vzajemnem priznavanju žigov o opravljenem preizkusu na orožju malega kalibra bi se morala čim bolj uporabljati kot referenca za sistem označevanja v celotni Skupnosti.

(8)

Po drugi strani je treba obdobje hranjenja registrov z informacijami o orožju, ki ga je treba v skladu s Protokolom podaljšati na najmanj deset let, zaradi nevarnosti in dolge življenjske dobe orožja podaljšati vsaj na dvajset let, da bi omogočili ustrezno spremljanje strelnega orožja. Prav tako je potrebno, da države članice vzdržujejo bodisi centralizirano bodisi decentralizirano računalniško podprto zbirko podatkov, ki pooblaščenim organom zagotavlja dostop do zbirk podatkov, v katerih so vsebovane potrebne informacije o vsakem strelnemu orožju. Dostop policije, pravosodnih in drugih pooblaščenih organov do informacij iz računalniško podprte zbirke podatkov mora biti v skladu s členom 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(9)

Poleg tega bi bilo treba za namene Direktive 91/477/EGS opredeliti dejavnosti posrednikov in posredovanja iz člena 15 Protokola.

(10)

Za nekatere resne primere se v skladu s členoma 5 in 6 Protokola zahteva uporaba kazenskih sankcij in zaplemba orožja.

(11)

Kar zadeva onesposobitev strelnega orožja se točka (a) dela III Priloge I k Direktivi 91/477/EGS zgolj sklicuje na nacionalno zakonodajo. Protokol določa bolj jasna splošna načela onesposobitve orožja. Prilogo I k Direktivi 91/477/EGS je zato treba spremeniti.

(12)

Zaradi posebne narave dejavnosti trgovcev je potreben strog nadzor držav članic nad temi dejavnostmi, zlasti preverjanje poklicne neoporečnosti in usposobljenosti trgovcev.

(13)

Nabavo strelnega orožja s strani posameznikov prek sredstev komuniciranja na daljavo, npr. prek spleta, bi morala povsod, kjer je dovoljena, urejati pravila iz Direktive 91/477/EGS, nabava strelnega orožja s strani oseb, ki so bile s pravnomočno obsodbo obsojene za določena hujša kazniva dejanja, pa bi morala biti praviloma prepovedana.

(14)

Evropsko dovoljenje za strelno orožje v glavnem zadovoljivo opravlja svojo funkcijo in bi moralo veljati za glavni dokument, ki ga lovci in športni strelci potrebujejo za posedovanje strelnega orožja pri potovanju v drugo državo članico. Države članice ne bi smele pogojevati priznavanja evropskega dovoljenja za strelno orožje s plačilom kakršnih koli pristojbin ali dajatev.

(15)

Za olajšanje spremljanja strelnega orožja in učinkovit boj proti nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter nedovoljeni trgovini z njimi, je treba izboljšati izmenjavo informacij med državami članicami.

(16)

Obdelava informacij mora biti v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (5) ter ne vpliva na raven varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo, zlasti pa ne spreminja obveznosti in pravic, določenih v Direktivi 95/46/ES.

(17)

Ukrepe, potrebne za izvajanje Direktive 91/477/EGS, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

(18)

Številne države članice so poenostavile način razvrščanja strelnega orožja s prehodom s štirih na dva razreda: prepovedano strelno orožje in strelno orožje, za katerega je treba pridobiti dovoljenje. Države članice bi se morale prilagoditi tej poenostavljeni razvrstitvi, čeprav lahko države članice, ki razvrščajo strelno orožje v še nadaljnje razrede, v skladu z načelom subsidiarnosti ohranijo svoje obstoječe sisteme za razvrščanje.

(19)

Pridobitev dovoljenja za nabavo in posedovanje strelnega orožja bi morala v največji možni meri potekati po enotnem upravnem postopku.

(20)

Člen 2(2) Direktive 91/477/EGS med drugim iz področja uporabe te direktive izključuje orožje in strelivo, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo nabavljajo ali posedujejo zbiratelji in organi, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot takšne priznala država članica, na ozemlju katere imajo svoj sedež.

(21)

Države članice bi morale v skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (7) zase in v interesu Skupnosti pripraviti svoje lastne tabele, ki čim bolje ponazarjajo korelacijo med to direktivo in ukrepi za njen prenos v nacionalno zakonodajo, ter jih objaviti.

(22)

Direktivo 91/477/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 91/477/EGS

Direktiva 91/477/EGS se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V tej direktivi ‚strelno orožje‘ pomeni vsako prenosno cevno orožje, ki izstreljuje, je namenjeno izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem razstreliva, razen če je izvzeto zaradi enega izmed razlogov, navedenih v delu III Priloge I. Strelno orožje je razvrščeno v delu II Priloge I.

V tej direktivi se za predmet, ki ga je mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem razstreliva, šteje orožje, ki:

je videti kot strelno orožje, in

ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije ali materiala, iz katerega je izdelano, predelati v strelno orožje.“;

(b)

vstavijo se naslednji odstavki:

„1a.   V tej direktivi ‚sestavni deli‘ pomenijo kateri koli element ali nadomestni element, ki je posebej namenjen za strelno orožje in je ključnega pomena za njegovo delovanje, vključno s cevjo, okvirjem ali ležiščem naboja, zaklepom ali bobnom, regulatorjem ali zaklepiščem in katero koli napravo, namenjeno ali prirejeno za zadušitev zvoka, ki nastane pri streljanju s strelnim orožjem.

1b.   V tej direktivi ‚pomembni sestavni del‘ pomeni mehanizem za zapiranje kanala, ležišče naboja in cev strelnega orožja, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.

1c.   V tej direktivi ‚strelivo‘ pomeni cel naboj ali njegove sestavne dele, vključno s tulci, vžigalnimi kapicami, pogonskim prahom, kroglami ali izstrelki, ki se uporabljajo v strelnem orožju, pod pogojem, da je za te sestavne dele same potrebno dovoljenje v zadevni državi članici.

1d.   V tej direktivi ‚spremljanje‘ pomeni sistematično sledenje strelnega orožja ter, kadar je mogoče, njegovih sestavnih delov in streliva od proizvajalca do kupca, da se pristojnim organom držav članic pomaga pri odkrivanju, preiskovanju in analiziranju nedovoljene proizvodnje in nedovoljene trgovine.

1e.   V tej direktivi ‚posrednik‘ pomeni vsako fizično ali pravno osebo razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali urejanje prenosa orožja.“;

(c)

odstavek 2 se nadomesti z:

„2.   V tej direktivi ‚trgovec‘ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema proizvodnjo, trgovino, izmenjavo, posojanje, popravljanje ali predelavo strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva.“;

(d)

vstavita se naslednja odstavka:

„2a.   V tej direktivi ‚nedovoljena proizvodnja‘ pomeni proizvodnjo ali sestavljanje strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva:

(i)

iz katerega koli pomembnega sestavnega dela takšnega strelnega orožja, ki je bilo vključeno v nedovoljeno trgovino;

(ii)

brez dovoljenja, izdanega v skladu s členom 4 s strani pristojnega organa države članice, v kateri poteka proizvodnja ali sestavljanje; ali,

(iii)

brez označevanja sestavljenega strelnega orožja v času njegove proizvodnje v skladu s členom 4(1).

2b.   V tej direktivi ‚nedovoljena trgovina‘ pomeni nakup, prodajo, dobavo, prevoz ali prenos strelnega orožja, njegovih sestavnih delov ali streliva z območja ene države članice ali prek njenega območja na območje druge države članice, če ena izmed zadevnih držav članic tega ne dovoli v skladu z določbami te direktive ali če sestavljeno strelno orožje ni označeno v skladu s členom 4(1).“;

(e)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   ‚Evropsko dovoljenje za strelno orožje‘ izdajo organi države članice na zahtevo osebi, ki si zakonito pridobi v posest strelno orožje in ga uporablja. Velja največ za obdobje petih let, ki se lahko podaljša, in vsebuje informacije, določene v Prilogi II. Evropsko dovoljenje za strelno orožje je neprenosljivo, v njem je navedeno strelno orožje ali več njih, ki jih ima v posesti in uporablja imetnik dovoljenja. Dovoljenje mora biti vedno v posesti osebe, ki uporablja strelno orožje, na dovoljenju pa se označijo spremembe v posesti ali lastnostih strelnega orožja, pa tudi izguba ali tatvina strelnega orožja.“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Države članice zagotovijo, da se vsako strelno orožje ali njegov bistveni sestavni del, dan v promet, označi in registrira v skladu s to direktivo, ali pa se ga onesposobi.

2.   Zaradi identifikacije in spremljanja vsakega kosa sestavljenega strelnega orožja države članice v trenutku proizvodnje za vsak kos strelnega orožja:

(a)

zahtevajo enotno označevanje, vključno z imenom proizvajalca, države ali kraja proizvodnje, serijsko številko in letom proizvodnje (če ni vključeno v serijsko številko). To ne vpliva na morebitno opremljanje z blagovno znamko. Države članice se lahko v ta namen odločijo za uporabo določb Konvencije z dne 1. julija 1969 o vzajemnem priznavanju žigov o opravljenem preizkusu na orožju malega kalibra; ali

(b)

ohranijo katero koli drugo enotno uporabniku prijazno označevanje s številko ali alfanumeričnim znakom, ki vsem državam omogoča hitro identifikacijo države proizvodnje.

Oznaka mora biti na pomembnem sestavnem delu strelnega orožja, katerega uničenje bi onemogočilo rabo strelnega orožja.

Države članice zagotovijo, da je vsaka posamezna osnovna embalaža vsega streliva označena tako, da navaja ime proizvajalca, identifikacijsko serijsko številko, kaliber in vrsto streliva. Države članice se lahko v ta namen odločijo za uporabo določb Konvencije z dne 1. julija 1969 o vzajemnem priznavanju žigov o opravljenem preizkusu na orožju malega kalibra.

Države članice poleg tega zagotovijo, da je strelno orožje v primeru prenosa iz državnih zalog v stalno civilno uporabo ustrezno enotno označeno, da lahko države hitro identificirajo državo tega prenosa.

3.   Države članice za opravljanje dejavnosti trgovca z orožjem na svojem ozemlju zahtevajo dovoljenje najmanj na podlagi preverjene zasebne in poklicne neoporečnosti in usposobljenosti trgovca z orožjem. Če gre za pravno osebo, se preveri oseba, ki vodi podjetje.

4.   Države članice do 31. decembra 2014 zagotovijo vzpostavitev in vzdrževanje bodisi centralizirane bodisi decentralizirane računalniško podprte zbirke podatkov, ki pooblaščenim organom zagotavlja dostop do zbirk podatkov, v katerih je zabeleženo vsako strelno orožje, za katero velja ta direktiva. V zbirko podatkov so za vsako strelno orožje zabeleženi in se v njej najmanj dvajset let vodijo tip, znamka, model, kaliber in serijska številka ter imeni in naslova dobavitelja in osebe, ki nabavlja ali poseduje strelno orožje.

Trgovci so v celotnem obdobju svojega delovanja dolžni vzdrževati register, v katerem je zabeleženo vse strelno orožje, za katero velja ta direktiva in ki ga prejmejo ali z njim razpolagajo, skupaj s podatki, ki omogočajo identifikacijo in spremljanje strelnega orožja, zlasti tip, znamka, model, kaliber, serijska številka ter imena in naslovi oseb, ki dobavljajo in pridobijo orožje. Ob prenehanju svoje dejavnosti trgovec izroči register nacionalnemu organu, ki je pristojen za zbirko podatkov, predvideno v prvem pododstavku.

5.   Države članice zagotovijo, da se lahko vse strelno orožje v vsakem trenutku poveže z njegovimi lastniki. Kar zadeva strelno orožje, razvrščeno v razred D, pa države članice od 28. julija 2010 izvajajo ustrezne ukrepe za spremljanje, kar od 31. decembra 2014 vključuje ukrepe, ki v vsakem trenutku omogočajo povezavo z lastnikom strelnega orožja, danega v promet po 28. julija 2010.“;

3.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 4a

Brez poseganja v člen 3 države članice dovolijo nabavo in posedovanje strelnega orožja zgolj osebam, ki jim je bila dodeljena licenca ali, kar zadeva razred C ali D, jim je posebej dovoljeno, da nabavijo in posedujejo to strelno orožje v skladu z nacionalno zakonodajo.

Člen 4b

Države članice preučijo možnost vzpostavitve sistema za urejanje dejavnosti posrednikov. Takšen sistem bi lahko vključeval enega ali več ukrepov, kot sta:

(a)

zahteva po registraciji posrednikov, ki delujejo na njenem območju,

(b)

zahteva po pridobitvi licence ali dovoljenja za posredništvo.“;

4.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Brez poseganja v člen 3 države članice dovolijo nabavo in posedovanje strelnega orožja samo osebam, ki imajo utemeljen razlog in:

(a)

ki so stare najmanj 18 let, razen kar zadeva nabavo, razen nakupa, in posedovanje strelnega orožja za lov in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, dovoljenje staršev ali so pod nadzorom staršev ali odrasle osebe z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov ali so v centru za usposabljanje z licenco ali kako drugače priznanem centru;

(b)

zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi, javnemu redu ali javni varnosti. Obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.

Države članice lahko prekličejo dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, če kateri koli od pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, ni več izpolnjen.

Države članice osebam, ki imajo stalno prebivališče na njihovem ozemlju, ne smejo prepovedati posedovanja orožja, nabavljenega v drugi državi članici, razen če prepovejo nabavo istega orožja na svojem ozemlju.“;

5.

v členu 6 se doda naslednji odstavek:

„Države članice, razen kar zadeva trgovce, zagotovijo strog nadzor nad nabavo, kjer je ta dovoljena, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva prek sredstev za komuniciranje na daljavo, kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo (8).

6.

v členu 7 se dodajo naslednji odstavki:

„4.   Države članice se lahko odločijo, da bodo osebam, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenj za strelno orožje, izdale večletno licenco za nabavo in posedovanje vsega strelnega orožja, za katerega je potrebno dovoljenje, ne da bi to vplivalo na:

(a)

obveznost obveščanja pristojnih organov o prenosih;

(b)

redno preverjanje, da te osebe izpolnjujejo pogoje; in

(c)

zgornje meje za posedovanje, določene v nacionalni zakonodaji.

5.   Države članice sprejmejo pravila, s katerimi zagotovijo, da osebam, ki imajo dovoljenje za strelno orožje iz razreda B v skladu z nacionalno zakonodajo na dan 28. julija 2008, ni treba zaprositi za licenco ali dovoljenje za strelno orožje, ki ga imajo iz razreda C ali D, zaradi začetka veljavnosti Direktive 2008/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 (9). Vendar pa mora za vsak nadaljnji prenos strelnega orožja iz razreda C ali D prevzemnik za prenos pridobiti ali imeti licenco ali imeti posebno dovoljenje za njegovo posedovanje v skladu z nacionalno zakonodajo.

7.

v členu 11(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pred datumom prenosa trgovec organom države članice, iz katere bo potekal prenos, sporoči vse podatke iz prvega pododstavka odstavka 2. Ti organi izvajajo preglede, po potrebi na kraju samem, da preverijo ujemanje med informacijami, ki jih sporoči trgovec z orožjem, in dejanskimi karakteristikami prenosa. Informacije sporoči trgovec v roku, ki daje na razpolago dovolj časa.“;

8.

v členu 12(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ne glede na odstavek 1 lahko lovci, kar zadeva razreda C in D, in športni strelci, kar zadeva razrede B, C in D, brez predhodnega dovoljenja posedujejo eno ali več strelnih orožij med potovanjem skozi dve ali več držav članic zato, da bi ga uporabili pri svojih dejavnostih, pod pogojem, da imajo evropsko dovoljenje za strelno orožje, v katerem je našteto takšno strelno orožje, in pod pogojem, da lahko utemeljijo razloge za svoje potovanje, zlasti s predložitvijo povabila ali drugega dokazila za lov ali streljanje v tarčo v ciljni državi članici.

Države članice ne smejo pogojevati priznavanja evropskega dovoljenja za strelno orožje s plačilom kakršnih koli pristojbin ali dajatev.“;

9.

člen 13(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Za učinkovito uporabo te direktive si države članice redno izmenjujejo informacije. Komisija zato do 28. julija 2009 ustanovi kontaktno skupino za izmenjavo informacij za namene uporabe tega člena. Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o nacionalnih organih, odgovornih za prenos in sprejem informacij ter za izpolnjevanje obveznosti iz člena 11(4).“;

10.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (10), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

11.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Države članice določijo sistem kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“;

12.

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Komisija do 28. julija 2015 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o položaju, ki je nastal zaradi uporabe te direktive, skupaj s predlogi, če je primerno.

Komisija do 28. julija 2012 opravi raziskavo in predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o morebitnih prednostih in pomanjkljivostih zmanjšanja števila razredov strelnega orožja na dva razreda (prepovedano ali dovoljeno), da bi se z morebitno poenostavitvijo izboljšalo delovanje notranjega trga za zadevne proizvode.

Komisija do 28. julija 2010 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o ugotovitvah študije o dajanju replik strelnega orožja v promet, da se ugotovi, ali bi bila vključitev takšnih proizvodov v področje uporabe te direktive mogoča in zaželena.“;

13.

Priloga I se spremeni:

(a)

v delu I se prva alinea nadomesti z:

„—

katero koli strelno orožje, kakor je opredeljeno v členu 1 te direktive,“;

(b)

del III se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

so bili zavrnjeni kot stalno neprimerni za uporabo z onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi bistveni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobili;“;

(ii)

po prvem odstavku se vstavi naslednji odstavek:

„Države članice storijo vse potrebno, da pristojni organi lahko preverijo ukrepe za onesposobitev iz točke (a) in tako zagotovijo, da je strelno orožje zaradi opravljenih sprememb nepreklicno neuporabno. Države članice pri navedenem preverjanju zagotovijo, da se izda potrdilo ali drugi dokument, s katerim se potrdi onesposobitev strelnega orožja, ali ustrezno jasno vidno oznako na strelnem orožju, uporabljeno v ta namen. Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 13a(2) te direktive izda skupne smernice o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja.“.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice do 28. julija 2010 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 21. maja 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 318, 23.12.2006, str. 83.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 17. aprila 2008.

(3)  UL L 256, 13.9.1991, str. 51. Besedilo, kakor je bilo popravljeno v UL L 54, 5.3.1993, str. 22.

(4)  UL L 280, 24.10.2001, str. 5.

(5)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(7)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(8)  UL L 144, 4.6.1997, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/29/ES (UL L 149, 11.6.2005, str. 22).“;

(9)  UL L 179, 8.7.2008, str. 5.“;

(10)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).“;