20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/53


DIREKTIVA 2008/30/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2)(g) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da je potrebno nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES je potrebno že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejem ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2006/43/ES, da se zagotovita predvsem zaupanje v revizijsko funkcijo in enotna uporaba zahtev glede poklicne etike, sistemov zagotavljanja kakovosti, neodvisnost in objektivnost, da se prilagodi seznam predmetov, ki se vključijo v preskus teoretičnega znanja za revizorje, sprejme mednarodne revizijske standarde in skupne standarde za revizijska poročila za letne ali konsolidirane računovodske izkaze in opredeli izjeme pri neposrednem prenosu dokumentov v tretje države. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/43/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2006/43/ES je določila časovno omejitev v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki določajo časovno omejitev za podeljevanje izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom bi bilo treba črtati določbo o časovni omejitvi v Direktivi 2006/43/ES.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2006/43/ES bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2006/43/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2006/43/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 8(3) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

2.

člen 21(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

3.

člen 22(4) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

4.

člen 26 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besede „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“ nadomestijo z besedami „v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a)“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

5.

člen 28(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2) te direktive“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

6.

člen 29(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „V skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

7.

člen 36(7) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „V skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

8.

člen 45(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Da se zagotovi enotna uporaba odstavka 5(d) tega člena, oceni Komisija v sodelovanju z državami članicami enakovrednost iz odstavka 5(d) in jo določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 48(2). Države članice lahko ocenijo enakovrednost iz odstavka 5(d) tega člena, dokler Komisija ne sprejme omenjene odločitve.

Na tej podlagi Komisija lahko sprejme ukrepe, namenjene določanju splošnih meril enakovrednosti v skladu s pogoji iz členov 22, 24, 25 in 26, ki se uporabljajo za vse tretje države in ki jih države članice uporabljajo za ocenjevanje enakovrednosti na nacionalni ravni. Merila ne smejo presegati pogojev iz členov 22, 24, 25 in 26. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

9.

člen 46(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Da se zagotovi enotna uporaba odstavka 1 tega člena, oceni Komisija v sodelovanju z državami članicami enakovrednost iz navedenega odstavka in jo določi v skladu s postopkom iz člena 48(2). Države članice lahko ocenijo enakovrednost iz odstavka 1 tega člena ali se zanesejo na ocene drugih držav članic, dokler Komisija ne sprejme omenjene odločitve. Če Komisija odloči, da zahteva po enakovrednosti iz odstavka 1 tega člena ni izpolnjena, lahko zadevnim revizorjem in revizijskim družbam dovoli opravljanje revizijskih dejavnosti v skladu z zahtevami države članice v ustreznem prehodnem obdobju.

Na tej podlagi lahko Komisija sprejme ukrepe, namenjene določanju splošnih meril enakovrednosti v skladu s pogoji iz členov 29, 30 in 32, ki se uporabljajo za vse tretje države in ki jih države članice uporabljajo za ocenjevanje enakovrednosti na nacionalni ravni. Merila ne smejo presegati pogojev iz členov 29, 30 in 32. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

10.

člen 47 se spremeni, kakor sledi:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Da se zagotovi enotna uporaba odstavka 1(c), oceni Komisija v sodelovanju z državami članicami ustreznost iz navedenega odstavka in jo določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 48(2). Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s sklepom Komisije.

Tovrstna ocena ustreznosti temelji na zahtevah iz člena 36 ali na načeloma enakih funkcionalnih rezultatih. Vsi ukrepi, sprejeti s tem v zvezi in ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem in imajo za cilj lažje sodelovanje med pristojnimi organi, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

(b)

odstavek 5 se spremeni, kakor sledi:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 48(2)“;

(ii)

doda se naslednji stavek:

„Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 48(2a).“;

11.

člen 48 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka tri leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Navedeno poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so ji podeljena. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna ali ne, spremlja podrobna obrazložitev razlogov, ki so privedli do tega zaključka. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 157, 9.6.2006, str. 87.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.