11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/56


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/844/SZVP

z dne 10. novembra 2008

o spremembi Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in razveljavitvi Skupnega stališča 2004/661/SZVP (1).

(2)

Svet se je 13. oktobra 2008 dogovoril, da bi bilo treba omejevalne ukrepe, določene s Skupnim stališčem 2006/276/SZVP, podaljšati za 12 mesecev. Vendar pa se je Svet dogovoril tudi, da se prepoved bivanja za nekatere vodilne beloruske uradnike, z izjemo uradnikov, vpletenih v izginotja v letih 1999 in 2000, in predsednice osrednje volilne komisije, ne bi smela uporabljati za obdobje šestih mesecev, ki se lahko podaljša, da bi spodbudili dialog z beloruskimi oblastmi in sprejetje ukrepov za krepitev demokracije in spoštovanje človekovih pravic.

(3)

Svet bo po preteku teh šestih mesecev ponovno preučil razmere v Belorusiji in ocenil napredek, ki ga bodo beloruske oblasti dosegle glede reforme volilnega zakonika za uskladitev z zavezami v okviru OVSE in drugimi mednarodnimi standardi demokratičnih volitev. Svet bo upošteval tudi vse druge konkretne ukrepe za krepitev demokratičnih vrednot, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja in medijev ter svobodo zborovanja in političnega združevanja, ter pravne države. Svet lahko odloči, da se v luči ukrepov beloruskih oblasti na področju demokracije in človekovih pravic prepoved bivanja uporabi prej, če je potrebno.

(4)

Skupno stališče Sveta 2008/288/SZVP z dne 7. aprila 2008 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti nekaterim uradnikom Belorusije do 10. aprila 2009 bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2006/276/SZVP se podaljša do 13. oktobra 2009.

Člen 2

1.   Ukrepi iz člena 1(1)(b) Skupnega stališča 2006/276/SZVP se v zvezi z g. Jurijem Nikolajevičem Podobedom odložijo do 13. aprila 2009.

2.   Ukrepi iz člena 1(1)(c) Skupnega stališča 2006/276/SZVP se odložijo do 13. aprila 2009.

Člen 3

Pred 13. aprilom 2009 se to skupno stališče ponovno preuči v luči situacije v Belorusiji.

Člen 4

Skupno stališče 2008/288/SZVP se razveljavi.

Člen 5

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 6

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 101, 11.4.2006, str. 5.