30.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/58


SKLEP št. 1358/2008/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008

o spremembi Sklepa št. 1904/2006/ES o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 151 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 (2) je bil uveden program „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013.

(2)

Člen 8(3) Sklepa št. 1904/2006/ES določa, da se vsi potrebni ukrepi za izvajanje programa, ki niso navedeni v odstavku 2, sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(3) navedenega sklepa, torej s postopkom posvetovanja, ki ga določa Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (3).

(3)

Besedilo Sklepa št. 1904/2006/ES torej zlasti pomeni, da se odločitve o izbiri, ki niso navedene v členu 8(2) navedenega sklepa, sprejemajo v skladu s svetovalnim postopkom, Evropski parlament pa ima pravico do njihovega pregleda.

(4)

Te odločitve o izbiri se nanašajo zlasti na subvencije, ki predstavljajo le majhne zneske in niso povezane s politično občutljivimi odločitvami.

(5)

Te postopkovne zahteve dodatno podaljšujejo roke v postopku dodeljevanja subvencij kandidatom za dva ali tri mesece. Povzročajo številne zamude v škodo upravičencev do subvencij, nesorazmerno večajo breme uprave programa in ob upoštevanju narave dodeljenih subvencij ne ustvarjajo dodane vrednosti.

(6)

Da bi se omogočilo hitrejše in učinkovitejše sprejemanje odločitev o izbiri, je treba svetovalni postopek nadomestiti z obveznostjo Komisije, da nemudoma obvesti Evropski parlament in države članice o vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje Sklepa št. 1904/2006/ES brez sodelovanja odbora –

SKLENILA:

Člen 1

Sklep št. 1904/2006/ES se spremeni:

1.

v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija obvesti odbor iz člena 9 in Evropski parlament o vseh drugih odločitvah o izbiri v zvezi z izvajanjem tega sklepa, ki jih sprejme v dveh delovnih dneh po sprejetju teh odločitev. Te informacije vsebujejo opise in analizo prejetih prijav, opis postopka ocenjevanja in izbora ter sezname predlaganih projektov za financiranje, pa tudi tistih, za katere je bilo financiranje zavrnjeno.“;

2.

v členu 9 se črta odstavek 3.

Člen 2

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o učinkih tega sklepa do 30. junija 2010.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 16. decembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

B. LE MAIRE


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 20. novembra 2008.

(2)  UL L 378, 27.12.2006, str. 32.

(3)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.