9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/18


SKLEP SVETA

z dne 1. decembra 2008

o imenovanju danskega člana in danskega nadomestnega člana Odbora regij

(2008/917/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Eno mesto člana Odbora regij se je sprostilo zaradi odstopa Boja ANDERSENA. Eno mesto nadomestnega člana pa se je sprostilo po imenovanju Jensa Arneja HEDEGAARDA JENSENA za člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenujeta:

(a)

za člana:

Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (sprememba mandata),

(b)

za nadomestnega člana:

Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (sprememba mandata).

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 1. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

H. NOVELLI


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.