8.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/30


SKLEP SVETA

z dne 2. oktobra 2008

o imenovanju avstrijskega člana in avstrijskega nadomestnega člana Odbora regij

(2008/778/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga avstrijske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi izteka mandata dr. Herwiga VAN STAAJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij. Zaradi izteka mandata ge. Elisabeth ZANON se je sprostilo mesto nadomestnega člana –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujeta:

(a)

za člana:

dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages,

(b)

za nadomestnega člana:

g. Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 2. oktobra 2008

Za Svet

Predsednik

X. BERTRAND


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.