26.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/72


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. septembra 2008

o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5175)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/755/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 5(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 82/894/EGS se nanaša na prijavljanje izbruhov živalskih bolezni iz seznama v Prilogi I k navedeni direktivi.

(2)

Odločba Komisije 2005/176/ES (2) določa kodificirano obliko in kode za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS. V Prilogi V k navedeni odločbi so navedene kode za bolezni, medtem ko so v prilogah X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 in X/16 navedene kode za posamezne veterinarske regije v Nemčiji, Italiji, na Danskem, v Španiji, na Portugalskem in Švedskem.

(3)

Seznam iz Priloge I k Direktivi 82/894/EGS, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2008/650/ES (3), je bil nedavno posodobljen, pri čemer so bile nekatere bolezni rib iz seznama v delu II Priloge IV k Direktivi Sveta 2006/88/ES (4) vključene na navedeni seznam, nalezljiva ohromelost prašičev, ki je v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS (5) ni več treba obvezno prijaviti, pa je bila črtana z navedenega seznama.

(4)

Da bi se omogočilo razlikovanje med prijavljanjem izbruhov afriške prašičje kuge pri divjih merjascih in izbruhov navedene bolezni pri domačih prašičih, je treba prijave navedenih vrst izbruhov označiti z različnimi kodami.

(5)

Zato je treba spremeniti seznam kod bolezni v Prilogi A k Odločbi 2005/176/ES.

(6)

Nemčija, Italija, Danska, Španija, Portugalska in Švedska so prilagodile imena in meje svojih veterinarskih regij. Prilagoditev navedenih regij vpliva na sistem prijavljanja živalskih bolezni. Nove regije morajo zato nadomestiti sedanje regije iz navedenega sistema. Priloge X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 in X/16 k Odločbi 2005/176/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Odločbo 2005/176/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Za zaščito zaupnosti poslanih informacij se priloge k tej odločbi ne smejo objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/176/ES se spremeni:

1.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi;

2.

Priloga X/01 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej odločbi;

3.

Priloga X/03 se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej odločbi;

4.

Priloga X/09 se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej odločbi;

5.

Priloga X/11 se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej odločbi;

6.

Priloga X/12 se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej odločbi;

7.

Priloga X/16 se nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. septembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58.

(2)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40.

(3)  UL L 213, 8.8.2008, str. 42.

(4)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(5)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69.