23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. septembra 2008

o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na Madagaskarju v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5097)

(2008/751/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 je Madagaskar 26. maja 2008 zahteval odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge za dobo šestih mesecev. Zahtevek zadeva skupno količino 2 000 ton konzerviranega tuna in 500 ton filetov tuna s številko HS 1604. Zahtevek je bil vložen, ker sta se ulov in dobava surovega tuna s poreklom iz Indijskega oceana zmanjšala.

(2)

Po podatkih z Madagaskarja je bil ulov surovega tuna s poreklom v prvih štirih mesecih leta 2008 nenavadno majhen celo v primerjavi z običajnimi sezonskimi nihanji in je privedel do zmanjšanja proizvodnje konzerviranega tuna. Zaradi teh neobičajnih razmer Madagaskar v določenem obdobju ne more izpolnjevati pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(3)

Da bi Madagaskarju omogočili nadaljnji izvoz v Evropsko skupnost, je treba zaradi izteka Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (2) odobriti novo odstopanje.

(4)

Za zagotovitev nemotenega prehoda s Sporazuma o partnerstvu AKP-ES na Sporazum o začasnem gospodarskem partnerstvu VJA (vzhodno- in južnoafriške države)-EU je treba novo odstopanje odobriti z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2008.

(5)

Začasno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ne bi povzročilo resne škode obstoječi industriji Skupnosti ob upoštevanju zadevnega uvoza, če se upoštevajo nekateri pogoji v zvezi s količinami, nadzorom in trajanjem.

(6)

Zato je odobritev začasnega odstopanja iz člena 36(1)(a) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 upravičena.

(7)

Madagaskarju bo odobreno avtomatsko odstopanje od pravil o poreklu za konzerviranega tuna in filete tuna s številko HS 1604 v skladu s členom 42(8) Protokola o poreklu, priloženega začasnemu sporazumu, ki vzpostavlja okvir za Sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU), ko začne navedeni sporazum veljati ali se začne začasno uporabljati.

(8)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 se pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi in odstopanja od njih nadomestijo s pravili Sporazuma o začasnem partnerstvu VJA-EU, katerega začetek veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena leta 2008. Odstopanje je treba uporabljati do 31. decembra 2008, kakor je zahteval Madagaskar, razen če Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU ne začne veljati ali se začasno uporablja pred navedenim datumom.

(9)

V skladu s členom 42(8) Protokola o poreklu, priloženega Sporazumu o začasnem partnerstvu VJA–EU, je avtomatsko odstopanje od pravil o poreklu omejeno na letno kvoto 8 000 ton konzerviranega tuna in 2 000 ton filetov tuna za države, ki so parafirale Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU (Komori, Mauritius, Madagaskar, Sejšeli in Zimbabve). Mauritius in Sejšeli so že vložili zahtevek za začasno odstopanje v skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007. V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 bi bilo neprimerno odobriti odstopanja, ki presegajo letno kvoto, odobreno za regijo VJA v skladu s Sporazumom o začasnem partnerstvu VJA-EU.

(10)

V skladu s tem je treba odobriti odstopanje za Madagaskar v zvezi s 2 000 tonami konzerviranega tuna in 500 tonami filetov tuna za obdobje enega leta.

(11)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Zaradi učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi z Madagaskarja, carinski organi držav članic in Komisija, bi se morala navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s to odločbo.

(12)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi Madagaskarja Komisiji redno sporočati podrobne podatke o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in v skladu s členom 36(1)(a) navedene priloge se konzervirani tun in fileti tuna iz tarifne številke HS 1604, proizvedeni iz materialov brez porekla, štejejo za proizvode s poreklom iz Madagaskarja v skladu s pogoji iz členov 2 do 6 te odločbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine z Madagaskarja, navedene v Prilogi, ki so prijavljeni za sprostitev v prosti promet v Skupnosti v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej odločbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Madagaskarja sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov pri izvozu proizvodov iz člena 1.

Zato vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za navedene proizvode v skladu s to odločbo, vsebujejo sklic na to odločbo.

Pristojni organi Madagaskarja Komisiji vsake tri mesece pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s to odločbo izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1, in serijske številke navedenih potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdil EUR.1, izdanih na podlagi te odločbe, vsebuje naslednjo navedbo:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.

Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi h kateremu koli sporazumu z Madagaskarjem, ko se navedeni sporazum začne začasno uporabljati ali začne veljati, kar nastopi prej, vendar se ta odločba v nobenem primeru ne uporablja po 31. decembru 2008.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. septembra 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

MADAGASKAR

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količine

09.1645

ex 1604 14 11

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

Konzervirani tun (1)

1.1.2008 do 31.12.2008

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

Fileti tuna

1.1.2008 do 31.12.2008

500 ton


(1)  V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v smislu številke HS 1604.