20.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. septembra 2008

o nevključitvi triflumizola v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5075)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/748/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju 12 let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje triflumizol.

(3)

Vplivi triflumizola na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 1490/2002 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za triflumizol je bila Nizozemska, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 4. januarja 2006.

(4)

Komisija je preučila triflumizol v skladu s členom 11a Uredbe (ES) št. 1490/2002. Osnutek poročila o pregledu za navedeno snov so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. maja 2008 v obliki poročila Komisije o pregledu.

(5)

Odbor je med preučevanjem te aktivne snovi ob upoštevanju pripomb držav članic ugotovil, da obstajajo jasni znaki, na podlagi katerih se lahko pričakuje, da ima aktivna snov škodljive učinke na zdravje ljudi ter da je zlasti izpostavljenost izvajalcev tretiranja in delavcev večja od 100 % AOEL.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih preučitve triflumizola in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi navedene snovi na seznam. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno preučene. Toda kljub argumentom, ki jih je prijavitelj predložil, se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triflumizol, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Triflumizol se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triflumizol, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije takih sredstev.

(9)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triflumizol, ga je treba omejiti na obdobje 12 mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni, s čimer se zagotovi, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triflumizol, ostanejo na razpolago 18 mesecev po sprejetju te odločbe.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za triflumizol v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in Uredbo Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (4), zaradi morebitne vključitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Triflumizol se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triflumizol, prekličejo do 18. marca 2009;

(b)

se od datuma objave te odločbe nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triflumizol, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 18. marca 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. septembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.