15.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 220/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. avgusta 2008

o spremembi Odločbe 2005/928/ES o uskladitvi frekvenčnega pasu od 169,4 do 169,8125 MHz v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4311)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/673/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (1) in zlasti člena 4(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/928/ES (2) usklajuje frekvenčni pas 169,4–169,8125 MHz v Skupnosti.

(2)

Frekvenčni načrt v Prilogi k Odločbi 2005/928/ES opisuje kanalski raster, ki ga morajo upoštevati različne aplikacije, ki delujejo pod pogoji, določenimi s to odločbo. Ta kanalski raster je namenjen zagotavljanju skladnosti in lažjega soobstoja aplikacij, omogočenih v teh pasovih.

(3)

Frekvenčni načrt določa kanalski raster 12,5 kHz v frekvenčnem pasu 169,4000–169,4750 MHz in kanalski raster 50 kHz v frekvenčnem pasu 169,4875–169,5875 MHz.

(4)

Po sprejetju Odločbe 2005/928/ES so nadaljnje raziskave tehničnih parametrov, opredeljenih s to odločbo, pokazale, da so določbe o kanalskem rastru v pasovih 169,4000–169,4750 MHz in 169,4875–169,5875 MHz glede na tehnološki razvoj neupravičeno omejujoče. S povečanjem števila kanalskih rastrov se za uporabnike poveča možnost izbire optimalne pasovne širine vse do 50 kHz v skladu z zahtevami glede kakovosti za vsako posamezno aplikacijo.

(5)

Evropska konferenca uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) je potrdila, da je izbira več kanalskih rastrov v teh pasovih mogoča in jo treba omogočiti.

(6)

Odločbo 2005/928/ES je zato treba ustrezno spremeniti. S spremembo te odločbe bodo v pasovih 169,4000–169,4750 MHz in 169,4875–169,5875 MHz omogočeni kanali do 50 kHz.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/928/ES se spremeni:

1.

v četrti vrstici frekvenčnega načrta v Prilogi se številka za kanalski raster (v kHz) „12,5“ za kanale 1a, 1b, 2a, 2b, 3a in 3b nadomesti z „do 50 kHz“;

2.

v četrti vrstici frekvenčnega načrta v Prilogi se številka za kanalski raster (v kHz) „50“ za kanale 4b+5+6a in 6b+7+8a nadomesti z „do 50 kHz“.

Člen 2

Člen 1 se uporablja od 31. oktobra 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. avgusta 2008

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 344, 27.12.2005, str. 47.