9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/70


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. julija 2008

o sprejemljivosti prijav za podaljšanje uvrstitve aktivnih snovi azimsulfuron, azoksistrobin, fluroksipir, imazalil, kresoksim-metil, proheksadion-kalcij in spiroksamin v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama zadevnih prijaviteljev

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3855)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/656/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 737/2007 z dne 27. junija 2007 o postopku za podaljšanje uvrstitve prve skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (2) ter zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS določa, da se lahko na zahtevo uvrstitev aktivne snovi v Prilogo I enkrat ali večkrat podaljša za največ 10 let.

(2)

Proizvajalci aktivnih snovi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 737/2007 so zadevnim državam članicam poročevalkam predložili prijave za podaljšanje uvrstitve navedenih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Zadevne države članice poročevalke so ocenile prijave in Komisiji sporočile ocene. Na podlagi navedenih sklepov je treba prijave obravnavati kot sprejemljive.

(4)

Komisija mora objaviti imena in naslove proizvajalcev, katerih prijave so bile ugotovljene kot sprejemljive, da se omogoči vzpostavitev stikov za predložitev skupne dokumentacije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prijave, ki so jih predložili prijavitelji iz Priloge, so sprejemljive.

Imena in naslovi navedenih proizvajalcev so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/70/ES (UL L 185, 12.7.2008, str. 40).

(2)  UL L 169, 29.6.2007, str. 10.


PRILOGA

Aktivna snov

Ime proizvajalca

Naslov

azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germany

Tel. (49) 6172 87 0, Faks (49) 6172 87 1402

azoksistrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Tel. (44) 1483 260000, Faks (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

fluroksipir

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, United Kingdom

Tel. (44) 1235 437920, Faks (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 331 38 94, Faks (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

Tel. (32) (0) 14 60 21 11, Faks (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Espana

Tel. (34) 93 777 48 53, Faks (34) 93 777 50 59

kresoksim-metil

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

proheksadion-kalcij

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, United Kingdom

Tel. (44) 1905 361800, Faks (44) 1905 361818

spiroksamin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germany

Tel. (49) 2173 38 7583, Faks (49) 2173 38 3735