19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. marca 2008

o spremembi Odločbe 2004/558/ES o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1004)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/233/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Direktive 64/432/EGS določa, da država članica, ki ima obvezen nacionalni nadzorni program za eno od nalezljivih bolezni iz Priloge E(II) k navedeni direktivi, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Ta člen tudi predvideva določitev dodatnih jamstev, ki bi se lahko zahtevala v trgovini znotraj Skupnosti.

(2)

Z Odločbo Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (2), so bili odobreni nacionalni programi za nadzor in izkoreninjenje okužbe z bovinim herpesvirusom tipa 1 („BHV1“), ki so jih predložile države članice in so našteti v Prilogi I k navedeni odločbi za regije iz navedene priloge ter za katere veljajo dodatna jamstva za BHV1 v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS.

(3)

Češka je sedaj predložila program za izkoreninjenje okužbe z BHV1 na celotnem ozemlju te države članice. Navedeni program je v skladu z merili iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS. Program ravno tako vsebuje pravila za premik goveda po državi, enakovredna pravilom, ki so se predhodno izvajala v nekaterih državah članicah ali njihovih regijah in so bila uspešna pri izkoreninjenju te bolezni v navedenih državah članicah ali regijah.

(4)

Program, ki ga je predložila Češka, ter dodatna jamstva, predložena v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS, je treba odobriti.

(5)

Prilogo I k Odločbi 2004/558/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/558/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 249, 23.7.2004, str. 20. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/584/EC (UL L 219, 24.8.2007, str. 37).


PRILOGA

„PRILOGA I

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Češka

Vse regije.

Nemčija

Vse regije, razen Regierungsbezirke Oberpfalz (Zgornje Pfalško) in Oberfranken v zvezni deželi Bavarski.

Italija

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina.

Avtonomna pokrajina Trento.“