29.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 56/31


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. februarja 2008

o organizacijski strukturi Evropske mreže za razvoj podeželja

(2008/168/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) in zlasti člena 91 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 67 Uredbe (ES) št. 1698/2005 se je za povezovanje nacionalnih mrež, organizacij in uprav, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Skupnosti, vzpostavila Evropska mreža za razvoj podeželja. Zato da bi lahko določili organizacijsko strukturo mreže, je treba sprejeti izvedbena pravila.

(2)

Znotraj Evropske mreže za razvoj podeželja je treba ustanoviti koordinacijski odbor, ki bo pripravljal in izvajal dejavnosti iz točk (a) do (f) člena 67 Uredbe (ES) št. 1698/2005. Zato je treba opredeliti organizacijsko strukturo koordinacijskega odbora, njegove naloge in poslovnik.

(3)

Za podporo nacionalnim mrežam in pobudam za čezmejno sodelovanje v skladu s členom 67(f) Uredbe (ES) št. 1698/2005 je treba v okviru koordinacijskega odbora ustanoviti ločen Pododbor za Leader. Opredeliti je treba sestavo in naloge navedenega pododbora.

(4)

Za vzpostavitev in upravljanje strokovnih mrež, da se olajša izmenjava strokovnih znanj ter podpirata izvajanje in vrednotenje politike razvoja podeželja v skladu s členom 67(e) Uredbe (ES) št. 1698/2005, je treba ustanoviti strokovni odbor za vrednotenje programov za razvoj podeželja. Opredeliti je treba sestavo in naloge navedenega odbora.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SKLENILA:

Člen 1

Koordinacijski odbor

1.   Ustanovi se Koordinacijski odbor Evropske mreže za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu „Koordinacijski odbor“).

2.   Koordinacijski odbor zlasti:

(a)

pomaga Komisiji pri pripravljanju in izvajanju dejavnosti iz točk (a) do (f) člena 67 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(b)

zagotavlja usklajevanje med Evropsko mrežo za razvoj podeželja, nacionalnimi mrežami za podeželje iz člena 68 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in organizacijami, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Skupnosti;

(c)

svetuje Komisiji v zvezi z letnim delovnim programom Evropske mreže za razvoj podeželja ter sodeluje pri izbiri in usklajevanju tematskega dela, ki ga izvaja Evropska mreža za razvoj podeželja;

(d)

Komisiji po potrebi predlaga oblikovanje tematskih delovnih skupin.

Dejavnosti vrednotenja v okviru mrežnega povezovanja iz člena 5 se izključijo iz nalog, ki jih določa prvi pododstavek.

Člen 2

Imenovanje in delovanje Koordinacijskega odbora

1.   Koordinacijski odbor sestavlja 69 članov, med njimi:

(a)

27 predstavnikov pristojnih nacionalnih organov (po en predstavnik vsake države članice);

(b)

27 predstavnikov nacionalnih mrež za podeželje (po en predstavnik vsake države članice);

(c)

12 predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Skupnosti;

(d)

dva predstavnika Pododbora za Leader iz člena 4;

(e)

en predstavnik ene od evropskih organizacij, ki zastopajo lokalne akcijske skupine iz člena 62 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

2.   Komisija med članicami Svetovalne skupine za razvoj podeželja, določenimi z Odločbo Komisije 2004/391/ES (2), po posvetovanju z navedeno skupino izbere organizacije iz točke (c) odstavka 1.

Komisija za vsakega od naslednjih ciljev izbere največ štiri organizacije, ki po osnovnem namenu in dejavnostih ustrezajo tem ciljem:

(a)

izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva;

(b)

izboljšanje okolja in podeželja;

(c)

izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in raznolikosti podeželskega gospodarstva.

Izbrane organizacije imenujejo enega od svojih članov za predstavnika v Koordinacijskem odboru.

3.   Koordinacijskemu odboru predseduje predstavnik Komisije. Predsednik skliče Koordinacijski odbor najmanj enkrat letno.

Člen 3

Tematska delovna skupina

1.   Tematska delovna skupina, ustanovljena v skladu s členom 1(2)(d), ima določen mandat in ji predseduje predstavnik Komisije.

2.   Tematska delovna skupina ima lahko največ 15 članov. Komisija izbere člane tematske delovne skupine upoštevajoč predloge Koordinacijskega odbora.

3.   Tematske delovne skupine Koordinacijskemu odboru redno poročajo o temah, s katerimi se ukvarjajo v svojem mandatu. Tematska delovna skupina najpozneje dve leti po ustanovitvi na seji Koordinacijskega odbora predloži rezultate svojega dela v obliki končnega poročila.

Člen 4

Pododbor za Leader

1.   V okviru Koordinacijskega odbora se ustanovi Pododbor za Leader.

2.   Pododbor za Leader zlasti:

(a)

sodeluje pri delu Koordinacijskega odbora;

(b)

svetuje Komisiji glede letnega delovnega programa Evropske mreže za razvoj podeželja v zvezi z osjo Leader ter sodeluje pri izbiri in usklajevanju tematskega dela na tem področju;

(c)

podpira Komisijo pri spremljanju izvajanja čezmejnih projektov sodelovanja iz člena 67(f) Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(d)

Koordinacijskemu odboru redno poroča o svojih dejavnostih.

3.   Pododbor za Leader sestavlja 67 članov, med njimi:

(a)

27 predstavnikov pristojnih nacionalnih organov (po en predstavnik vsake države članice);

(b)

27 predstavnikov nacionalnih mrež za podeželje (po en predstavnik vsake države članice);

(c)

en predstavnik ene od evropskih organizacij, ki zastopajo lokalne akcijske skupine iz člena 62 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(d)

12 predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Skupnosti.

4.   Pododboru za Leader predseduje predstavnik Komisije. Predsednik skliče Pododbor za Leader najmanj enkrat letno.

Pododbor za Leader imenuje dva od svojih članov za predstavnika v Koordinacijskem odboru.

Člen 5

Strokovni odbor za vrednotenje

1.   Ustanovi se Strokovni odbor za vrednotenje programov za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu „Strokovni odbor za vrednotenje“).

2.   Strokovni odbor za vrednotenje spremlja delo Strokovne mreže za vrednotenje, določene v členu 67(e) Uredbe (ES) št. 1698/2005, povezano z izmenjavo izkušenj in oblikovanjem najboljših praks za vrednotenje politike razvoja podeželja, in zlasti:

(a)

svetuje Komisiji glede letnega delovnega programa Strokovne mreže za vrednotenje;

(b)

sodeluje pri izboru in usklajevanju tematskega dela na področju vrednotenja;

(c)

spremlja izvajanje tekočega vrednotenja.

Strokovni odbor za vrednotenje redno obvešča Koordinacijski odbor o svojih dejavnostih.

3.   Strokovni odbor za vrednotenje sestavljajo dva predstavnika vsakega od pristojnih nacionalnih organov, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

Člen 6

Splošna pravila

1.   Zainteresirani predstavniki Komisije in agencij Evropske skupnosti se lahko udeležujejo sestankov odborov in tematskih delovnih skupin. Predsednik odbora lahko povabi zunanje strokovnjake ali opazovalce s posebnim znanjem o zadevi na dnevnem redu, da sodelujejo pri delu odbora ali tematske delovne skupine.

2.   Odbori in tematske delovne skupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija.

3.   Odbori sprejmejo svoje poslovnike na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

4.   Službe Komisije lahko na internetu v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta objavijo vsakršen povzetek, ugotovitev ali delno ugotovitev ali delovni dokument odborov.

5.   Komisija članom povrne stroške prevoza in bivanja, ki so nastali zaradi sestankov odborov in tematskih delovnih skupin, v skladu z veljavnimi določbami Komisije. Delo v odborih in tematskih delovnih skupinah ni plačano.

Člen 7

Datum začetka veljavnosti

Sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. februarja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2012/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 8).

(2)  UL L 120, 24.4.2004, str. 50.