31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/17


ODLOČBA SVETA

z dne 22. januarja 2008

o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Poljski, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od člena 5 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(Besedilo v nemškem in poljskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/84/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanja Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zvezna republika Nemčija in Republika Poljska sta z dopisoma, ki ju je generalni sekretariat Komisije evidentiral 22. oktobra 2007 in 27. julija 2007, zaprosili za dovoljenje, da uvedeta posebne davčne ukrepe v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem nekaterih mejnih mostov med obema državama.

(2)

Komisija je v skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES z dopisom z dne 24. oktobra 2007 o zahtevku Zvezne republike Nemčije in Republike Poljske uradno obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 25. oktobra 2007 Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko obvestila, da ima vse potrebne informacije za preučitev zahtev.

(3)

Namen posebnega ukrepa je, kar zadeva dobavo blaga ali storitev in pridobitve blaga znotraj Skupnosti za gradnjo ali vzdrževanje mejnih mostov, da se za mostove in njihova gradbišča v primeru gradnje šteje, da so v celoti na ozemlju ene od držav članic v skladu s sporazumom o delitvi odgovornosti pri gradnji ali vzdrževanju teh mejnih mostov, sklenjenim med njima.

(4)

Brez posebnega ukrepa bi bilo treba za vsako posamezno dobavo blaga ali storitev ali pridobitev blaga znotraj Skupnosti potrditi, ali je kraj obdavčitve Zvezna republika Nemčija ali Republika Poljska. Delo na mejnem mostu, ki se opravlja na nemškem ozemlju, bi bilo predmet davka na dodano vrednost v Nemčiji, medtem ko bi bilo delo, opravljeno na poljskem ozemlju, predmet poljskega davka na dodano vrednost.

(5)

Namen odstopanja je zato poenostavitev postopka za obračunavanje DDV pri gradnji in vzdrževanju zadevnih mostov.

(6)

Odstopanje ne bo imelo negativnega učinka na lastna sredstva Skupnosti, ki jih zagotavlja davek na dodano vrednost –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Poljski se dovoli, da v skladu s pogoji iz členov 2 in 3 uporabita ukrepe, ki odstopajo od Direktive 2006/112/ES v zvezi z gradnjo in kasnejšim vzdrževanjem enega mejnega mostu, ki prečka Odro, in enega mejnega mostu, ki prečka reko Lužiško Niso (Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka), ter vzdrževanjem dveh obstoječih mejnih mostov čez Odro in devetih obstoječih mejnih mostov čez Lužiško Niso, pri čemer so vsi mostovi delno na ozemlju Zvezne republike Nemčije in delno na ozemlju Republike Poljske. Podrobni podatki o zadevnih mostovih so navedeni v Prilogi k tej odločbi. To dovoljenje se uporablja tudi za vse dodatne mostove, za katere velja Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko v zvezi z gradnjo ali vzdrževanjem čezmejnih mostov z izmenjavo diplomatskih not.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 5 Direktive 2006/112/ES se, kar zadeva mejne mostove, za katere gradnjo in vzdrževanje je odgovorna Zvezna republika Nemčija, ter kar zadeva mejne mostove, za katere vzdrževanje je edina odgovorna Zvezna republika Nemčija, za te mostove in, kadar je to ustrezno, za gradbišče, če je na poljskem ozemlju, šteje, da so del nemškega ozemlja za namene dobave blaga in storitev ter pridobitve blaga znotraj Skupnosti za gradnjo in vzdrževanje teh mostov.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 5 Direktive 2006/112/ES se, kar zadeva mejne mostove, za katere gradnjo in vzdrževanje je odgovorna Republika Poljska, ter kar zadeva mejne mostove, za katere vzdrževanje je edina odgovorna Republika Poljska, za te mostove in, kadar je to ustrezno, za gradbišče, če je na nemškem ozemlju, šteje, da so del poljskega ozemlja za namene dobave blaga in storitev ter pridobitve blaga znotraj Skupnosti za gradnjo in vzdrževanje teh mostov.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko.

V Bruslju, 22. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/57/ES (UL L 346, 29.12.2007, str. 13).


PRILOGA

Mostovi, navedeni v členu 1:

1.

Zvezna republika Nemčija je odgovorna za gradnjo naslednjega mejnega mostu:

(a)

mejnega mostu čez Odro med krajema Frankfurt na Odri in Kunowice pri označevalniku 580,640.

2.

Republika Poljska je odgovorna za gradnjo naslednjega mejnega mostu:

(a)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Horka in Węgliniec pri označevalniku 130,470.

3.

Zvezna republika Nemčija je odgovorna za vzdrževanje naslednjih mejnih mostov:

(a)

mejnega mostu čez Odro med krajema Neurüdnitz in Siekierki pri označevalniku 653,903;

(b)

mejnega mostu čez Odro med krajema Küstrin Kietz in Küstrin Kostrzyn pri označevalniku 615,102;

(c)

mejnega mostu čez Odro med krajema Frankfurt na Odri in Kunowice pri označevalniku 580,640;

(d)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Hagenwerder in Ręczyn pri označevalniku 169,611;

(e)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Hirschfelde in Trzciniec Zgorzelecki pri označevalniku 186,281.

4.

Republika Poljska je odgovorna za vzdrževanje naslednjih mejnih mostov:

(a)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Guben in Gubin pri označevalniku 13,375;

(b)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Guben in Gubinek pri označevalniku 17,625;

(c)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Forst in Tuplice pri označevalniku 51,935;

(d)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Bad Muskau in Łęknica pri označevalniku 80,530;

(e)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Horka in Węgliniec pri označevalniku 130,470;

(f)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Görlitz in Zgorzelec pri označevalniku 153,885;

(g)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Krzewina Zgorzelecka in Trzciniec Zgorzelecki pri označevalniku 184,220;

(h)

mejnega mostu čez Lužiško Niso med krajema Krzewina Zgorzelecka in Trzciniec Zgorzelecki pri označevalniku 184,780.