26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/21


ODLOČBA št. 70/2008/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. januarja 2008

o brezpapirnem okolju za carino in trgovino

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 135 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1)

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in države članice so se v okviru lizbonske agende zavezale povečati konkurenčnost družb, ki poslujejo v Evropi. V skladu s Sklepom 2004/387/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o interoperabilnem zagotavljanju vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (IDABC) (3) bi morale Komisija in države članice zagotavljati zmogljive, učinkovite in interoperabilne informacijske in komunikacijske sisteme za izmenjavo informacij med javnimi upravami in državljani Skupnosti.

(2)

Vseevropski akcijski program za e-upravo, kakor je opredeljen v Sklepu 2004/387/ES, zahteva ukrepe za povečanje učinkovitosti organizacije carinske kontrole in zagotovitev neprekinjenega pretoka podatkov, kar bo omogočilo učinkovitejše carinjenje in zmanjšanje upravne obremenitve ter pripomoglo k boju proti goljufijam, organiziranemu kriminalu in terorizmu, k varovanju davčnih interesov, intelektualne lastnine in kulturne dediščine, večji varnosti blaga in mednarodne trgovine ter k boljši zaščiti zdravja in okolja. V ta namen je bistvena zagotovitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v carinske namene.

(3)

Resolucija Sveta z dne 5. decembra 2003 o vzpostavitvi poenostavljenega in brezpapirnega okolja za carino in trgovino (4), ki je sledila Sporočilu Komisije o poenostavljenem in brezpapirnem okolju za carino in trgovino, poziva Komisijo, da v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravi večletni strateški načrt za oblikovanje celovitega in interoperabilnega okolja za elektronsko carinjenje v Skupnosti. Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (5) pri vložitvi skupnih deklaracij in elektronski izmenjavi podatkov med carinskimi organi zahteva uporabo tehnik za obdelavo podatkov, da se s tem zagotovijo carinske kontrole na podlagi avtomatiziranih sistemov analize tveganja.

(4)

Zato je treba določiti cilje vzpostavitve brezpapirnega okolja za carino in trgovino ter strukturo, način in roke za dosego teh ciljev.

(5)

Komisija bi morala to odločbo izvajati v tesnem sodelovanju z državami članicami. Zato je treba opredeliti odgovornosti in naloge zadevnih strank ter določiti, kako si bodo Komisija in države članice delile stroške.

(6)

Komisija in države članice bi si morale deliti odgovornost za sestavne dele komunikacijskih in informacijskih izmenjalnih sistemov iz Skupnosti in za nacionalne sestavne dele v skladu z načeli iz Odločbe št. 253/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o sprejetju akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2007) (6) in hkrati upoštevati Odločbo št. 2235/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2002 o sprejetju programa Skupnosti za boljše delovanje davčnih sistemov na notranjem trgu (Program Fiscalis 2003–2007) (7).

(7)

Da se zagotovi spoštovanje te odločbe in skladnost različnih sistemov, ki bodo razviti, je treba vzpostaviti sistem spremljanja.

(8)

Države članice in Komisija bi morale v rednih poročilih zagotavljati informacije o napredku pri izvajanju te odločbe.

(9)

Vzpostavitev brezpapirnega okolja zahteva tesno sodelovanje Komisije, carinskih organov in gospodarskih subjektov. Za zagotovitev takšnega sodelovanja bi morala Skupina za carinsko politiko zagotoviti usklajevanje dejavnosti, potrebnih za izvajanje te odločbe. V vseh fazah priprave teh dejavnosti bi bilo treba opraviti posvetovanje z gospodarskimi subjekti na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.

(10)

Državam pristopnicam in državam kandidatkam bi bilo treba dovoliti, da sodelujejo v teh dejavnostih zaradi priprav na pristop.

(11)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te odločbe, torej vzpostavitve brezpapirnega okolja za carino in trgovino in ga zaradi obsega ali učinkov pobude laže doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta odločba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za dosego navedenih ciljev.

(12)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (8).

(13)

Še zlasti bi bilo treba Komisijo pooblastiti za podaljšanje rokov, predvidenih v členu 4(2), (3) in (5) te odločbe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te odločbe, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Elektronski carinski sistemi

Komisija in države članice vzpostavijo varne, integrirane, interoperabilne in dostopne elektronske carinske sisteme za izmenjavo podatkov iz carinskih deklaracij, spremnih dokumentov k carinskim deklaracijam in potrdil ter za izmenjavo drugih ustreznih informacij.

Komisija in države članice vzpostavijo strukturo in način delovanja navedenih elektronskih carinskih sistemov.

Člen 2

Cilji

1.   Elektronski carinski sistemi iz člena 1 se zasnujejo za doseganje naslednjih ciljev:

(a)

olajševanje uvoznih in izvoznih postopkov;

(b)

zmanjševanje stroškov usklajevanja in upravnih stroškov ter izboljšanje časovne učinkovitosti carinjenja;

(c)

usklajevanje skupnega pristopa k nadzoru blaga;

(d)

pomoč pri zagotavljanju pravilnega pobiranja vseh carinskih in drugih dajatev;

(e)

hitro izmenjavo ustreznih informacij v zvezi z mednarodno dobavno verigo;

(f)

zagotovitev nemotenega toka podatkov med pristojnimi upravami držav izvoznic in uvoznic ter med carinskimi organi in gospodarskimi subjekti, ki omogoča ponovno rabo podatkov, vnesenih v sistem.

Integracija in razvoj elektronskih carinskih sistemov sta sorazmerna z navedenimi cilji iz prvega pododstavka.

2.   Cilji iz prvega pododstavka odstavka 1 se dosežejo vsaj z naslednjim:

(a)

harmonizirano izmenjavo informacij na podlagi mednarodno sprejetih modelov podatkov in oblik sporočil;

(b)

preoblikovanjem carinskih in s carino povezanih postopkov zaradi optimizacije njihove učinkovitosti z njihovo poenostavitvijo in zmanjšanjem stroškov zagotovitve skladnosti s carinsko zakonodajo;

(c)

ponudbo širokega razpona elektronskih carinskih storitev gospodarskim subjektom, kar jim omogoča enak način sodelovanja s carinskimi organi v kateri koli državi članici.

3.   Skupnost za namene iz odstavka 1 in zaradi oblikovanja brezpapirnega okolja na mednarodni ravni spodbuja interoperabilnost elektronskih carinskih sistemov s carinskimi sistemi tretjih držav ali mednarodnih organizacij ter dostopnost elektronskih carinskih sistemov gospodarskim subjektom tretjih držav, če je to predvideno v mednarodnih sporazumih in pod pogojem, da je zagotovljen ustrezni finančni mehanizem.

Člen 3

Izmenjava podatkov

1.   Elektronski carinski sistemi Skupnosti in držav članic omogočajo izmenjavo podatkov med carinskimi organi držav članic ter med temi organi in:

(a)

gospodarskimi subjekti;

(b)

Komisijo;

(c)

drugimi upravami ali uradnimi agencijami, vključenimi v mednarodni pretok blaga (v nadaljnjem besedilu „druge uprave ali agencije“).

2.   Vsako razkritje ali sporočanje podatkov mora biti popolnoma v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, še zlasti z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (9) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (10).

Člen 4

Sistemi, storitve in roki

1.   Države članice v sodelovanju s Komisijo ter v skladu z zahtevami in roki, določenimi v veljavni zakonodaji, usposobijo naslednje elektronske carinske sisteme:

(a)

sisteme za uvoz in izvoz, ki so interoperabilni s tranzitnim sistemom in omogočajo nemoten pretok podatkov iz enega sistema v drugega na celotnem območju Skupnosti;

(b)

sistem identifikacije in registracije gospodarskih subjektov, ki je interoperabilen s sistemom pooblaščenih gospodarskih subjektov in omogoča enkratno registracijo za vso njihovo poslovanje s carinskimi organi po vsej Skupnosti ter hkrati upošteva že obstoječe skupnostne ali nacionalne sisteme;

(c)

sistem, ki omogoča postopek odobritve, vključno s postopkom obveščanja in posvetovanja, upravljanja potrdil za pooblaščene gospodarske subjekte in tudi registracijo tistih potrdil v podatkovni bazi, ki je dostopna carinskim organom.

2.   Države članice v sodelovanju s Komisijo in do 15. februarja 2011 vzpostavijo in usposobijo skupne carinske portale, preko katerih posredujejo gospodarskim subjektom informacije, ki jih potrebujejo za carinske transakcije v vseh državah članicah.

3.   Komisija v sodelovanju z državami članicami in do 15. februarja 2013 vzpostavi in usposobi okolje integrirane tarife, ki omogoča povezavo z drugimi uvoznimi in izvoznimi sistemi v Komisiji in v državah članicah.

4.   Komisija v partnerstvu z državami članicami v Skupini za carinsko politiko in do 15. februarja 2011 ovrednoti skupne funkcijske specifikacije za:

(a)

okvir za „enotne točke dostopa“, ki gospodarskim subjektom omogočajo vložitev elektronskih carinskih deklaracij prek enega samega vmesnika, tudi če carinski postopek poteka v drugi državi članici;

(b)

elektronske vmesnike, ki omogočajo gospodarskim subjektom, da vse carinsko poslovanje, tudi kadar zadeva več držav članic, opravijo s carinskimi organi države članice, v kateri imajo sedež; in

(c)

sistem storitev „eno okno“, ki zagotavlja nemoten pretok podatkov med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi, med carinskimi organi in Komisijo ter med carinskimi organi in drugimi upravami ali agencijami, in ki gospodarskim subjektom omogočajo, da carini predložijo vse informacije, potrebne za uvozno ali izvozno carinjenje, vključno z informacijami, ki jih zahteva necarinska zakonodaja.

5.   Države članice si v sodelovanju s Komisijo prizadevajo v roku treh let po ugodni oceni skupnih funkcijskih specifikacij iz odstavka 4(a) in (b) vzpostaviti in usposobiti okvir za skupne točke dostopa in elektronske vmesnike.

6.   Države članice in Komisija si prizadevajo za vzpostavitev in usposobitev okvira za sistem storitev „eno okno“. Ocena napredka, doseženega na tem področju je vključena v poročila iz člena 12.

7.   Skupnost in države članice zagotavljajo potrebno vzdrževanje in zahtevane izboljšave sistemov in storitev iz tega člena.

Člen 5

Komponente in odgovornosti

1.   Elektronski carinski sistemi so sestavljeni iz skupnostnih in nacionalnih komponent.

2.   Skupnostne komponente v elektronskih carinskih sistemih so zlasti:

(a)

s sistemi povezane študije izvedljivosti ter skupne funkcijske in tehnične specifikacije;

(b)

skupne izdelke in storitve, vključno s potrebnimi sistemi skupnih šifrantov za carinske in s carino povezane informacije;

(c)

storitve skupnega komunikacijskega omrežja in vmesnika (CCN/CSI) za države članice;

(d)

usklajevalne dejavnosti držav članic in Komisije pri vzpostavljanju in delovanju elektronskega carinskega sistema na skupni domeni Skupnosti;

(e)

usklajevalne dejavnosti Komisije pri vzpostavitvi in delovanju elektronskega carinskega sistema na zunanji domeni Skupnosti, razen storitev, namenjenih izpolnjevanju nacionalnih zahtev.

3.   Nacionalne komponente v elektronskih carinskih sistemih so zlasti:

(a)

nacionalne funkcijske in tehnične specifikacije;

(b)

nacionalni sistemi, vključno s podatkovnimi bazami;

(c)

omrežne povezave med carinskimi upravami in gospodarskimi subjekti ter med carinskimi upravami in drugimi upravami ali agencijami v isti državi članici;

(d)

vsa programska ali druga oprema, ki je po mnenju države članice nujna za zagotovitev polne uporabe sistema.

Člen 6

Naloge Komisije

Komisija zagotovi zlasti naslednje:

(a)

usklajevanje vzpostavljanja, preskušanje skladnosti, uvedba, delovanje in podpora skupnostnih komponent, kar zadeva elektronske carinske sisteme;

(b)

usklajevanje sistemov in storitev iz te odločbe z drugimi projekti v zvezi z e-upravo na ravni Skupnosti;

(c)

izpolnitev nalog, dodeljenih v okviru večletnega strateškega načrta iz člena 8(2);

(d)

usklajevanje razvijanja skupnostnih in nacionalnih komponent zaradi časovnega usklajevanja izvajanja projektov;

(e)

usklajevanje elektronskih carinskih storitev in storitev „eno okno“ na ravni Skupnosti, z namenom njihovega spodbujanja in izvajanja na nacionalni ravni;

(f)

usklajevanje potreb po usposabljanju.

Člen 7

Naloge držav članic

1.   Države članice zagotovijo zlasti naslednje:

(a)

usklajevanje vzpostavljanja, preskušanje skladnosti, uvedba, delovanje in podpora nacionalnih komponent, kar zadeva elektronske carinske sisteme;

(b)

usklajevanje sistemov in storitev iz te odločbe z drugimi projekti v zvezi z e-upravo na nacionalni ravni;

(c)

izpolnitev nalog, dodeljenih v okviru večletnega strateškega načrta iz člena 8(2);

(d)

redno obveščanje Komisije o ukrepih, s katerimi svojim organom ali gospodarskim subjektom omogočajo polno uporabo elektronskih carinskih sistemov;

(e)

spodbujanje in izvajanje elektronskih carinskih storitev in storitev „eno okno“ na nacionalni ravni;

(f)

potrebno usposabljanje carinskih in drugih pristojnih uradnikov.

2.   Države članice ocenijo potrebne človeške, proračunske in tehnične vire, potrebne za zagotovitev skladnosti s členom 4 ter večletnim strateškim načrtom iz člena 8(2), in te potrebe letno sporočajo Komisiji.

3.   Če obstaja tveganje, da lahko ukrepanje v zvezi z vzpostavitvijo ali delovanjem elektronskih carinskih sistemov, ki ga načrtuje država članica, ogrozi celotno interoperabilnost teh sistemov ali njihovo delovanje, država članica pred takšnim ukrepanjem obvesti Komisijo.

Člen 8

Strategija in usklajevanje

1.   Komisija v partnerstvu z državami članicami v Skupini za carinsko politiko zagotovi:

(a)

določitev strategij, potrebnih virov in razvojnih faz;

(b)

usklajevanje vseh dejavnosti v zvezi z elektronskimi carinskimi sistemi, da se zagotovi najboljša in najbolj smotrna uporaba virov, vključno s tistimi, ki se že uporabljajo na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti;

(c)

usklajevanje pravnih in operativnih vidikov, vidikov usposabljanja in razvoja IT ter seznanjanje carinskih organov in gospodarskih subjektov s temi vidiki;

(d)

usklajevanje izvedbenih dejavnosti vseh zadevnih strani;

(e)

upoštevanje rokov iz člena 4 s strani zadevnih strani.

2.   Komisija v partnerstvu z državami članicami v Skupini za carinsko politiko pripravi in posodablja večletni strateški načrt za dodelitev nalog Komisiji in državam članicam.

Člen 9

Viri

1.   Skupnost v skladu s členom 4 zagotovi človeške, proračunske in tehnične vire za namene vzpostavitve, delovanja in izboljševanja skupnostnih komponent elektronskih carinskih sistemov.

2.   Države članice v skladu s členom 4 zagotovijo človeške, proračunske in tehnične vire za namene vzpostavitve, upravljanja in izboljševanja nacionalnih komponent elektronskih carinskih sistemov.

Člen 10

Finančne določbe

1.   Brez poseganja v stroške, ki jih krijejo tretje države ali mednarodne organizacije v skladu s členom 2(3), si stroške izvajanja te odločbe delijo Skupnost in države članice v skladu z določbami iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Skupnost krije stroške v zvezi z zasnovo, nabavo, namestitvijo, delovanjem in vzdrževanjem skupnostnih komponent iz člena 5(2), v skladu s programom Carina 2007, vzpostavljenim z Odločbo št. 253/2003/ES, in vsemi naslednjimi programi.

3.   Države članice krijejo stroške vzpostavitve in delovanja nacionalnih komponent iz člena 5(3), vključno z vmesniki do drugih uprav ali agencij in gospodarskih subjektov.

4.   Države članice okrepijo svoje sodelovanje, da z oblikovanjem modelov delitve stroškov in skupnimi rešitvami zmanjšujejo stroške.

Člen 11

Spremljanje

1.   Komisija ukrene vse potrebno za preverjanje, ali se ukrepi, financirani iz proračuna Skupnosti, izvajajo v skladu s to odločbo in ali so dobljeni rezultati v skladu s cilji iz prvega pododstavka člena 2(1).

2.   Komisija v partnerstvu z državami članicami v Skupini za carinsko politiko redno spremlja napredek vsake države članice in Komisije glede skladnosti s členom 4, da bi ugotovila, ali so cilji iz prvega pododstavka člena 2(1) doseženi, in ocenila možnosti za izboljšanje učinkovitosti dejavnosti, povezanih z izvajanjem elektronskih carinskih sistemov.

Člen 12

Poročila

1.   Države članice Komisiji redno poročajo o napredku pri vseh nalogah, ki so jim bile dodeljene v okviru večletnega strateškega načrta iz člena 8(2). Komisijo tudi obvestijo o zaključku vsake posamezne naloge.

2.   Države članice najpozneje do 31. marca vsako leto Komisiji predložijo letno poročilo o napredku za obdobje od 1. januarja do 31. decembra predhodnega leta. Ta letna poročila temeljijo na obrazcu, ki ga pripravi Komisija v partnerstvu z državami članicami v Skupini za carinsko politiko.

3.   Na podlagi navedenih letnih poročil iz odstavka 2 Komisija najpozneje do 30. junija vsako leto pripravi konsolidirano poročilo, v katerem oceni napredek držav članic in Komisije, zlasti glede skladnosti s členom 4, in po potrebi predlaga podaljšanje rokov iz člena 4(2), (3) in (5) ter ga posreduje vsem zadevnim stranem in Skupini za carinsko politiko v nadaljnjo obravnavo.

4.   Poleg tega konsolidirano poročilo iz odstavka 3 vsebuje rezultate vseh morebitnih izvedenih obiskov z namenom spremljanja. Vključuje tudi rezultate vseh drugih kontrol in hkrati lahko določa metode in merila, ki se uporabijo pri poznejših ocenah, zlasti vrednotenje stopnje interoperabilnosti in načina delovanja elektronskih carinskih sistemov.

Člen 13

Posvetovanje z gospodarskimi subjekti

Komisija in države članice se v vseh fazah priprave, razvoja in uvedbe sistemov in storitev iz člena 4 redno posvetujejo z gospodarskimi subjekti.

Komisija in države članice vzpostavijo načine posvetovanja, v okviru katerega se redno posvetujejo reprezentativno izbrani gospodarski subjekti.

Člen 14

Države pristopnice ali države kandidatke

Komisija obvesti vse države, ki so spoznane kot države pristopnice ali države kandidatke za pristop, o pripravah, razvoju in uvedbi sistemov in storitev iz člena 4 in jim dovoli sodelovanje v teh fazah.

Člen 15

Izvedbeni ukrepi

Podaljšanje rokov iz člena 4(2), (3) in (5) se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(2).

Člen 16

Odbor

1.   Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 18

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. januarja 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 318, 23.12.2006, str. 47.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2006 (UL C 317 E, 23.12.2006, str. 74), Skupno stališče Sveta z dne 23. julija 2007 (UL C 242 E, 16.10.2007, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 144, 30.4.2004, str. 65.

(4)  UL C 305, 16.12.2003, str. 1.

(5)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 36, 12.2.2003, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 787/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).

(7)  UL L 341, 17.12.2002, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1).

(8)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(9)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(10)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.