29.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/73


ODLOČBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 28. oktobra 2008

o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv Evropske centralne banke po uvedbi eura na Slovaškem

(ECB/2008/14)

(2008/892/ES)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju: Statut ESCB) ter zlasti njegovih člena 19.1 in prve alinee člena 47.2,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (3),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (4) ter zlasti njenih členov 5(1) in 6(4),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2424/2001 Evropske centralne banke z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2001/13) (5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejetje eura na Slovaškem 1. januarja 2009 pomeni, da bodo od tega datuma kreditne institucije in podružnice kreditnih institucij na Slovaškem obvezniki za obvezne rezerve.

(2)

Vključitev teh subjektov v Eurosistemov sistem obveznih rezerv zahteva sprejetje prehodnih določb za zagotovitev nemotene vključitve brez ustvarjanja nesorazmernega bremena za kreditne institucije v sodelujočih državah članicah, vključno s Slovaško.

(3)

Člen 5 Statuta ESCB v povezavi s členom 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti vsebuje obveznost držav članic, da na nacionalni ravni oblikujejo in izvajajo vse ustrezne ukrepe za zbiranje statističnih informacij, potrebnih za izpolnjevanje zahtev ECB za statistično poročanje, in za zagotovitev pravočasne priprave na sprejetje eura na področju statistike –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej odločbi imajo pojmi „institucija“, „obvezne rezerve“, „obdobje izpolnjevanja“, „osnova za obvezne rezerve“ in „sodelujoča država članica“ enak pomen kot v Uredbi (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 2

Prehodne določbe za institucije na Slovaškem

1.   Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) bo za institucije na Slovaškem prehodno obdobje izpolnjevanja potekalo od 1. januarja 2009 do 20. januarja 2009.

2.   Osnova za obvezne rezerve bo za prehodno obdobje izpolnjevanja za vsako institucijo na Slovaškem opredeljena glede na elemente njene bilance stanja na 31. oktober 2008. Institucije na Slovaškem bodo sporočile svojo osnovo za obvezne rezerve centralni banki Národná banka Slovenska v skladu z okvirom ECB za poročanje denarne in finančne statistike, kakor je določen v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13). Institucije na Slovaškem, za katere velja odstopanje po členu 2(2) Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), bodo izračunale osnovo za obvezne rezerve za prehodno obdobje izpolnjevanja na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2008.

3.   Za prehodno obdobje izpolnjevanja bo obvezne rezerve posamezne institucije na Slovaškem izračunala bodisi ta institucija bodisi Národná banka Slovenska. Oseba, ki bo izračunala obvezne rezerve, bo izračun predložila drugi osebi in ji dala na voljo dovolj časa, da ga bo le-ta lahko preverila in predlagala popravke. Izračunane obvezne rezerve, vključno z morebitnimi popravki, bosta obe osebi potrdili najkasneje 9. decembra 2008. Če oseba, ki je bila obveščena o izračunu, ne bo potrdila zneska obveznih rezerv do 9. decembra 2008, se bo štelo, da priznava, da se izračunani znesek uporabi za prehodno obdobje izpolnjevanja.

4.   Določbe odstavkov 2 do 4 člena 3 se smiselno uporabljajo za institucije na Slovaškem, tako da lahko te institucije za svoje začetno obdobje izpolnjevanja iz svoje osnove za obvezne rezerve izključijo obveznosti do institucij na Slovaškem, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 3

Prehodne določbe za institucije v drugih sodelujočih državah članicah

1.   Obstoj prehodnega obdobja izpolnjevanja za institucije na Slovaškem ne bo vplival na obdobje izpolnjevanja, ki velja za institucije v drugih sodelujočih državah članicah na podlagi člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Institucije v drugih sodelujočih državah članicah se lahko odločijo, da bodo iz svojih osnov za obvezne rezerve za obdobji izpolnjevanja od 10. decembra 2008 do 20. januarja 2009 in od 21. januarja 2009 do 10. februarja 2009 izključile vse obveznosti do institucij na Slovaškem, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Institucije v drugih sodelujočih državah članicah, ki želijo izključiti obveznosti do institucij na Slovaškem, bodo za obdobji izpolnjevanja od 10. decembra 2008 do 20. januarja 2009 in od 21. januarja 2009 do 10. februarja 2009 izračunale svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 31. oktober oziroma 30. november 2008 in sporočile tabelo v skladu z opombo 5 v Tabeli 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Slovaškem že prikazane kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne bo vplivalo na obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ti obdobji v skladu s Tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Slovaškem še vedno prikazane kot banke v kategoriji „Ostali svet“.

Tabele je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13).

4.   Za obdobja izpolnjevanja, ki se začnejo v decembru 2008 ter januarju in februarju 2009, bodo institucije v drugih sodelujočih državah članicah, za katere velja odstopanje po členu 2(2) Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) in ki želijo izključiti obveznosti do institucij na Slovaškem, izračunale svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2008 in sporočile tabelo v skladu z opombo 5 v Tabeli 1 Priloge I k (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Slovaškem že prikazane kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne bo vplivalo na obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ta obdobja v skladu s Tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Slovaškem še vedno prikazane kot banke v kategoriji „Ostali svet“.

Tabele je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13).

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta odločba je naslovljena na centralno banko Národná banka Slovenska, institucije na Slovaškem in institucije v drugih sodelujočih državah članicah.

2.   Ta odločba vecjati začne 1. novembra 2008.

3.   Če ta odločba ne vsebuje posebnih določb, se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) in (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13).

V Frankfurtu na Majni, 28. oktobra 2008

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

(2)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(3)  UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

(4)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(5)  UL L 333, 17.12.2001, str. 1.