22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/46


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1566/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (1) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 22(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (2) določa, da so dejavnosti s področja uporabe skupne ribiške politike prepovedane, razen če kapitan brez neupravičene zamude zabeleži in sporoči podatke o ribolovnih aktivnostih, vključno z iztovarjanji in pretovarjanji, ter da so kopije zapisov na razpolago organom.

(2)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1966/2006 obveznost elektronskega zapisovanja in poročanja podatkov iz ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju velja za kapitane ribiških plovil Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, v obdobju 24 mesecev od začetka veljavnosti izvedbenih predpisov in za kapitane ribiških plovil Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov, v obdobju 42 mesecev od začetka veljavnosti izvedbenih predpisov.

(3)

Dnevno poročanje o ribolovnih dejavnostih zagotavlja možnosti za znatno izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti spremljanja, preverjanja ter nadzora na morju in kopnem.

(4)

Člen 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3) določa, da kapitani ribiških plovil Skupnosti vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih.

(5)

Člen 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 določa, da kapitan vsakega ribiškega plovila Skupnosti s celotno dolžino, ki je enaka ali presega 10 metrov, ali njegov pooblaščenec po vsaki vožnji in v 48 urah po iztovarjanju pristojnim organom države članice, v kateri poteka iztovarjanje, odda deklaracijo.

(6)

Člen 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 določa, da dražbeni centri ali druga telesa ali osebe, ki jih pooblastijo države članice in ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ribiških proizvodov, iztovorjenih v državi članici, po prvi prodaji predložijo pristojnim organom države članice, kjer poteka prvo dajanje v promet, potrdilo o prodaji.

(7)

Člen 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 določa tudi, da če prvo dajanje v promet ribiških proizvodov ne poteka v državi članici, v kateri so bili proizvodi iztovorjeni, država članica, ki je odgovorna za spremljanje prvega dajanja v promet, poskrbi, da se organom, odgovornim za spremljanje iztovarjanja zadevnih proizvodov, čim prej predloži potrdilo o prodaji.

(8)

Člen 19 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 zahteva, da države članice oblikujejo računalniško zbirko podatkov in izdelajo sistem potrjevanja, ki vsebuje navzkrižno preverjanje in preverjanje podatkov.

(9)

Člen 19(b) in (e) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 zahteva, da kapitani ribiških plovil Skupnosti pišejo poročila o ribolovnem naporu in jih zabeležijo v svoje ladijske dnevnike.

(10)

Člen 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (4) zahteva, da kapitan ribiškega plovila Skupnosti, ki ima dovoljenje za globokomorski ribolov, v ladijski dnevnik ali na obrazec, ki ga priskrbi država članica, pod katere zastavo pluje, zabeleži podatke v zvezi z značilnostmi ribolovnega orodja in ribolovnimi operacijami.

(11)

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (5) določa delovanje načrtov skupne uporabe.

(12)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, od 1. januarja 2010;

(b)

ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov, od 1. julija 2011;

(c)

registrirane kupce, registrirane dražbe ali druge subjekte ali osebe, pooblaščene s strani držav članic, ki so odgovorne za prvo prodajo ribiških proizvodov, katerih letni promet prodaje ribiških proizvodov presega 400 000 EUR, od 1. januarja 2009.

2.   Ne glede na odstavek 1(a) se začne ta uredba uporabljati pred 1. januarjem 2010 za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod zastavo določene države članice in katerih skupna dolžina presega 24 metrov, če tako določa navedena država.

3.   Ne glede na odstavek 1(b) se začne ta uredba uporabljati pred 1. julijem 2011 za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod zastavo določene države članice in katerih skupna dolžina presega 15 metrov, če tako določa navedena država.

4.   Ne glede na datume iz odstavkov 1(a) in 1(b) se lahko država članica odloči, da uporablja to uredbo za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in katerih dolžina ne presega 15 metrov, pred temi datumi v skladu s členom 3(2) Uredbe 1966/2006.

5.   Države članice lahko sklenejo dvostranske sporazume o uporabi sistemov za elektronsko poročanje za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo ali v njihovi pristojnosti, pod pogojem, da plovila izpolnjujejo vsa pravila, določena s to uredbo.

6.   Ta uredba velja za ribiška plovila Skupnosti ne glede na vode in pristanišča, v katerih izvajajo ribolovne operacije.

7.   Ta uredba ne velja za ribiška plovila Skupnosti, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 2

Seznam izvajalcev in plovil

1.   Vsaka država članica pripravi seznam registriranih kupcev, registriranih dražb ali drugih subjektov ali oseb, pooblaščenih in odgovornih za prvo prodajo ribiških proizvodov, katerih letni promet prodaje ribiških proizvodov presega 400 000 EUR. Prvo referenčno leto je 2007 in seznam se posodobi 1. januarja tekočega leta (leto n) na podlagi letnega prometa prodaje ribiških proizvodov, ki presega 400 000 EUR v letu n–2. Seznam se objavi na uradni spletni strani države članice.

2.   Vsaka država članica pripravi in redno posodablja seznam ribiških plovil Skupnosti, ki plujejo pod njeno zastavo in za katere veljajo določbe iz te uredbe, v skladu s členom 1(2), (3), (4) in (5). Seznami se objavijo na uradni spletni strani države članice, in sicer v formatu, določenem na posvetovanju med državami članicami in Komisijo.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„ribolovna operacija“ pomeni vse dejavnosti v zvezi z iskanjem rib, streljanjem, namestitvijo in izvleko ribolovnega orodja ter odstranitvijo ulova iz orodja;

(b)

„načrt skupne uporabe“ pomeni načrt, ki določa operativne dogovore za uporabo razpoložljivih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov.

POGLAVJE II

ELEKTRONSKI PRENOS

Člen 4

Informacije, ki jih morajo sporočiti kapitani plovil ali njihovi predstavniki

1.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države članice zastave ladijski dnevnik in podatke o pretovarjanju.

2.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti ali njihovi pooblaščenci po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države zastave podatke iz deklaracije o iztovarjanju.

3.   Kadar ribiško plovilo Skupnosti iztovarja ulov v državi članici, ki ni država članica zastave, pristojni organi države članice zastave takoj po elektronski poti pošljejo podatke iz deklaracije o iztovarjanju, potem ko jo prejmejo, pristojnim organom države članice, v kateri je bil ulov iztovorjen.

4.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti, kadar to zahtevajo pravila Skupnosti, po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države članice zastave predhodno sporočilo o vplutju v pristanišče v času, ki je določen s pravili.

5.   Kadar namerava plovilo vpluti v pristanišče države članice, ki ni država članica zastave, pristojni organi države članice zastave predhodno sporočilo iz odstavka 4 takoj po njegovem prejemu posredujejo po elektronski poti pristojnim organom obalne države članice.

Člen 5

Informacije, ki jih morajo sporočiti subjekti ali osebe, odgovorne za prvo prodajo ali prevzem

1.   Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi subjekti ali osebe, ki jih pooblastijo države članice in ki so odgovorni za prvo prodajo ribiških proizvodov, pristojnim organom države članice, v kateri poteka prvo dajanje v promet, po elektronski poti pošljejo informacije, ki jih je treba navesti v potrdilu o prodaji.

2.   Kadar prvo dajanje v promet poteka v državi članici, ki ni država članice zastave, pristojni organi države članice, v kateri poteka prvo dajanje v promet, zagotovijo, da se po prejemu ustreznih informacij kopija podatkov potrdila o prodaji po elektronski poti posreduje pristojnim organom države članice zastave.

3.   Kadar prvo dajanje v promet ribiških proizvodov ne poteka v državi članici, v kateri so bili proizvodi iztovorjeni, država članica, v kateri poteka prvo dajanje v promet, zagotovi, da se takoj po prejemu ustreznih informacij kopija podatkov potrdila o prodaji po elektronski poti posreduje naslednjim organom:

(a)

pristojnim organom države članice, v kateri so bili iztovorjeni ribiški proizvodi, in

(b)

pristojnim organom države članice zastave plovila, s katerega so bili iztovorjeni ribiški proizvodi.

4.   Imetnik deklaracije o prevzemu pristojnim organom države članice, v kateri poteka fizični prevzem, po elektronski poti sporoči informacije, ki jih je treba zapisati v deklaraciji o prevzemu.

Člen 6

Pogostost sporočanja

1.   Kapitan sporoči informacije iz elektronskega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice zastave vsaj enkrat na dan, vendar najpozneje v 24 urah, tudi če ni ulova. Podatke sporoči tudi v naslednjih primerih:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji države zastave.

2.   Kapitan lahko sporoči popravke elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracij o pretovarjanju do zadnjega sporočanja na koncu ribolovne vožnje in pred vplutjem v pristanišče. Popravki morajo biti razvidni. Vse prvotne podatke elektronskega ladijskega dnevnika in njihove popravke shranijo pristojni organi države članice zastave.

3.   Kapitan ali njegovi pooblaščenci posredujejo deklaracijo o iztovarjanju po elektronski poti takoj po pripravi deklaracije o iztovarjanju.

4.   Kapitan plovila dajalca in prejemnega plovila sporoči podatke o pretovarjanju po elektronski poti takoj po pretovarjanju.

5.   Kapitan med vsako ribolovno vožnjo na krovu ribiškega plovila hrani kopijo informacij iz odstavka 1 do predložitve deklaracije o iztovarjanju.

Člen 7

Oblika zapisa za sporočanje podatkov s plovila pristojnemu organu države zastave

Vsaka država članica določi obliko zapisa za sporočanje podatkov s plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, pristojnim organom.

Člen 8

Povratna sporočila

Države članice zagotovijo, da se povratna sporočila izdajo za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, za vsak prenos podatkov iz ladijskega dnevnika ter podatkov o pretovarjanju in iztovarjanju. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

POGLAVJE III

OPROSTITVE

Člen 9

Oprostitve

1.   Država članica lahko oprosti kapitane plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, obveznosti iz člena 4(1), če njihove ribolovne vožnje potekajo v vodah pod njeno suverenostjo ali v njeni pristojnosti in trajajo 24 ur ali manj, pod pogojem, da svojega ulova ne iztovarjajo zunaj ozemlja države članice zastave.

2.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti so oproščeni obveznosti vodenja na papirju ladijskega dnevnika ter deklaracij o iztovarjanju in pretovarjanju.

3.   Kapitani plovil Skupnosti ali njihovi pooblaščenci, ki svoj ulov iztovarjajo v državi članici, ki ni država članica zastave, so oproščeni zahteve za predložitev deklaracije o iztovarjanju v papirni obliki obalni državi članici.

4.   Države članice lahko sklepajo dvostranske sporazume o uporabi sistemov za elektronsko poročanje za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo ali v njihovi pristojnosti. Plovila, ki so vključena v področju uporabe teh sporazumov, so oproščena vodenja ladijskega dnevnika na papirju v zadevnih vodah.

5.   Kapitani plovil Skupnosti, ki v svojih elektronskih ladijskih dnevnikih zapisujejo informacije o ribolovnem naporu iz člena 19b Uredbe (EGS) št. 2847/93, so oproščeni obveznosti predložitve poročil o ribolovnem naporu po teleksu, sistemu VMS, faksu, telefonu ali radiu.

POGLAVJE IV

DELOVANJE SISTEMOV ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN POROČANJE

Člen 10

Določbe v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje

1.   Kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje predloži ladijski dnevnik, deklaracijo o iztovarjanju in podatke o pretovarjanju pristojnim organom države članice zastave, tako kot je določila država članica zastave, in sicer vsak dan in najpozneje v 24 urah, tudi če ni ulova:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji države zastave.

2.   Pristojni organi države članice zastave posodobijo elektronski dnevnik takoj po prejemu podatkov iz odstavka 1.

3.   Ribiško plovilo Skupnosti po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje ne izpluje iz pristanišča, dokler pristojni organi države članice zastave ne ugotovijo ustreznega delovanja sistema ali dokler pristojni organi države članice zastave ne dovolijo izplutja. Država članica zastave takoj obvesti obalno državo članico, kdaj je plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovolila zapustitev pristanišča v obalni državi članici.

Člen 11

Podatki niso bili prejeti

1.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členom 4(1) in (2), o tem čim prej obvestijo kapitana ali lastnika plovila ali njegovega pooblaščenca. Kadar se to zgodi več kot trikrat v enem letu pri določenem plovilu, država članica zastave zagotovi preverjanje zadevnega sistema za elektronsko poročanje. Zadevna država članica preišče zadevo, da se ugotovi razlog za neprejem podatkov.

2.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členom 4(1) in (2) ter je bil zadnji položaj plovila, sporočen prek sistema za spremljanje plovil, v vodah obalne države članice, o tem čim prej obvestijo pristojne organe obalne države članice.

3.   Kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik pristojnim organom države članice zastave takoj po prejemu sporočila pošlje vse podatke, za katere je bilo prejeto sporočilo, v skladu z odstavkom 1.

Člen 12

Dostop do podatkov onemogočen

1.   Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo plovilo, ki v njihovih vodah pluje pod zastavo druge države članice, in ne morejo dostopati do podatkov v skladu s členom 15, zahtevajo, da pristojni organi države članice zastave zagotovijo dostop.

2.   Če dostop iz odstavka 1 ni zagotovljen v štirih urah od zahteve, obalna država članica obvesti državo članico zastave. Država članica zastave takoj po prejemu sporočila pošlje podatke obalni državi članici po kateri koli razpoložljivi elektronski poti.

3.   Če obalna država članica ne prejme podatkov iz odstavka 2, kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik na zahtevo in po kateri koli razpoložljivi elektronski poti pristojnim organom obalne države članice pošlje podatke in kopijo povratnega sporočila iz člena 8.

4.   Če kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik pristojnim organom obalne države članice ne zagotovi kopije povratnega sporočila iz člena 8, se ribolovne dejavnosti zadevnega plovila v vodah obalne države članice prepovejo, dokler kapitan ali njegov predstavnik pristojnim organom ne zagotovi kopije povratnega sporočila ali informacij iz člena 6(1).

Člen 13

Podatki o delovanju sistema za elektronsko poročanje

1.   Države članice vodijo zbirke podatkov o delovanju svojega sistema za elektronsko poročanje. Vsebujejo najmanj naslednje informacije:

(a)

seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami in imajo tehnično okvarjen ali nedelujoč sistem za elektronsko poročanje;

(b)

število prenosov podatkov iz elektronskega ladijskega dnevnika na dan in povprečno število prejetih prenosov na plovilo, razdeljenih glede na državo članico zastave;

(c)

število prejetih deklaracij o iztovarjanju, pretovarjanju in prevzemu ter potrdil o prodaji, razdeljenih glede na državo zastave.

2.   Povzetki informacij o delovanju sistemov za elektronsko poročanje držav članic se pošljejo Komisiji na njeno zahtevo v obliki in časovnih razmikih, ki se določijo po posvetovanju držav članic s Komisijo.

POGLAVJE V

IZMENJAVA PODATKOV IN DOSTOP DO NJIH

Člen 14

Oblika zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami

1.   Informacije med državami članicami se izmenjujejo v obliki zapisa iz Priloge, ki temelji na razširljivem označevalnem jeziku (XML).

2.   Popravki informacij iz odstavka 1 so jasno opredeljeni.

3.   Kadar država članica prejme elektronske informacije od druge države članice, zagotovi, da se pristojnim organom zadevne države članice pošlje povratno sporočilo. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

4.   Podatkovni elementi, ki jih morajo kapitani zabeležiti v svojih ladijskih dnevnikih v skladu s pravili Skupnosti, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

Člen 15

Dostop do podatkov

1.   Država članica zastave zagotovi, da ima obalna država članica spletni dostop v realnem času do elektronskega ladijskega dnevnika in podatkov iz deklaracije o iztovarjanju plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, pri izvajanju ribolovnih operacij v vodah pod suverenostjo obalne države članice ali v njeni pristojnosti.

2.   Podatki iz odstavka 1 zajemajo vsaj podatke od zadnjega izplutja iz pristanišča do zaključka iztovarjanja. Podatki o ribolovnih vožnjah za preteklih 12 mesecev so na voljo na zahtevo.

3.   Kapitan ribiškega plovila Skupnosti ima zagotovljen dostop do lastnih informacij iz elektronskega ladijskega dnevnika, shranjenih v zbirki podatkov države članice zastave, in sicer 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4.   Obalna država članica odobri spletni dostop do svoje zbirke podatkov iz ladijskega dnevnika ribiškemu patruljnemu čolnu druge države članice na podlagi načrta skupne uporabe.

Člen 16

Izmenjava podatkov med državami članicami

1.   Dostop do podatkov iz člena 15(1) bo na voljo prek varne internetne povezave 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

2.   Države članice izmenjavajo ustrezne tehnične informacije za zagotovitev vzajemnega dostopa do elektronskih ladijskih dnevnikov.

3.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da so podatki, prejeti v skladu s to uredbo, varno shranjeni v računalniško podprtih zbirkah podatkov in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se obravnavajo kot zaupni;

(b)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

Člen 17

Enoten organ

1.   V vsaki državi članici bo enoten organ odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz te uredbe.

2.   Države članice izmenjujejo sezname in kontaktne podatke organov iz odstavka 1 in o tem obvestijo Komisijo.

3.   Vse spremembe informacij iz odstavkov 1 in 2 se nemudoma sporočijo Komisiji in drugim državam članicam.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 409, 30.12.2006, str. 1. Uredbar, kakor je bila popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 3.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9; popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(4)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2269/2004 (UL L 396, 31.12.2004, str. 1).

(5)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.


PRILOGA

OBLIKA ZAPISA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO INFORMACIJ

Podatkovni elementi na ovojnici

Podatkovni elementi

Polje s kodo

Opis in vsebina

Začetek/konec zapisa

Začetek zapisa

SR

Oznaka za začetek deklaracije o ladijskem dnevniku, potrdilu o prodaji ali povratnem sporočilu.

Podelementi

Naslov

AD

Namembna država: koda države ISO alfa-3

Od

FR

Država, ki posreduje podatke (koda države ISO alfa-3)

Vrsta sporočila

TM

Črkovna koda vrste sporočila (LOG, SAL, RET ali COR)

Povratni status

RS

Označuje status prejetega sporočila/poročila, ki je lahko ACK (potrjen) ali NAK (nepotrjen)

Povratna koda napake

RE

Numerične kode, ki označujejo napake prejetih sporočil/poročil

(101 – sporočilo ni berljivo, 102 – vrednost ali velikost podatkov izven okvira, 104 – manjkajoči obvezni podatki, 106 – nedovoljen vir podatkov, 150 – napaka v zaporedju, 151 – datum/čas v prihodnosti, 250 – poskus ponovne obvestitve plovila, 251 – plovilo ni obveščeno, 302 – pretovarjanje pred ulovom pri vstopu, 303 – ulov pri izhodu pred ulovom pri vstopu, 304 – sporočilo o položaju ni prejeto, 350 – sporočilo o položaju brez ulova pri vstopu)

Številka zapisa

RN

Serijska številka prenosa sporočila centrov za spremljanje ribolova (letno število)

Datum zapisa

RD

Datum prenosa sporočila/poročila (LLLLMMDD)

Čas zapisa

RT

Čas prenosa sporočila/poročila (UUMM v UTC)


Podatkovni elementi ladijskega dnevnika

Podatkovni elementi

Polje s kodo

Opis in vsebina

Začetni/končni element ladijskega dnevnika

Začetek deklaracije o ladijskem dnevniku

LOG

Oznaka za začetek deklaracije o ladijskem dnevniku (vsebuje atribute RC, XR, IR, NA, VO, MA ali TN in elemente DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN ali RTP)

Glavni elementi

Deklaracija o izplutju

DEP

Oznaka za izplutje iz pristanišča na začetku ribarjenja (vsebuje atribute DA, TI in PO)

Deklaracija o vrnitvi v pristanišče

RTP

Oznaka za vrnitev v pristanišče na koncu ribarjenja (vsebuje atribute DA, TI in PO)

Deklaracija o ulovu

CAT

Oznaka za začetek deklaracije o ulovu (vsebuje atribute DA, TI, FO in DU ter podelemente POS, GEA ali SPE)

Deklaracija o pretovarjanju

TRA

Oznaka za začetek deklaracije o pretovarjanju (vsebuje atribute DA, TI, TT, TF, TC in FC ter podelemente SPE)

Deklaracija o iztovarjanju

LAN

Oznaka za začetek deklaracije o iztovarjanju (vsebuje atribute DA, TI in PO ter podelemente POS in SPE)

Deklaracija o ribolovnem naporu: vstop na območje

ENT

Oznaka za začetek deklaracije o vstopu na območje napora (vsebuje atributa DA in TI ter podelemente POS in SPE)

Deklaracija o ribolovnem naporu: izstop iz območja

EXI

Oznaka za začetek deklaracije o izstopu iz območja napora (vsebuje atributa DA in TI ter podelemente POS in SPE)

Deklaracija o ribolovnem naporu: prečkanje območja

CRO

Oznaka za začetek deklaracije o prečkanju območja napora (vsebuje elemente ENT in EXI)

Deklaracija o ribolovnem naporu: ribolov zunaj območja

TRZ

Oznaka za začetek deklaracije o ribolovu zunaj območja v okviru območja napora (vsebuje elemente ENT in EXI)

Podelementi

Poddeklaracija o vrstah

SPE

Oznaka, ki vsebuje podatke o ribjih vrstah (vsebuje atribute SN, WT ali WL ali WS, NF ter podelemente PRO)

Poddeklaracija o predelavi

PRO

Oznaka, ki vsebuje podatke o predelavi rib (vsebuje atribute PR, CF in TY ali DIS (odpadki))

Poddeklaracija o položaju

POS

Oznaka, ki vsebuje natančne informacije o položaju ribiškega plovila (vsebuje atribut ZO ter atributa LA in LO za ribolovni napor)

Poddeklaracija o orodju

GEA

Oznaka, ki vsebuje natančne informacije o orodju, ki se uporablja med ribolovno operacijo (vsebuje atribute GE, ME, GD in GL ter več atributov, če to zahteva deklaracija o ribolovnem naporu). Za DSS vsebuje NH, IT, FO in FD

Atributi

Številka ribolovne vožnje

TN

Številka ribolovne vožnje v zadevnem letu (001-999)

Datum

DA

Datum prenosa (LLLLMMDD)

Čas

TI

Čas prenosa (UUMM v UTC)

Glavna identifikacija plovila

RC

Mednarodni radijski pozivni signal

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila na boku (ladijskem trupu)

Identifikacija plovila (CFR)

IR

Registrska številka flote Skupnosti

Ime plovila

NA

Ime plovila

Ime lastnika plovila

VO

Ime lastnika plovila

Ime kapitana

MA

Ime kapitana

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (dvočrkovna koda države (koda države ISO alfa-3) + tričrkovna koda pristanišča). Npr. za Edinburg: GBEDI, Kiel: DEKEL ali Vigo: ESVGO)

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij (ulovov) v obdobju 24 ur

Trajanje ribolova

DU

Trajanje ribolovne dejavnosti v minutah

Položaj: zemljepisna širina

LA

Zemljepisna širina, izražena v stopinjah in minutah (S/J SSMM)

Položaj: zemljepisna dolžina

LO

Zemljepisna dolžina, izražena v stopinjah in minutah (V/Z SSMM)

Ribolovno območje

ZO

Najmanjše statistično območje (podobmočje, razdelek, podrazdelek itd.), zajeto v klasifikaciji glavnega ribolovnega območja FAO [in ICES] (tj. 27.3.24 [ali III24] za ICES podrazdelek 24 v Baltskem morju, 21.1F [ali 1F] za razdelek NAFO 21.1F itd.)

Ime orodja

GE

Črkovna koda v skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja FAO

Velikost mrežnega očesa

ME

Velikost mrežnega očesa (v milimetrih)

Višina orodja

GD

Višina orodja (v metrih)

Dolžina orodja

GL

Dolžina orodja (v metrih)

Ime vrste

SN

Ime ulovljene vrste (koda FAO alfa-3)

Teža rib

WT

Teža živih rib (v kilogramih)

Število rib

NF

Število ulovljenih rib (kadar je kvota dodeljena v številu rib, npr pri lososu)

Pretvorbeni faktor

CF

Faktorji za pretvorbo teže ulovljenih rib in ribjih proizvodov v ekvivalente žive teže

Teža iztovorjenih rib

WL

Teža proizvoda v deklaraciji o iztovarjanju

Predstavitev rib

PR

Črkovna koda oblike proizvoda (način predstavitve rib):

(WHL cela riba, GUT – brez drobovja, GUH brez drobovja in glave, GUG – brez drobovja in škrg, GUL – brez drobovja, razen jeter, GTF – brez drobovja, repa in plavuti, GUS – brez drobovja, glave in odrte, FIL – v filejih, FIS – v filejih in odrte, FSB – v filejih s kožo in kostmi, FSP – v filetih, odrte, s hrbtno kostjo, HEA – brez glave, WNG – s stranskimi plavutmi, WNG + SKI – s stranskimi plavutmi in odrte, SKI – odrte, DIS – zavržene)

Vrsta embalaže glede na predelavo

TY

Tričrkovna koda (CRT = škatle, BOX = zaboji, BGS = vrečke, BLC = bloki)

Pretovarjanje: prejemno plovilo

TT

Mednarodni radijski klicni znak prejemnega plovila

Pretovarjanje: plovilo dajalec

TF

Mednarodni radijski klicni znak plovila dajalca

Pretovarjanje: država zastave prejemnega plovila

TC

Država zastave plovila, ki prejme pretovorjeno blago (koda države ISO alfa-3)

Pretovarjanje: država zastave plovila dajalca

FC

Država zastave plovila dajalca (koda države ISO alfa-3)

Dodatne kode za globoko morje

Povprečno število trnkov, ki se uporabljajo na parangalih

NH

Povprečno število trnkov na parangal

Čas potopitve

IT

Skupni čas potopitve ribolovnega orodja (ribolova) v obdobju 24 ur

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij (ulovov na mrežo in vlečno orodje ali parangal) v obdobju 24 ur

Ribolovna globina

FD

Razdalja med morskim dnom in morsko gladino


Podatkovni elementi potrdil o prodaji

Podatkovni element

Polje s kodo

Opis in vsebina

Začetni/končni element obvestila o prodaji

Začetek deklaracije o obvestilu o prodaji

SAL

Oznaka za začetek deklaracije o obvestilu o prodaji (vsebuje atribute XR (RC, IR), NA, VO in MA ter podelemente SIF ali TOV)

Glavni elementi

Informacije iz obvestila o prodaji

SIF

Oznaka, ki vsebuje podatke o prodaji (vsebuje atribute DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN in TD ter podelemente SIT)

Informacije o prevzemu

TOV

Oznaka, ki vsebuje podatke iz deklaracije o prevzemu (vsebuje atribute DA, TI, SL, NS, NB, CN in TD ter podelemente SIT)

Podelementi

Predmet prodaje

SIT

Oznaka, ki vsebuje podatke o predmetu prodaje (vsebuje atribute FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD in ZO ter podelemente SPE, POS in PRO)

Poddeklaracija o vrstah

SPE

Oznaka, ki vsebuje podatke o ribjih vrstah (vsebuje atribute SN, WT ali WL ali WS in MZ ter podelemente PRO)

Poddeklaracija o predelavi

PRO

Oznaka, ki vsebuje podatke o predelavi rib (vsebuje atribute PR, CF in TY)

Atributi

Datum

DA

Datum prodaje (LLLLMMDD)

Čas

TI

Čas prodaje (UUMM v UTC)

Lokacija prodaje

SL

Koda pristanišča ali ime kraja (če ni v pristanišču), v katerem je potekala prodaja

Država prodaje

SC

Država, v kateri je potekala prodaja (koda države ISO alfa-3)

Glavna identifikacija plovila

RC

Mednarodni radijski pozivni signal

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila, ki je iztovorilo ribe, na boku (ladijskem trupu)

Identifikacija plovila (CFR)

IR

Registrska številka flote Skupnosti

Ime plovila

NA

Ime plovila, ki je iztovorilo ribe

Ime lastnika ali kapitana plovila

VO

Ime lastnika ali kapitana plovila

Ime prodajalca

NS

Ime dražbenega centra ali drugega telesa ali osebe, ki prodaja ribe

Ime kupca

NB

Ime dražbenega centra ali drugega telesa ali osebe, ki kupuje ribe

Referenčna številka prodajne pogodbe

CN

Referenčna številka prodajne pogodbe

Sklic na prevozni dokument

TD

Sklic na prevozni dokument ali dokument T 2 M (člen 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93)

Datum iztovarjanja

DL

Datum iztovarjanja (LLLLMMDD)

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (pristanišče iztovarjanja) (dvočrkovna koda države (koda države ISO alfa-3) + tričrkovna koda pristanišča). Npr: za Edinburg: GBEDI, Kiel: DEKEL ali Vigo: ESVGO)

Ime vrste

SN

Ime ulovljene vrste (koda FAO alfa-3)

Zemljepisno območje izvora

ZO

Glede na klasifikacijo glavnega ribolovnega območja FAO, tj. 27.3.24 [ali III24] za ICES podrazdelek 24 v Baltskem morju, 21.1F [ali 1F] za razdelek NAFO 21.1F itd.

Država kvote

QC

Koda države ISO alfa-3 plovila, ki iztovarja ribe, ki jih je prejelo s pretovarjanjem, če država zastave plovila dajalca ni ista kot država zastave prejemnega plovila

Teža prodanih rib

WS

Teža prodanih rib (v kilogramih)

Kategorija velikosti rib

SF

Velikost rib (1–8; ena velikost ali kg, g, cm, mm ali število rib na kg, kot je primerno)

Kategorija svežosti rib

FF

Kategorija svežosti ribe (Extra, A, B, E)

Najmanjša velikost rib

MZ

Najmanjša velikost rib (v milimetrih)

Pretvorbeni faktor

CF

Faktorji za pretvorbo teže ulovljenih rib in ribjih proizvodov v ekvivalente žive teže

Predstavitev rib

PR

Črkovna koda oblike proizvoda (način predstavitve rib):

(WHL cela riba, GUT – brez drobovja, GUH brez drobovja in glave, GUG – brez drobovja in škrg, GUL – brez drobovja, razen jeter, GTF – brez drobovja, repa in plavuti, GUS – brez drobovja, glave in odrte, FIL – v filejih, FIS – v filejih in odrte, FSB – v filejih s kožo in kostmi, FSP – v filejih, odrte, s hrbtno kostjo, HEA – brez glave, WNG – s stranskimi plavutmi, WNG + SKI – s stranskimi plavutmi in odrte, SKI – odrte)

Vrsta embalaže glede na predelavo

TY

Tričrkovna koda (CRT = škatle, BOX = zaboji, BGS = vrečke, BLC = bloki)

Cena rib

FP

Cena na kg (valuta transakcije/kg)

Namen proizvodov

PD

Kode za prehrano ljudi, prenos, industrijske namene