27.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/5


UREDBA (ES) št. 1524/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 191 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa, da Evropski parlament objavi poročilo o uporabi navedene Uredbe, vključno z – kjer je to primerno – morebitnimi spremembami sistema financiranja.

(2)

V resoluciji z dne 23. marca 2006 o evropskih političnih strankah (3) je Evropski parlament menil, da bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2004/2003, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih odkar je začela veljati v letu 2004, v številnih točkah izboljšati, vse s pomembnim ciljem, da se izboljša finančno stanje teh političnih strank in ustanov, ki so z njimi povezane.

(3)

Treba bi bilo oblikovati določbe o zagotovitvi finančne podpore političnim ustanovam na evropski ravni, saj lahko politične ustanove na evropski ravni, povezane s političnimi strankami na evropski ravni, s svojimi dejavnostmi podpirajo in pomagajo doseči cilje političnih strank na evropski ravni, zlasti s sodelovanjem v razpravi o vprašanjih evropske javne politike in procesu evropske integracije, tudi tako, da delujejo kot pobudniki novih idej, analiz in političnih možnosti. Ta finančna podpora bi morala biti zagotovljena v oddelku z naslovom „Parlament“ splošnega proračuna Evropske unije, kakor velja tudi za politične stranke na evropski ravni.

(4)

Pomemben cilj ostaja zagotoviti kar najširše sodelovanje državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije. V tem okviru lahko mladinske politične organizacije igrajo posebno vlogo pri vzbujanju zanimanja in znanja o političnem sistemu Evropske unije med mladimi, s čimer bi aktivno spodbujali njihovo sodelovanje v demokratičnih dejavnostih na evropski ravni.

(5)

Za izboljšanje razmer za financiranje političnih strank na evropski ravni in za njihovo spodbujanje z zagotavljanjem ustreznega dolgoročnega finančnega načrtovanja bi bilo treba prilagoditi zahtevo o minimalnem sofinanciranju. Za politične ustanove na evropski ravni bi bilo treba zahtevati enak delež sredstev na podlagi sofinanciranja.

(6)

Z namenom nadaljnjega pospeševanja in spodbujanja evropskega značaja volitev v Evropski parlament bi bilo treba jasno določiti, da se proračunska sredstva, pridobljena iz splošnega proračuna Evropske unije, lahko uporabijo tudi za financiranje kampanj političnih strank na evropski ravni v okviru volitev v Evropski parlament, če to ne pomeni neposrednega ali posrednega financiranja nacionalnih političnih strank ali kandidatov. Politične stranke na evropski ravni so na volitvah v Evropski parlament dejavne predvsem zato, da poudarijo evropski značaj teh volitev. V skladu s členom 8 Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (4), vsaka država članica ureja financiranje in omejevanje stroškov volitev v Evropski parlament s svojimi nacionalnimi predpisi. Nacionalno pravo velja tudi za stroške nacionalnih volitev in referendumov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe k Uredbi (ES) št. 2004/2003

Uredba (ES) št. 2004/2003 se spremeni:

1.

v členu 2 se dodata naslednji točki:

„4.

‚politična ustanova na evropski ravni‘ pomeni subjekt ali mrežo subjektov s statusom pravne osebe v državi članici, ki je povezan s politično stranko na evropski ravni in ki s svojimi dejavnostmi v okviru ciljev in temeljnih vrednot, ki jih zasleduje Evropska unija, podpira in dopolnjuje cilje politične stranke na evropski ravni z izvajanjem zlasti naslednjih nalog:

opazovanjem, analiziranjem in sodelovanjem v razpravi o vprašanjih evropske javne politike in procesu evropske integracije,

razvojem dejavnosti v zvezi z vprašanji evropske javne politike, na primer z organiziranjem in podporo seminarjev, izobraževanj, konferenc in študij o teh vprašanjih med ustreznimi interesnimi skupinami, vključno z mladinskimi organizacijami in drugimi predstavniki civilne družbe,

razvojem sodelovanja s subjekti enake vrste, da se spodbuja demokracija,

delovanjem kot okvir za nacionalne politične ustanove, akademike in druge ustrezne akterje za skupno udejstvovanje na evropski ravni;

5.

‚financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije‘ pomeni donacijo v smislu člena 108(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (5) (v nadaljevanju ‚Finančna uredba‘).

2.

v členu 3 edini odstavek postane odstavek 1 in se dodata naslednja odstavka:

„2.   Politična ustanova na evropski ravni izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

povezana mora biti z eno od političnih strank na evropski ravni, priznano v skladu z odstavkom 1, kar je potrjeno s strani te stranke;

(b)

v državi članici, v kateri ima sedež, mora imeti pravno osebnost. Ta je ločena od pravne osebnosti politične stranke na evropski ravni, s katero je ustanova povezana;

(c)

zlasti v svojem programu in dejavnostih se mora ravnati po načelih, na katerih temelji Evropska unija, in sicer po načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava;

(d)

ne podpira dobičkonosnih ciljev;

(e)

njen organ odločanja ima geografsko uravnoteženo sestavo.

3.   V okviru te uredbe se vsaka politična stranka in ustanova na evropski ravni sama odloči o oblikah medsebojne povezanosti v skladu z nacionalnim pravom, vključno z ustrezno stopnjo ločevanja med vsakdanjim upravljanjem ter strukturami odločanja političnih ustanov na evropski ravni na eni strani in politično stranko na evropski ravni, s katero je ustanova povezana, na drugi strani.“;

3.

člen 4 se spremeni:

(a)

točka (a) odstavka 2 se nadomesti z:

„(a)

dokumenti, ki dokazujejo, da prosilec izpolnjuje pogoje iz členov 2 in 3;“;

(b)

dodajo se naslednji odstavki:

„4.   Politična ustanova na evropski ravni lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije le prek politične stranke na evropski ravni, s katero je povezana.

5.   Financiranje politične ustanove na evropski ravni se odobri na podlagi njene povezanosti s politično stranko na evropski ravni, ob upoštevanju člena 10(1). Za tako dodeljena sredstva se uporabljata člena 9 in 9a.

6.   Sredstva, dodeljena politični ustanovi na evropski ravni, se uporabijo zgolj za namene financiranja njenih dejavnosti v skladu s členom 2(4). V nobenem primeru se ne smejo uporabljati za financiranje volilnih kampanj ali referendumov.

7.   Odstavka 1 in 3 se smiselno uporabljata za politične ustanove na evropski ravni pri ocenjevanju zahtevkov za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije.“;

4.

v členu 5 se dodajo naslednji odstavki:

„4.   Odstavek 2 se smiselno uporablja za politične ustanove na evropski ravni.

5.   Če politična stranka na evropski ravni, s katero je povezana politična ustanova na evropski ravni, izgubi svoj status, se zadevno politično organizacijo na evropski ravni izključi iz financiranja po tej uredbi.

6.   Če Evropski parlament ugotovi, da kateri od pogojev iz člena 3(2)(c) ni več izpolnjen, se zadevno politično ustanovo na evropski ravni izključi iz financiranja po tej uredbi.“;

5.

členi 6, 7 in 8 se nadomestijo z:

„Člen 6

Obveznosti glede financiranja

1.   Politična stranka na evropski ravni in politična ustanova na evropski ravni:

(a)

letno objavita svoje prihodke in odhodke ter izkaz stanja sredstev in obveznosti;

(b)

prijavita svoje vire financiranja s seznamom donatorjev in donacij, prejetih od vsakega donatorja, razen donacij pod 500 EUR na leto in na donatorja.

2.   Politična stranka na evropski ravni in politična ustanova na evropski ravni ne smeta sprejeti:

(a)

anonimnih donacij;

(b)

donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu;

(c)

donacij od podjetij, v katerih lahko javni organi posredno ali neposredno izvršujejo prevladujoč vpliv na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali predpisov, ki jih urejajo;

(d)

donacij prek 12 000 EUR na leto na donatorja od katere koli pravne ali fizične osebe, razen podjetij iz točke (c), in brez poseganja v odstavka 3 in 4;

(e)

donacij katerega koli javnega organa iz tretje države, vključno s podjetji, v katerih lahko javni organi posredno ali neposredno izvršujejo prevladujoč vpliv na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali predpisov, ki jih urejajo.

3.   Politične stranke na evropski ravni lahko sprejemajo prispevke nacionalnih političnih strank, ki so članice politične stranke na evropski ravni, ali od fizične osebe, ki je član politične stranke na evropski ravni. Politične stranke na evropski ravni lahko sprejemajo prispevke nacionalnih političnih strank ali fizičnih oseb, ki ne smejo preseči 40 % letnega proračuna te stranke na evropski ravni.

4.   Politične ustanove na evropski ravni lahko sprejemajo prispevke nacionalnih političnih ustanov, ki so članice politične ustanove na evropski ravni, ter političnih strank na evropski ravni. Ti prispevki ne smejo preseči 40 % letnega proračuna te politične ustanove na evropski ravni in ne smejo izhajati iz sredstev, ki so bila politični stranki na evropski ravni v skladu s to uredbo dodeljena iz splošnega proračuna Evropske unije.

Dokazno breme nosi zadevna politična stranka na evropski ravni.

Člen 7

Prepoved financiranja

1.   Financiranje političnih strank na evropski ravni iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se ne sme uporabljati za neposredno ali posredno financiranje drugih političnih strank, zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Te nacionalne politične stranke in kandidate še naprej ureja nacionalna zakonodaja.

2.   Financiranje političnih ustanov na evropski ravni iz splošnega proračuna Evropske unije ali katerega koli drugega vira se ne sme uporabiti za neposredno ali posredno financiranje političnih strank ali kandidatov bodisi na evropski bodisi na nacionalni ravni ali ustanov na nacionalni ravni.

Člen 8

Vrste odhodkov

Brez poseganja v financiranje političnih ustanov se sredstva, prejeta iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s to uredbo, lahko uporabijo samo za odhodke, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v političnem programu iz člena 4(2)(b).

Ti odhodki zajemajo administrativne odhodke in odhodke za tehnično pomoč, sestanke, raziskave, čezmejne dejavnosti, študije, informiranje in objave.

Odhodki političnih strank na evropski ravni lahko zajemajo tudi financiranje kampanj, ki jih politične stranke na evropski ravni izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, na katerih sodelujejo, kakor je to zahtevano v členu 3(1)(d). V skladu s členom 7 se s temi proračunskimi sredstvi ne sme neposredno ali posredno financirati nacionalnih političnih strank ali kandidatov.

Ti odhodki se ne uporabljajo za financiranje referendumskih kampanj.

V skladu s členom 8 Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami pa vsaka država članica ureja financiranje in omejevanje stroškov za vse stranke in kandidate na volitvah v Evropski parlament s svojimi nacionalnimi predpisi.“;

6.

v členu 9 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z:

„1.   Proračunska sredstva za financiranje političnih strank na evropski ravni in političnih ustanov na evropski ravni se določijo po letnem proračunskem postopku in se izvajajo v skladu s Finančno uredbo in njenimi izvedbenimi določbami.

Izvedbene postopke te uredbe določi odredbodajalec.

2.   Vrednotenje premičnin in nepremičnin ter njihova amortizacija se izvedeta v skladu z določbami, ki veljajo za institucije, kakor je določeno v členu 133 Finančne uredbe.

3.   Nadzor nad finančnimi sredstvi, odobrenimi s to uredbo, se izvaja v skladu s Finančno uredbo in njenimi izvedbenimi določbami.

Nadzor se izvaja tudi na podlagi letnega poročila, ki ga izda zunanji neodvisni revizor. To poročilo se v šestih mesecih po koncu zadevnega proračunskega leta pošlje Evropskemu parlamentu.“;

7.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

Preglednost

Evropski parlament na svoji spletni strani, v rubriki, ustvarjeni v ta namen, skupaj objavi naslednje dokumente:

letno poročilo s tabelo zneskov, izplačanih posamezni politični stranki in posamezni politični ustanovi na evropski ravni, za vsako proračunsko leto, za katero so bile izplačane donacije,

poročilo Evropskega parlamenta o izvajanju te uredbe in financiranih dejavnostih, kakor je navedeno v členu 12,

določbe za izvajanje te uredbe.“;

8.

v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z:

„2.   Sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo presegati 85 % tistih stroškov politične stranke ali politične ustanove na evropski ravni, ki so upravičeni do financiranja. Dokazno breme nosi zadevna politična stranka na evropski ravni.“;

9.

člen 12 se nadomesti z:

„Člen 12

Ovrednotenje

Evropski parlament do 15. februarja 2011 objavi poročilo o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih. Poročilo mora navesti, kjer je primerno, spremembe, ki jih je treba uvesti v sistem financiranja.“.

Člen 2

Prehodne določbe

Določbe te uredbe se uporabljajo za donacije, dodeljene evropskim političnim strankam od proračunskega leta 2008 naprej.

Za proračunsko leto 2008 se prošnje za financiranje političnih ustanov na evropski ravni v skladu s členom 4(4) Uredbe (ES) št. 2004/2003 nanašajo izključno na upravičene stroške, nastale po 1. septembru 2008.

Politične stranke na evropski ravni, ki so ustrezno oddale prošnje za donacije za leto 2008, lahko do 28. marca 2008 predložijo dodatno prošnjo za financiranje na podlagi sprememb, uvedenih s to uredbo, in, kjer je to primerno, prošnjo za donacije za politično ustanovo na evropski ravni, ki je povezana s to politično stranko. Evropski parlament sprejme ustrezne izvedbene ukrepe.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 17. decembra 2007.

(2)  UL L 297, 15.11.2003, str. 1.

(3)  UL C 292 E, 1.12.2006, str. 127.

(4)  UL L 278, 8.10.1976, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).“;