19.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1497/2007

z dne 18. decembra 2007

o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja uhajanja za nepremične protipožarne sisteme, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 3(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pri protipožarnih sistemih, sestavljenih iz več med seboj povezanih rezervoarjev in nameščenih v določenih prostorih zaradi posebne nevarnosti požara, je treba napolnjenost s fluoriranimi toplogrednimi plini izračunati na podlagi skupne prvotne količine v rezervoarjih, zato da se pogostnost pregledov prilagaja dejanski napolnjenosti s fluoriranimi toplogrednimi plini.

(2)

Evidenca protipožarnega sistema v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 vsebuje nekatere podatke. Da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe (ES) št. 842/2006, je treba zagotoviti, da se v evidenco sistema vpišejo še drugi podatki.

(3)

V evidenco sistema je treba vključiti podatke o napolnjenosti s fluoriranimi toplogrednimi plini. Kadar napolnjenost s fluoriranimi toplogrednimi plini ni znana, mora upravljavec zadevnega protipožarnega sistema zagotoviti, da osebje s spričevalom ugotovi, kolikšna mora biti napolnjenost, da se tako olajša preverjanje uhajanja.

(4)

Pred preverjanjem uhajanja mora osebje s spričevalom skrbno pregledati podatke v evidenci sistema, da se seznani z morebitnimi preteklimi težavami, in proučiti predhodna poročila.

(5)

Da se zagotovi učinkovit nadzor nad uhajanjem, morajo biti preverjanja uhajanja usmerjena na tiste dele protipožarnega sistema, za katere je najbolj verjetno, da ne tesnijo.

(6)

V primeru suma uhajanja je treba sum preveriti, da se ugotovi mesto uhajanja in uhajanje odpravi.

(7)

Napačna namestitev novih sistemov pomeni precejšnjo nevarnost uhajanja. Zato je treba pri nanovo nameščenih sistemih preveriti, ali dobro tesnijo, takoj po začetku njihove uporabe.

(8)

Da se zagotovi učinkovitost popravila sistema, mora biti preverjanje iz Uredbe (ES) št. 842/2006 usmerjeno na tiste dele sistema, kjer je bilo uhajanje odkrito, ali dele ob njih.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 določa standardne zahteve glede preverjanja uhajanja za delujoče in začasno nedelujoče nepremične sisteme, sestavljene iz enega ali več med seboj povezanih rezervoarjev, vključno s pripadajočimi deli, nameščene v določenih prostorih zaradi posebne nevarnosti požara, v nadaljevanju „protipožarne sisteme“.

Ta uredba se uporablja za protipožarne sisteme, ki vsebujejo 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več.

Člen 2

Evidenca sistema

1.   Upravljavec vpiše svoje ime, poštni naslov in telefonsko številko v evidenco iz člena 3(6) Uredbe (ES) št. 842/2006, v nadaljevanju „evidenco sistema“.

2.   Napolnjenost protipožarnega sistema s fluoriranimi toplogrednimi plini se vpiše v evidenco sistema.

3.   Kadar napolnjenost protipožarnega sistema s fluoriranimi toplogrednimi plini ni navedena v tehničnih specifikacijah proizvajalca ali na oznaki sistema, upravljavec zagotovi, da osebje s spričevalom ugotovi, kolikšna mora biti napolnjenost.

Člen 3

Preverjanje evidence sistema

1.   Osebje s spričevalom pred preverjanjem uhajanja preveri evidenco sistema.

2.   Pri tem je pozorno zlasti na podatke o morebitnih ponavljajočih se težavah ali težavnih delih.

Člen 4

Vizualna in ročna preverjanja

1.   Osebje s spričevalom opravi vizualno preverjanje upravljal, rezervoarjev, sestavnih delov in povezav pod tlakom, da ugotovi škodo in znake uhajanja.

2.   Osebje s spričevalom preveri vsak sum, da iz protipožarnega sistema uhajajo fluorirani toplogredni plini.

3.   Za sum uhajanja mora biti prisoten en ali več naslednjih znakov:

(a)

nepremični sistem za zaznavanje uhajanja kaže uhajanje;

(b)

rezervoar kaže padec tlaka, prilagojenega na temperaturo, ki znaša več kot 10 %;

(c)

rezervoar kaže zmanjšanje sredstva za gašenje za več kot 5 %;

(d)

drugi znaki manjše napolnjenosti.

4.   Merilci tlaka in naprave za spremljanje teže se preverijo vsakih 12 mesecev, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje.

Člen 5

Odprava uhajanja

1.   Upravljavec zagotovi, da popravilo ali zamenjavo odpravi osebje, ki je za to usposobljeno in ima spričevalo.

2.   Upravljavec zagotovi, da se pred ponovno napolnitvijo opravi test uhajanja.

Člen 6

Preverjanje uhajanja

Osebje s spričevalom je ob preverjanju uhajanja iz drugega pododstavka člena 3(2) Uredbe (ES) št. 842/2006 pozorno na dele, kjer je bilo uhajanje ugotovljeno in odpravljeno, ter na dele ob njih, kadar je med popravilom prišlo do obremenitve.

Člen 7

Zahteve za nanovo nameščene sisteme

Pri nanovo nameščenih sistemih se preveri, ali dobro tesnijo, takoj po začetku njihove uporabe.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 899/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 24).