29.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1400/2007

z dne 28. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 (2) je vzpostavila seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(2)

Nekatere države članice so Komisiji v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sporočile informacije, ki so pomembne za posodobitev seznama Skupnosti. Pomembne informacije so predložile tudi tretje države. Seznam Skupnosti je zato treba posodobiti.

(3)

Komisija je vse zadevne letalske prevoznike obvestila neposredno ali, kadar to ni bilo mogoče, prek organov, odgovornih za njihov regulativni nadzor, pri čemer je navedla bistvena dejstva in razloge, ki so podlaga za odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Skupnosti ali za spremembo pogojev za prepoved opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam Skupnosti.

(4)

Komisija je zadevnim letalskim prevoznikom dala možnost vpogleda v dokumentacijo, ki so jo zagotovile države članice, ter jim ponudila, da predložijo pisne pripombe in v 10 delovnih dneh pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru za varnost zračnega prometa, ustanovljenemu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (3).

(5)

Komisija, v posebnih primerih pa tudi nekatere države članice, se je posvetovala z organi, ki so odgovorni za regulativni nadzor zadevnih letalskih prevoznikov.

(6)

Uredbo (ES) št. 474/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Po pregledu dokumentacije, ki jo je prevoznik Blue Wing Airlines predložil v zvezi z napredkom pri izvajanju svojega načrta korekcijskih ukrepov, ter potem ko so pristojni organi Surinama potrdili in pozitivno ocenili to dokumentacijo, je dovolj dokazov, da je letalski prevoznik uspešno izvedel korekcijske ukrepe, ki so nujni za odpravo pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil vključen na seznam Skupnosti.

(8)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da je prevoznik Blue Wing Airlines sprejel vse zahtevane ukrepe, da bi izpolnjeval ustrezne varnostne standarde, zato se lahko umakne s seznama v Prilogi A.

(9)

Prevoznik Pakistan International Airlines je Komisiji predložil dokumentacijo, ki potrjuje korekcijske ukrepe, sprejete za odpravo varnostnih pomanjkljivosti na preostalih zrakoplovih flote vrste Airbus A 310 (z registrskimi oznakami: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS in AP-BGQ) in Boeing B-747-300 (z registrskimi oznakami: AP-BFW, AP-BFV in AP-BFY), za katere še vedno veljajo omejitve pri opravljanju letov. Pristojni organi Pakistana so te ukrepe potrdili.

(10)

Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da je treba sedanje omejitve pri opravljanju letov, ki veljajo za prevoznika Pakistan International Airlines, odpraviti in prevoznika umakniti s seznama v Prilogi B.

(11)

Pristojni organi Pakistana so privolili, da bodo, preden bodo zadevni zrakoplovi začeli ponovno leteti v Skupnost, vključno z zrakoplovi iz uvodne izjave 8 Uredbe Komisije (ES) št. 787/2007 (4), organom države članice ciljnega letališča in Komisiji predložili poročilo o varnostnem inšpekcijskem pregledu zrakoplova, opravljenem največ 72 ur preden predvidenim letom zrakoplova. Ob prejemu poročila lahko zadevna država članica po potrebi sprejme ustrezne ukrepe v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 2111/2005. Po pristanku zrakoplova je treba opraviti popolno preverjanje na ploščadi SAFA in poročilo o preverjanju je treba nemudoma poslati Komisiji, ki ga bo posredovala drugim državam članicam. Države članice nameravajo sistematično preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih tega letalskega prevoznika.

(12)

Potem ko je prevoznik Mahan Air predložil spremenjen načrt korekcijskih ukrepov in spremno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem tega načrta ter ko so ju pristojni organi Islamske republike Iran potrdili in pozitivno ocenili, je dovolj dokazov, da letalski prevoznik izvaja korekcijske ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil vključen na seznam Skupnosti.

(13)

Vendar so bile kljub izvajanjem korekcijskih ukrepov na področju vzdrževanja in inženirstva potrjene večje pomanjkljivosti v zvezi z vzdrževanjem plovnosti nekaterih zrakoplovov, ki letijo v Skupnost, zaradi česar je bil za te zrakoplove sprožen postopek ukinitve spričevala plovnosti, večje pomanjkljivosti pa so se pokazale tudi pri zahtevah glede vzdrževanja. Komisija je poleg tega menila, da so potrebne dodatne prilagoditve načrta korekcijskih ukrepov na področju dejavnosti, kar je tudi zahtevala (5).

(14)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da prevoznik Mahan Air na tej stopnji ni pokazal sposobnosti za izvedbo vseh zahtevanih ukrepov, da bi izpolnjeval ustrezne varnostne standarde, zato mora ostati na seznamu v Prilogi A. Komisija je seznanjena s pripravljenostjo pristojnih organov Islamske republike Iran, da za izboljšanje varnosti izvajajo strožji nadzor in za dosego tega cilja tesno sodelujejo s Komisijo.

(15)

Potem ko je prevoznik Ukrainian Mediterranean Airlines predložil spremenjen načrt korekcijskih ukrepov in spremno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem tega načrta ter ko so ju pristojni organi Ukrajine potrdili in pozitivno ocenili, so na voljo dokazi, da letalski prevoznik izvaja korekcijske ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil vključen na seznam Skupnosti. Pristojni organi Ukrajine so opravili inšpekcijski pregled letalskega prevoznika in mu izdali novo spričevalo letalskega prevoznika z veljavnostjo 12 mesecev do 15. oktobra 2008. Vendar so glede na dokumentacijo, predloženo 13. novembra 2007, pristojni organi Ukrajine še vedno zaskrbljeni zaradi nezadostnega nadzora uprave letalskega prevoznika pri ponavljajočih se pomanjkljivostih in kakovosti dokumentacije o pripravi letov. Poleg tega pristojni organi Ukrajine zaradi pogostnosti takšnih ugotovitev ne morejo potrditi, da so izboljšave prevoznika zanesljive in trajne, čeprav je prevoznik uvedel pozitivne spremembe. Pristojni organi Ukrajine trdijo, da prevoznik „potrebuje veliko virov in časa za izpolnjevanje ustreznih standardov“.

(16)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da prevoznik Ukrainian Mediterranean Airlines ni pokazal sposobnosti za izvedbo vseh zahtevanih ukrepov, da bi izpolnjeval ustrezne varnostne standarde, zato mora ostati na seznamu v Prilogi A.

(17)

Komisija je seznanjena z zavezanostjo pristojnih organov Ukrajine strožjemu nadzoru tega letalskega prevoznika, da bi pospešili ustrezno izvajanje načrta korekcijskih ukrepov.

(18)

Prevoznik Hewa Bora Airways zadnje štiri mesece ne opravlja letov v Skupnost z zrakoplovom vrste Boeing B767-266ER s serijsko številko 23 178 in registrsko oznako 9Q CJD, za katerega je dobil dovoljenje za opravljanje letov v skladu z Uredbo (ES) št. 235/2007. Namesto tega opravlja lete v Skupnost na podlagi zakupne pogodbe za zrakoplov s posadko (ACMI), sklenjene z belgijskim letalskim prevoznikom.

(19)

Komisija na podlagi teh informacij meni, da se status prevoznika ni spremenil in da mora zrakoplov vrste Boeing B767-266ER s serijsko številko 23 178 ostati na seznamu v Prilogi B.

(20)

Podjetje Cronos Airlines je Komisijo obvestilo, da so mu organi Ekvatorialne Gvineje izdali spričevalo letalskega prevoznika. Ker so tega novega letalskega prevoznika certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, ki so pokazali pomanjkljivo sposobnost za izvajanje primernega varnostnega nadzora, ga je treba vključiti na seznam v Prilogi A.

(21)

Organi Ekvatorialne Gvineje so Komisiji predložili posodobljene informacije v zvezi z dejavnostjo prevoznikov, ki so jih certificirali. Pri tem so ti organi zlasti navedli, da je prevoznik Guinea Airways prenehal opravljati lete. Vendar ni dokazil o tem, da se je temu letalskemu prevozniku odvzelo spričevalo letalskega prevoznika. Brez tega podatka se zato ta prevoznik na tej stopnji ne more umakniti s seznama v Prilogi A.

(22)

Organi Kirgiške republike so Komisiji predložili dokazilo o odvzemu spričevala letalskega prevoznika prevozniku World Wing Aviation zaradi varnosti. Ker je ta prevoznik, certificiran v Kirgiški republiki, prenehal s svojimi dejavnostmi, ga je treba umakniti s seznama v Prilogi A.

(23)

Na povabilo indonezijskega generalnega direktorata za civilno letalstvo (DGCA) je skupina evropskih strokovnjakov od 5. do 9. novembra 2007 v Indoneziji izvedla misijo za ugotavljanje dejstev. Na podlagi njenega poročila je DGCA že leta 2007 začel izvajati korekcijske ukrepe, da bi izboljšal sposobnost za izvajanje in izvrševanje ustreznih varnostnih standardov. DGCA je v letu 2007 sporočil, da je začel z reorganizacijo in svojim inšpektorjem odobril večja pooblastila. Na podlagi poročila pa je tudi razvidno, da v prvih desetih mesecih leta 2007 DGCA svojih nalog varnostnega nadzora certificiranih prevoznikov ni mogel v celoti opravljati. Na začetku leta 2008 namerava DGCA pridobiti dodatno delovno silo in finančna sredstva, da bi izpolnil svoje obveznosti na podlagi Čikaške konvencije. Komisija je seznanjena z navedenim napredkom in močno spodbuja DGCA, naj izvaja vse korekcijske ukrepe, ki jih je predložil Komisiji. Vendar Komisija meni, da zaradi sedanje stopnje izvajanja korekcijskih ukrepov indonezijskega DGCA na tej stopnji ni možno odpraviti prepovedi opravljanja letov za vse prevoznike, ki jih je ta organ certificiral.

(24)

Organi Indonezije so Komisiji predložili posodobljeni seznam letalskih prevoznikov, ki imajo spričevalo letalskega prevoznika. Zdaj so v Indoneziji certificirani naslednji letalski prevozniki: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (spričevali 121 006 in 135 005), Metro Batavia, Pelita Air Service (spričevali 121 008 in 135 001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (spričevali 121 018 in 135 037), Ekspres Transportasi Antar Benua (spričevali 121 019 in 135 032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara in Eastindo. Seznam Skupnosti je zato treba ustrezno posodobiti, te letalske prevoznike pa je treba vključiti na seznam v Prilogi A.

(25)

Pristojni organi Angole so Komisiji predložili nov načrt korekcijskih ukrepov, s katerim želijo izboljšati svojo sposobnost za izvajanje in izvrševanje ustreznih varnostnih standardov v zvezi s prevoznikom TAAG Angola Airlines ter odpraviti pomisleke glede varnosti, ki jih je izrazil ICAO med revizijo USOAP.

(26)

Prevoznik TAAG Angola Airlines je Komisiji predložil informacije o korekcijskih ukrepih, ki se izvajajo, da bi se odpravili glavni razlogi za pomanjkljivosti glede varnosti, ki so bili ugotovljeni med preverjanji na ploščadi po programu SAFA in ki kažejo na sistemsko naravo navedenih pomanjkljivosti.

(27)

Komisija pozdravlja prizadevanje prevoznika, da bi izvajal vse zahtevane ukrepe in izpolnjeval ustrezne varnostne standarde, ter veliko pripravljenost za sodelovanje, ki so jo pokazali prevoznik in pristojni organi Angole. Vendar Komisija meni, da je odločitev, da se prevoznik TAAG Angola Airlines umakne s seznama Skupnosti, na tej stopnji prezgodnja, ker je treba še vedno odpraviti pomembne pomanjkljivosti glede varnosti in ker morajo pristojni organi prevoznika ponovno certificirati. Komisija bo opravila obisk na kraju samem, da bi preverila, ali prevoznik v celoti izvaja korekcijske ukrepe, ki jih še ni končal.

(28)

Albanski uprava za civilno letalstvo je 29. avgusta 2007 Komisiji predložila obsežen akcijski načrt za sanacijo in se obvezala, da bo Komisiji redno pošiljala poročila, dopolnjena z zadnjimi podatki o napredku pri izvajanju navedenega načrta.

(29)

Iz prvega takšnega poročila, ki ga je albanski organ za civilno letalstvo predložil 5. novembra 2007, je razvidno, da so pristojni organi v Albaniji dosegli napredek pri izvajanju navedenega akcijskega načrta in da nameravajo njegovo izvajanje končati do konca leta 2008. Njihova zavezanost izboljšanju zmogljivosti za nadzor letalske varnosti je bila potrjena tudi v poročilu o zadnjem ocenjevalnem obisku v Albaniji od 22. do 26. oktobra 2007 v okviru skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA).

(30)

Komisija namerava še naprej spremljati izvajanje načrta korekcijskih ukrepov z dogovorjenimi rednimi poročili, dopolnjenimi z zadnjimi podatki, ki jih predložijo albanski organi. Države članice nameravajo sistematično preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s preverjanji na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih teh letalskih prevoznikov.

(31)

Komisija je pregledala načrt korekcijskih ukrepov pristojnih organov Republike Moldavije, predložen 3. septembra 2007, in je seznanjena s stopnjo njegovega izvajanja. V predloženem akcijskem načrtu so predlagane trajne rešitve za sedanje število prevoznikov, ki so certificirani v Republiki Moldaviji.

(32)

Komisija zato meni, da ukrepi, ki so jih sprejeli pristojni organi Republike Moldavije, zadostujejo za ponovno vzpostavitev zmogljivosti za izpolnjevanje njihovih obveznosti nadzora v skladu s Čikaško konvencijo, dokler število prevoznikov pod regulativnim nadzorom teh organov ostane na sedanji ravni. Komisija namerava še naprej spremljati izvajanje načrta korekcijskih ukrepov, da bi zagotovila, da ti ukrepi omogočijo trajno rešitev predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti. Države članice nameravajo sistematično preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskih prevoznikov, katerim so pristojni organi izdali licenco, in izsledke teh preverjanj nemudoma poslati Komisiji.

(33)

Po razpravi med pristojnimi organi Ruske federacije in Komisije ter potem ko je Ruska federacija predložila dokazila, da je preverila korekcijske ukrepe, ki jih izvajajo letalski prevozniki, za katere od 23. junija 2007 veljajo omejitve pri opravljanju letov, so se pristojni organi Ruske federacije 26. novembra 2007 odločili, da spremenijo omejitve pri opravljanju letov, ki so bile uvedene na podlagi odločitve z dne 23. junija 2007. Z zadnjo odločitvijo je bila odpravljena prepoved opravljanja vseh letov za družbe Kuban Airlines, Yakutia Airlines in Kavminvodyavia.

(34)

Na podlagi iste odločitve je nekaterim letalskim prevoznikom dovoljeno opravljati lete v Skupnost le s posebno opremo: ti letalski prevozniki so: Krasnoyarsk Airlines: zrakoplovi vrste Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: zrakoplovi vrste А-320 (VP-BQY/BQZ) in Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: zrakoplovi vrste Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: zrakoplovi vrste Boeing-737 (VP-BBL/BBM) in Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: zrakoplovi vrste ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: zrakoplovi vrste Тu-204 (RA-64022/64016) in Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: zrakoplovi vrste Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: zrakoplovi vrste Тu-154М (RA-85700/85794) in Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: zrakoplova vrste Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

Poleg tega so pristojni organi Ruske federacije v skladu z zgoraj navedeno odločitvijo uvedli omejitve pri opravljanju letov za določene zrakoplove prevoznika Orenburg Airlines – zrakoplova vrste Tu 154 (RA-85768) in B-737-400 (VP-BGQ), prevoznika Air Company Tatarstan – zrakoplova vrste Tu-154 (RA 85101 in RA-85109); prevoznika Air Company Sibir – zrakoplov vrste B-737-400 (VP-BTA), in prevoznika Rossija – zrakoplova vrste Tu-154 (RA-85753 in RA-85835). Ti zrakoplovi ne smejo opravljati letov v Skupnost. Pristojni organi Ruske federacije bodo na podlagi iste odločitve Komisiji do 20. februarja 2008 predložili svojo oceno, potem ko bodo preverili, ali so zadevni prevozniki končali korekcijske ukrepe do navedenega datuma, kot so se obvezali, in ali so ti ukrepi učinkoviti. Treba je opozoriti, da morajo vsi zrakoplovi, zgrajeni v nekdanji Sovjetski zvezi in registrirani v Ruski federaciji, ki opravljajo komercialne lete, izpolnjevati zahteve iz dela II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 k Čikaški konvenciji.

(36)

Komisija je seznanjena z odločitvijo pristojnih organov Ruske federacije in zlasti z dejstvoma, da se ukrepi, navedeni v odločitvi, ne bodo spremenili, dokler pomanjkljivosti v zvezi z varnostjo pri zadevnih letalskih prevoznikih ne bodo odpravljene, tako da bo to sprejemljivo za pristojne organe Ruske federacije in Komisijo, in da lahko pristojni organi Ruske federacije sprejmejo kakršne koli spremembe teh ukrepov le ob sodelovanju s Komisijo. Komisija je seznanjena tudi z dejstvom, da se vse ruske letalske prevoznike, ki opravljajo mednarodne lete, tudi tiste v Skupnost, obvesti, da bodo ruski organi uvedli omejitve pri opravljanju letov za vse prevoznike, pri katerih se med preverjanjem na ploščadi ugotovijo pomembne (kategorija 2) ali večje (kategorija 3) pomanjkljivosti, če te ne bodo ustrezno odpravljene. Pristojni organi Ruske federacije so se s svojo odločitvijo zavezali, da bodo Komisiji predložili izsledke svojih inšpekcijskih pregledov in revizij letalskih prevoznikov.

(37)

Komisija je seznanjena s tem dogajanjem in namerava preveriti dokazila o korekcijskih ukrepih, ki jih izvajajo zadevni letalski prevozniki, pred naslednjo posodobitvijo Uredbe (ES) št. 474/2006.

(38)

Države članice nameravajo medtem sistematično preverjati dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih teh letalskih prevoznikov, in izsledke teh preverjanj nemudoma pošiljati Komisiji. Komisija mora te izsledke vsak mesec posredovati pristojnim organom Ruske federacije.

(39)

Kot je navedeno v Uredbi (ES) št. 787/2007, so pristojni organi Bolgarije Komisijo obvestili o razveljavitvi spričevala letalskega prevoznika za prevoznike Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air in Air Sofia, o ukinitvi spričevala letalskega prevoznika za prevoznika Air Scorpio in o uvedbi omejitev pri opravljanju letov za zrakoplove prevoznika Heli Air, ki niso imeli nujne varnostne opreme (EGPWS in TCAS) za varno opravljanje letov v Skupnosti.

(40)

Pristojni organi Bolgarije so Komisiji predložili dokumentacijo z informacijami o svojih ukrepih po sprejetju ukrepov iz uvodnih izjav 38 in 39 Uredbe (ES) št. 787/2007.

(41)

Ti organi so tako sporočili, da so bili iz bolgarskega registra umaknjeni vsi zrakoplovi vrste Antonov 12 letalskih prevoznikov Scorpion Air, Bright Aviation Services in Vega Airlines. Enak ukrep je bil sprejet za zrakoplove iste vrste prevoznika Air Sofia z izjemo zrakoplova, katerega spričevalo o plovnosti je poteklo julija 2007 in bo umaknjeno iz bolgarskega registra 30. januarja 2008. Podjetje Air Scorpio se po ukinitvi spričevala letalskega prevoznika ukvarja s poučevanjem letenja in nekomercialnimi dejavnostmi.

(42)

Pristojni organi Bolgarije so v zvezi s prevoznikom Heli Air sporočili, da bo prevoznik lahko uporabljal vse zrakoplove svoje flote vrste LET L 410 s popolno nujno varnostno opremo (EGPWS in TCAS) in bo zato lahko zagotovil varno opravljanje letov v Skupnosti najpozneje do 5. decembra 2007.

(43)

Komisija je seznanjena s temi ukrepi in potrjuje, da si pristojni organi Bolgarije nenehno prizadevajo, da bi izboljšali izpolnjevanje obveznosti nadzora. Komisija pristojne organe Bolgarije podpira pri prizadevanjih, da nadaljujejo z izpolnjevanjem obveznosti nadzora. Ta proces bo še naprej spremljala ob pomoči agencije EASA in držav članic.

(44)

Ne glede na svoje izrecne zahteve Komisija do zdaj ni prejela dokazil o tem, da drugi letalski prevozniki, vključeni na seznam Skupnosti, ki je bil posodobljen 11. septembra 2007, in organi, odgovorni za regulativni nadzor teh prevoznikov, v celoti izvajajo ustrezne korektivne ukrepe. Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da morajo za te letalske prevoznike še naprej veljati prepoved opravljanja letov (Priloga A) ali omejitve pri opravljanju letov (Priloga B).

(45)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost zračnega prometa –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006 se spremeni:

1.

Priloga A se nadomesti s Prilogo A k tej uredbi.

2.

Priloga B se nadomesti s Prilogo B k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  UL L 84, 23.3.2006, str. 14. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2007 (UL L 239, 12.9.2007, str. 50).

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 377, 27.12.2006, str. 177).

(4)  UL L 175, 5.7.2007, str. 10.

(5)  Pismo služb Komisije, naslovljeno na prevoznika Mahan Air, z dne 19. oktobra 2007 – istega dne tudi posredovano CAO Iran.


PRILOGA A

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED OPRAVLJANJA VSEH LETOV V SKUPNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika

(in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

AIR KORYO

Ni znana

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Islamska republika Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ni znana

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukrajina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

podpis ministra

(odlok 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Ekvatorialna Gvineja

CRONOS AIRLINES

Ni znana

Ni znana

Ekvatorialna Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialna Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ekvatorialna Gvineja

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialna Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ekvatorialna Gvineja

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Indonezija

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ni znana

Indonezija

AIRFAST Indonezija

135-002

AFE

Indonezija

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Ni znana

Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ni znana

Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ni znana

Indonezija

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Ni znana

Indonezija

CARDIG AIR

121-013

Ni znana

Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ni znana

Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Ni znana

Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonezija

EASTINDO

135-038

Ni znana

Indonezija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Ni znana

Indonezija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Ni znana

Indonezija

GARUDA Indonezija

121-001

GIA

Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonezija

Indonezija AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonezija

Indonezija AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ni znana

Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

Ni znana

Indonezija

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonezija

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ni znana

Indonezija

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Ni znana

Indonezija

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonezija

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ni znana

Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonezija

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ni znana

Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ni znana

Indonezija

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonezija

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Ni znana

Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonezija

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Ni znana

Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ni znana

Indonezija

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ni znana

Indonezija

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonezija

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonezija

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonezija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

Kirgiška republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgiška republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgiška republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiška republika

DAMES

20

DAM

Kirgiška republika

EASTOK AVIA

15

Ni znana

Kirgiška republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgiška republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgiška republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiška republika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgiška republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiška republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgiška republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiška republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgiška republika

S GROUP AVIATION

6

Ni znana

Kirgiška republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiška republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiška republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiška republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ni znana

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ni znana

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ni znana

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ni znana

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ni znana

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ni znana

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Svazi

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ni znana

RFC

Svazi

JET AFRICA SWAZILAND

Ni znana

OSW

Svazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ni znana

RSN

Svazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ni znana

Ni znana

Svazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ni znana

SWX

Svazi

SWAZILAND AIRLINK

Ni znana

SZL

Svazi


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uresničevanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s posadko od letalskega prevoznika, za katerega prepoved opravljanja letov ne velja, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.


PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PRI OPRAVLJANJU LETOV V SKUPNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika

(in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

Vrsta zrakoplova

Registrske oznake in serijske številke, če so na voljo

Država registracije

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeš

B747-269B

S2-ADT

Bangladeš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen:

LET 410 UVP

Vsa flota razen:

D6-CAM (851336)

Komori

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsa flota razen:

B767-266 ER

Vsa flota razen:

9Q-CJD

(serijska št. 23 178)

Demokratična republika Kongo (DRK)


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uresničevanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s posadko od letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.