27.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1377/2007

z dne 26. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2007/654/SZVP z dne 9. oktobra 2007 o spremembi Skupnega stališča 2005/440/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 889/2005 (2) je uvedla določene omejitvene ukrepe glede Demokratične republike Kongo (DRK) v skladu s Skupnim stališčem 2005/440/SZVP ter Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1596 (2005) in naknadnimi zadevnimi resolucijami.

(2)

Varnostni svet ZN je z Resolucijo 1771 (2007) z dne 10. avgusta 2007 med drugim sklenil, da se omejevalni ukrepi za tehnično pomoč ne uporabljajo za zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči, kakor je bila vnaprej priglašena odboru, ustanovljenemu v skladu z odstavkom 8 Resolucije 1533 (2004), in s katero soglaša vlada DRK, kadar je tovrstna pomoč namenjena izključno za podporo enotam vojske in policije DRK, ki so v postopku integracije v provincah severnega in južnega Kivuja in območja Ituri. Zato je primerno, da se Uredba (ES) št. 889/2005 ustrezno spremeni.

(3)

Prav tako je primerno Uredbo (ES) št. 889/2005 uskladiti z nedavnimi spremembami sankcij v zvezi z določitvijo pristojnih organov, odgovornostjo za kršitve in pristojnostjo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 889/2005 se spremeni:

1.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi, navedeni na spletnih straneh iz Priloge, v državi članici, kjer ima ponudnik storitev svoj sedež, odobrijo zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo in v uporabo Misiji Organizacije združenih narodov v DRK (‚MONUC‘);

(b)

tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo in v uporabo enotam vojske in policije DRK, pod pogojem, da so navedene enote:

(i)

zaključile proces integracije ali

(ii)

da delujejo pod poveljstvom integriranega generalštaba oboroženih sil ali nacionalne policije DRK, ali

(iii)

da so v postopku integracije na ozemlju DRK zunaj provinc severnega in južnega Kivuja in območja Ituri;

(c)

tehnične pomoči, s katero soglaša vlada DRK in je namenjena izključno za podporo enotam vojske in policije DRK, ki so v postopku integracije v provincah severnega in južnega Kivuja in območja Ituri, kadar je odbor za sankcije vnaprej obveščen o zagotavljanju take pomoči ali storitev; ter

(d)

tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno izključno za humanitarno uporabo ali za zaščito, kadar je odbor za sankcije vnaprej obveščen o zagotavljanju take pomoči ali storitev.

2.   Odobritve se ne izdajo za že izvedene dejavnosti.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

Prepoved iz člena 2(b) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali zadevnih subjektov, če niso vedeli ali niso imeli utemeljenega razloga za domnevo, da njihovi ukrepi kršijo to prepoved.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz člena 3(1) in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge.

2.   Države članice po začetku veljavnosti tega člena nemudoma obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.“;

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so inkorporirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.“;

5.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 264, 10.10.2007, str. 11.

(2)  UL L 152, 15.6.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 3 in 6a ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRSKA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Elektronski naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 29 911 76/555 85

Telefaks: (32-2) 299 08 73“