22.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1354/2007

z dne 15. novembra 2007

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2005 in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 56 Akta o pristopu iz leta 2005, kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi, ta akt ali njegove priloge pa potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, potrebne akte sprejme Svet, razen če je izvirni akt sprejela Komisija.

(2)

Uredba (ES) št. 1907/2006 z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (1) je bila sprejeta pred pristopom Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, in jo je treba zaradi tega pristopa prilagoditi.

(3)

Zato je primerno, da se opredelitev snovi v postopnem uvajanju spremeni tako, da bodo za snovi, proizvedene ali tržene v Bolgariji in Romuniji pred pristopom k Evropski uniji, veljali enaki pogoji kot za snovi, proizvedene ali tržene v drugih državah članicah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3(20) se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

snov se je proizvajala v Skupnosti ali v državah članicah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, vendar pa je proizvajalec ali uvoznik ni dajal v promet, in sicer vsaj enkrat v 15 letih pred začetkom veljavnosti te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila;

(c)

snov je proizvajalec ali uvoznik dal v promet v Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, pred začetkom veljavnosti te uredbe in je veljala za prijavljeno v skladu s prvo alineo člena 8(1) Direktive 67/548/EGS, a ne ustreza opredelitvi polimera iz te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2007

Za Svet

Predsednica

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3.