2.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1143/2007

z dne 1. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 256/2002 glede dovoljenja za pripravek Bacillus cereus var. toyoi, ki spada v skupino mikroorganizmov, kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takih dovoljenj.

(2)

Pripravek Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), ki spada v skupino „mikroorganizmov“, je bil z Uredbo Komisije (ES) št. 256/2002 (2) v skladu z Direktivo 70/524/EGS (3) dovoljen brez časovne omejitve za pujske, stare do dva meseca, in za svinje od 1 tedna pred prasitvijo do odstavitve. Ta dodatek je bil naknadno vpisan v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za spremembo dovoljenja za uporabo tega pripravka v krmi za svinje od prasitve do odstavitve. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti v skladu s členom 7(3) navedene uredbe.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 7. marca 2007 navedla, da pripravek Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (4). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne predstavlja nobenega drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo dovoljenje. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(6)

Uredbo (ES) št. 256/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 256/2002 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(3)  UL L 41, 13.2.2002, str. 6.

(4)  Mnenje znanstvenega sveta za dodatke in izdelke ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi, o varnosti in učinkovitosti proizvoda Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) kot krmnega dodatka za svinje v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Sprejeto 7. marca 2007. The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2007) 458, str. 1–9.


PRILOGA

„PRILOGA III

Mikroorganizmi

ES številka

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Pripravek Bacillus cereus var. toyoi z najnižjo vsebnostjo 1 × 1010 CFU/g dodatka

pujski

2 meseca

1 × 109

1 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve

svinje

od prasitve do odstavitve

0,5 × 109

2 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve“