19.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 848/2007

z dne 18. julija 2007

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca julija 2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 616/2007 z dne 4. junija 2007 o odprtju in načinu upravljanja tarifnih kvot Skupnosti v sektorju perutninskega mesa s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav (3) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 616/2007 odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju perutninskega mesa.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca julija 2007 za podobdobje med 1. oktobrom in 31. decembrom 2007, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca julija 2007 za podobdobje med 1. oktobrom in 31. decembrom 2007, so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 za podobdobje med 1. oktobrom in 31. decembrom 2007, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja nisi bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007, ki se dodajo v podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.


PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1.10.2007-31.12.2007

(%)

Količine, ki jih ni treba dodati v podobdobje med 1.1.2008-31.3.2008

(kg)

1

09.4211

2,800279

2

09.4212

 (1)

55 566 000

4

09.4214

31,987978

5

09.4215

58,665286

6

09.4216

 (2)

3 179 763

7

09.4217

17,474248

8

09.4218

 (2)

5 323 600


(1)  Ni uporabe: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.