13.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 819/2007

z dne 12. julija 2007

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, mamizno grozdje, jabolka in breskve)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretje alinee člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 678/2007 (2) se razpiše natečaj, pri čemer se določijo okvirne stopnje nadomestil in okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema A3.

(2)

Glede na predložene ponudbe je treba določiti najvišje stopnje nadomestil in odstotke količin, ki naj se dodelijo za ponudbe z navedenimi najvišjimi stopnjami.

(3)

Za paradižnike, pomaranče, limone, mamizno grozdje, jabolka in breskve najvišja stopnja, potrebna za dodelitev dovoljenj za okvirno količino v meji ponujenih količin, ni večja od en- in polkratne okvirne stopnje nadomestil –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za paradižnike, pomaranče, limone, mamizno grozdje, jabolka in breskve so najvišje stopnje nadomestil in odstotki količin dodeljeni v okviru natečaja, razpisanega z Uredbo (ES) št. 678/2007, določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 157, 11.6.2007, str. 9.


PRILOGA

Izdaja izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolkain in breskve)

Proizvod

Najvišja stopnja nadomestila

(EUR/t neto)

Dodeljeni odstotek količin, zaprošenih v meji najvišje stopnje nadomestil

Paradižniki

30

100 %

Pomaranče

100 %

Limone

60

100 %

Namizno grozdje

23

100 %

Jabolka

35

100 %

Breskve

20

100 %