19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 679/2007

z dne 18. junija 2007

o določitvi višine pomoči za tržno leto 2007/2008 za breskve, namenjene predelavi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 41 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za predelano sadje in zelenjavo (2) določa, da Komisija pred 31. majem objavi znesek pomoči, ki se uporablja za breskve, namenjene predelavi.

(2)

Za države članice Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006 se preverjanje skladnosti s pragi Skupnosti in nacionalnimi pragi za predelavo breskev iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 določi na podlagi količin, za katere je bila odobrena pomoč v zadnjih treh tržnih letih, za katera so na voljo dokončni podatki za vse zadevne države članice.

(3)

Povprečna količina breskev, predelana v zadnjih treh tržnih letih v okviru sheme pomoči, je pod pragom Skupnosti. Za tržno leto 2007/2008 se v vsaki zadevni državi članici zato uporabi višina pomoči, ki je določena v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

(4)

Mehanizem izračuna za preverjanje skladnosti z nacionalnimi pragi za predelavo iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2201/96 se v Bolgariji in Romuniji ne začne uporabljati takoj. Zato je treba določiti prehodne ukrepe za njegovo uporabo. Za tržno leto 2007/2008, za katero ni na voljo podatkov za preverjanje skladnosti s pragi Skupnosti in nacionalnimi pragi za predelavo breskev, in kot varnostni ukrep je treba določiti predhodno zmanjšanje pomoči, ki bo povrnjena, če na koncu tržnega leta ne bo prekoračitve.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2007/2008 je pomoč iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 za breskve 47,70 EUR na tono za države članice Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006.

2.   Za Bolgarijo in Romunijo je pomoč iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 za breskve 35,78 EUR na tono.

Člen 2

1.   Če prag Skupnosti ob izračunu za preverjanje skladnosti s pragom za tržno leto 2007/2008 ne bo prekoračen, se v Bolgariji in Romuniji po tržnem letu 2007/2008 izplača dodatni znesek v višini 25 % pomoči iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

2.   Če je bil prag Skupnosti presežen ter če v Bolgariji in Romuniji prag ni bil presežen ali je bil presežen za manj kot 25 %, se v teh državah članicah po koncu tržnega leta 2007/2008 izplača dodatni znesek.

Dodatni znesek iz prvega pododstavka je določen na podlagi dejanskega presežka zadevnega nacionalnega praga in znaša največ 25 % pomoči iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

3.   Za preverjanje skladnosti z nacionalnimi pragi za predelavo in samo za Bolgarijo in Romunijo se izračun za tržno leto 2007/2008 naredi na podlagi količin, za katere je bila dejansko odobrena pomoč v tržnem letu 2007/2008.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1663/2005 (UL L 267, 12.10.2005, str. 22).