20.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/1


UREDBA SVETA (ES) št. 423/2007

z dne 19. aprila 2007

o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2007/140/SZVP z dne 27. februarja 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 23. decembra 2006 sprejel Resolucijo 1737 (2006) („RVSZN 1737(2006)“), v kateri je sklenil, da mora Iran nemudoma prenehati z vsemi dejavnostmi, povezanimi z bogatenjem in predelovanjem, kot tudi vse projekte, povezane s težko vodo, ter sprejeti določene ukrepe, ki jih je zahteval Svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), za katere Varnostni svet Združenih narodov meni, da so nujni za okrepitev zaupanja v izključno miroljuben namen iranskega jedrskega programa. Da bi spodbudili Iran k spoštovanju tega zavezujočega sklepa, je Varnostni svet Združenih narodov sklenil, da morajo vse države članice Združenih narodov uporabiti vrsto omejevalnih ukrepov.

(2)

V skladu z RVSZN 1737 (2006) Skupno stališče 2007/140/SZVP določa nekatere omejevalne ukrepe proti Iranu. Ti ukrepi vključujejo omejitve izvoza in uvoza blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevala k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo, ali k razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja; prepoved zagotavljanja s tem povezanih storitev; prepoved naložb, povezanih s takšnim blagom in tehnologijo; prepoved nabave takšnega blaga in tehnologije iz Irana; kot tudi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov oseb, subjektov ali organov, ki sodelujejo z Iranom pri takšnih dejavnostih ali njihovem razvoju, so s tem neposredno povezani ali pri tem zagotavljajo podporo.

(3)

Ti ukrepi sodijo v okvir Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti.

(4)

Ta uredba odstopa od veljavne zakonodaje Skupnosti s splošnimi pravili glede izvoza v tretje države in uvoza iz njih, še zlasti od Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (2), kolikor ta uredba zajema enako blago in tehnologijo.

(5)

Zaradi učinkovitosti je smiselno, da se Komisija pooblasti za objavo seznama prepovedanega blaga in tehnologije ter vseh sprememb, ki jih bo sprejel Odbor za sankcije ali Varnostni svet Združenih narodov, ter za spremembo seznama oseb, subjektov in organov, katerih sredstva in gospodarske vire je treba zamrzniti na podlagi odločitev, ki jih je sprejel Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije.

(6)

Svet bi moral v luči ciljev RVSZN 1737 (2006) sam izvajati ustrezna izvedbena pooblastila glede postopka za sestavo ali spremembo seznama iz člena 7(2), zlasti zaradi onemogočanja Irana pri razvoju občutljivih tehnologij v podporo svojim jedrskim in raketnim programom in dejavnosti, nevarnih z vidika širjenja orožja, s strani oseb in subjektov, ki podpirajo te programe.

(7)

Države članice bi morale določiti kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe. Predvidene kazni bi morale biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne.

(8)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati z dnem objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zgolj za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 18 RVSZN 1737 (2006);

(b)

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preskušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, nasveta, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(c)

izraz „blago“ zajema predmete, surovine in opremo;

(d)

izraz „tehnologija“ zajema programsko opremo;

(e)

„naložbe“ pomenijo pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v podjetjih, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali z nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev;

(f)

„posredniške storitve“ pomenijo dejavnosti posredništva, ki jih opravljajo osebe, subjekti in partnerstva z nakupovanjem, prodajanjem ali dogovarjanjem o prenosu blaga in tehnologije ali s pogajanjem ali dogovarjanjem o transakcijah, ki zajemajo prenos blaga ali tehnologije;

(g)

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami; dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine; ter

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(i)

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, ki so opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(j)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali dajanje pod hipoteko;

(k)

„ozemlje Skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati spodaj navedeno blago in tehnologijo, ne glede na to ali izvira iz Skupnosti, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi:

(i)

vse blago in tehnologijo s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije. To blago in tehnologija sta navedena v Prilogi I;

(ii)

drugo blago in tehnologijo, ki jo je Odbor za sankcije Varnostnega sveta ZN določil za blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo, ali k razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja. To blago in tehnologija sta prav tako navedena v Prilogi I;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točke (a).

Člen 3

1.   Predhodna odobritev je potrebna za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, navedenega v Prilogi II, ne glede na to ali izvira v Skupnosti, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi.

2.   Priloga II vključuje blago in tehnologijo, ki nista navedena v Prilogi I, in bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo, k razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila pomisleke ali jih je opredelila kot nerešena.

3.   Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izvozno dovoljenje.

4.   Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, ne odobrijo prodaje, dobave, prenosa ali izvoza blaga ali tehnologije iz Priloge II, če ugotovijo, da bi takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz prispevala k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila pomisleke ali jih je opredelila kot nerešena.

5.   Pod pogoji iz odstavka 4 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, razveljavijo, odložijo izvršitev, spremenijo ali prekličejo že izdano izvozno dovoljenje.

6.   Če zavrnejo, razveljavijo, začasno zadržijo, bistveno omejijo ali prekličejo neko odobritev v skladu z odstavkom 3, države članice o tem obvestijo druge države članice in Komisijo ter jim posredujejo ustrezne informacije ob spoštovanju določb o zaupnosti takšnih podatkov iz Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (3).

7.   Preden država članica odobri izvoz, ki ga je/so ga v skladu z odstavkom 4 druga država članica ali druge države članice za skoraj povsem enak posel zavrnila(-e) in zanj zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico ali državami članicami, ki je/so izvoz zavrnila(-e) v skladu z odstavkomoc 5 in 6. Če se zadevna država članica po teh posvetovanjih odloči izdati odobritev, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter posreduje vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

Člen 4

Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz Priloge I, iz Irana, ne glede na to ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.

Člen 5

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge I in z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge I, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(b)

zagotavljati naložbe v podjetja v Iranu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in tehnologije iz Priloge I;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi blagom in tehnologijo iz Priloge I, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(d)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk (a) (b) ali (c).

2.   Tudi za zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z blagom in tehnologijo iz Priloge II ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo teh predmetov neposredno ali posredno za katero koli osebo, subjekt ali organ v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(b)

naložb v podjetja v Iranu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in tehnologije iz Priloge II;

(c)

financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge II, še zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz teh predmetov ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, neposredno ali posredno, kateri koli osebi, subjektu ali organu v Iranu ali za uporabo v tej državi;

je potrebno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice.

3.   Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, ne bodo odobrili transakcij iz odstavka 2, če ugotovijo, da bi to prispevalo k eni izmed naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila pomisleke ali jih je opredelila kot nerešena.

Člen 6

Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, lahko pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, odobrijo transakcije v zvezi z blagom in tehnologijo, pomočjo, vlaganji ali posredniškimi storitvami iz členov 2 ali 5(1), kadar Odbor za sankcije določi vnaprej in na podlagi posameznega primera, da posel nikakor ne bi prispeval k razvoju tehnologij v podporo širjenju jedrskih dejavnosti Irana ali k razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja, pa tudi v primerih, ko so takšno blago in tehnologija, pomoč, vlaganja ali posredniške storitve namenjeni za hrano ali v kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene, pod pogojem, da:

(a)

pogodba o dostavi blaga ali tehnologije ali o zagotavljanju pomoči, vključuje ustrezna jamstva glede končnega uporabnika; in

(b)

se je Iran zavezal, da zadevnega blaga ali tehnologije ali, če je to ustrezno, navedene pomoči ne bo uporabil za širjenje jedrskih dejavnosti ali za razvoj sistemov za dobavo jedrskega orožja.

Člen 7

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi IV. Priloga IV vključuje osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije v skladu z odstavkom 12 RVSZN 1737 (2006).

2.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi V. Priloga V vključuje fizične in pravne osebe, subjekte in organe, ki niso zajeti v Prilogi IV, in za katere je bilo v skladu s členom 5(1) Skupnega stališča 2007/140/SZVP bilo ugotovljeno, da:

(a)

sodelujejo pri širjenju jedrskih dejavnosti Irana, so s tem neposredno povezani ali pri tem zagotavljajo podporo; ali

(b)

sodelujejo pri razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja, so s tem neposredno povezani ali pri tem zagotavljajo podporo; ali

(c)

delujejo v imenu ali po navodilih osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b); ali

(d)

so pravna oseba, subjekt ali organ, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b), tudi če s pomočjo nezakonitih sredstev.

3.   Sredstva ali gospodarski viri niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v prilogah IV in V.

4.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1, 2 in 3.

Člen 8

Z odstopanjem od člena 7 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred 23. decembrom 2006, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takim zasegom, ali so priznani kot veljavni v taki sodbi, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

zaseg ali sodba nista v korist osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi IV ali V;

(d)

priznanje zasega ali sodbe ni v nasprotju z javno politiko zadevne države članice; ter

(e)

če se uporablja člen 7(1), je država članica o zasegu ali sodbi obvestila Odbor za sankcije.

Člen 9

Z odstopanjem od člena 7 in za izpolnitev plačila osebe, subjekta ali organa iz Priloge IV ali V na podlagi pogodbe, sporazuma ali obveznosti, ki je bila sklenjena s strani ali je nastala za zadevno osebo, subjekt ali organ pred datumom, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ določen s strani Odbora za sankcije, Varnostnega sveta ali Sveta, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, dovolijo pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ je odločil, da:

(i)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa iz Priloge IV ali V;

(ii)

pogodba, sporazum ali obveznost ne bo prispevala k proizvodnji, prodaji, nakupu, prenosu, izvozu, uvozu, prevozu ali uporabi blaga in tehnologije iz prilog I in II; ter

(iii)

plačilo ne pomeni kršitve člena 7(3);

(b)

če se uporablja člen 7(1), je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in njeni nameri, da bo izdala odobritev, ter Odbor za sankcije ni nasprotoval temu ukrepu v desetih dneh po obvestilu; ter

(c)

če se uporablja člen 7(2), je zadevna država članica o tej odločitvi svojega pristojnega organa in njegovi nameri, da bo izdal odobritev, obvestila druge države članice in Komisijo najmanj dva tedna pred odobritvijo.

Člen 10

1.   Z odstopanjem od člena 7 pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, lahko pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi IV ali V, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstvo oskrbo, davkov, zavarovalnih premij in pristojbin za javne storitve;

(ii)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev; ali

(iii)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ter

(b)

če se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge IV in je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in njeni nameri, da bo izdala odobritev, Odbor za sankcije pa ni nasprotoval temu ukrepu v petih dneh po obvestilu.

2.   Z odstopanjem od člena 7 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, in če:

(a)

se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge IV in je zadevna država članica o tej odločitvi obvestila Odbor za sankcije, Odbor pa je odločitev potrdil; ter

(b)

se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge V, pristojni organ pa je o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba določeno odobritev izdati, obvestil druge pristojne organe držav članic ter Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

3.   Zadevna državna članica obvesti ostale države članic in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 11

1.   Člen 7(3) finančnim ali kreditnim institucijam v Skupnosti, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

2.   Člen 7(3) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih; ali

(b)

plačila na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred 23. decembrom 2006;

pod pogojem, da se zamrznejo vse takšne obresti, drugi dohodki in plačila v skladu s členom 7(1) ali 7(2).

Člen 12

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja s sredstvi ali gospodarskimi viri, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Prepovedi iz členov 5(1)(c) in 7(3) ne povzročijo nikakršne odgovornosti za zadevne fizične ali pravne osebe ali subjekte, če niso vedeli ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi njihovo ravnanje kršilo te prepovedi.

Člen 13

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 7, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko držav članic;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz seznama v Prilogi III, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevni državi članici.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 14

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse ostale ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in izvrševanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 15

1.   Komisija spremeni:

(a)

Prilogo I na podlagi odločitev, ki jih je sprejel bodisi Varnostni svet Združenih narodov bodisi Odbor za sankcije;

(b)

Prilogo III na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice;

(c)

Prilogo IV na podlagi odločitev, ki jih je sprejel bodisi Varnostni svet Združenih narodov bodisi Odbor za sankcije; ter

2.   Svet bo s kvalificirano večino glasov sestavil, pregledal in spremenil seznam oseb, subjektov in organov iz člena 7(2) v skladu z odločitvami Sveta v zvezi s Prilogo II Skupnega stališča 2003/297/SZVP. Seznam iz Priloge V se pregleduje v rednih časovnih presledkih, in sicer vsaj vsakih 12 mesecev.

3.   Svet za sprejem odločitev iz odstavka 2 poda individualno in specifično razloge in z njo seznani zadevne osebe, subjekte in organe.

Člen 16

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 17

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo preko spletnih strani, navedenih v Prilogi III.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma obvestijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 18

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.

Člen 19

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 19. aprila 2007

Za Svet

Predsednica

Brigitte ZYPRIES


(1)  UL L 61, 28.2.2007, str. 49.

(2)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 394/2006 (UL L 74, 13.3.2006, str. 1).

(3)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


PRILOGA I

Blago in tehnologija iz člena 2

Opomba:

Kjer je to mogoče, sta blago in tehnologija v tej prilogi opredeljena s sklicevanjem na seznam blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2000, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 394/2006. Če blago ali tehnologija v tej prilogi nista enaka kot blago ali tehnologija v zgoraj navedeni prilogi, je pred referenčno številko iz seznama blaga in tehnologije z dvojno rabo navedena oznaka „ex“, opis blaga ali tehnologije v tej prilogi pa je odločilnega pomena.

I.A   Blago

I.B   Tehnologija


PRILOGA II

Blago in tehnologija iz člena 3

Opombe:

1.

Če ni navedeno drugače, gre pri referenčnih številkah v stolpcu „Opis“ za napotitve na opis blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2000.

2.

Referenčna številka v stolpcu „Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006“ pa pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu „Opis“ ne ustrezajo povsem parametrom iz opisa blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo, za katero gre pri napotitvi.

3.

Opredelitve pojmov med ‧enojnimi navednicami‧ so podane v tehnični opombi ob zadevnem predmetu.

4.

Opredelitve pojmov med "dvojnimi navednicami" so navedene v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 394/2006.

II.A   A BLAGO

A.0   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.A0.001

Žarnice z votlo katodo:

a.

jodova žarnica z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena;

b.

uranova žarnica z votlo katodo

II.A0.002

Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm

II.A0.003

Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm

II.A0.004

Optična vlakna za valovno dolžino med 500 in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm vendar ne večji od 2 mm

II.A0.005

Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz 0A001:

1.

Tesnila

2.

Notranje komponente

3.

Oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje

0A001

II.A0.006

Jedrska opozorilna oprema za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radiokativnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo izdelane komponente, razen tistih iz 0A001j ali 1A004c

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Ventili z mehom iz aluminijeve zlitine ali nerjavečega jekla vrste 304 ali 316 L.

Opomba: Ta točka ne zajema ventilov z mehom v točkah 0B001.c 6 in 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Ravna, izbočena/konveksna in vbočena/konkavna zrcala, prevlečene z visoko odbojnimi ali krmiljenimi večplastnimi prevlekami za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Leče, poralizatorji, polvalovne retardacijske plošče (half-wave retarder plates) (plošče λ/2), laserska okna iz silikona ali kremena in rotatorji, prevlečeni z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm

0B001.g

II.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz – ali s prevleko iz – niklja ali nikljevih zlitin, z več kot 40 ut. %, niklja, razen tistih iz 2B350 h 1.

2B350

II.A0.011

Vakuumske črpalke, razen tistih iz 0B002 f 2. ali 2B231:

Turbomolekularne črpalke s pretokom, enakim ali večjim od 400 l/s

Vakuumske predčrpalke tipa Roots (Roots type vacuum roughing pumps) z volumskim sesalnim pretokom nad 200m3/h

Vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (toplotne celice).

0B006

II.A0.013

"Naravni uran" ali "osiromašeni uran" ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več prej naštetih materialov, razen tistih iz 0C001

0C001


A.1   Materiali, kemikalije, „mikroorganizmi“ in „toksini“

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) CAS 298-07-7, topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %

II.A1.002

Plinasti fluor (CAS število 7782-41-4), s čistostjo nad 95 %

II.A1.003

Sifoni in tesnila iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

kopolimeri viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju;

b.

fluorirani poliamidi, ki vsebujejo 10 ut. % ali več kombiniranega fluora;

c.

fluorirani elastomeri fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora;

d.

poliklorotrifluoroetilen (PCTFE, npr. Kel-F ®);

e.

viton fluoro-elastomerji;

f.

c. politetrafluoretilen (PTFE)

 

II.A1.004

Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri

Opomba: Ta točka ne zajema jedrskih opozorilnih sistemov iz točke 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo nad 100 g fluora na uro.

Opomba: Ta točka ne zajema elektrolitskih celic iz točke 1B225.

1B225

II.A1.006

Platinirani katalizatorji, razen tistih iz točke 1A225, ki so posebej izdelani ali pripravljeni za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo, pri pridobivanju tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode in njenih nadomestkov

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002b.4 ali 1C202a, v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

imajo pri 293 K (20 °C) mejno natezno trdnost 460 MPa ali več; ali

b.

imajo pri 298 K (25 °C) natezno trdnost 415 MPa ali več

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetne kovine kakršnih koli vrst ali oblik z začetno relativno prepustnostjo 120 000 ali več in debelino med 0,05 in 0,1 mm

1C003.a

II.A1.009

"Vlakneni ali nitasti materiali" ali prepregi:

a.

ogljikovi ali aramidni "vlakneni ali nitasti materiali", ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

"specifični modul", večji od 10 × 106 m; ali

2.

"specifično natezno" trdnost, večjo od 17 × 104 m;

b.

stekleni "vlakneni ali nitasti materiali", ki imajo eno ali drugo od naslednjih značilnosti:

1.

"specifični modul" večji od 3,18 × 106 m; ali

2.

"specifično natezno trdnost", večjo od 76,2 × 103 m;

c.

"preja", "predpreja", "predivo" ali "trakovi" impregnirani s smolo, široki 15 mm ali manj (prepregi), izdelani iz ogljikovih ali steklenih "vlaknenih ali nitastih materialov", razen tistih iz točke IIA1.010.a. ali b.

Opomba: Ta točka ne zajema vlaknenih ali nitastih materialov iz točk 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a in 1C210.b.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Vlakna, ki so impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali "predoblike ogljikovih vlaken":

a.

iz "vlaknenih ali nitastih materialov" iz točke IIA1.009 zgoraj;

b.

"vlakneni ali nitasti materiali" impregnirani z "matriko" epoksi smol (prepregi) iz točk 1C010.a., 1C010.b. ali 1C010.c., ki se uporabljajo pri popravilu delov zračnih plovil ali laminatov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi iz točk 1C010.a., 1C010.b. ali 1C010.c., če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve.

Opomba: Ta točka ne zajema vlaknenih ali nitastih materialov iz točke 1C010.e.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri ‧projektilih‧, brez tistih iz točke 1C107

1C107

II.A1.012

Maražno jeklo, razen tistega iz točke 1C116 ali 1C216, ‧z‧ mejno natezno trdnostjo 2 050 MPa ali več pri 293 K (20 °C)

Tehnična opomba:

Izraz maražno jeklo ‧z‧ zajema maražno jeklo pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantal, volframov karbid, tantalov karbid in zlitine, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v obliki votle valjaste ali sferične simetrije (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm; ter

b.

maso nad 5 kg.

Opomba: Ta točka ne zajema volframa, volframovega karbida in zlitin iz točke 1C226.

1C226


A.2   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.A2.001

Vibracijski sistemi za testiranje, oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116:

a.

sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, kar omogoča vibriranje sistema na pospeševanje enako ali večje od 0,1g rms v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, pri vsiljeni sili enaki ali večji od 50 kN, merjeno ‧brez zunanjih vplivov‧;

b.

digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej izdelano programsko opremo za testiranje vibracij, z ‧realnočasovno pasovno širino‧, ki je večja od 5 kHz, in so namenjeni za uporabo skupaj s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke a;

c.

pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez teh ojačevalcev, z možnostjo vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‧brez zunanjih vplivov‧, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a;

d.

oprema za testiranje vibracij in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, z možnostjo efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‧brez zunanjih vplivov‧, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.

Tehnična opomba:

‧brez zunanjih vplivov‧ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pripomočkov.

2B116

II.A2.002

Strojna oprema za brušenje, ki ima pozicijsko natančnost "z vsemi možnimi kompenzacijami" enakimi ali manjšimi (boljšimi) od 15 μm po ISO 230/2 (1988) (1) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi

Opomba: Ta točka ne zajema strojne opreme za brušenje iz točk 2B201.b in 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Komponente in numerična krmiljenja, posebej izdelani za strojna orodja iz točk 2B001, 2B201 ali iz točke II.A2.002 seznama zgoraj

 

II.A2.003

Balansirni stroji in sorodna oprema:

a.

Balansirni stroji, izdelani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso več kot 3 kg;

2.

lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 rpm;

3.

lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah; ter

4.

imajo zmožnost uravnoteženja nebalansiranih rotirajočih mas reda 0,2 g mm na kg;

b.

merilne sonde, izdelane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke a zgoraj

Tehnična opomba:

Merilne sonde se včasih pojavljajo tudi pod nazivom instrumenti za uravnoteženje.

2B119

II.A2.004

Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v toplotnih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

a.

sposobnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno); ali

b.

sposobnost premostitve preko meje toplotne celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).

Tehnična opomba:

Daljinske manipulatorske enote omogočajo prenos človekovih dejanj z daljinsko upravljano roko in stalno povezavo. Lahko so tipa ‧strežnik-odjemalec‧ ali pa delujejo z uporabo krmilne palice ali računalniške miške.

2B225

II.A2.005

Peči za toplotno obdelavo s kontrolirano atmosfero:

peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 oC

2B226, 2B227

II.A2.006

Oksidacijske peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 oC

2B226, 2B227

II.A2.007

‧Tlačni merilniki‧, razen tistih iz točke 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti:

a.

elementi za zaznavanje tlaka, izdelani iz ‧materialov, odpornih proti koroziji z UF6‧; in

b.

in imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

merilno območje, ki je manjše od 200 kPa, in ‧natančnost‧ ki je boljša od ± 1 % na celotnem merilnem območju; ali

2.

merilno območje, ki je enako 200 kPa ali več, in ‧natančnost‧, ki je boljša od 2 kPa

Tehnična opomba:

V točki 2B30 pomeni ‧natančnost‧ nelinearnost, histerezo in sposobnost ponovljivosti pri temperaturi okolja.

2B230

II.A2.008

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-vsedalniki, pulzne kolone in centrifugalne kontraktorje; ter tekočinski ločevalnik, parni ločevalnik ali tekočinski zbiralniki, izdelani za takšne stolpe, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‧ogljik-grafita‧;

5.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin; ali

9.

nerjavečega jekla.

Tehnična opomba:

‧Ogljik-grafit‧ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.

2B350e

II.A2.009

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350d:

Toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2, ter valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), izdelani za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočino, iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‧ogljik-grafita‧;

5.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

9.

silicijevega karbida;

10.

titanovega karbida; ali

11.

nerjavečega jekla.

Opomba: Ta točka ne zajema radiatorjev za vozila.

2B350.d

II.A2.010

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350i, primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m3/uro, ali vakuumske črpalke z maksimalnim pretokom po proizvajalčevi specifikaciji, večjim od 5 m3/uro (merjenim pri standardni temperaturi (273 K (0 °C)) in standardnem tlaku (101,3 kPa)), in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

nerjavečega jekla;

2.

aluminijeve zlitine.

2B350.i

II.A2.011

Centrifugalni separatorji z zmožnostjo neprekinjene separacije brez širjenja aerosolov, izdelani iz:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

5.

tantala ali tantalovih zlitin;

6.

titana ali titanovih zlitin ali

7.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

Opomba: Ta točka ne zajema centrifugalnih separatorjev iz točke 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrirani kovinski filtri iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja

Opomba: Ta točka ne zajema nadzornih filtrov iz točke 2B352.d.

2B352.d


A.3   Elektronika

Številka

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.A3.001

Visokonapetostni enosmerni napajalniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v časovnem obdobju osmih ur sposobnost neprekinjenega proizvajanja z izhodno močjo 10 kV ali več z napetostjo 5 kW ali več brez prekinitve; ter

b.

v časovnem obdobju štirih ur tokovno ali napetostno stabilnost boljšo od 0,1 %

Opomba: Ta točka ne zajema napajalnikov iz točk 0B001.j.5 in 3A227.

3A227

II.A3.002

Masni spektrometri, razen tistih iz točke 3A233 ali 0B002g, ki so zmožni merjenja ionov z atomsko maso 200 ali več, z ločljivostjo, ki je boljša od dveh delov v 200, in ionski viri zanje:

a.

masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS);

b.

masni spektrometri s tlilno razelektritvijo (GDMS);

c.

masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS);

d.

masni spektrometri za obstreljevanje z elektroni, ki imajo komoro z viri, izdelano iz materialov "odpornih proti koroziji UF6", ali pa je komora s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

e.

masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

komora z viri je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena ali je prevlečena ali prekrita z njima in opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do temperature 193 K (– 80 °C) ali manj; ali

2.

komora z viri je izdelana iz "materialov, ki so odporni proti koroziji UF6", ali je prevlečena ali prekrita z njimi;

f.

masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, izdelani za aktinoide ali fluoride aktinoidov.

3A233


A.6   Senzorji in laserji

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.A6.001

Itrij-aluminijev granatne (YAG) palice

 

II.A6.002

Infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 μm in 7 μm, in njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe)

Opomba: Ta točka ne zajema kamer in komponent iz točke 6A003.

6A003

II.A6.003

Sistemi za korekcijo valovnih front za uporabo z laserskim žarkom s premerom večjim od 4 mm in posebej zanje izdelane komponente, vključno s krmilnimi sistemi, senzorji za zaznavanje faznih front in "deformljiva zrcala" vključno z bimorfnimi zrcali

Opomba: Ta točka ne zajema zrcal iz točk 6A004.a, 6A005.e in 6A005.f.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

argonovi ionski "laserji", ki imajo povprečno izhodno moč večjo od 5 W

Opomba: Ta točka ne zajema argonovih ionskih "laserjev" iz točk 0B001.g.5., 6A005 in 6A205.a.

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Polprevodniški "laserji" in komponente zanje:

a.

Posamezni polprevodniški "laserji" z izhodno močjo posameznega laserja večjo od 200 mW, pri količini nad 100;

b.

nizi polprevodniških "laserjev" z izhodno močjo posameznega laserja večjo od 20 W

1.

Polprevodniške "laserje" navadno imenujemo "laserske" diode.

2.

Ta točka ne zajema "laserjev" iz točk 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005b.

3.

Ta točka ne zajema "laserskih" diod za valovno dolžino med 1 200 nm in 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Nastavljivi polprevodniški "laserji" in nastavljivi polprevodniški nizi "laserjev" z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm kot tudi skupino nizov polprevodniških "laserjev" z vsaj enim nastavljivim polprevodniškim "nizom laserjev" s takšno valovno dolžino

1.

Polprevodniški "laserji" so splošno znani kot "laserske"diode.

2.

Ta točka ne zajema polprevodniških "laserjev" iz točk 0B001.h.6 in 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Trdni "nastavljivi""laserji", posebej zanje izdelane komponente:

a.

titan-safirski laserji;

b.

aleksandritski laserji

Opomba: Ta točka ne zajema titan-safirskih in aleksandritskih laserjev iz točk 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodijevi (razen stekla) "laserji", ki imajo izhodno valovno dolžino več kakor 1 000 nm, vendar največ 1 100 nm in izhodno energijo večjo od 10 J na impulz

Opomba: Ta točka ne zajema neodijevih (razen stekla) "laserjev" iz točke 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusto-optične komponente:

a.

slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave a frekvenco ponavljanja enako ali večjo od 1kHz;

b.

generatorji ponavljajoče frekvence;

c.

Pockelsove celice.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiacijsko utrjene kamere ali leče zanje, razen tistih iz točke 6A203c, posebej izdelane ali naznačene kot utrjene proti sevanju, tako da so sposobne delovanja pri dozah nad 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 radov (silicij)), ne da bi prišlo do degradacije delovanja

Tehnična opomba:

Izraz Gy (silikon) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiten silikonski vzorec, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A203.c

II.A6.011

Ojačevalniki in oscilatorji z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm;

2.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W in manjša od 30 W;

3.

imajo korak ponovitve nad 1 kHz; in

4.

njihova impulzna širina je manjša od 100 ns.

1.

Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

2.

Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom iz točk 6A205.c, 0B001.g.5 in 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulzni "laserji" z ogljikovim dioksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 9 000 nm in 11 000 nm;

2.

imajo korak ponovitve nad 250 kHz;

3.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W in manjša od 500 W; ter

4.

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

Opomba: Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z impulznim načinom, ki uporabljajo laser z ogljikovim dioksidom kot aktivnim sredstvom, iz točk 6A205.d, 0B001.h.6 in 6A005

6A205.d


A.7   Navigacija in letalska elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.A7.001

Inercialni sistemi in posebej izdelane komponente:

I.

inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na "civilnih zrakoplovih" potrdile civilne oblasti države pogobenice Wassenaarskega sporazuma:

a.

inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema za "letala", kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali "vesoljska plovila", za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente:

1.

navigacijska napaka (prosta inercija) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) "verjetne cirkularne napake" (Circular Error Probable – CEP) ali manj (boljša); ali

2.

namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških več kot 10 g;

b.

hibridni inercialni navigacijski sistemi integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemi "navigacije na podlagi podatkovnih baz" ("DBRN") za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki imajo ob izgubi GNSS ali "DBRN" za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov "verjetne cirkularne napake" (Circular Error Probable – CEP);

c.

inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente:

1.

izdelana, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine; ali

2.

izdelana, da ima neoperativno stopnjo šoka pri 900 g ali več v trajanju 1 milisekunde ali več.

Opomba: Parametri iz točk I.a. in I.b. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:

1.

vhodna naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro ali eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:

a.

stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000 Hz; in

b.

dušenje PSD s frekvenco od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz v frekvenčnem intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

stopnja nagibanja in nihanja je enaka ali večja od + 2,62 radiana/s (150 deg/s) ali

3.

v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1. ali 2. zgoraj.

1.

Točka I.b se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala, vgrajene (integrirane) v eno enoto, s čimer se doseže boljše delovanje.

2.

"Verjetna cirkularna napaka"(Circular Error Probable – CEP) – pri normalni krožni porazdelitvi, polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

II.

teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, posebej izdelanih za civilne meritvene namene, in izdelani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine ter posebej zanje izdelane komponente;

III.

inercialna in druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej izdelana in zasnovana kot MWD (Measurement While Drilling – merjenje med vrtanjem) senzorji za uporabo pri delu v jaških.

7A003, 7A103

II.B.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 394/2006

II.B.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu A (Blago)

 


PRILOGA III

Spletne strani z informacijami o pristojnih organih iz člena 3(4) in (5), členov 5(3), 6, 8, 9, 10(1) in (2), člena 13(1) ter 17 ter naslov za posredovanje obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRSKA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

ZDRUŽENO KRALJESTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za posredovanje obvestil Evropski komisiji:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faks: (32 2) 299 08 73


PRILOGA IV

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 7(1)

A.

Pravne osebe, subjekti in organi

1.

Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI). Druge informacije: vključena v iranski jedrski program.

2.

Organizacija za obrambno industrijo (DIO). Druge informacije: (a) krovna organizacija pod nadzorom MODAFL (Iransko ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil); nekatere njene podružnice so bile vključene v program za izdelavo komponent za centrifuge in v raketni program; (b) vključena v iranski jedrski program.

3.

Skupina Fajr Industrial Group. Druge informacije: (a) prej tovarniški obrat za izdelavo instrumentov; (b) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO); (c) vključena v iranski program balističnih raket.

4.

Družba Farayand Technique. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug); (b) navedena v poročilih IAEA.

5.

Družba Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Druge informacije: (a) dobaviteljica za PFEP (obrat za bogatenje urana in testna goriva) – Natanz; (b) vključena v iranski jedrski program.

6.

Družba Mesbah Energy Company. Druge informacije: (a) dobaviteljica za raziskovalni reaktor A40 – Arak; (b) vključena v iranski jedrski program.

7.

Družba Pars Trash Company. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug); (b) navedena v poročilih IAEA.

8.

Industrijski kompleks „7th of Tir“. Druge informacije: (a) podružnica Organizacije za obrambno industrijo, splošno poznana kot neposredno vključena v iranski jedrski program; (b) vključena v iranski jedrski program.

9.

Skupina Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Druge informacije: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo; (b) vključena v iranski program balističnih raket.

10.

Skupina Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Druge informacije: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo; (b) vključena v iranski program balističnih raket.

B.

Fizične osebe

1.

Dawood Agha-Jani. Funkcija: vodja PFEP (Natanz). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

2.

Behman Asgarpour. Funkcija: operativni vodja (Arak). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

3.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcija: vodja Oddelka za finance in proračun, Organizacije za vesoljsko industrijo. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

4.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcija: vodja Organizacije za vesoljsko industrijo. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

5.

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcija: vodja Oddelka za trgovino in mednarodne odnose, Organizacije za vesoljsko industrijo. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

6.

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcija: generalni direktor družbe Mesbah Energy Company. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

7.

Jafar Mohammadi. Funkcija: tehnični svetovalec Iranske organizacije za atomsko energijo (vodja upravljanja proizvodnje ventilov in centrifug). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

8.

Ehsan Monajemi. Funkcija: vodja gradbenega projekta, Natanz. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

9.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Naziv: generalpolkovnik. Funkcija: Rektor Univerze za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Druge informacije: Kemijski oddelek Univerze za obrambno tehnologijo Ashtar je povezan z MODALF in je izvajal poskuse z berilijem. Oseba, vključena v iranski jedrski program.

10.

Mohammad Qannadi. Funkcija: podpredsednik Iranske organizacije za atomsko energijo (raziskave in razvoj). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

11.

Yahya Rahim Safavi. Naziv: generalmajor. Funkcija: poveljnik, IRGC (Pasdaran). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program in program balističnih raket.

12.

Hosein Salimi. Naziv: General. Funkcija: poveljnik letalstva, IRGC (Pasdaran). Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.


PRILOGA V

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 7(2)