17.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 286/2007

z dne 16. marca 2007

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi marca 2007, v skladu z režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1458/2003 z dne 18. avgusta 2003 o uvedbi in določitvi upravljanja s tarifnimi kvotami za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa (1) in zlasti člena 5(6),

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za drugo četrtletje leta 2007, zajemajo količine, manjše od razpoložljivih količin, zaradi česar se jim lahko v celoti ugodi.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007 v skladu z Uredbo (ES) št. 1458/2003, se ugodi, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 208, 19.8.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2005 (UL L 53, 26.2.2005, str. 28).


PRILOGA

Serijska števiksa

Odstotek odobritve uvoznih dovoljenj, vloženih za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.