29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/6


DIREKTIVA SVETA 2007/74/ES

z dne 20. decembra 2007

o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Sveta 69/169/EGS z dne 28. maja 1969 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o oprostitvi plačila prometnega davka in trošarin na uvoz pri mednarodnih potovanjih (1) je bil uveden sistem Skupnosti za oprostitev plačila davkov. Navedeni sistem je treba ohraniti zaradi preprečitve dvojnega obdavčevanja in tudi v primerih, kadar glede na razmere, v katerih je blago uvoženo, ni običajne potrebe po zaščiti gospodarstva, vendar ga je še vedno treba uporabljati samo za nekomercialni uvoz blaga v osebni prtljagi potnikov iz tretjih držav.

(2)

Celostna revizija, razveljavitev in nadomestitev Direktive 69/169/EGS je upravičena glede na število zahtevanih sprememb in zato, ker je treba Direktivo 69/169/EGS prilagoditi širitvi in novim zunanjim mejam Skupnosti ter zaradi jasnosti preoblikovati in poenostaviti nekatere določbe.

(3)

Količinske omejitve in mejne vrednosti, ki veljajo za oprostitve, bi morale ustrezati trenutnim potrebam držav članic.

(4)

Mejna vrednost bi morala upoštevati gibanje dejanske vrednosti denarja po zadnjem povišanju leta 1994, odražati pa bi se morala tudi ukinitev količinskih omejitev za blago, ki je predmet trošarin v nekaterih državah članicah in bo zdaj sodilo v splošni prag za DDV.

(5)

Olajšano nakupovanje v tujini bi lahko povzročilo težave državam članicam, ki si delijo zunanje ozemeljske meje s tretjimi državami, v katerih so cene znatno nižje. Zato je postavitev nižjih mejnih vrednosti za načine potovanja razen po zraku ali morju, utemeljena.

(6)

Po izkušnjah Komisije so se količine, določene za tobačne izdelke in alkoholne pijače, na splošno izkazale za primerne in jih je zato treba ohraniti.

(7)

Pri količinskih omejitvah za oprostitev trošarinskega blaga bi bilo treba upoštevati trenutno shemo obdavčitve takšnega blaga v državah članicah. Zato bi bilo treba uvesti omejitev za pivo ter odpraviti omejitve za parfume, kavo in čaj.

(8)

Da bi zagotovili visoko raven varovanja zdravja, je treba državam članicam dovoliti določitev nižje omejitve glede mejnih vrednosti za otroke in izključitev mladoletnih oseb iz izjem za tobačne izdelke in alkoholne pijače.

(9)

Ker je treba spodbujati visoko raven varovanja zdravja državljanov Skupnosti, je primerno, da se državam članicam omogoči uporaba nižje količinske omejitve za oprostitev tobačnih izdelkov.

(10)

Da bi upoštevali posebne razmere nekaterih ljudi glede njihove lokacije ali delovnega okolja, bi bilo treba državam članicam omogočiti tudi uporabo omejenih oprostitev za obmejne delavce, osebe, ki prebivajo ob mejah Skupnosti, in osebje prevoznih sredstev v mednarodnem prometu.

(11)

Treba je opozoriti, da Avstrija meji na Samnauntal, švicarsko enklavo, kjer velja poseben davčni sistem, katerega rezultat je znatno nižja obdavčitev od obdavčitve, ki se uporablja v skladu s pravili, veljavnimi za ostalo Švico in kanton Graubünden, katerega del je Samnauntal. Zaradi te posebne situacije, ki je Avstrijo privedla do uporabe nižjih količinskih omejitev za tobačne izdelke v skladu s členom 5(8) Direktive 69/169/EGS, je primerno tej državi dopustiti uporabo nižje omejitve, v tej direktivi določene za tobačne izdelke, zgolj za Samnauntal.

(12)

Za države članice, ki niso uvedle eura, bi bilo treba uvesti sistem, s katerim bo mogoče zneske v nacionalnih valutah pretvoriti v euro in tako zagotoviti enako obravnavanje v državah članicah.

(13)

Znesek, za katerega državam članicam ni treba obračunavati davkov na uvoz blaga, bi bilo treba povečati, da bodo upoštevane trenutne monetarne vrednosti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Ta direktiva določa pravila za oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) in trošarine na blago, uvoženo v osebni prtljagi oseb, ki potujejo iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem, kakor je določeno v členu 3, ne uporabljajo.

Člen 2

Kadar potovanje vključuje tranzit prek ozemlja tretje države ali se začne na ozemlju iz člena 1, se ta direktiva uporablja, če potnik ne more dokazati, da je bilo blago v prtljagi pridobljeno v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo obdavčitev na domačem trgu države članice, in ni upravičeno do nobenega vračila DDV ali trošarine.

Prelet brez pristanka ne velja kot tranzit.

Člen 3

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„tretja država“ pomeni državo, ki ni država članica Evropske unije;

Glede na davčni sporazum med Francijo in Kneževino Monako z dne 18. maja 1963 in glede na sporazum o prijateljskih in sosedskih odnosih med Italijo in Republiko San Marino z dne 31. marca 1939 se Monako ne šteje za tretjo državo, San Marino pa ne velja za tretjo državo v zvezi s trošarinami.

2.

„ozemlje, na katerem se določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem ne uporabljajo“ pomeni katero koli ozemlje, ki ni ozemlje tretje države in na katerem se ne uporablja Direktiva 2006/112/ES (2) ali Direktiva 92/12/EGS ali pa se obe ne uporabljata;

Glede na sporazum med vladama Združenega kraljestva in otoka Man o carinah in trošarinah ter s tem povezanih zadevah z dne 15. oktobra 1979 se otok Man ne šteje za ozemlje, na katerem se ne uporabljajo določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem;

3.

„potniki v zračnem prometu“ in „potniki v pomorskem prometu“ pomenijo potnike, ki potujejo z zračnim prevozom ali pomorskim prevozom, ki ni polet v zasebne namene ali pomorska plovba v zasebne namene;

4.

„polet v zasebne namene“ in „pomorska plovba v zasebne namene“ pomeni uporabo letala ali morskega plovila s strani lastnika ali fizične ali pravne osebe, ki letalo/morsko plovilo uporablja bodisi na podlagi najema bodisi na kakršen koli drug način v namene, ki niso komercialni, in predvsem v namene, ki niso povezani s prevozom potnikov ali blaga ali z opravljanjem storitev proti plačilu ali za namene organov oblasti;

5.

„obmejno ozemlje“ je ozemlje, ki ne presega 15 km zračne črte od meje države članice in vključuje lokalna upravna območja, ki delno ležijo znotraj obmejnega ozemlja; države članice lahko odobrijo izjeme;

6.

„obmejni delavec“ je vsaka oseba, ki mora ob delovnih dneh zaradi izvajanja običajnih dejavnosti odhajati na drugo stran meje.

POGLAVJE II

OPROSTITVE

ODDELEK 1

Skupne določbe

Člen 4

Države članice na podlagi mejnih vrednosti ali količinskih omejitev oprostijo plačilo DDV in trošarine na blago, uvoženo v osebni prtljagi potnikov, pod pogojem, da je uvoz nekomercialne narave.

Člen 5

Za namen uporabe oprostitev se kot osebna prtljaga šteje vsa prtljaga, ki jo potnik lahko predloži carinskim organom ob prihodu, ter prtljaga, ki jo pozneje predloži istim organom in za katero se lahko dokaže, da je bila v času njegovega odhoda registrirana kot spremljajoča prtljaga pri družbi, ki je bila odgovorna za njegov prevoz. Gorivo, razen tisto iz člena 11, se ne šteje kot osebna prtljaga.

Člen 6

Za namen uporabe oprostitev se šteje, da je uvoz nekomercialne narave, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

je priložnosten;

(b)

zajema izključno blago za osebno ali družinsko rabo potnikov ali blago, namenjeno za darila.

Narava in količina blaga morata biti takšni, da ne vzbujata dvomov, da se blago uvaža v komercialne namene.

ODDELEK 2

Mejne vrednosti

Člen 7

1.   Države članice oprostijo plačilo DDV in trošarine na uvoz blaga – razen blaga iz oddelka 3 – katerega skupna vrednost ne presega 300 EUR na osebo.

Za potnike v zračnem prometu in pomorskem prometu znaša mejna vrednost, opredeljena v prvem pododstavku, 430 EUR.

2.   Države članice lahko znižajo mejno vrednost za potnike, mlajše od petnajst let, ne glede na njihovo prevozno sredstvo. Vendar mejna vrednost ne sme biti nižja od 150 EUR.

3.   Za namen uporabe mejnih vrednosti se vrednost posameznih predmetov ne sme razdeliti.

4.   Vrednost osebne prtljage potnika, ki se uvozi začasno ali se po njenem začasnem izvozu ponovno uvozi, in vrednost zdravil za osebno uporabo potnika se ne upošteva pri uporabi oprostitev iz odstavkov 1 in 2.

ODDELEK 3

Količinske omejitve

Člen 8

1.   Države članice oprostijo plačila DDV in trošarine na uvoz naslednjih vrst tobačnih izdelkov, za katere veljajo naslednje višje ali nižje količinske omejitve:

(a)

200 cigaret ali 40 cigaret;

(b)

100 cigarilosov ali 20 cigarilosov;

(c)

50 cigar ali 10 cigar;

(d)

250 g tobaka za kajenje ali 50 g tobaka za kajenje.

Vsaka količina, določena v točkah od (a) do (d) za namene odstavka 4 pomeni 100 % celotne oprostitve za tobačne izdelke.

Cigarilos je cigara, težka največ 3 g.

2.   Države članice lahko razlikujejo med potniki v zračnem prometu in drugimi potniki tako, da uporabijo nižje količinske omejitve iz odstavka 1 samo za potnike, ki niso potniki v zračnem prometu.

3.   Avstrija lahko z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, v kolikor se davčni sistem v švicarski enklavi Samnauntal razlikuje od sistema, ki se uporablja v preostalem delu kantona Graubünden, omeji uporabo nižje količinske omejitve za tobačne izdelke, ki jih potniki, ki vstopijo na njeno ozemlje neposredno iz švicarske enklave Samnauntal, vnesejo na ozemlje te države članice.

4.   Za vsakega posameznega potnika se lahko oprostitev uporablja za katero koli kombinacijo tobačnih izdelkov, vendar vsota odstotkov posameznih oprostitev ne sme presegati 100 %.

Člen 9

1.   Države članice oprostijo plačilo DDV in trošarine na alkohol in alkoholne pijače, razen na mirno vino in pivo, za katere veljajo naslednje količinske omejitve:

(a)

do skupaj 1 l alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo več kot 22 vol. % alkohola, ali 80 vol. % in več nedenaturiranega etilnega alkohola;

(b)

do skupaj 2 l alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 22 vol. %.

Vsaka količina, določena v točkah od (a) in (b) za namene drugega odstavka, pomeni 100 % celotne oprostitve za alkohol in alkoholne pijače.

2.   Za vsakega posameznega potnika se lahko oprostitev uporablja za katero koli kombinacijo vrst alkohola in alkoholnih pijač iz odstavka 1, vendar vsota odstotkov posameznih oprostitev ne sme presegati 100 %.

3.   Države članice oprostijo plačilo DDV in trošarine za do skupaj 4 l nepenečega vina in 16 l piva.

Člen 10

Oprostitve na podlagi člena 8 ali 9 se ne uporabljajo za potnike, mlajše od 17 let.

Člen 11

Države članice oprostijo vsako motorno prevozno sredstvo plačila DDV in trošarine na gorivo v standardnem rezervoarju in največ 10 l goriva v prenosni posodi.

Člen 12

Vrednost blaga iz členov 8, 9 ali 11, se ne upošteva za namene uporabe oprostitve iz člena 7(1).

POGLAVJE III

POSEBNI PRIMERI

Člen 13

1.   Države članice lahko znižajo mejne vrednosti ali količinske omejitve ali oboje za potnike iz naslednjih kategorij:

(a)

prebivalce obmejnega ozemlja;

(b)

obmejne delavce;

(c)

osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za potovanje iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem ne uporabljajo.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja, kadar potnik iz ene od navedenih kategorij predloži dokazilo, da potuje dalje od obmejnega ozemlja države članice ali da se ne bo vrnil z obmejnega ozemlja sosednje tretje države.

Vendar pa se uporablja, kadar obmejni delavci ali osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za mednarodno potovanje, uvažajo blago, ko potujejo v okviru svojega dela.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Države članice se lahko odločijo, da ne obračunavajo DDV ali trošarine na uvoz blaga potnikov, če je vsota davka, ki bi ga bilo treba obračunati, enaka ali manjša od 10 EUR.

Člen 15

1.   Protivrednost eura v nacionalni valuti, ki se uporablja za izvajanje te direktive, se določi enkrat letno. Uporabijo se tečaji, ki veljajo prvi delovni dan v oktobru. Objavijo se v Uradnem listu Evropske unije in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.

2.   Države članice lahko zaokrožijo zneske v nacionalni valuti, ki se dobijo s pretvorbo zneskov v eurih, določenih v členu 7, pod pogojem, da takšna zaokrožitev ne presega 5 EUR.

3.   Države članice lahko mejne vrednosti, veljavne v času letne prilagoditve iz odstavka 1, ohranijo, če bi pretvorba ustreznih zneskov, izraženih v EUR, pred zaokrožitvijo iz odstavka 2 pomenila spremembo manj kot 5 % oprostitve, izražene v nacionalni valuti, ali znižanje te oprostitve.

Člen 16

Vsaka štiri leta in prvič leta 2012 Komisija Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive skupaj s predlogom sprememb, kadar je to potrebno.

Člen 17

V členu 5(9) Direktive 69/169/EGS se datum 31. december 2007 nadomesti z datumom 30. november 2008.

Člen 18

Ta direktiva razveljavlja in nadomešča Direktivo 69/169/EGS z učinkom od 1. decembra 2008.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v prilogi.

Člen 19

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 1 do 15 te direktive z učinkom od 1. decembra 2008. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 20

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva se začne uporabljati s 1. decembrom 2008.

Člen 17 pa se uporablja od 1. januarja 2008.

Člen 21

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 133, 4.6.1969, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/93/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 16).

(2)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).


PRILOGA

PRIMERJALNA TABELA

Direktiva 69/169/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1)

Člen 7(1)

Člen 1(2)

Člen 7(2)

Člen 1(3)

Člen 7(3)

Člen 2

točka ena člena 3

Člen 7(4)

točka dva člena 3

Člen 6

prvi pododstavek točke tri člena 3

Člen 5

drugi pododstavek točke tri člena 3

Člena 5 in 11

uvodni stavek člena 4(1)

Uvodni stavek člena 8(1), uvodni stavek člena 9(1)

drugi stolpec člena 4(1)

prvi stolpec člena 4(1)(a)

Člen 8(1)

prvi stolpec člena 4(1)(b)

Člen 9(1)

prvi stolpec člena 4(1)(c), (d) in (e)

drugi pododstavek člena 4(2)

Člen 10

drugi pododstavek člena 4(2)

Člen 4(3)

Člen 12

Člen 4(4)

Člen 2

Člen 4(5)

Člen 5(1)

Člen 5(2)

Člen 13(1)

Člen 5(3)

Člen 5(4)

Člen 13(2)

Člen 5(5)

prva alinea uvodnega stavka člena 5(6)

Člen 3(5)

druga alinea uvodnega stavka člena 5(6)

Člen 3(6)

Člen 5(7)

Člen 5(8)

Člen 5(9)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 15(1)

Člen 7(3)

Člen 15(2)

Člen 7(4)

Člen 15(3)

Člen 7(5)

člen 7a(1)

člen 7a(2)

Člen 14

člen 7b

člen 7c

člen 7d

Člen 8(1)

Člen 19(1), prvi pododstavek

Člen 8(2), prvi pododstavek

Člen 19(1), prvi pododstavek

drugi pododstavek člena 8(2)

Člen 9

Člen 21