30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/71


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/42/ES

z dne 29. junija 2007

o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1), in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 93/10/EGS z dne 15. marca 1993 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Ukrepi Skupnosti, predvideni s to direktivo, niso samo potrebni, marveč tudi nepogrešljivi za doseganje ciljev notranjega trga. Teh ciljev države članice ne morejo doseči posamično. Doseganje ciljev na ravni Skupnosti je predvideno že z Uredbo (ES) št. 1935/2004.

(3)

Za dosego cilja določenega v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004 za folijo iz regenerirane celuloze, je bil primeren instrument posebna direktiva v smislu člena 5 te Uredbe.

(4)

Sintetični ovoji iz regenerirane celuloze bi morali biti predmet posebnih določb.

(5)

Metodo za določanje neprehajanja barvil bi bilo treba opredeliti kasneje.

(6)

Dokler niso izdelana merila čistosti in niso pripravljene analizne metode, bi morala ostati v veljavi pravila posameznih držav.

(7)

Oblikovanje seznama dovoljenih snovi, skupaj z omejitvami uporabljenih količin, v tem posebnem primeru načelno zadošča za doseganje cilja iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004.

(8)

Ker pa bis(2-hidroksietil)eter (= dietilenglikol) in etandiol (= monoetilglikol) lahko prehajata na nekatera živila v večji količini in da bi se izognili tej možnosti, je kot preventivni ukrep primerneje predpisati dokončno največjo dovoljeno količino takih snovi v živilih, ki so bila v stiku s folijo iz regenerirane celuloze.

(9)

Zaradi varovanja zdravja potrošnika bi se morali izogibati neposrednemu stiku med živili in potiskanimi površinami folije iz regenerirane celuloze.

(10)

Zagotoviti se mora pisna izjava iz člena 16(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004, če gre za profesionalno uporabo regenerirane celulozne folije za material in izdelke, namenjene za stik z živili, razen tistih, ki so namenjeni za to uporabo po svoji naravi.

(11)

Določbe, ki naj se uporabljajo za regenerirane celulozne folije, bi morale biti posebne glede na naravo plasti, ki je v stiku z živili. Zato bi morale biti zahteve za regenerirane celulozne folije s premazom iz polimernega materiala drugačne od tistih, ki so predvidene za regenerirane celulozne folije brez premaza ali s premazom, pridobljenim iz celuloze.

(12)

Pri izdelavi vseh vrst regeneriranih celuloznih folij, vključno z regeneriranimi celuloznimi folijami s premazom iz plastične mase, bi bilo treba uporabljati le dovoljene snovi.

(13)

Za regenerirane celulozne folije s premazom iz plastične mase mora biti plast, ki je v stiku z živili, iz materiala, podobnega materialom in izdelkom iz plastične mase, namenjenim za stik z živili. Zato je primerno, da se določbe, predvidene v Direktivi Komisije 2002/72/ES z dne 6. avgusta 2002 o materialih in izdelkih iz plastične mase, namenjenih za stik z živili (4), uporabljajo tudi za take folije.

(14)

Zaradi enotnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba preverjanje skladnosti regeneriranih celuloznih folij s premazom iz plastične mase in mejnih vrednosti migracije iz Direktive 2002/72/ES opraviti skladno z določbami iz Direktive Sveta 82/711/EGS z dne 18. oktobra 1982 o določitvi temeljnih pravil za preskušanje migracije sestavin materialov in izdelkov iz plastične mase, namenjenih za stik z živili (5), in Direktivo Sveta 85/572/EGS z dne 19. decembra 1985 o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin materialov in izdelkov iz plastične mase, namenjenih za stik z živili (6).

(15)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(16)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in uporabo direktiv določenih v Prilogi III, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Ta direktiva je posebna direktiva v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 1935/2004.

2.   Ta direktiva se uporablja za regenerirano celulozno folijo, kakor je opredeljena v Prilogi I, ki je namenjena za stik z živili ali je zaradi svojega namena v dejanskem stiku z živili in ki:

(a)

sama po sebi predstavlja končni izdelek; ali

(b)

je del končnega izdelka, ki vsebuje še druge snovi.

3.   Direktiva se ne uporablja za sintetične ovoje iz regenerirane celuloze.

Člen 2

Regenerirana celulozna folija iz člena 1(2) spada v eno od naslednjih skupin:

(a)

folija iz regenerirane celuloze brez premaza;

(b)

regenerirana celulozna folija s premazom, pridobljenim iz celuloze;

ali

(c)

regenerirana celulozna folija s premazom iz plastične mase.

Člen 3

1.   Za izdelavo regenerirane celulozne folije iz točk (a) in (b) člena 2 se uporabljajo samo snovi ali skupine snovi, navedene v Prilogi II, in samo z omejitvami, določenimi v navedeni prilogi.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se druge snovi, ki niso uvrščene na seznam v Prilogi II, lahko uporabljajo kot sredstva za barvanje (barve in pigmenti) ali kot lepila, pod pogojem, da ne prehajajo v ali na živila, v koncentracijah, ki jih je še mogoče zaznati z validirano metodo.

Člen 4

1.   Za izdelavo regenerirane celulozne folije iz točke (c) člena 2 se pred premazom uporabljajo samo snovi ali skupine snovi, navedene v prvem delu Priloge II, in samo z omejitvami, določenimi v navedeni prilogi.

2.   Za izdelavo premaza, ki se uporablja za regenerirano celulozno folijo iz odstavka 1, se uporabljajo samo snovi ali skupine snovi, navedene v prilogah od II do VI k Direktivi 2002/72/ES, in samo z omejitvami, določenimi v navedenih prilogah.

3.   Brez poseganja v odstavek 1 so materiali in izdelki iz regenerirane celulozne folije iz točke (c) člena 2 v skladu s členi 2, 7 in 8 Direktive 2002/72/ES.

Člen 5

Potiskane površine regenerirane celulozne folije ne smejo priti v stik z živili.

Člen 6

1.   V fazi trženja, razen pri prodaji na drobno, mora materiale in izdelke iz regenerirane celulozne folije, namenjene za stik z živili, spremljati pisna izjava v skladu s členom 16(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za materiale in izdelke iz regenerirane celulozne folije, ki so po svoji naravi nedvoumno namenjeni za stik z živili.

3.   Če so potrebni posebni pogoji uporabe, je treba material ali izdelek iz regenerirane celulozne folije ustrezno označiti.

Člen 7

Direktiva 93/10/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge III, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge III.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi IV.

Člen 8

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  UL L 93, 17.4.1993, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/14/ES (UL L 27, 30.1.2004, str. 48).

(3)  Glej del A Priloge III.

(4)  UL L 220, 15.8.2002, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/19/ES (UL L 91, 31.3.2007, str. 17).

(5)  UL L 297, 23.10.1982, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/48/ES (UL L 222, 12.8.1997, str. 10).

(6)  UL L 372, 31.12.1985, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/19/ES.


PRILOGA I

OPIS FOLIJE IZ REGENERIRANE CELULOZE

Folija iz regenerirane celuloze je material v tankih listih, pridobljen iz prečiščene celuloze, ki izvira iz nerecikliranega lesa ali bombaža. Zaradi izpolnjevanja tehničnih zahtev se v maso ali na površino folije lahko dodajo ustrezne snovi. Folija iz regenerirane celuloze ima lahko na eni ali obeh straneh nanesen premaz.


PRILOGA II

SEZNAM DOVOLJENIH SNOVI ZA IZDELAVO FOLIJE IZ REGENERIRANE CELULOZE

Opomba

Odstotki v prvem in drugem delu te priloge so izraženi kot utežno razmerje (m/m) in izračunani glede na količino brezvodne folije iz regenerirane celuloze brez premaza.

Običajna tehnična imena so navedena v oglatih oklepajih.

Uporabljene snovi so, kar zadeva merila čistosti, dobre tehnične kakovosti.

PRVI DEL

Regenerirana celulozna folija brez premaza

Imena

Omejitve

A.

Regenerirana celuloza

Ne manj kakor 72 % (m/m).

B.   

Aditivi

1.

Mehčala

Skupno ne več kakor 27 % (m/m).

Bis(2-hidroksietil)eter [= dietilen glikol]

Samo za folije, ki bodo prekrite s premazi in nato uporabljene za živila, ki niso vlažna, in sicer ki ne vsebujejo vode na površini. Skupna količina bis(2- hidroksietil)etra in etandiola v živilih, ki so bila v stiku s folijo tega tipa, ne sme presegati 30 mg/kg živila.

etandiol [= monoetilen glikol]

1,3-butandiol

 

Glicerol

 

1,2-propandiol [= 1,2 propilen glikol]

 

Polietilen oksid [= polietilen glikol]

Povprečna molska masa med 250 in 1 200.

1,2-polipropilen oksid [= 1,2 polipropilen glikol]

Povprečna molska masa ni večja od 400 in vsebnost prostega 1,3-propandiola v snovi ni večja kakor 1 % (m/m).

Sorbitol

 

Tetraetilen glikol

 

Trietilen glikol

 

Urea

 

2.

Drugi aditivi

Skupno ne več kakor 1 % (m/m).

Prva skupina

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme presegati 2 mg/dm2 folije brez premaza.

Ocetna kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg, K in Na

 

Askorbinska kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg, K in Na

 

Benzojeva kislina in natrijev benzoat

 

Mravljinčna kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg, K in Na

 

Linearne maščobne kisline, nasičene ali nenasičene, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in tudi dokozanojska in ricinolna kislina in NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn soli teh kislin

 

Citronska, D- in L-mlečna, maleinska, L-vinska kislina in njihove Na in K soli

 

Sorbinska kislina in njene NH4, Ca, Mg, K in Na soli

 

Amidi linearnih maščobnih kislin, nasičenih ali nenasičenih, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in tudi amidi dokozanojske in ricinolne kisline

 

Naravni jedilni škrobi in moke

 

Jedilni škrobi in moke, spremenjeni s kemijskim postopkom

 

Amiloza

 

Kalcijevi in magnezijevi karbonati in kloridi

 

Estri glicerola z linearnimi maščobnimi kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in/ali z adipinsko, citronsko, 12-hidroksistearinsko (oksistearin), ricinolno kislino

 

Estri polioksietilena (8 do 14 oksietilenskih skupin) z linearnimi maščobnimi kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20)

 

Estri sorbitola z linearnimi maščobnimi kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20)

 

Mono- in/ali diestri stearinske kisline z etandiolom in/ali bis(2-hidroksietil)etrom in/ali trietilen glikolom

 

Oksidi in hidroksidi aluminija, kalcija, magnezija, silicija in silikati ter hidratirani silikati aluminija, kalcija, magnezija in kalija

 

Polietilen oksid [= polietilen glikol]

Povprečna molska masa med 1 200 in 4 000.

Natrijev propionat

 

Druga skupina

Skupna količina snovi ne sme presegati 1 mg/dm2 folije brez premaza in količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme presegati 0,2 mg/dm2 folije brez premaza (ali manj, kjer je tako določeno).

Natrijev alkil (C8-C18) benzen sulfonat

 

Natrijev izopropilnaftalen sulfonat

 

Natrijev alkil (C8-C18) sulfat

 

Natrijev alkil (C8-C18) sulfonat

 

Natrijev dioktilsulfosukcinat

 

Distearat dihidroksietil dietilen triamin monoacetata

Ne več kakor 0,05 mg/dm2 folije brez premaza.

Amonijev, magnezijev in kalijev lavril sulfat

 

N,N′-distearoil diaminoetan, N,N′-di-palmitoil diaminoetan in N,N′-dioleoil diaminoetan

 

2-heptadecil–4,4-bis(metilen-stearat) oksazolin

 

Polietilen-aminostearamidetilsulfat

Ne več kakor 0,1 mg/dm2 folije brez premaza.

Tretja skupina – sredstva za utrjevanje

Skupna količina snovi ne sme presegati 1 mg/dm2 neprevlečene folije.

Kondenzacijski produkt nemodificiranega melamin-formaldehida ali melamin-formaldehida, modificiranega z eno ali več naslednjimi spojinami:

butanolom, dietilentriaminom, etanolom, trietilentetraminom, tetraetilenpentaminom, tri-(2- hidroksietil) aminom, 3,3′-diaminodipropilaminom, 4,4′-diaminodibutilaminom

Vsebnost prostega formaldehida ne sme biti večja od 0,5 mg/dm2 folije brez premaza.

Vsebnost prostega melamina ne sme biti večja od 0,3 mg/dm2 folije brez premaza.

Kondenzacijski produkt melamin-urea-formaldehida, ki je modificiran s tris-(2-hidroksietil)aminom

Vsebnost prostega formaldehida ne sme biti večja od 0,5 mg/dm2 folije brez premaza.

Vsebnost prostega melamina ne sme biti večja od 0,3 mg/dm2 folije brez premaza.

Zamreženi kationski polialkilenamini:

(a)

poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi diaminopropilmetilamina in epiklorhidrina;

(b)

poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, adipinske kisline, kaprolaktama, dietilentriamina in/ali etilendiamina;

(c)

poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi adipinske kisline, dietilentriamina in epiklorhidrina ali mešanice epiklorhidrina in amonijaka;

(d)

poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, dimetil adipata in dietilentriamina;

(e)

poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na osnovi epiklorhidrina, adipamida in diaminopropilmetilamina.

V skladu z direktivami Skupnosti in, če teh ni, v skladu z zakonodajo na ravni držav do sprejetja direktiv Skupnosti.

Polietilenamini in polietilenimini

Ne več kakor 0,75 mg/dm2 folije brez premaza.

Kondenzacijski produkt nemodificiranega urea-formaldehida ali urea-formaldehida, modificiranega z enim ali več naslednjimi spojinami:

aminometilsulfonsko kislino, sulfanilno kislino, butanolom, diaminobutanom, diaminodietilaminom, diaminodipropilaminom, diaminopropanom, dietilentriaminom, etanolom, gvanidinom, metanolom, tetraetilenpentaminom, trietilentetraminom, natrijevim sulfitom

Vsebnost prostega formaldehida ne več od 0,5 mg/dm2 folije brez premaza.

Četrta skupina

Skupna količina snovi ne sme presegati 0,01 mg/dm2 folije brez premaza.

Proizvodi, ki nastanejo z reakcijo aminov jedilnih olj s polietilen oksidom

 

Monoetanolamin lavril sulfat

 


DRUGI DEL

Regenerirana celulozna folija s premazom

Imena

Omejitve

A.

Regenerirana celuloza

Glej prvi del.

B.

Aditivi

Glej prvi del.

C.   

Premaz

1.

Polimeri

Skupna količina snovi ne sme presegati 50 mg/dm2 prevleke na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Etil, hidroksietil, hidroksipropil in metil etri celuloze

 

Celulozni nitrat

Ne več kakor 20 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili; vsebnost dušika v celuloznem nitratu med 10,8 % in 12,2 % (m/m).

2.

Smole

Skupna količina snovi ne sme presegati 12,5 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili, in izključno za izdelavo folij iz regenerirane celuloze s premazi na osnovi celuloznega nitrata.

Kazein

 

Kolofonija in/ali produkti njene polimerizacije, hidrogeniranja ali disproporcionacije ter njihovi estri z metil, etil ali C2 do C6 polivalentnimi alkoholi ali mešanicami teh alkoholov

 

Kolofonija in/ali produkti njene polimerizacije, hidrogeniranja ali disproporcionacije, kondenzirani z akrilno, maleinsko, citronsko, fumarno in/ali ftalno kislino in/ali 2,2 bis(4-hidroksifenil) propan formaldehidom in zaestreni z metil, etil ali C2 do C6 polivalentnimi alkoholi ali mešanicami teh alkoholov

 

Estri, ki izhajajo iz iz bis(2-hidroksietil) etra z adicijskimi produkti betapinena in/ali dipentena in/ali diterpena ter anhidrida maleinske kisline

 

Jedilna želatina

 

Ricinusovo olje in njegovi produkti dehidracije ali hidrogeniranja in kondenzacijski produkti s poliglicerolom, adipinsko, citronsko, maleinsko, ftalno in sebacinsko kislino

 

Naravna guma [= damar]

 

Poli-beta-pinen [= terpenske smole]

 

Urea-formaldehidne smole (glej sredstva za utrjevanje)

 

3.

Mehčala

Skupna količina snovi ne sme presegati 6 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Acetil tributil citrat

 

Acetil tri(2-etilheksil) citrat

 

Di-izobutil adipat

 

Di-n-butil adipat

 

Di-n-heksil azelat

 

Dicikloheksil ftalat

Ne več kakor 4,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

2-etilheksil difenil fosfat (sopomenka: difenil 2-etilheksil ester fosforjeve kisline)

Količina 2-etilheksil difenil fosfata ne sme presegati:

(a)

2,4 mg/kg živila, ki je v stiku s to vrsto folije; ali

(b)

0.4 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Gliceril monoacetat [= monoacetin]

 

Gliceril diacetat [= diacetin]

 

Gliceril triacetat [= triacetin]

 

Di-butil sebacat

 

Di-n-butil tartrat (vinska kislina, di-n-butil ester)

 

Di-izobutil tartrat (vinska kislina, di-izobutil ester)

 

4.

Drugi aditivi

Skupna količina snovi ne sme presegati 6 mg/dm2 pri foliji iz regenerirane celuloze brez premaza, vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili.

4.1

Aditivi, našteti v prvem delu

Enake omejitve kakor v prvem delu (količine v mg/dm2 nanašajo na folijo iz regenerirane celuloze brez premaza, vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili).

4.2

Posebni aditivi za premaze

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme presegati 2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili (ali manj, kjer je tako določeno).

1-heksadekanol in 1-oktadekanol

 

Estri linearnih maščobnih kislin, nasičenih ali nenasičenih, s sodim številom ogljikovih atomov (od 8 do vključno 20) in ricinolne kisline z etil, butil, amil in oleil linearnimi alkoholi

 

Montanski voski, ki vsebujejo prečiščene montanske kisline (C26 do C32) in/ali njihove estre z etandiolom in/ali 1,3 butandiolom in/ali njihove kalcijeve in kalijeve soli

 

Vosek karnauba

 

Čebelji vosek

 

Vosek esparto

 

Vosek rastlin iz družine mlečkovk (Candellia)

 

Dimetilpolisiloksan

Ne več kakor 1 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Epoksidirano sojino olje (vsebnost oksirana 6 do 8 %)

 

Prečiščeni parafin in mikrokristalinični voski

 

Pentaeritritol tetrastearat

 

Mono- in bis(oktadecildietilenoksid)-fosfati

Ne več kakor 0,2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Alifatske kisline (C8 do C20), zaestrene z mono- ali di-(2-hidroksietil)aminom

 

2- in 3-terc.butil-4-hidroksianizol [= butilhidroksianizol – BHA]

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

2,6-di-tert.butil-4-metilfenol [= butil hidroksitoluen – BHT]

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Di-n-oktilkositer-bis(2-etilheksil) maleat

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

5.

Topila

Skupna količina snovi ne sme presegati 0,6 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.

Butil acetat

 

Etil acetat

 

Izobutil acetat

 

Izopropil acetat

 

Propil acetat

 

Aceton

 

1-butanol

 

Etanol

 

2-butanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Cikloheksan

 

Etilenglikol monobutil eter

 

Etilenglikol monobutil eter acetat

 

Metil etil keton

 

Metil izobutil keton

 

Tetrahidrofuran

 

Toluen

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili.


PRILOGA III

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 7)

Direktiva Komisije 93/10/EGS

(UL L 93, 17.4.1993, str. 27)

Direktiva Komisije 93/111/ES

(UL L 310, 14.12.1993, str. 41)

Direktiva Komisije 2004/14/ES

(UL L 27, 30.1.2004, str. 48)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe

(iz člena 7)

Direktiva

Roki za prenos

Datum začetka uporabe

93/10/EGS

1. januar 1994

1. januar 1994 (1)

1. januar 1994 (2)

1. januar 1995 (3)

93/111/ES

2004/14/ES

29. julij 2005

29. julij 2005 (4)

29. januar 2006 (5)


(1)  V skladu s prvo alineo člena 5(1) Direktive 93/10/EGS: „Države članice dovolijo promet z regenerirano celulozno folijo in uporabo te folije, ki je namenjena za stik z živili in je v skladu s to direktivo od 1. januarja 1994.“

(2)  V skladu z drugo alineo člena 5(1) Direktive 93/10/EGS: „Države članice prepovejo promet in uporabo celulozne folije, namenjene za stik z živili, ki ne ustreza niti tej niti Direktivi Sveta 83/229/EGS, razen folij, ki jih Direktiva 92/15/EGS prepoveduje od 1. julija 1994.“

(3)  V skladu s tretjo alineo člena 5(1) Direktive 93/10/EGS: „Države članice prepovejo promet z regenerirano celulozno folijo in uporabo te folije, ki je namenjena za stik z živili in ni v skladu s to direktivo, bila pa je v skladu z Direktivo 83/229/EGS od 1. januarja 1995.“

(4)  V skladu s točko (a) člena 2(1) Direktive 2004/14/ES: „Države članice uporabijo navedene predpise tako, da od 29. julija 2005 dovolijo trgovino z regenerirano celulozno folijo, namenjeno za stik z živili, in njeno uporabo v skladu s to direktivo.“

(5)  V skladu s točko (b) člena 2(1) Direktive 2004/14/ES: „Države članice uporabijo navedene predpise tako, da od od 29. januarja 2006 prepovejo izdelavo in uvoz v Skupnost regenerirane celulozne folije, ki je namenjena za stik z živili, in ki ni v skladu z določbami te direktive.“


PRILOGA IV

Primerjalna tabela

Direktiva 93/10/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3), uvodno besedilo, točka (b)

Člen 1(3)

Člen 1a

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 2a

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV